nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
2014-01-02
2014-03-14
5
Jogszabály

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. § (1b) bekezdésében,

a 48. § és az 55. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 49. § és az 55. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

az 50. § és az 55. § f) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 51. § és az 55. § c), g) és h) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában,

az 52. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

az 53. § és az 55. § k) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.4. és 17. pontjában,

az 54. § és az 55. § l) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,

az 55. § d) és e) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 55. § i) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 55. § j) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,

d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,

e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira,

f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés;

2. cég: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég;

3. EGT-állam: a Szolgtv. szerinti állam;

4. engedélyezés: a Szolgtv. szerinti engedélyezés;

5. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;

6. jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység végzésének igazolt lehetősége, vagy a bejelentéshez előírt feltételeknek való megfelelés;

7. letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés;

8. szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy;

9. szakmai biztosíték: olyan felelősségbiztosítás, egyéb garancia vagy biztosíték, amely

a) valamely biztosítóval,

b) hitelintézettel vagy

c) egyéb szakmai biztosítást nyújtó szervezettel

kötött szerződés vagy más jogviszony alapján a szolgáltatónak a szolgáltatási tevékenységével összefüggően a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy adott esetben más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezetére szolgál;

10. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként meghatározott állam;

11. tagállami állampolgár: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállami állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként meghatározott személy;

12. területi kamara: a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: Kamtv.) meghatározott területi mérnöki vagy területi építész kamara.

II. FEJEZET

KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek

3. § (1) A (2)–(7) bekezdésben meghatározott településrendezési tervezési, építészeti-műszaki tervezési, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható.

(2) Településrendezési tervezési tevékenységek:

a) településtervezési területen településtervezési szakterület,

b) településtervezési szakági területen

ba) településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület,

bb) településtervezési közlekedési szakterület,

bc) településtervezési víziközmű szakterület,

bd) településtervezési energia-közmű szakterület,

be) településtervezési hírközlési szakterület.

(3) Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:

a) építészeti tervezési terület,

aa) belsőépítészeti tervezési szakterület,

ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,

b) táj- és kertépítészeti tervezési terület,

c) sajátos építmények műszaki tervezési terület

ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület,

cb) hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,

cc) vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési részszakterület, területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás tervezési részszakterület,

cd) bányászati építmények tervezési szakterület,

ce) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,

cf) energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,

d) szakági műszaki tervezési terület

da) hídszerkezeti tervezési szakterület,

db) tartószerkezeti tervezési szakterület, a szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület,

dc) építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési részszakterület,

dd) építményvillamossági tervezési szakterület,

de) geotechnikai tervezési szakterület.

(4) Településrendezési szakértői tevékenységek:

a) településtervezési szakértői tevékenység,

b) településtervezési szakági szakértői tevékenység,

ba) zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői tevékenység,

bb) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési szakági szakértői tevékenységek.

(5) Építésügyi műszaki szakértői tevékenységek:

a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület,

b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterület,

c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterület,

d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterület.

(6) Építési műszaki ellenőri tevékenységek:

a) általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület,

b) sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület,

c) szakági építési műszaki ellenőri szakterület.

(7) Felelős műszaki vezetői tevékenységek:

a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület,

b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület,

c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület.

(8) Az (5)–(7) bekezdésben meghatározott szakterületekhez tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. Bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység

4. § Aki energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége

5. § (1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (2) bekezdés a) pontjában és a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, továbbá a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a 3. § (4) bekezdés a) pontjában, a 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában és a 3. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.

(2) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (2) bekezdés b) pont bb)–be) alpontjában, a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, a 3. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában, a 3. § (5) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.

(3) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (5) bekezdés b)–d) pontja és a 3. § (6)–(7) bekezdése szerinti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

(4) Első fokon a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (6)–(7) bekezdése szerinti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

(5) A 4. §-ban meghatározott tevékenység bejelentése során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.

(6) Cég által folytatott szakmagyakorlási tevékenység esetén a hatáskör tekintetében az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy lakóhelyen a cég székhelyét kell érteni.

(7) A szakmai címek megállapítása során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.

4. A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

6. § (1) Természetes személy a 3. § szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 4. § szerinti esetekben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

a) 16. §-a szerinti településtervezési tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakterületi jogosultsággal, településtervezési szakági tevékenységet akkor, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakági szakterületi jogosultsággal,

b) 16. §-a szerinti településrendezési szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településrendezési szakértői szakterületi jogosultsággal,

c) 32. §-a szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott területen építészeti-műszaki tervezési szak vagy részszakterületi jogosultsággal,

d) 32. §-a szerinti építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,

e) 38/A. §-a szerinti felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,

f) 38/A. §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal,

g) 38/C. §-a szerinti energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik energetikai tanúsítói jogosultsággal,

és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

(3) A cég bejelentése alapján az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a (2) bekezdésben meghatározott természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.

(4) Cég az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, az (5) bekezdés figyelembevételével olyan tevékenységet végezhet,

a) amelyhez rendelkezik a (2)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel,

b) amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és

c) amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg.

(5) A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez a (2) bekezdés szerinti feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – alvállalkozó bevonásával végezheti.

(6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén

aa) a kamarai tagság folytonossága,

ab) továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése,

ac) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése,

ad) adategyeztetési kötelezettség teljesítése,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén

ba) továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése,

bb) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével,

bc) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.

