nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
2015-11-01
2015-12-31
12

1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK

1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjakat, valamint azok alkalmazásának feltételeit.

(2) A rendszerhasználati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A megállapított rendszerhasználati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

1/A. §1 Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a 984/2013/EU bizottsági rendelet alapján kell értelmezni.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték

aaa)2 mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) alapján az ilyen gázátadó állomásoknak a rendszerüzemeltető engedélyesek üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt, kapacitás-lekötés és elszámolás szempontjából összevontan kezelt kiadási pontja és a részleges szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a rendszerhasználó igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből származó betáplált földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,

aac)3 Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli betáplálási pontja – Mosonmagyaróvár (AT > HU),

aad)4 Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli betáplálási pontja – Beregdaróc 1400 (UA > HU),

aae)5 együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási pontja,

aaf)6 mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pontja a Szerb Köztársaság felé – Kiskundorozsma (HU > RS),

aag)7 mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kiadási pontja Románia felé – Csanádpalota (HU > RO),

aah) részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont (a továbbiakban: MGP),

aai)8 Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának Donji Miholjac felőli betáplálási pontja – Drávaszerdahely (CR > HU),

aaj)9 mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kiadási pontja a Horvát Köztársaság felé – Drávaszerdahely (HU > CR),

aak)10 Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel'ké Zlievce felőli betáplálási pontja – Balassagyarmat (SK > HU),

aal)11 Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli kiadási pontja – Balassagyarmat (HU > SK),

aam)12 Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kiadási pontja – Beregdaróc 800 (HU > UA),

aan) Románia és Magyarország államhatárának Horia felőli betáplálási pontja,

aao)13 azon, a földgáztermelő földgázrendszeréhez csatlakozó kiadási pontja (a továbbiakban: keverőköri kiadási pont), amelyen keresztül a földgáztermelő igénye alapján a szállított földgáz a földgáztermelő földgázrendszerébe a betáplált földgáz minőségi paramétereinek biztosítása érdekében bekeverési céllal kiadásra kerül,

ab) az elosztóvezetékhez

aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,

abb) teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abc) rendszerhasználó által a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abd) csatlakozó másik elosztóvezeték belépési pontja,

abe)14 csatlakozó szállítóvezeték belépési pontja,

ac) a tároló

aca) belépési pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

acb) kilépési pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

b)15

c)16 betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

d) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

e)17 betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan betárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

f)18 elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót és a 20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, az egyetemes szolgáltatónak, illetve a 20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az ilyen 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező és 2015. január 31-ig a kapacitás-lekötési szándékát be nem jelentő rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

g) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetnie,

gy)19 elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő annak az elosztási átszállítást végző földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül, azaz az átszállításra használt elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó a betáplált földgázból nem vételez,

h) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a földgázmennyiség hőmennyiségre átszámított értékéért (MJ) kell fizetnie,

i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 3131–17100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és a 17100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

j) gáztechnikai normálállapot: a földgáz olyan állapota, amikor a földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,

k) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,

l)20 kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

m) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

n)21 kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan kitárolható hőmennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

ny)22

o)23 megszakítható kapacitás: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes által a rendszerhasználó számára adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amelynek igénybevétele mértékét a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes jogosult csökkenteni,

p) mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,

q)24 gáznapi középhőmérséklet: az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által az 5. melléklet szerinti mérési pontokon mért és a gáznapot követő nap 12:00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletérték,

r) rendszerirányítási díj: a szállítási rendszerirányítási szolgáltatásért fizetendő átalánydíj,

s) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,

t)25 szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség energiamennyiségre átszámított értéke (kWh) alapján kell fizetni,

u)26 szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás (betáplálási és kiadási ponton Ft/kWh/h) alapján kell fizetni,

v)27 rendszerhasználati szerződési időszak (a továbbiakban: szerződési időszak):

va) éves kapacitás-lekötés esetében a gázév,

vb) a gázéven belüli negyedéves kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári negyedévből álló időszak,

vc) gázéven belüli havi kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári hónapból álló időszak,

vd) a gázéven belüli napi kapacitás-lekötés esetében a teljes gáznapból álló időszak,

ve) napon belüli kapacitás-lekötés esetében a napi kapacitással arányos, a gáznap végéig hátralévő időszak,

w) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,

x)28 tárolói kapacitásdíj: az az éves díj, amelyet a rendszerhasználó által szerződésesen lekötött mobilkapacitás (kWh) alapján kell fizetni,

y) fizikai áramlással ellentétes irányú (Backhaul) kapacitás: a földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít,

z)29 téli fogyasztási időszak: az adott naptári év október 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak,

zs)30 utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, a 10. § (6) bekezdésében, illetve a 24. § (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott hónapban –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási kapacitásdíjakkal.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. § (1)31 A rendszerhasználati díjakat a rendszerhasználónak az ÜKSZ-ben előírt – a szállítási rendszerüzemeltetői, a szállítási rendszerirányítási, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes által biztosított – alapszolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.

(2)32 A szállítási rendszerüzemeltetői, a szállítási rendszerirányítási, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizető) számláján megjeleníteni.

(3) A rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a gáztechnikai normálállapotra való átszámítás a 42. § szabályai szerint történik.

(4) A rendszerhasználati díjakat – egyéb megállapodás hiányában – a teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

(5) A részletes áralkalmazási feltételeket a 9–41. § tartalmazza.

3/A. §33 (1)34

(2)–(3)35

3/B. §36

3/C. §37

4. § (1)38 A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történő földgáz éves tárolói kapacitás-lekötés mértékét évente egyszer, május 1-jétől április 30-ig terjedő időszak vonatkozásában állapítja meg. A kapacitás-lekötés mértékének megállapításakor a Hivatal az adott év április 1. napján lekötött kapacitásokat veszi figyelembe a földgáztárolói engedélyessel egyeztetve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében

a) a kereskedelmi engedélyesek egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti bontásban, és

b) a rendszerhasználóként eljáró felhasználók

kötelesek a Hivatalnak megküldeni minden év április 5-ig a földgáztárolóban lekötött kapacitás-lekötéseikre vonatkozó adatokat.

(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történő földgáztárolói kapacitás-lekötés mértékét május 1-jéig meghozott határozatában állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatban foglaltaktól a felek csak akkor térhetnek el, ha a határozat meghozatalát követően a kereskedelmi engedélyes földgáztárolói kapacitás-lekötése kereskedőváltás miatt változik meg. Ebben az esetben a felek a kapacitásdíjat a megváltozott mérték szerint számolják el. A Hivatal a megváltozott mértékre tekintettel új határozatot nem hoz.

(5) Ha a kereskedelmi engedélyesek a határozat meghozatalát követően a (4) bekezdésben foglalttól eltérő esetben többletkapacitást kívánnak lekötni, a többletkapacitásért az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak ellátására tekintettel megállapított kapacitásdíjat kötelesek megfizetni.

(6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően átminősített párnagáz külön jogszabály szerinti egyetemes szolgáltatási célra történő megvásárlása és tárolása esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására tekintettel megállapított kapacitásdíjat kell megfizetni.

(7) Ha olyan kereskedelmi engedélyes köt le egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében tárolói kapacitást, amely a Hivatal határozatának kiadásakor nem látott el egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót, vagy nem rendelkezett földgáz kereskedelmi engedéllyel, a földgáz tárolói és a kereskedelmi engedélyesnek közösen kell kérelmet benyújtaniuk az (1) bekezdés szerinti mérték Hivatal által történő megállapítására. A felek kérelmükben kötelesek megjelölni, hogy mely időponttól kérik a tárolói kapacitás-lekötés mértékének megállapítását, amely nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásának napja. A kérelmezőknek a (2) bekezdés szerinti adatokat kérelmük mellékleteként be kell nyújtaniuk a Hivatalhoz.

(8) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti mérték (tárgyidőszaki mérték) eltér a megelőző időszakra megállapított mértéktől, úgy a megelőző időszak április 1–30. napjaira vonatkozó tárolói kapacitás díjat a tárgyidőszaki mérték szerint korrigálni kell. A korrekció miatti elszámolást a földgáz tárolói engedélyeseknek legkésőbb június 15-ig kell megtenniük.