(7) A (2) bekezdés vonatkozásában a cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei és a bejelentés tartalma

7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:

a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő szakirányú

aa) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc, MA (tervezés, szakértés),

ab) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett szakképzettség BSc (tervezés, építési műszaki ellenőrzés),

ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség (felelős műszaki vezetés),

b) szakmai gyakorlat a 9. § szerint,

c) a kérelmező személy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű.

(2) A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:

a) az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c) a szakmai gyakorlat igazolását a 12. § szerint,

d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását,

e) a bejelentésben közölteket igazoló iratok másolatát, a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, ezzel a jogszabályban előírt feltételek teljesítéséről, amivel egyidejűleg az iratmásolatok hitelességét is igazolja.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában foglaltakon túlmenően további hitelesítés nem követelhető meg.

(4) A 3. § szerinti szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan az 1. melléklet tartalmazza

a) a jogosultsághoz kötött tevékenységek részletes meghatározását,

b) a jogosultság névjegyzéki jelölését,

c) a minimális képesítési követelményt szakterületi bontásban,

d) az előírt szakmai gyakorlati időt.

8. § (1) A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve annak a szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem állapítható meg, akkor az oklevél szakirányáról az engedélyezési eljárás során a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: országos kamara) által működtetett bizottság jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz.

(2) A bizottság elnökét és két tagját a feladatkörében érintett országos kamara jelöli. A bizottság tagja továbbá az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által megbízott személy, valamint tagja az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője. A bizottság működési rendjét az országos kamara állapítja meg.

(3) A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatára kerül sor, melynek alapját az országos kamarai szabályzatok által tudományterület szerinti bontás alapján meghatározott, a 4. mellékletben előírt minimum kreditszámok összege képezi. A tantárgycsoportok és azon belül a kreditértékekben meghatározott ismeretkörök vagy tantárgyak nevesítése kamarai hatáskörben, szabályzat formájában kerül meghatározásra a szükséges minimum kompetencia tartalmakkal együtt.

(4) A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához figyelembe lehet venni az alap- vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezők részére, felsőoktatás keretében megvalósuló (felsőfokú szakképzettségi szintet nem biztosító) szakirányú továbbképzést is. A szakirányú továbbképzésben legalább 60 kreditet kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. Ez esetben a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A szakirányú továbbképzés szakmai tartalma szerint ugyancsak alkalmassá válik a hiányzó kredittartalmak megszerzéséhez, egyéb ismeretek kiegészítésére, ezáltal a szakirányú végzettség egyenértékűségének vizsgálatánál beszámítható. A szakmagyakorláshoz szükséges kredit-kiegészítő képzés akkreditált, szakirányú felsőoktatási intézmény előírt szintű (BSc, MSc) képzésében megszerezhető.

(5) A miniszter – az országos kamarák adatközlése alapján – évente közzéteszi

a) a szakképzettségek szakirányúsága szempontjából már megvizsgált és elfogadásra került oklevelek megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsőoktatási intézmény megnevezését,

b) a szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek megnevezését, a beszámítható kreditérték meghatározását.

9. § (1) Szakmai gyakorlati időként a szakirányú felsőfokú szakképzettség, a képzettséghez szükséges kredit-követelmény megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

(2) A településrendezési tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati idő tartalmát

a) településtervezési, vagy

b) legalább három év településtervezési és kettő év

ba) területrendezési tervezési,

bb) közigazgatásban végzett területrendezési, településrendezési, vagy

bc) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói

c) gyakorlattal kell igazolni.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak elvégzésének ideje.

(4) Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni, a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével.

(5) A tervezési feladat elvégzésére megfelelő időtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult szakirányú egyetemi végzettségű személy csak jogosultsággal rendelkező tervező mellett, tervező gyakornokként folytathat tervezési tevékenységet és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot.

(6) A településrendezési szakértői tevékenység engedélyezéséhez a nyolc év szakmai gyakorlati időbe a (2) bekezdés a) pontjában, b) pont bb)–bc) alpontjában meghatározott, a kérelmezett szakterületnek megfelelő tevékenység vehető figyelembe.

(7) Az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a nyolc év szakmai gyakorlati időbe

a) építészeti-műszaki tervezési,

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

c) építési műszaki ellenőri,

d) felelős műszaki vezetői,

e) beruházáslebonyolítói,

f) építésügyi igazgatási,

g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az a), c)–d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.

10. § (1) A szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati idő az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához egy év.

(2) Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz

a) építészeti-műszaki tervezési,

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

c) építésügyi műszaki szakértői,

d) építési műszaki ellenőri,

e) felelős műszaki vezetői,

f) beruházáslebonyolítói,

g) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági,

h) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,

i) építésügyi igazgatási

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

11. § (1) Szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő

a) építési műszaki ellenőri,

b) felelős műszaki vezetői,

c) építőipari kivitelezési,

d) építésfelügyeleti,

e) építésügyi hatósági,

f) beruházói-műszaki,

g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,

h) építészeti-műszaki tervezési,

i) építésügyi műszaki szakértői

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az 1. melléklet szerinti gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.

12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

(2) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetében a gyakorlati idő, a képesítés és az igazolás alapján az 1. melléklet szerinti részszakterületi jogosultságot is megállapíthat, amelyet a szakmagyakorló jogosultságát tartalmazó névjegyzékben is meg kell jeleníteni.

6. Szakmai címek

13. § (1) A területi kamara szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A szakmai cím nem eredményeztet újabb jogosultságot. A címet a területi kamara titkára által vezetett építésügyi szakmagyakorlók névjegyzékében (a továbbiakban: névjegyzék) fel kell tüntetni.

(2) A vezető tervezői címhez a tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel és referenciákkal kell rendelkeznie. A cím megszerzésére irányuló kérelmet a területi kamara az erre vonatkozó országos kamarai szabályzat alapján bírálja el. A cím birtokosának a jogosult tervezési szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel kell rendelkeznie. Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti – erre irányuló megbízás alapján – az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).

(3) A tervező gyakornoki cím kérelmezéséhez a szakképzettség megszerzését követően a megszerezni kívánt jogosultsághoz a kérelmező természetes személy előminősítést kérhet a területi kamarától. A területi kamara ellenőrzi a kérelmezni kívánt jogosultsághoz tartozó szakképzettség kreditkövetelmény rendszerének teljesülését. A feltételek teljesítése esetén a kérelmező a tervező gyakornok címről igazolást kap, a címet használhatja, a tervlapokon feltüntetheti a címet, önálló tervezésre azonban nem jogosít.

(4) A tervező műszaki ellenőri címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki rendelkezik építészeti-műszaki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal.

(5) A beruházási tanácsadói címet az az építészeti-műszaki tervezői, azzal azonos szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező kérheti, aki építési beruházások bonyolításában igazolt referenciákkal rendelkezik.

(6) A mentori címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki vállalja a tervező gyakornoki címmel rendelkező személy szakmai felügyeletét, és segíti szakmai fejlődését.

(7) A különösen gyakorlott címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki kiemelkedően magas színvonalú teljesítményt igazoló referenciákkal rendelkezik.

(8) Műemlékek területén gyakorlott címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki igazolja műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:

a) építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése,

b) építési munkák felelős műszaki vezetése,

c) építési munkák műszaki ellenőrzése.

III. FEJEZET

TERVEZÉS

7. Településtervezés

14. § (1) A településrendezési tervezési tevékenység 1. melléklet szerinti dokumentációinak elkészítése jogosultsághoz kötött.

(2) A településtervező feladata az önkormányzat döntései, megbízása és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az 1. melléklet szerinti dokumentáció – a feladat elvégzéséhez szükséges településtervezési szakági tervezők bevonásával történő – elkészítése.

(3) A szakági településtervező feladata a szakterületének megfelelő településtervezési szakági munkarészek és javaslatok elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján.

(4) A településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a településrendezési eszköz kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervező készítette.

(5) A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.

(6) A tervezőnek az általa készített településrendezési eszközt a megrendelő részére történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

(7) A településtervezési szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott tervezési szerződés és az Étv.-ben szabályozott településtervezési szerződés szabályait kell alkalmazni.

(8) Nem folytathat településrendezési tervezési tevékenységet illetékességi területén a településrendezési eszközök előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy, kivéve, ha az önkormányzat a 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján településrendezési tervezési tevékenységet is folytat.

8. Építészeti-műszaki tervezés

15. § (1) Az Étv. 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést az adott tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező végezhet.

(2) Az építészeti-műszaki tervező feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak, az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosultsággal végezhető

a) a tervtanácsi terv,

b) a településképi véleményezéshez szükséges terv,

c) a megvalósulási terv

készítése.

(4) Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére.

(5) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól függően – kamarai szabályzatban rögzítettek szerint – korlátozott vagy teljes körű tervezési jogosultsággal folytatható.

(6) Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épelj.) előírásai szerint.

(7) Az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért.

(8) Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

(9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője,

b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész.

9. Tervezési program

16. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi.

(2) A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

(3) A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell

a) a beruházás költségkeretét,

b) a tervezés előzményeit,

c) a kiindulási adatokat,

d) a helyszínt,

e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,

f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,

g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,

h) a közműellátottság mértékét, és

i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait.

10. Tervezési szerződés

17. § (1) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően tartalmazza

a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,

c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését.

(2) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényben meghatározott esetekben az építészeti-műszaki tervezési szerződéses felek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (a továbbiakban: TSZSZ) fordulhatnak.

(3) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció készítésére irányuló tervezési szerződés tartalmi elemeinél az Épkiv. 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

11. Tervezési díj

18. § A tervezési díj magában foglalja

a) a közvetlen költségek, ennek keretében

aa) a számított munkadíj,

ab) a szakági tervező, alvállalkozó tervező tervezési díja,

ac) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,

b) a közvetett költségek, ennek keretében a működési költség, anyagjellegű ráfordítás,

c) az értékcsökkenési leírás,

d) az egyéb ráfordítások,

e) a tervezett nyereség

együttes összegét.

IV. FEJEZET

SZAKÉRTÉS

12. Településrendezési szakértés

19. § (1) Az 1. melléklet szerinti településrendezési szakértői vélemények elkészítése jogosultsághoz kötött.

(2) A településrendezési szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. A településrendezési szakértői vizsgálatnak az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, saját kezű aláírását, névjegyzéki jelölését, a szakértői szakterületének megnevezését.

(3) A településrendezési szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért.

(4) A településrendezési szakértő feladatát megbízási szerződés alapján látja el a 20. § (6) bekezdése szerint.

(5) A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési eszköz vizsgálatát, amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részt vett.