5. § Ha a rendszerhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellát, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget és kapacitásokat külön köteles nyilvántartani. Amennyiben a rendszerhasználó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához kapacitást köt le, de az nem szükséges az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, e kapacitás után az egyes rendszerüzemeltetők részére az elosztási alap- vagy kapacitásdíj, valamint a tárolási kapacitásdíj 150%-át köteles megfizetni.

6. § (1) Ha a földgázkereskedő a felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az e rendeletben meghatározott pótdíjak kivételével a rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás hiányában a földgázkereskedő érvényesíti a felhasználó felé.

(2) A földgázkereskedő az (1) bekezdés szerinti díjak tárgyhóra eső részét a tárgyhó első napján vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználótól kérheti.

(3)–(4)39

(5) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési szerződés-módosítást ellenszolgáltatás-mentesen lehetővé tenni.

(6) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználót ellátó földgázkereskedő – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó esetét – az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

6/A. §40 (1) Ha a Hivatal a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján földgázkereskedőt (a továbbiakban: végső menedékes kereskedő) jelöl ki, a végső menedékes kereskedő a gázévből hátralévő időszakra a kijelölő határozatban megállapított kapacitások feletti, a kijelöléssel érintett felhasználók ellátására lekötött többletkapacitást éven belüli kapacitástermékkel biztosíthatja.

(2) A végső menedékes kereskedő kijelölése esetén a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a kijelölő határozat közlését követő 30. napig a végső menedékes kereskedő felé a kijelölés mértékéig kapacitás-túllépési és nominálás eltérési pótdíjat nem érvényesíthet.

6/B. §41 (1)42 A rendszerhasználó a 13/A. § és a 30. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díjat köteles megfizetni az általa ellátott azon felhasználási helyre, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában és ab) alpontjának aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

a)43 a felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül

aa) a téli fogyasztási időszakban nem történik gázvételezés, vagy

ab) az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit – egyéb megállapodás hiányában – a felhasználó viseli;

b) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb negyede a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak, továbbá

c) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a (2) bekezdés szerinti igazolásban szereplő, nem téli fogyasztási időszakban használt berendezések, adott gázév október 1. és 31. közötti, valamint április 1. és szeptember 30. közötti összes földgáz felhasználása nagyobb, mint a november 1. és március 31. közötti összes földgáz felhasználása.

(2) A nem téli fogyasztási időszakra az (1) bekezdésnek megfelelő rendszerhasználó a Hivatal által kiadott igazolás alapján, az igazolásban szereplő átadási-átvételi pontra meghatározott mértékig köthet le kapacitást. A rendszerhasználó a 10. melléklet szerinti formában és adattartalommal írásban benyújtott kérelemmel igényelheti az igazolást a Hivataltól április 30-ig a következő gázévre vonatkozóan. Az igazolást a Hivatal 60 napon belül adja ki.

(3) A nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás másodlagos kapacitás-kereskedelemben nem értékesíthető, kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles azt teljes mértékben átadni az új földgázkereskedőnek.

(4) A Hivatal a rendszerhasználó (1) bekezdés szerinti jogosultságát utólagosan ellenőrzi a rendszerüzemeltető adatszolgáltatása alapján.

(5)44 A (2) bekezdés szerinti igazolásokban szereplő átadási-átvételi pontokra vonatkozó, díjfizetési feltételeket tartalmazó, rendszerhasználó és rendszerüzemeltető közti szerződésben rendelkezni kell a korlátozás, illetve a megszakíthatóság lehetőségéről azokra az esetekre, amikor a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapokon kerül sor és az igénybevétel az ellátásbiztonságot veszélyeztetné vagy az adott átadási-átvételi ponton szűkületet okozna.

(6) A téli fogyasztási időszakban a rendszerhasználó nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitására a rendszerüzemeltető – az ÜKSZ szerinti megszakítás esetén – a 17. § és a 33. § szerinti szabályokat nem köteles alkalmazni.

6/C. §45 A rendszerüzemeltetők által az átadási-átvételi pontokra meghirdetett kapacitástermékeket a rendszerhasználó lekötheti – figyelemmel a 13/A. és a 30. §-okra – mind a téli fogyasztási időszakban, mind a nem téli fogyasztási időszakban a már meglévő lekötésektől függetlenül, amennyiben a kapacitástermék az adott átadási-átvételi ponton az adott gáznapot is tartalmazó szerződési időszakra vonatkozik.

IV. FEJEZET

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

7. § (1) A rendszerhasználati díjakat a Hivatal a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az egyes engedélyesek vonatkozásában állapítja meg.

(2)46 A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátása esetében

aa) gázmérővel nem rendelkező felhasználó,

ab) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó és

ac) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátása esetében

ba) 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

bb)47 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználó és

bc)48 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználó és

szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.

V. FEJEZET

RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJRENDSZER

8. § (1)49 A szállítási rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételéért a szállítási rendszerüzemeltető részére rendszerirányítási díjat köteles fizetni

a) a szállítási rendszerirányítási tevékenységre engedéllyel nem rendelkező szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes az engedély hatálybalépésének időpontjától,

b) a földgáztermelő a földgázszállítói kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától, vagy ilyen szerződés hiányában az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás időpontjától,

c) a kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználó és a rendszerhasználóként eljáró felhasználó a kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától és

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

(2) A rendszerirányítási díjat a 2. melléklet I. pont a) alpontja tartalmazza.

VI. FEJEZET

SZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETÉSI DÍJRENDSZER

9. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj részeként a szállítási rendszerüzemeltető részére

a) szállítási kapacitásdíjat,

b) szállítási forgalmi díjat, valamint

c) szagosítási díjat

kell fizetni.

(2) A szállítási rendszerüzemeltetési díj nyújt fedezetet a szállítóvezeték és szagosító rendszerek indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint a szállítóvezeték indokolt hálózati veszteségére. A szállítási rendszerüzemeltetési díj nem nyújt fedezetet a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló rendeletben meghatározott egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségekre.

(3) A szállítási rendszerüzemeltetési díj és alkalmazási feltételei a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja – kivéve az aah) alpont szerinti átadás-átvételi pontot – és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.

(4) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítási rendszerüzemeltető részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat

a) a földgázkereskedő, beleértve a Magyarország területén átszállító vállalkozást is,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, valamint

e) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(5) A szagosítási alapdíj Ft/l-ben kerül meghatározásra.

(6) A szagosító anyag egységárát a 2. melléklet I. pont b) alpontja tartalmazza. A földgáz szagosítási díjat a 23. § és a 2. melléklet I. pont b) alpontja alapján kell kiszámítani és megfizetni.

(7) A (4) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjakon felül más szállítási rendszerüzemeltetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. A 10–23. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételek a (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezettekre is megfelelően irányadók.

(8) A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a 2. melléklet II. pontja, áralkalmazási feltételeit a 10–23. § tartalmazza.

(9) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.

(10) A részleges szigetüzem esetében az összevont kiadási pontra a szállítóvezetékről igénybe vett kiadási kapacitás után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási forgalmi díjat, valamint a teljes allokált mennyiségre vonatkozóan a szagosítási díjat meg kell fizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.

(11)50 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaj) alpontjában lévő kiadási pontra vonatkozó szállítási kapacitási díj a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott kiadási pontra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül megállapításra.

(12)51

(13) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: ESZ rendelet) 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értéket a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(14) Az R. 3/A. § (1) bekezdése szerinti visszatérítés mértékét a 3. melléklet 2. pontja, az R. 3/A. § (2) bekezdése szerinti táblázatot a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

10. § (1)52 A szállítási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal) és aam) alpontja, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont aca) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által – az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztező vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz energiamennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

(2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét

a)53 az általuk a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aao) alpontja, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai kapacitások, valamint

b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként, de legalább havonta havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.