(6) Településtervezési vagy szakági településtervezési jogosultságot szerzett és vezető tervezői címmel rendelkező személy kérelmére a területi kamara titkára az adott szakterületen településrendezési szakértői tevékenység folytatását engedélyezi a 9. § (6) bekezdése szerinti feltétel mellett.

13. Építésügyi műszaki szakértés

20. § (1) Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az Étv. 32. §-a szerinti tevékenysége során az adott ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. Az építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke.

(2) Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen:

a) méretbeli és az állapotfelmérés,

b) műszeres vizsgálat és kutatás,

c) a b) pont elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák,

d) számítások és elemzések elvégzése,

e) statisztikák vizsgálata és elemzése vagy

f) következtetések levonása.

(3) Ha az építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét harminc napon belül köteles bejelenteni a terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szervnek az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján.

(4) Az építésügyi műszaki szakértő a vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, amelyen fel kell tüntetni a szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a szakértői szakterületének megnevezését, a meghatározott szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint.

(5) Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért.

(6) A településrendezési szakértői szerződésre és az építésügyi műszaki szakértői szerződésre a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződést írásban kell megkötni. A szerződés tárgyában meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos megnevezését, a teljesítési határidőt, a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a műszaki szakértő kötelezettségeit, felelősségét és jogait. Amennyiben a felek nem állapodnak meg a díj átadásának időpontjáról, akkor az a szakvélemény átadásával egyidejűleg esedékes. A megrendelő teljesítési kötelezettségének határideje eltérő rendelkezés esetén sem haladhatja meg a számla kézhezvételétől számított harminc napot.

(7) Nem folytathat építésügyi műszaki szakértői tevékenységet

a) ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában az a személy, aki az építmény építési-szerelési munkáit ellenőrizte, mint építési műszaki ellenőr, tervezési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, vagy kivitelezte, vagy a kivitelező felelős műszaki vezetője,

b) ugyanazon tervdokumentáció tekintetében az a személy, aki az építmény engedélyezési vagy kivitelezési tervének készítésében mint tervező részt vett.

V. FEJEZET

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

21. § (1) Az építési műszaki ellenőr az Épkiv. 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja el.

(2) Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében a Ptk.-ban szabályozottak és az Épkiv. 16. § (6) bekezdésében foglaltakon túlmenően rögzíteni kell

a) az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát,

b) az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módját,

c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat.

(3) Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője.

(4) Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

VI. FEJEZET

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)–(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)–k), n)–p) pontjában, 13. § (4)–(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

(2) A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződés tartalmazza

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,

bb) a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,

bc) a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,

bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

(3) A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

(4) A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

VII. FEJEZET

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

23. § (1) Az energetikai tanúsító feladata az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről hiteles tanúsítvány kiállítása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) elektronikus programjának segítségével.

(2) Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani.

(3) Az energetikai tanúsító köteles az (1) bekezdés szerinti azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni.

(4) Az energetikai tanúsító felelős

a) az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért,

b) a valós állapotnak megfelelő tartalomért,

c) a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért.

(5) Az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni. A szerződés kötelező tartalmi eleme

a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy épületrész helyrajzi száma),

b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő,

c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje.

(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer keretében a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy

a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá

b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el,

c) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el,

d) akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy

e) akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el.

(7) A (6) bekezdés szerinti ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Az ellenőrzést végző a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ellenőrzött, vagy bármely érintett fél is bejelentheti.

(8) A kizárás tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke dönt, szükség esetén más ellenőrző személyt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ellenőrző személy járt el. A kizárás tárgyában hozott elnöki döntést az érintett felekkel közölni kell.

VIII. FEJEZET

A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

14. Általános szabályok

24. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység

a) engedélyezése,

b) folytatásának szüneteltetése,

c) folytatásának felfüggesztése,

d) folytatásának megtiltása,

e) folytatójával szembeni bírság kiszabása és

f) folytatásával összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása

iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási tevékenység bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.

(2)–(6)1

25. §2

15. Az engedélyezési eljárás

26. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét (családi és utónév, születési családi és utónév),

b) születési helyét és idejét,

c) a kérelmező anyja születési családi és utónevét,

d) a kérelmező lakcímét,

e) a kérelem tárgyát,

f) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének megnevezését,

g) rendelkezést a kapcsolattartás módjáról.

(2) A kérelemhez – az eseti engedély iránti kérelmet kivéve – a következő dokumentumok csatolása szükséges:

a) a szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolata vagy az oklevél melléklete, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirány megállapítása érdekében kéri;

c) a szakmai gyakorlat igazolása a 12. §-ban foglaltak szerint és módon;

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása;

e) az építésügyi műszaki szakértői jogosultság iránti kérelem esetén a kérelmező részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajza.

(3) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az e-rendszerbe való feltöltését követő első munkanapon indul meg, kivéve, ha a területi kamara a döntést az elektronikus irat előterjesztésének napján meghozza.

27. § (1) Eseti engedélyt kérhet a kérelmező

a) a Kamtv. 1. § (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott esetekben,

b) ha saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői feladatot ellátni, és az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét.

(2) Az eseti engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:

a) a szakirányú végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolata vagy az oklevél melléklete, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c) a szakmai gyakorlat igazolása a 12. § (1) bekezdése szerint,

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása,

e) a végezni kívánt tevékenység főbb adatai, különösen a helye, a tárgya és a jellege,

f) a hozzátartozói minőséget igazoló dokumentum.