(3)54 A fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aal), aam) és aca) alpontjában meghatározott kiadási pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontja szerinti hazai termelés betáplálási pontra meghatározott díj alapján, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae), aak) és acb) alpontja szerinti betáplálási pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra meghatározott díj alapján, míg a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és aag) alpontjában meghatározott határkeresztező kiadási pontok esetében az adott aaf) vagy aag) alpont szerinti határkeresztező kiadási pontra meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és aag) alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, kiadási díj alapján számított backhaul kapacitás díját is.

(4) Ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kieső napokra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5)55 A rendszerhasználó az ÜKSZ szerint – a rendszerüzemeltetők üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt gázátadó állomások esetében – kapacitás-lekötését az összevont kiadási pontra adja meg. Az összevont gázátadó állomások kapacitás-lekötési, nominálási és gázforgalmi elszámolás szempontjából egy gázátadó állomásnak, azaz összevont kiadási pontnak minősülnek, amelyhez kapcsolódóan a nominálástól való eltérés, a kapacitás-túllépés és a energiamennyiség alapú forgalom elszámolási rendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(6)56 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) alpontja szerinti határkeresztező vezeték használata esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott kiadási szállítási kapacitás díjat is.

(7)57 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontja szerinti határkeresztező vezeték és a Magyarország államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer együttes használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott betáplálási szállítási kapacitásdíjat is.

(8)58 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aao) alpontján kiadott energiamennyiségnek a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontján történő visszatáplálása érdekében a hivatkozott aae) alponton nem kell kapacitást lekötni.

11. § (1)59 Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók 2015. október 1-jétől kezdődően egy adott szerződési időszakra felkínált szabványos kapacitástermék legalább 95%-át lekötötték, vagy amennyiben műszaki okokból indokolt, akkor a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel. Ennek alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a szállítási rendszerüzemeltető számára.

(3) A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező szállítási rendszerüzemeltető felszólítására, a szerződésben meghatározott időn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a szerződésben megjelölt határidőn belül az érintett rendszerhasználó az elrendelt kapacitás-beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult az érintett rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszintjétől eltérő kapacitása alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani (megszakítási pótdíj).

12. § (1)60 A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat, valamint utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon belül a –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az adott hónapon belül a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja. A betáplálási pontok esetében az 5. mellékletben foglalt OMSz mérési pontok szerinti középhőmérsékletek számtani átlagát, a kiadási pontok esetében a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónapban (hónapokban), a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető számára. A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a földgáz égéshőben lekötött, szerződésben rögzített órai kapacitás és a túllépéssel érintett órában átvett energiamennyiség teljes különbözete. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) alpontja és ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a pótdíj számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.

(2)61 A kiadási pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál a gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a kiadási pontokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A szállítási rendszerüzemeltető és a 13/A. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltető és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(3) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a)62 a gázév során először, adott hónapban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – adott hónapban –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és

b) a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani.

(4)63 Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezetteknek a megelőző hónap, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(5)64 A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0975 Ft/kWh nominálás eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(6)65 A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,1624 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(7)66 A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének betáplálási illetve kiadási ponton kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapra vonatkozóan az adott hálózati ponthoz az ÜKSZ-ben foglaltak szerint meghatározott napi átlagos égéshőt kell figyelembe venni.

(8)67

(9)68 Az (1) bekezdés szerinti díjakra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

2.69 A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási kapacitás-lekötés esetén

13. §70 A szerződési időszakra lekötött éves kapacitás esetén a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat kell megfizetni.

13/A. § (1) A Hivatal által kiadott, 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó jogosult – legfeljebb az abban szereplő kapacitás mértékéig az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend szerint – a nem téli fogyasztási időszakban kapacitást lekötni. A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átadási-átvételi pontokon a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a 2. melléklet II. pontja szerinti – szállítási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves kapacitások pozitív különbözetére a 2. melléklet II. pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni.

(2) A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának október, november és december havi – ÜKSZ szerinti – igénybevétele után a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részét – a 13/A. § (1) bekezdés szerinti összegen felül – azokra a napokra is köteles megfizetni, amelyeken földgázt vételez, és a gáznapon allokált óracsúcs meghaladja a gáznapra vonatkozó legmagasabb lekötött, éves és negyedéves összkapacitást. A szállítási kapacitásdíj számításának alapja a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyisége (kWh/h). A kapacitásdíjat az allokált óracsúcs és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves kapacitás különbségére kell megfizetni.

(3) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb, – a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 2. § (1) bekezdés q) pontja szerinti középhőmérsékletű – gáznapon, vagy január, február és március hónapokban földgázt vételez, abban az esetben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás tényleges igénybevételének a (2) bekezdés szerint meghatározott mértéke után a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat – a 13/A. § (1) bekezdése szerinti összegen felül – köteles egész évre megfizetni, legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig.

(4) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a 2. melléklet II. pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíjnak az (1) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként a 2. melléklet II. pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan kapacitás igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú földgázelosztói – legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig megküldött – adatszolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.

(5) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(6) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles a jegyzőkönyvben szereplő égéshőt és tájékoztató jelleggel a fűtőértéket díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.

14. §71

2/A.72 A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén

14/A. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén

15. §73 (1) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 18%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

4.74 A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi és napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén

16. § (1) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

5.75 A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai átadási-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként

17. § (1) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjjal.

(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási rendszerüzemeltetési díj a)–d) pont szerinti csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

(3) A díjcsökkentés maximális mértéke a kapacitástermék 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjának 100%-a.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített szerződési időszakban, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 11. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási megszakítható kapacitás-lekötés típusonként

18. §76

7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi megszakítható szállítási kapacitás-lekötés típusonként

19. §77

8.78 A szállítói nominálási eltérési pótdíj

20. § Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, vagy újranominált és a szállítási rendszerüzemeltető ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton gáznapra véglegesen nominált napi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

9.79 Aukciós eljárások a szállítórendszerben

21. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetőnek az átadás-átvételi pontokra kiírt kapacitásaukció során a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 984/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti aukciós algoritmusoknak megfelelő, a kapacitás-túligénylés kezelését is magába foglaló kapacitásallokációs eljárásokat kell alkalmaznia. A meghirdetett kapacitásaukción a rendszerhasználó nyertes ajánlata változatlan tartalommal rendszerhasználati szerződést keletkeztet.

(2) A kapacitásaukció során a kiinduló árnak az aukció kiírásának időpontjában hatályos, érintett átadás-átvételi pontra vonatkozó éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli szállítási kapacitásdíjat kell tekinteni.

(3) A kapacitásaukció során aukciós felárnak a kiinduló ár százalékban kifejezett részét kell tekinteni. A felár alapértéke 0%.

(4) Az aukción nyertes rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni.

(5) Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában hatályos 2. melléklet II. pontja szerinti érvényes szállítási kapacitásdíj szorzatával.

(6) Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni.

(7) Amennyiben az aukcióval érintett átadás-átvételi pontra e rendelet szerint nem kell szállítási kapacitásdíjat megfizetni, úgy az adott átadás-átvételi pontra meghirdetett aukció esetén az aukciós felár és az aukciós díj meghatározásakor kiinduló árként a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadás-átvételi pontra meghirdetett szállítási kapacitásdíjat kell alkalmazni.

10. Kereskedőváltás

22. § (1)80 A kereskedőváltás miatt az átadási-átvételi pontonként legnagyobb órai kapacitás igények bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás igényváltozás után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(3) A (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

11. A szagosítási díj

23. §81 A szagosítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó rendszer üzemeltetője által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek be- és kitáplálási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, a szagosítási alapdíj és a kapacitáslekötési szerződésben rögzített feltételek szerint, a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a Minőségi Elszámolási Rendszerben (a továbbiakban: MER) rögzített, az adott átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban.

VII. FEJEZET

ELOSZTÁSI DÍJRENDSZER

24. § (1)82 A földgázelosztási díj részeként

a) elosztási átalánydíjat,

b) elosztási alapdíjat,

c) elosztási kapacitásdíjat,

d) elosztási forgalmi díjat, valamint

e) elosztási átszállítási díjat

kell fizetni a földgázelosztó részére.

(2)83 A földgázelosztási díj nyújt fedezetet az elosztóvezeték indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére.

(3) A földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei belföldi földgázforgalom esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(4) Egy átadási-átvételi pont után – függetlenül az ellátórendszer szerkezetétől – a rendszerhasználó csak egyszer kötelezhető a földgázelosztási díj megfizetésére.

(5)84 Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken keresztül látható el, az átadási-átvételi pont után kapott földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában a földgázelosztók megállapodása az irányadó.

(5a)85 A földgázelosztók megállapodásának hiányában az (5) bekezdés szerinti megosztás alapja a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) szerinti kiadási ponthoz kapcsolódó, földgázelosztók által üzemeltetett elosztóvezetékek igénybevett összesített hossza és az (5b) bekezdés szerinti korrekció.

(5b)86 Az (5a) bekezdés szerinti, a hálózathossz alapján történő megosztás során figyelembe vett díjbevétel

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásából származó földgázelosztási díjbevétel 37%-ának, és

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásából származó földgázelosztási díjbevétel 51%-ának

az összege.

(6)87 Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztó részére a földgázelosztási díjat

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint

d) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(7) A (6) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 25–37. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(8) Az elosztási díjrendszer díjtételeit – felhasználói kategóriánként – a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontja és az 1. melléklet, áralkalmazási feltételeit a 25–37. §, az újonnan beépíthető gázmérők meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.

(9)88 Ha a földgázelosztó 2011. december 1-jéig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket fog üzemeltetni, amelyet korábban másik földgázelosztó üzemeltetett, akkor a rá vonatkozó elosztási díj a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a korábbi földgázelosztóra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül meghatározásra.

12. Általános rendelkezések

25. § (1)89 Az elosztási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

(2)90 A tárgyhó első napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a lekötött legnagyobb kapacitás után a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 2. § (1) bekezdés i) pontja esetében a földgázkereskedő szerződési időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál, valamint a rendszerhasználóként eljáró felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.

(3)91 A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Ha a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérő gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h vagy annál nagyobb, az elosztási alapdíjat azon gázmérők névleges összkapacitásával szorozva kell kiszámítani, amelyeken a szerződési időszakban földgázt vételeznek. Ha e gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb, az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint, rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.

(4)92 Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kieső órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5)93 Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kieső napok (24 órás időszakok) arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

26. § (1)94 A földgázelosztó olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerződést köthet, amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható elosztási kapacitást a földgázelosztóval kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2)95 A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a földgázelosztó számára.

(3)96 A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező földgázelosztó felszólítására, a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül a megjelölt átadási-átvételi ponton megkezdi a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a szerződésben megjelölt határidőn belül a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszinttől eltérő kapacitás alapján számított éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

27. § Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként

a) a 2. melléklet III.1. és IV.1. pont szerinti elosztási átalánydíjnak, és

b) az 1. mellékletben meghatározott hőmennyiségben kifejezett fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott elosztási átalány összegét kell fizetni.

28. §97 Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevételének tekintendő, ha a földgáz elosztóvezetéken keresztül történő továbbítása során, a földgáz nem a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton lép ki az elosztóvezetékből. Az elosztási átszállítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abd)–abe) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

28/A. §98 Az elosztási átszállítási díj mértékét a 2. melléklet III. pont 1. alpont c2) alpontja határozza meg.

28/B. §99 (1) Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő köteles a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást az átszállítást végző földgázelosztóval megkötni, a 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elosztási átszállítási díjat részére megfizetni és az aláírt együttműködési megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érintettek közötti együttműködési megállapodás tartalmazza az átszállított földgáz mennyiségének meghatározási módját, az átszállított földgázhoz kapcsolódó havi adatszolgáltatás rendjét és az elosztási átszállítási díj kifizetésének rendjét.

(3) A (2) bekezdés szerinti tartalommal rendelkező együttműködési megállapodásokat az átszállítás megkezdését követő 30 napon belül meg kell kötni.

29. § (1)100 A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépés esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles megfizetni a földgázelosztónak az adott hónapon belül

a) a hónap –12,0 °C vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj), valamint

b) a hónap –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj).

(1a)101 A pótdíj ismételt kapacitás-túllépés esetén havonta ismét felszámításra kerül.

(1b)102 Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónap(ok)ban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(1c)103 A pótdíj és az utólagos kapacitásdíj számításának alapja a hőértékben lekötött órai kapacitás és az adott hónapban a legmagasabb túllépéssel érintett órában átvett – hőértékre átszámított – hőmennyiség teljes különbözete. A földgázelosztó kapacitás túllépés esetén a pótdíj vagy utólagos kapacitásdíj kiszámlázását – a rendszerhasználó felé jegyzőkönyvvel alátámasztott módon – köteles az adott hónapot követő hónap 30. napjáig megtenni.

(2)104 A pótdíjak kiszámításánál a gáznapra vonatkozó napi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az adott hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a gázátadó állomásokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A földgázelosztó és a 25. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a földgázelosztó és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(3) A rendszerhasználók által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a)105 a gázév során először, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és

b) 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani.

(4)106 Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a rendszerhasználóknak a megelőző hónap, –12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(5)107 A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének MJ/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapon az adott hálózati ponthoz a MER alapján rendelt, a szállítóvezetéken mért azonos órai tény fűtőértéket kell figyelembe venni.

(6)108 Az (1) bekezdésben megfogalmazottak bekövetkezését követően módosított kapacitás-lekötés nem érinti a pótdíj alkalmazását.

13.109 Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel és díjfizetés szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves elosztási kapacitás-lekötés esetén

30. § (1) Az átadási-átvételi ponton az elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a szerződési időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a felhasználó felhasználását mérő gázmérő (gázmérők) névleges (össz)kapacitása értendő, ha átadási-átvételi pontonként a gázmérő névleges (össz)kapacitása 20–100 m3/h közötti vagy a 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás értendő akkor, ha átadási-átvételi pontonként a gázmérő (gázmérők) 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású és a felhasználó kapacitást kötött le. Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.

(2) A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére, akkor (a nem téli fogyasztási időszakra és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitások pozitív különbözetére) a 20–100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó után a rendszerhasználó az elosztási alapdíj 1/365-öd részét – az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitást.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére, akkor (a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére) a 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött felhasználó után a rendszerhasználó az elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részét – az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadás-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást.

(5) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 20–100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó legmagasabb téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszaki összkapacitás felett igénybevett (és korábban még nem érvényesített) legmagasabb többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitás mértékéig – az elosztási alapdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni.

(6) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadás-átvételi ponton gázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó összkapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó éves és negyedéves legmagasabb lekötött összkapacitás felett igénybevett (és korábban még nem érvényesített) többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig – az elosztási kapacitásdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni.

(7) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a 2. melléklet IV. pontja szerinti éves elosztási kapacitásdíjnak vagy az éves elosztási alapdíjnak a (2) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként a 2. melléklet IV. pontja szerinti éves elosztási kapacitásdíj vagy az éves elosztási alapdíj 50%-át köteles megfizetni. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig meghatározza, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.

(8) Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

13/A.110 Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves elosztási kapacitás-lekötés esetén

30/A. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

14.111 Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi elosztási kapacitás-lekötés esetén

31. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 18%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni.

15.112 Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi elosztási kapacitás-lekötés esetén

32. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

16.113 Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadás-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként

33. § (1) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a földgázelosztó – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíjjal.

(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a földgázelosztó köteles a megfizetett elosztási díj a)–d) pont szerinti csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

(3) A díjcsökkentés maximális mértéke a kapacitástermék 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíjának 100%-a.

(4) A földgázelosztó az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített szerződési időszakban, az elosztási kapacitásdíj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 26. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

17. A havi elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként

34. §114

18. A napi megszakítható elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként

35. §115

19. Nominálás

36. § (1)116 Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a földgázelosztó ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a földgázelosztó földgázelosztói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált napi elosztási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedő köteles a napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

20. Egyéb szabályok

37. § (1) A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek – beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – megfizetése tekintetében az érintett szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

(2)117 Az elosztóvezetékre csatlakozó felhasználók esetében a földgázelosztó által rendszeres időközönként leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

(3)118 Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévő átadóállomásokra a rendszerhasználó az átadási-átvételi pontok kapacitás-lekötéseinek összevonásában megállapodhat a földgázelosztóval.