16. A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

28. § (1) Ha a kérelem hiányos, a területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel. Ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs lehetőség.

(2) A területi kamara titkára a kérelem elbírálásánál vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak, valamint a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység megfelel-e az engedélyezés feltételeinek. A hatóság a kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg, vagy a szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltételei nem állnak fenn. Amennyiben a kérelem hiánytalan, a döntést a kérelem beérkezésétől, ha a kérelem hiányos, az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell meghozni és az ügyféllel haladéktalanul közölni. A területi kamara titkára a döntését szóban nem közölheti.

(3) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri – kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll – a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki.

(4) A területi kamara titkára a kérelemnek a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített határozatban ad helyt, amely a Ket.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:

a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,

b) a szakmagyakorlási tevékenység szakterületének megnevezését,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy névjegyzéki jelölését (tevékenység 1. melléklet szerinti betűjele, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám),

d) az engedély – továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele mellett – határozatlan ideig tartó hatályát,

e) a továbbképzési kötelezettség (ezen belül egyes esetekben jogosultsági vizsga) teljesítése igazolása elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást.

(5) Az eseti engedélyről szóló döntést a területi kamara titkára a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített határozattal hozza meg, amely a Ket.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:

a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,

b) a szakmagyakorlási szakterület, illetve kategória megnevezését,

c) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,

d) az eseti engedély hatályát, amely – a Kamtv. 1. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – legfeljebb az adott építmény használatbavételi engedélyének megadásáig, illetve a használatbavétel tudomásulvételéig szól,

e) tájékoztatást az engedély hatályának meghosszabbításának módjáról, feltételéről.

(6) A kérelem elutasításáról hozott döntés a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmazza a területi kamara elnöksége véleményének indokolását.

(7) Jogorvoslati eljárásban az országos kamara főtitkára a kikéri a szakterület szerinti szakmai tagozat véleményét a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.

17. Bejelentés

29. § (1) A bejelentés benyújtására a 25. § szerinti engedélykérelem benyújtására előírtakat kell alkalmazni.

(2) Az energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó bejelentésnek a 7. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) Az illetékes területi kamara titkára a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(4) A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül

a) ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti,

b) ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire, valamint a területi kamara a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.

(5) A bejelentésről készített igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintéző nevét,

b) a bejelentő nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését,

d) a bejelentés előterjesztésének napját,

e) a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő személy nyilvántartási számát, a névjegyzéki jelét,

f) azt, hogy a bejelentés – kivéve a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó bejelentést – határozatlan időre, vagy a bejelentésben meghatározott ideig szól.

(6) A területi kamara titkára a bejelentő számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az 1. melléklet szerinti névjegyzéki jelölést ad (tevékenység szerinti betűjel, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám).

(7) A területi kamara titkára eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg – a névjegyzéki jelölés hatálytalanítása mellett – a névjegyzékből törli azt, aki a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy ha a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.

18. Az egységes elektronikus névjegyzék vezetése

30. § (1) A területi kamara titkára az engedély megadásával, illetve a bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg a szakmagyakorlót nyilvántartásba veszi, a névjegyzéki jelölést a határozattal vagy az igazolással közli.

(2) A területi kamarák – az országos kamarák által közösen működtetett, az OÉNY-nyel összekapcsolt, szakterületekre bontott, nyilvános elektronikus – közös névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettség igazolása alapján.

(3) A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben, jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének tényét. A szakmagyakorlási tevékenységek szakterület szerinti jelölését az 1., 2. és 3. melléklet szerint kell a névjegyzékben rögzíteni.

(4) A névjegyzék

a) természetes személy vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (2) bekezdése,

b) cég vonatkozásában az Étv. 58. § (1) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése

szerinti adatokat tartalmazza.

(5) Az elkülönített névjegyzéken a (4) bekezdés szerinti adattartalommal kell vezetni a Kamtv. 1. § (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott szakmagyakorlót és az eseti engedéllyel rendelkezőt.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti névjegyzék az Étv. 58. § (1) bekezdése, az Étv. 58. § (10) bekezdés a), c)–f) pontja, a Kamtv. 43. § (2) bekezdés a), b), g)–p) pontja, a Kamtv. 43. § (3) bekezdés a), c)–g) pontja szerinti adatok, valamint a (3) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

19. Szakmagyakorlást végző cégek névjegyzéke

31. § (1) Ha a szakmagyakorlási tevékenységet a cég üzletszerűen gazdasági tevékenységként folytatja, akkor a szakmagyakorlási tevékenységet köteles bejelenteni az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamarának. A bejelentés során a 29. §-ban foglaltak alapján kell eljárni.

(2) A cégre vonatkozó bejelentés alapján a területi kamara a 30. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott adattartalmú névjegyzéket vezet.

20. Hatósági bizonyítvány kiállítása

32. § A területi kamara titkára – külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett – hatósági bizonyítványt állít ki a névjegyzék adataiból, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég névjegyzéki jelöléséről, a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről, amennyiben azt a szakmagyakorló kérelmezi.

21. A szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetése

33. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját meg kell jelölni. A szüneteltetés kezdő időpontja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A szüneteltetés kezdő időpontját a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a kérelemben megjelölttől. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető.

(2) A szüneteltetett tevékenység – külön kérelemre – abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a kötelező továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja.