VIII. FEJEZET

TÁROLÁSI DÍJRENDSZER

38. § (1) A földgáztárolási díj részeként

a) kitárolási díjat,

b) betárolási díjat,

c) tárolói kapacitásdíjat

kell fizetni a földgáztárolói engedélyes részére.

(2) A földgáztárolási díj nyújt fedezetet a tároló indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint az indokolt földgáztárolói veszteségére.

(3) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(4) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a földgáztárolói engedélyes részére

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató, és

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

köteles megfizetni.

(5) A (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolási díjon felül – a 39–41. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(6) A tárolási díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet III.2. és IV.2. pontja, áralkalmazási feltételeit a 39–41. § tartalmazza.

(7) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyes, a biztonsági földgázkészletből a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb az ezen rendeletben meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.

39. § (1) A 2. melléklet III.2. és IV.2. pontjában meghatározott tárolási díjak az ÜKSZ-ben meghatározott földgáztárolói rendszerszintű alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a földgáztárolói engedélyes a szerződő partnerek részére a szerződéskötési folyamatot megelőzően biztosítja:

a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelően veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor elérhető kapacitást a földgáztárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a lekötött földgáztárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók rendelkezésére; a mindenkori igénybe vehető csúcskapacitás a földgáztárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenőrizhető.

(2)119 Ha a rendszerhasználó a tárolási szerződésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási, vagy több mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejűleg többet igényel, akkor a rendszerhasználóval szerződés módosítás történik. A tárolói évből már eltelt időszak és a tényleges lekötés-módosítás időpontját figyelembe véve kell a szolgáltatást igénybe vevőnek megfizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a tárolói szerződés módosításával egyidejűleg. Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelően módosított éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a földgáztárolói engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3) A (2) bekezdés szerinti többletkapacitás-igényeket a földgáztárolói engedélyes visszautasíthatja.

(4)120 A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a rendszerhasználót nem terheli felelősség. A földgáztárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem

a) 5–20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,

b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át

fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású időszakra, a szerződött betárolandó és a ténylegesen betárolt gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a rendszerhasználó bizonyítottan a betárolási kapacitás csökkenése miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobil mobilkapacitást, a földgáztárolói engedélyes a nem használt mobilkapacitás és a szerződéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelő összeget is megfizeti a rendszerhasználónak.

40. § Ha a tárolóban a kitárolási időszak végén tárolt gáz marad, és a következő gázévre a rendszerhasználó nem köt le legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult – átlátható elszámolási módon – a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésből származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megfizeti.

41. § (1) A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlő részletekben fizetendő.

(2) A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követő hónapban fizetendő.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő köteles a földgáztárolói engedélyes részére történő napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget külön feltüntetni.

(4)121 Az egyetemes szolgáltató és az a földgázkereskedő, amely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót lát el, a kitárolási időszak egyes hónapjait követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa értékesített, valamint az általa a tárolóból vételezett földgáz mennyiségéről. A földgázkereskedő a tájékoztatást egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében szükséges mennyiség szerinti bontásban adja meg.

(5)122 Az a földgázkereskedő, amely

a) egyetemes szolgáltatót, illetve

b) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellátó földgázkereskedőt

lát el és ennek érdekében tárolói kapacitást köt le, minden kitárolással érintett hónapot követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről.

(6)123 Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgáztárolói engedélyest is terheli, azzal, hogy a földgáztárolói engedélyes a Hivatalt az (5) bekezdés szerint tárolói kapacitást lekötő földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről is tájékoztatni köteles.

(7)124 A földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét engedélyesenként, egyetemes szolgáltatónak és nem egyetemes szolgáltatónak kitárolt mennyiség szerinti bontásban teljesíti.

IX. FEJEZET

AZ ÜZEMI ÁLLAPOTRÓL GÁZTECHNIKAI NORMÁLÁLLAPOTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

42. §125 Az átszámításnál a

a) szűkítő elemes (mérőperemes) mérők esetében az ISO 5167 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

b) turbinás, forgódugattyús, ultrahangos, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetében az EN 12405 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

c) lemezes (membrános) mérő esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2-1/2006. számú hitelesítési előírásában foglaltakat

kell alkalmazni.

X. FEJEZET

HÁLÓZATI VESZTESÉG

43. § (1) A szállítóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége.

(2)126 Az elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a földgázelosztó kötelezettsége.

(3) A tárolókban keletkező földgáztárolói veszteség pótlása (beszerzése) a földgáztárolói engedélyes kötelezettsége.

(4)127 A földgázelosztó, a földgáztárolói, valamint a rendszerüzemeltető köteles együttműködni annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mértékű hálózati veszteség.

XI. FEJEZET

A SZOLGÁLTATÁSI MINŐSÉG ÖSZTÖNZÉSE

44. § (1) A Hivatal a GET 127. § l) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét.

(2)128 Ha az adott naptári évben a földgázelosztó – (1) bekezdés szerinti – bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás a (3) bekezdésben meghatározott mértékű, a következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a 2. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díjakból a rendszerhasználó számára.

(3) A kötelezően alkalmazandó minőségi árengedmény mértéke

a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,

b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal

marad el az adott – (1) bekezdés szerinti – minőségi mutatószám elvárt szintjétől.

(4) Ha több minőségi mutatószám esetében is kimutatható a (3) bekezdésben meghatározott mértékű eltérés, a minőségi árengedmény mértékét az (1) bekezdés szerint minden minőségi mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező.

(5) Ha az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő a (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott minőségi árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét – a Hivatallal egyeztetett módon – közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.

(6)129 Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázelosztónál a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló minőségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a földgázelosztónak, a Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a (2)–(4) bekezdésben szabályozott minőségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendő mutatók értékeinél. Ennek részletes szabályait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.

XII. FEJEZET

KIEGYENLÍTŐ MECHANIZMUS

21. A kiegyenlítő fizetések általános szabályai

45. § (1)130 A 24. § szerinti földgázelosztási díjakból származó árbevételt a földgázelosztók között indokolt költségeik arányában meg kell osztani, amelynek érdekében a 46. § szerinti havi és a 47. § szerinti éves kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani e §-ban, valamint a 46–47. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételével.

(2) A kiegyenlítő fizetések számítása során figyelembe kell venni:

a) a kiegyenlítő fizetések által érintett árszabályozási időszakra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálatok eredményeit,

b) a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabályban meghatározott, a rendszeres árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) indokolt költség alapján megállapított indokolt árbevétel-tömeget,

c) a hőmérséklet-korrigált mennyiségi adatokat és súlyarányokat, valamint azok változását akként, hogy a változásnak megfelelően korrigálásra kerül a költség-felülvizsgálat szerinti indokolt árbevételigény,

d) a felhasználói létszámot, a felhasználóknál felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat, a felhasználói kapacitáslekötéseket (MJ/h), valamint ezek változását,

e)131 a földgázelosztók által a földgázelosztásból származó árbevétel alapján fizetendő és a kiegyenlítő fizetések miatt felmerült adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi átlagos értékét, valamint a kiegyenlítő fizetések kapcsán véglegesen átadott pénzeszköz után fizetendő különadót mint be- és kifizetés csökkentő tételeket,

f)132 a (hálózati) elszámolási különbözet – földgázelosztók szerint differenciált – elismert mértékét,

g) a megbízott pénzügyi szervezet működésével kapcsolatos szerződésben meghatározott indokolt költségeket,

h)133 a fajlagosan alacsony kihasználtságú elosztási rendszerrel rendelkező földgázelosztók esetében a 7. melléklet (c) pontjában foglaltakat,

i)134 az indokolt árbevétel számításánál figyelembe vett, az adott földgázelosztóhoz tartozó földgázelosztói rendszerekben bekövetkezett változásokat (földgázelosztók közötti rendszerátvétel).

(3)135 A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseknek az elszámolt időszakra (tárgyév) vonatkozó összegeit a földgázelosztók – 24. § szerinti földgázelosztási díjakból származó tárgyévi tény elosztott mennyiséggel és a (2) bekezdés d) pontja szerinti tény naturália adatokkal számított – árbevételének és a (4) bekezdésben meghatározott korrigált indokolt árbevételigényének különbségeként a 7. melléklet szerinti képletek alapján kell kiszámítani.

(4)136 Amennyiben a díjszámításkor használt (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok, illetve a hőmérséklet-korrigált mennyiség a díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest nem változnak, az adott földgázelosztó korrigált indokolt árbevételigénye a földgázelosztók összes tényleges árbevételének – a földgázelosztó költség-felülvizsgálat szerinti elismert árbevételigénye arányában – az adott földgázelosztóra jutó hányada, amely a 7. melléklet (b) jelű képlete szerinti számítással kerül meghatározásra.

(5)137 Amennyiben a díjszámításkor használt (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok, illetve a hőmérséklet-korrigált mennyiség a díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest változott, akkor a (4) bekezdés szerinti elismert árbevételigény figyelembevétele előtt földgázelosztónként a költség-felülvizsgálat szerinti elismert árbevételigényt alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevételigényre kell osztani a díjszámításhoz használt adatokkal kalkulált alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevétel arányai alapján. Az elismert árbevételigény alap- és kapacitásdíjas részarányát a díjszámításnál figyelembe vett előzetes és a (2) bekezdés d) pontja szerinti tény adatok arányában, a forgalmi díjas részarányát a díjszámításnál figyelembe vett és a – földgáz-rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabály szerint módosított – hőmérséklet-korrigált mennyiség arányában kell korrigálni.

(6)138 Amennyiben a (3) bekezdés szerint számított különbség pozitív, a földgázelosztó kiegyenlítő befizetésre köteles. Ha a (3) bekezdés szerint számított különbség negatív, a földgázelosztó kiegyenlítő kifizetésre jogosult.

(7)139 A kiegyenlítő kifizetésekből befolyt összegeket a földgázelosztó egyéb bevételként, és tájékoztatási kötelezettsége során az egyéb bevételeken belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

(8)140 A befizetett összegeket (kiegyenlítő befizetéseket) a földgázelosztó egyéb ráfordításként, és tájékoztatási kötelezettsége során az egyéb ráfordításokon belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

(9)141 A földgázelosztónként figyelembe vett tény és hőmérséklet korrigált mennyiség hőmennyiségre történő átszámításánál az adott földgázelosztói területet ellátó gázátadó állomáshoz rendelt, a szállítóvezetéken – az elszámolás időszakára vonatkozóan – mért tény fűtőértéket kell figyelembe venni és alkalmazni.

22. A havi kiegyenlítő fizetések szabályai

46. § (1) Az e § szerinti fizetéseket a tárgyév hónapjaira vonatkozóan havonta kell teljesíteni (havi elszámolás).

(2)142 A Hivatal minden év február 20-ig a 45. § (6) bekezdése alapján határozatban állapítja meg, hogy az adott év során mely földgázelosztók és milyen mértékben kötelesek előzetes kiegyenlítő befizetésre vagy részesülnek kiegyenlítő kifizetésben.

(3)143 A havi kiegyenlítő fizetés egységdíja (Ft/MJ-ban) a földgázelosztók – 45. § (2) bekezdés d) pontja szerinti – tárgyévi naturália adataival és a tárgyévet megelőző évi tény elosztott mennyiségi adataival számított tárgyévi várható árbevételének és a rendszeres árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) tárgyévi indokolt árbevétel-igényének a különbségéből adódik a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hőmérséklet-korrigált mennyiség felhasználásával. Az így kiszámított földgázelosztónkénti egységdíjak közül a legkisebb értéket kell alkalmazni.

(4)144 A havi kiegyenlítés fizetésére kötelezett földgázelosztó minden hónapra (tárgyhó) vonatkozóan a tárgyhót követő hónap 28. napjáig köteles a tárgyhavi igazolt, köbméterben mért elosztott földgázmennyiség és a Hivatal határozatában – a (3) bekezdés szerint – Ft/MJ-ban meghatározott havi kiegyenlítésfizetési egységdíj szorzatát befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5)145 A havi elszámoláshoz kapcsolódó kifizetések a befizetéseket követő 5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal határozatában szereplő, földgázelosztók közötti részarányok szerint kerülnek teljesítésre.

23. Az éves kiegyenlítő fizetések szabályai

47. § (1)146 A földgázelosztók a tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény és várható elosztott mennyiségi adatokat tárgyév december 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják. A fogyasztói létszámot, a fogyasztóknál felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat és a fogyasztói kapacitás-lekötés MJ/h-ban kifejezett, valamint a tárgyévi gázelosztás tényleges adatait a földgázelosztók a tárgyévet követő év január 31-ig ismételten kötelesek a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(2)147 A Hivatal a tárgyévet követő év január 15-ig értesítést küld a földgázelosztóknak a tárgyévi várható ki- és befizetések összegéről.

(3) A 45. § (6) bekezdése szerinti be- és kifizetések összegét a Hivatal határozatban állapítja meg a tárgyévet követő év június 30-ig.

(4)148 Amennyiben a 45. § (3) bekezdése szerint számított különbség pozitív, a földgázelosztó köteles a Hivatal a (3) bekezdés szerinti határozatában meghatározott összeget a tárgyévet követő év július 31-ig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5) Amennyiben a 45. § (3) bekezdése szerint számított különbség negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő 5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal (3) bekezdés alapján meghozott határozata szerinti kifizetések arányában kerül teljesítésre.

(6) A tárgyévre vonatkozó éves elszámolás során a 45. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adókat, díjakat, és a 46. § szerinti havi kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

48. § A 2011. első félévi kiegyenlítő fizetések megállapítása során figyelembe veendő indokolt éves árbevétel tömegnek az első félévre történő lebontása a Hivatal által ellenőrzött 2011. első félévi tény árbevétel és a Hivatal által ellenőrzött 2011. évi teljes éves tény árbevétel arányában történik.

24. A 2009. évre vonatkozó kiegyenlítő fizetések szabályai

49. § (1)149 A 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó kiegyenlítő fizetések összegét, valamint a befizetésre kötelezett és a kifizetésre jogosult földgázelosztókat a Hivatal állapítja meg.

(2)150 A 2009. évre vonatkozó összeget az egyes földgázelosztók a 2009. év egyes negyedéveinek földgázelosztási díjaival számolt éves árbevételek elosztott mennyiséggel súlyozott értékének, valamint a 2009. évet érintő gázévek indokolt (indexált) árbevétel igényének szakmailag indokolható korrigált, az elosztási mennyiséggel súlyozott értékének a különbségeként, a 6. melléklet szerinti képletek alapján kell kiszámítani. Szakmailag indokolható korrekció:

a)151 a földgázelosztók elismert költségének kiigazítása a földgázelosztók által összesen realizálható árbevétel és a részükre összesen elismert költség arányában,

b)152 az elszámolási különbözet földgázelosztónkénti megállapítása az összesen elismert elszámolási különbözet alapul vételével.

(3) A 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti összeg egyharmadát kell befizetni.

(4)153 Ha a (2) bekezdés szerinti összeg pozitív, a földgázelosztó köteles azt a Hivatal határozatában megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti összeg negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő munkanapon – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – az (1) bekezdés szerint meghatározott összegek arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

50. § (1) A 2009. év egészére vonatkozó be- és kifizetések tényleges összegét – a 49. § (2) bekezdése szerinti számítási módszer szerint – a Hivatal határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves elszámolásnál a tárgyév során – a 49. § (2) bekezdése alapján – teljesített kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

(3)154 Ha az (1) bekezdés szerinti összeg pozitív, a földgázelosztó köteles a Hivatal (1) bekezdés szerinti határozatában meghatározott összeget a határozatban megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti összeg negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő munkanapon – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal (1) bekezdés alapján kiadott határozata szerinti kifizetések arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (7) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) Ha a jelen rendelettel meghatározott díjak nem adott hónap 1-jén lépnek hatályba, az adott hónapra a felek között elszámolásnak van helye oly módon, hogy a hónap hátralévő részére az újonnan hatályba lépett díjat kell megfizetni.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Energia Hivatalnak az FHTDO_2013/1-1. számú végzésével kijavított 1173/2012. határozatát, a 1174/2012. számú határozatát, az FHTDO_2013/4-2. számú végzésével kijavított 1175/2012. számú határozatát, valamint a 1176/2012., 1177/2012. és 1179/2012. számú határozatait visszavonom.