(3) Tervező műszaki ellenőri cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.

(4) Beruházási tanácsadói cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.

IX. FEJEZET

TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ÉS A JOGOSULTSÁGI VIZSGA

22. Továbbképzés

34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles továbbképzést teljesíteni.

(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

(3) A továbbképzés típusa

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező

továbbképzés.

(4) A szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt a 38. § (2) bekezdése szerinti beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie.

35. § (1) A továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.

(2) Az országos kamara a továbbképzések szervezésére egy vagy több bizottságot működtet. A bizottság működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el. A bizottságba egy tagot a miniszter delegál.

23. A továbbképzés tartalma

36. § (1) A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá. Az oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi.

(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

(3) A kötelező továbbképzést az országos kamara által – a miniszter egyetértésével – elfogadott oktató tarthatja.

(4) A kötelező továbbképzés formája lehet

a) internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel.

(5) A kötelező továbbképzésben a továbbképzési időszak alatt egy, a (4) bekezdés szerinti továbbképzési formát kell teljesíteni, ahol a (4) bekezdés b) pontja szerinti oktatás összességében nem haladhatja meg a nyolc tanórát.

24. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

37. § (1) A 36. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az országos kamara feladata. A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes továbbképzési ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a kamarai nyilvántartás szolgál. A névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló kötelezhető a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására egyeztetés céljából.

(2) A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a jogosultság – területi kamara titkára által hivatalból történő – felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig.

25. A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés

38. § (1) A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (a továbbiakban: beszámoló) célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

(2) Az energetikai tanúsítói jogosultság kivételével a jogosultság megállapítását követő egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.

(3) A jogosultsági vizsgát és a beszámolót az országos kamara szervezi és bonyolítja le. A jogosultsági vizsga és a beszámoló vizsga bizottsága legalább három- és legfeljebb öttagú testület. A vizsgabizottság elnökből és tagokból áll. A vizsgabizottság egy tagja a miniszter által megbízott személy. A vizsgabizottság további tagjait az országos kamara bízza meg. A vizsgabizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(4) A jogosultsági vizsga és a beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17 000 forint, a szakterületi rész díja 17 000 forint. A jogosultsági vizsga és a beszámoló a 39. § (10) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén ismételhető. A javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos.

(5) A jogosultsági vizsga, a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a vizsgát szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára.

(6) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

(7) A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános része alól a vizsgabizottság az ügyrendjében meghatározott módon felmentést ad, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye 80%-ban megegyezik az általános rész követelményrendszerével. A jogosultsági vizsga szakterületi része alól felmentés nem adható. A felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr magasépítési szakterülten mentesül a beszámoló alól, ha építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvánnyal rendelkezik.

39. § (1) A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános és szakterületi részből áll. A jogosultsági vizsga és a beszámoló formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgára a (11) bekezdés szerinti írásbeli vizsga eredmény esetén kerül sor.

(2) A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra elektronikusan a vizsgát és beszámolót szervező országos kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezés módja a kamara honlapjáról letölthető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével és a kamarának történő továbbítással történik. A jelentkezőt a jogosultsági vizsga és a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését.

(3) A vizsga és a beszámoló helyszínén a vizsga és a beszámoló megkezdése előtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga és beszámoló szabályairól. A vizsgázó és a beszámoló köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó és a beszámoló segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga képletgyűjteménye kivételével.

(4) A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll:

a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az Étv. alapismerete, a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen

aa) a településrendezési szabályok, követelmények,

ab) az építési folyamat,

ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények,

ad) szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok,

ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok,

af) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények,

b) a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, érvényesség),

c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek,

d) az örökségvédelem,

e) a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a kamarai etikai-fegyelmi eljárás

ismerete.

(5) A beszámoló szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll:

a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételeinek, szabályainak,

b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó

ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, díjszámítás),

bb) vonatkozó szabványok,

bc) az építési hulladék kezelésének,

bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények,

be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek,

bf) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményeinek,

c) a településrendezési tervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények

ismerete.

(6) A jogosultsági vizsga szakterületi része az energetikai tanúsítói jogosultság esetén két kérdéskörből áll az alábbi ismeretkörökből:

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya,

b) a belső környezet kritériumai (hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás),

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszerei,

d) az épületgépészeti (fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási) rendszerek azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számítása, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere),

f) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása,

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása,

h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai,

i) a tanúsítás dokumentálása.

(7) A jogosultsági vizsga és a beszámoló időtartama 120 perc.

(8) A vizsga és a beszámoló kérdéseit a vizsgaszervező kamara – a miniszter egyetértésével – állítja össze és a honlapján, valamint az e-epites.hu portálon közzéteszi. A vizsgán és a beszámolón ezek közül azok a kérdések szerepelnek, amelyeket a vizsgabizottság állít össze.

(9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető, azonban a vizsgának és a beszámolónak nem kötelező előfeltétele.

(10) A jogosultsági vizsga, a beszámoló követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga, beszámoló eredménytelen, szóbeli vizsgára vagy beszámolóra a vizsgázó, a beszámoló nem bocsátható, az írásbeli vizsgát vagy a beszámolót ismételni köteles.

(11) Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó vagy beszámoló szóbeli vizsgát vagy beszámolót tesz.

(12) A vizsgabizottság értékeli az írásbeli dolgozatokat. Az írásbeli értékelés befejezését követően a bizottság kihirdeti a szóbeli vizsgára vagy beszámolóra kötelezettek névsorát és a szóbeli vizsga vagy beszámoló időpontját, amely lehet ugyanaz a nap is.

(13) A szóbeli vizsgán vagy beszámolón a vizsgázó vagy beszámoló további kérdést kap, melyre külön felkészülési idő nélkül válaszolnia kell. A vizsgabizottság bármelyik tagja kiegészítő kérdéseket tehet fel a vizsgázónak.

(14) Az összesítő értékelő lapot és a jegyzőkönyvet a vizsgabizottság minden tagja a helyszínen köteles aláírni. Az értékelést követően hozott bizottsági döntés alapján történik a nyilvános eredményhirdetés.

(15) A jogosultsági vizsga és a beszámoló letételét a vizsgaszervező igazolja, külön kérelem nélkül gondoskodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

X. FEJEZET

EGT-ÁLLAM SZOLGÁLTATÓIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

26. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

40. § (1) A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató, Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik.

(2) A Szolgtv. szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.

(3) A (2) bekezdésben kijelölt területi kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartást vezet.

(4) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell:

a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,

b) a szakmai képesítést igazoló okiratot,

c) a tagállami állampolgárság igazolását,

d) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,

e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen letelepedett valamely tagállamban, továbbá

f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

(5) Az elkülönítetten vezetett közhiteles névjegyzéket vezető (2) bekezdésben kijelölt területi kamara ezen névjegyzékből törli azt a személyt, aki a külön jogszabály szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

27. Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás

41. § (1) Valamely tagállam állampolgára a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítésének elismerése iránti kérelmével egyidejűleg nyújtja be a Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.

(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban:

a) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c) az építészeti tervezési szakterületen tevékenységet megkezdő személyek kérelme kivételével a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását,

d) a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a küldő vagy származási országbeli jogosultságára vonatkozó igazolást, beleértve a szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, időtartamát.

(3) A kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakmai képesítés elismeréséről szóló jogerős határozatával együtt haladéktalanul megküldi az 5. § szerint hatáskörrel rendelkező területi kamarának. A területi kamara a megküldött iratok alapján

a) az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy

b) a kérelmet elutasítja.

XI. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁG SZOLGÁLTATÓI

42. § Harmadik országbeli szolgáltatók számára jogosultság az e rendeletben foglaltak szerint, viszonosság alapján állapítható meg.

XII. FEJEZET

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

28. Közös szabályok

43. § (1) A területi kamara titkára a szakmagyakorlóval szemben hatósági eljárást folytat le, és jogkövetkezményt állapít meg

a) a Kamtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzések alapján,

b) a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának jogerős döntése alapján,

c) az Épelj. 66. § (2) és (3) bekezdése szerinti megkeresésre,

d) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei hiánya esetén,

e) az energetikai tanúsítványok tekintetében a független ellenőrzési rendszert működtető szerv kezdeményezésére.

(2) A területi kamara titkára az (1) bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre a 45. § szerinti jogkövetkezményt állapít meg, és ezzel egyidejűleg a döntése megküldése mellett a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen.

(3) A jogkövetkezményt megállapító területi kamara titkára a döntését az OÉNY e-szankció alkalmazásban rögzített jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-rendszerben.

(4) Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az e-szankció elektronikus alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanapon elvégezni.

(5) A jogkövetkezményeket megállapító döntés meghozatala előtt a területi kamara titkára minden esetben köteles ellenőrizni, hogy e-szankció alkalmazással rögzített adatállományban, az adott szakmagyakorlóval szemben jogkövetkezmény állapítottak-e meg. Amennyiben a szabályozás a fokozatosság elve alapján súlyosabb szankciót is kilátásba helyez, a jogkövetkezmény megállapításakor az e-szankció adatállományban rögzített valamennyi jogkövetkezményt figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a szankciót mely hatóság vagy szerv állapította meg.

(6) Az e rendelet alapján megállapított közigazgatási bírság összege – egy éven belüli ismételt bírságolandó szabálytalanság esetén – az előzőleg megállapított bírság 150%-ánál kevesebb nem lehet.

(7) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok megsértése miatt – hatáskör hiányában vagy kormányrendeletben előírt esetekben – az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazás használatával köteles elektronikus úton megkeresni a névjegyzéket vezető területi kamarát. A területi kamara, az elektronikus megkeresés alapján, harminc napon belül köteles eljárást indítani a szakmagyakorlási tevékenységet folytató ellen, és az eljárást lezáró döntéséről a megkereső hatóságot az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazás használatával elektronikus úton értesíteni.

29. Jogkövetkezmények típusai

44. § (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót:

a) ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

b) ha az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti,

c) ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be,

d) ha a kamara a 43. § (1) bekezdés a) pontja során első ízben állapít meg olyan kisebb szabálytalanságot, pontatlanságot, számítási vagy felmérési hibát, tartalmi hiányosságot, amely nem befolyásolta érdemben a szakmai tevékenység, vagy a szakvélemény eredményét,

e) ha az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet által feltárt hibát az energetikai tanúsító a tanúsítvány alátámasztó munkarészben nem javítja ki,

f) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-műszaki tartalmú dokumentáció esetén a 43. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre.