52. §155 Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

25.156 Átmeneti rendelkezések

53. §157 (1) A 2015. július 1. napjától a 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig terjedő gázév kezdetéig tartó átmeneti időszakra (a továbbiakban: átmeneti időszak) az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. E szakasz rendelkezései – a (2) bekezdés kivételével – nem vonatkoznak a földgázelosztóra és a földgáztárolói engedélyesre.

(2)158

(3) Amennyiben a 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-áig terjedő gázévre a rendszerhasználó éves földgázszállítási kapacitást köt le, úgy ezen lekötés vonatkozik az átmeneti időszakra is.

(4) Az átmeneti időszakban a (3) bekezdés szerinti éves kapacitás-lekötés esetén a szállítási kapacitásdíj havi mértéke az éves díj 1/12-e, amelyet a rendszerhasználónak a 10. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott időközönként kell megfizetnie.

(5) Az átmeneti időszakban a (3) bekezdés szerinti éves kapacitáson túl a rendszerhasználó havi és napi kapacitást köthet le. Ezen lekötések alkalmával a 15. § (5) és a 16. § (5) bekezdéseiben meghatározott szabályok az irányadóak.

(6) Az átmeneti időszak tekintetében a MJ mértékegységről kWh mértékegységre történő átszámításra vonatkozó módszertant a 9. melléklet I. pontja tartalmazza.

(7) Az átmeneti időszakra vonatkozó éves kapacitás lekötés oly módon kerül meghatározásra, hogy a 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő alapú kWh/óra-ban kifejezett kapacitás a 9. melléklet I. pontja szerint átváltásra kerül (a matematikai kerekítés szabályai szerint) 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték alapú MJ/óra, valamint az így kialakult MJ/óra mennyiség 24-es szorzásával MJ/nap értékre.

(8)159 Az aukciós díjat a (7) bekezdés szerint számított kapacitás, az aukción kialakult aukciós felár és az aukció időpontjában hatályos 2. melléklet II. pontja szerinti (MJ-os) szállítási kapacitásdíj szorzataként kell kiszámítani.

53/A. §160 A földgáztárolói kapacitások tekintetében 2015. október 1-jétől tartó időszakban a MJ mértékegységről kWh mértékegységre történő átszámításra vonatkozó módszertant a 9. melléklet II. pontja tartalmazza.

53/B. §161 (1) A GET 134/B. § (5) bekezdése szerinti 15 hónapos időszakban (a továbbiakban: 15 hónapos időszak) a földgázelosztókra az e szakaszban szereplő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a 15 hónapos időszakra a rendszerhasználó éves kapacitást köt le, úgy az elosztási kapacitásdíj havi mértéke az éves díj 1/12-e.

54. §162 (1)163

(2) 2016. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás-lekötés esetén alkalmazandó földgázelosztási díjakat Ft/kWh-ban, illetve Ft/kWh/h-ban kell megfizetni.

55–59. §164

60–61. §165

62–64. §166

65. §167 (1) 2016. október 1-jétől az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadás-átvételi pontokon történő napon belüli elosztási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt szabályok szerint alakulnak.

(2) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3)168 Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(4)169 Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

66. §170 (1) A 2015. április 1-jétől 2016. március 31-éig tartó tárolói év tekintetében, amennyiben külön jogszabály rendelkezése alapján az egyetemes szolgáltatói engedélyesek ellátási kötelezettségük érdekében közvetlenül vagy közvetve tárolói kapacitásokat kötnek le, a Hivatal ennek figyelembevételével 30 napon belül módosítja határozatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a határozat meghozatala érdekében a külön jogszabály szerinti többlet lekötésekről az egyetemes szolgáltató, vagy az őt ellátó földgázkereskedő köteles a lekötést követő 5 munkanapon belül a Hivatalt a 4. § (2) bekezdésére tekintettel tájékoztatni és megküldeni az új kapacitás-lekötéseikre vonatkozó adatokat.

(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti határozatát a lekötött kapacitások mértékére tekintettel, a földgáztárolói engedélyessel egyeztetve hozza meg.

(4)171 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti módosító határozatban megállapított mérték eltér a megelőző, 2015. április 1-jei lekötéseket figyelembe vevő időszakra megállapított mértéktől, úgy az engedélyesek között elszámolásnak van helye.

67. §172

68. §173 A 28/B. § (1) bekezdésének megfelelő, a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelet hatálybalépésekor174 hatályban lévő együttműködési megállapodásokat a 28/B. § (2) bekezdésben foglalt tartalomnak megfelelően kell módosítani 2015. október 31-ig, és 2015. november 15-ig a Hivatal részére meg kell küldeni.

1. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez175

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása
(MJ/hó)

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Lakás típusa

2 lángú gáztűzhely

3-4 lángú gáztűzhely

4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel

5 vagy annál több lángú gáztűzhely

Garzon gáztűzhely

Gáz hűtőszekrény

2.

1 szobás

210

300

240

315

250

454

3.

1,5 szobás

300

370

310

390

310

454

4.

2 szobás

350

450

390

475

390

454

5.

2,5 szobás

410

520

460

545

450

454

6.

3 szobás

470

600

540

630

520

454

7.

3,5 szobás

530

690

630

725

600

454

8.

4 szobás

610

750

690

790

660

454

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez176

I.

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év

b) Szagosítási alapdíj: 4 289 Ft/l

II.

Szállítási díjak

2. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj
[Ft/(kWh/h)/év]

Szállítási forgalmi díj
(Ft/MWh)

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)

886,20

 

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)

150,39

 

a) pont aa) alpont aaf) alpontja
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont)

1677,25

 

a) pont aa) alpont aag) alpontja
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont)

746,09

 

a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)

1908,81

 

a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)

1908,81

98,72

a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)

1908,81

 

a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)

1908,81

 

a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

1908,81

 

a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)

1719,65

 

a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)

156,75

 

III.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

 

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

407,83

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

186,76

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

15 218

60,59

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

401,68

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

152,87

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 633

60,59

c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

361,24

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

114,19

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

11 698

20,71

c.2) Elosztási átszállítási díj: 23,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

353,90

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

126,10

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

11 325

20,36

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

328,96

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

103,73

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 071

20,44

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/GJ

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

361,57

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

151,59

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 633

45,36

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

IV.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

23 425

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

740

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

350

33,21

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

21 164

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

766

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

294

33,21

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

13 405

 

59,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

365

39,94

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

352

40,00

c2) Elosztási átszállítási díj: 23,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 479

 

58,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

332

40,43

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

333

37,49

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

15 088

 

60,41

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

424

30,51

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

471

34,96

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

20 369

 

58,16

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

546

36,35

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

521

31,99

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

3. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez177

1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:

Elosztói terület

Ft/kWh

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,768

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,768

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,904

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,914

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,826

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:

Elosztói terület

Ft/kWh

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,386

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,386

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,456

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,458

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,416

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke

Elosztói terület

Ft/kWh

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,382

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,382

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,448

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,456

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,410

3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve:

Adószáma

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

Zárt számla sorszám intervallum

Számlák darabszáma

Kedvezmény

nyitó számlaszám

záró számlaszám

Alapja (kWh)

Mértéke (Ft/kWh)

Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

Zárt számla sorszám intervallum

Számlák darabszáma

Kedvezmény

nyitó számlaszám

záró számlaszám

Alapja (kWh)

Mértéke (Ft/kWh)

Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

4. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

Az újonnan beépíthető gázmérők

Méretsor

Névleges kapacitás (mł/h)

a)

G-25

25

G-40

40

G-65

65

G-100

100

b)

G-160

160

5. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez178

Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok

A

B

1

OMSZ mérési pont megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

2

Agárd

Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta
1-5-2 (DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta I-2+3, Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2

3

Baja

Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb

4

Békéscsaba

Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad
+ Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós

5

Budapest-Lőrinc

Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta
1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény 1, Százhalombatta I-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1,
Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác II,
Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő

6

Debrecen

Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege

7

Eger

Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2,

8

Győr

Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr
1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona (KÖGÁZ), Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-T, Lovászpatona (ÉGÁZ-DÉGÁZ),
Lovászpatona 1-2, Lovászpatona 1-E, Pápa

9

Káld

Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

10

Kaposvár

Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád, Somogysámson

11

Bogyoszló

Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

12

Kecskemét

Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

13

Kelebia

Jánoshalma, Kunfehértó

14

Kiskunmajsa

Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

15

Miskolc

Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika
I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika
IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4
(TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT)

16

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

17

Nagykanizsa

Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2

18

Nyíregyháza

Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

19

Orosháza

Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár

20

Paks

Aba

21

Pécs

Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2,
Pécs II, Pécs III

22

Pitvaros

Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

23

Soltvadkert

Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

24

Sopron

Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

25

Szarvas

Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1

26

Szécsény

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó
2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor

27

Szeged

Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2
+ Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)

28

Szentes

Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

29

Szentgotthárd

Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

30

Szentkirályszabadja

Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Ősi, Papkeszi, Pétfürdő 1, Pétfürdő 2, Raposka, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM),

31

Szolnok

Abony, Berekfürdő1-1+1-E, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-E, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szajol 1-2, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II,

32

Szombathely

Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

33

Tápiószele

Zsámbok 3

34

Tass

Kunadacs, Tass

35

Tát

Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

36

Tata

Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

37

Záhony

Mándok

38

Zalaegerszeg

Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

6. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez179

A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni:

KFe = TÁe - KIÁe

ahol:

KFe:

az adott földgázelosztóra vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege,

TÁe:

az adott földgázelosztó árbevétele, amelyet a 2009. évi elosztott mennyiséggel és a naturália adatokkal kell kiszámítani,

KIÁe:

az adott földgázelosztónak a 49. § (2) bekezdés a) pontja szerinti indokolt korrigált árbevétel-igénye.

ahol:

IÁe:

a földgázelosztónak a 49. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolt, a 2009. évi földgázelosztási díjak változását is figyelembe vevő árbevétel-igénye,

i:

a földgázelosztói index.

IÁe = Áe + EKe

ahol:

Áe:

a 2009. évet érintő gázévekre indexált árbevétel igényeknek az iparági átlagos elszámolási különbözet mértékével számított költséggel csökkentett értéke,

EKe:

szakértő által, adott földgázelosztóra meghatározott elszámolási különbözet mértékével számított költség-igény.

7. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez180

A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni:

(a) KFe = TÁe - KIÁe

ahol:

KFe: az adott földgázelosztóra vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege,

TÁe: az adott földgázelosztó tárgyévi tényleges árbevétele, amit a tényleges elosztott mennyiséggel és a 45. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tény naturália adatokkal kell kiszámítani,

KIÁe: az adott földgázelosztó a 45. § (4) bekezdése szerinti indokolt korrigált árbevétel-igénye.

(b)

ahol:

IÁe: a földgázelosztói engedélyes indokolt árbevétel-igénye, a költség-felülvizsgálat szerint indokolt költségtömege,

i: a földgázelosztói index.

(c) Azoknál az földgázelosztóknál, akiknél a fogyasztói létszám meghaladja a 10 000 felhasználót, meg kell állapítani az 1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Ha valamelyik földgázelosztónál az 1 km-re jutó elosztás mennyisége meghaladja az átlagos elosztás kétszeresét, akkor ezen földgázelosztó kiemelésével újra meg kell határozni az 1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Azon földgázelosztóknál, akiknél az 1 km-re jutó átlagos elosztás nem éri el a vizsgálat alatt lévő földgázelosztók 1 km-re jutó átlag elosztásának 80%-át, azon földgázelosztóknál nem teljesíthető kifizetés a kiegyenlítő mechanizmus befizetéseiből.

8. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez181

9. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez182

I. Az átmeneti időszak tekintetében a szállítási kapacitásokkal kapcsolatban alkalmazott átszámítás

A lekötött kapacitások 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energiájának átszámítása a 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energiára:

A 15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ/m3-ben kifejezett fűtőérték (NCV) és a 15 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiát 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh/m3-ben kifejezett égéshő (GCV) és a 0 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiából a következő képlettel kell kiszámítani:

E15/15,NCV,MJ = E25/0,GCV,kWh * KENERGIA

ahol:

KENERGIA - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a

15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező

E25/0,GCV,kWh - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energia, kWh

E15/15,NCV,MJ - a 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energia, MJ

A fenti számítás az átmeneti időszakban a kapacitások meghatározása tekintetében végzendő el. Az átszámítás során alkalmazandó KENERGIA átszámítási tényező mértéke az egyes betáplálási és kiadási pontok és földgázminőségek esetében:

KENERGIA (2H) import betáplálási pont = 3,2476

KENERGIA (2H) tárolói betáplálási pont = 3,2493

KENERGIA (2H) hazai termelés betáplálási pont = 3,2510

KENERGIA (2H) kiadási pont = 3,2484

KENERGIA (2S) = 3,2500

KENERGIA (inert) = 3,2516

II. A 2015. október 1-jétől a földgáztárolói kapacitások és a tárolói készlet tekintetében alkalmazott átszámítás

A lekötött kapacitások és a tárolói készlet 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energiájának átszámítása 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energiára:

A 15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ/m3-ben kifejezett fűtőérték (NCV) és a 15 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiát 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh/m3-ben kifejezett égéshő (GCV) és a 0 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiává a következő képlettel kell kiszámítani:

E15/15,NCV,MJ / KENERGIA = E25/0,GCV,kWh

ahol:

KENERGIA - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a

15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező

E25/0,GCV,kWh - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energia, kWh

E15/15,NCV,MJ - a 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energia, MJ

A fenti számítás 2015. október 1-jétől a kapacitások és a tárolói készlet meghatározása tekintetében végzendő el. Az átszámítás során alkalmazandó KENERGIA átszámítási tényező mértéke:

KENERGIA = 3,2493

10. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez183

Téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolásához szükséges adatszolgáltatás

formai és tartalmi követelményei-sablon

A rendszerhasználó írásban nyújtja be az igazolás iránti kérelmét a Hivatalhoz az alábbi táblázat elektronikus úton történő egyidejű megküldésével.

Földgázelosztó* 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gázátadó állomás kódja

Tervezett nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés** maximális mértéke***

Felhasználási hely kódja (POD)

Tervezett nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés maximális mértéke (MJ/h)****

A 4. pont szerinti kapacitást igénybe vevő fogyasztási berendezés(ek) névleges (össz)teljesítménye (kW)

Felhasználó nem téli fogyasztási időszaki tevékenységének megnevezése*****

Átadó 1

 

POD 1

 

 

 

Átadó 1

 

POD 2

 

 

 

Átadó 1

 

POD 3

 

 

 

Átadó 2

 

POD 4

 

 

 

Átadó 2

 

POD 5

 

 

 

Átadó 2

 

POD 6

 

 

 

Átadó 3

 

POD 7

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat:

Szürke cella nem kitöltendő

* Földgázelosztónként külön adatlapon

** Égéshő alapú kWh/h, ill. fűtőérték alapú MJ/h mértékegységben kifejezett kapacitás (a mértékegységek átszámítására vonatkozó, Tarifarendelet szerinti módszertan alapján)

*** A 4. oszlopban POD-onként feltüntetett kapacitások gázátadó állomásonként esetleges egyidejűséggel számított összesített kapacitásértéke

**** Az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett teljesítményekhez az adott gázévben szükséges kapacitásérték, melynek fűtőérték alapon számított mértéke nem lehet magasabb az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett maximális értéknél

***** Tájékoztató jellegű felsorolás (egy cellában felsorolva)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!