(2) A területi kamara titkára

a) a szakmagyakorlót 20 000 forint bírsággal sújtja, ha az (1) bekezdés a)–b) és d) pontjában foglaltakat a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti,

b) az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt bírsággal sújtja, melynek mértéke 100 000 forint összegezve a számított építményérték 20 millió forintot meghaladó részének 0,5%-val, de legfeljebb 300 000 forint.

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

(4) A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását

a) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság – az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével – három éven belül legalább kettő alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,

b) legfeljebb egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság – az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével – egy éven belül kettő alkalommal jogerősen bírsággal sújtotta,

c) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,

d) ha a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor annak időtartamáig,

e) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig,

f) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti,

g) legfeljebb egy év időtartamra, ha a szakmai tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai tevékenységet,

h) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben.

(5) A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha

a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,

b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik,

c) a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,

d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőt követően sem teljesíti,

e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták,

f) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott,

g) a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet,

h) az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés f) pontja szerinti felfüggesztő határozat jogerőssé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,

i) ha az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az energetikai tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktől.3

45. § (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a jogosultság csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető.

(2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés e), f) és i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel.

(3) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.

(4) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról, névjegyzéki törléséről, illetve a 33. § (1) bekezdésében említett szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.

30. A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás

46. § (1) A területi kamara titkára az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés beérkezésétől számított nyolc napon belül

a) tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,

b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy

bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, valamint

c) tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát.

(2) Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha a kamara tudomására jut olyan egyéb jogerős bírósági ítélet (külföldi, választottbírósági), vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon adatokat tartalmazza, mint az értesítés.

(3) Az építészeti-műszaki tervező

a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel,

b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,

c) teljesítésigazolással, vagy

d) a TSZSZ szakvéleményével

igazolva írásban bejelentheti a területi kamarának, hogy másik építészeti-műszaki tervezővel (fizetésre kötelezett) megkötött tervezési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem történt meg (a továbbiakban: nemfizetési jelzés).

(4) Ha a nemfizetési jelzés hiányos, a területi kamara annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – harminc napos póthatáridő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt. A hiánypótlás elmaradása esetén a kamara nyolc napon belül értesíti a bejelentőt a beadvány elutasításáról.

(5) A területi kamara a nemfizetési jelzés beérkezésétől – hiánypótlás esetén a pótlástól – számított nyolc napon belül

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,

b) felhívja a fizetésre kötelezettet, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy

bb) hogy a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú bírósági eljárásban a díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági határozatot hoztak, valamint

c) tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát.

(6) Ha a díjfizetésre kötelezett hatvan napon belül nem igazolja a meghatározottakat, a területi kamara a határidő lejártát követő nyolc napon belül a Ket. szerinti határozatot hoz a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztéséről.

(7) A (6) bekezdés szerinti felfüggesztés megszűnik az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés vagy alvállalkozói nemfizetési jelzés alapjául szolgáló díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásakor. Amennyiben az építészeti-műszaki tervező a felfüggesztési határozat jogerőssé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, a kamara az engedély visszavonásával egyidejűleg törli a névjegyzékből.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, az 5. § (1)–(5) és (7) bekezdése, a 6. § (1) és (6) bekezdése, a 7–14. §, a 19–23. §, a 24. § (1) bekezdése, a 26–46. §, a 49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51–52. §, az 53. § (3) bekezdése és az 55. § b)–h) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § (2)–(6) bekezdése és a 25. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 2014. január 1-jét megelőzően engedélyezett és névjegyzékbe vett, vagy bejelentés alapján névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység a továbbképzési kötelezettségek teljesítése mellett folytatható.

(5) A területi kamara titkára a változással érintett jogosultság tekintetében az 1. melléklet szerinti szak- és részterületnek megfelelő besorolásról a szakmagyakorlót a továbbképzési időszakának befejezéséig hivatalból értesíti. Ezen időszakig a szakmagyakorló a korábbi jogosultsági besorolásának megfelelően folytathatja a tevékenységet.

(6) Azon jogosultságok tekintetében, amelyeket az 1. és 2. melléklet nem tartalmaz, – a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a területi kamara titkára köteles a jogosultság megszűnéséről a szakmagyakorlót írásban értesíteni.

(7) A 2014. január 1-jét megelőzően építésügyi igazgatási szakértői területen kiadott engedélyek 2014. július 1-ig hatályosak, ezt követően a tevékenység engedély nélkül folytatható.

(8)4 A 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal, az építmények gépészeti tervezése szakterületen anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési jogosultsággal, és az építmények technológiai tervezés szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység vonatkozásában kiadott engedélyek – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 2015. december 31-éig hatályosak.

(9) Az 1. mellékletben foglalt képesítési követelménytől eltérően az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő építésügyi műszaki szakértői tevékenység engedélyezhető annak az igazságügyi szakértőnek is, aki műszaki felsőoktatás keretében szerzett szakirányú főiskolai szakképzettséggel rendelkezik, és akit az igazságügyért felelős miniszter 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe külön jogszabály alapján az építésügyi szakterületre felvett, és az igazságügyi szakértői névjegyzékben építésügyi szakterületen jelenleg is szerepel, továbbá rendelkezik 2006. január 1-jét megelőző tízéves szakmai gyakorlattal.

(10)5 A 34. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét megelőzően megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az a szakmagyakorló, akinek a továbbképzési kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.

(11) A beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-jét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül folytatható.

(12) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

48. §6

49. §7

50. § (1)8

(2)9

51–52. §10

53. § (1)–(2)11

(3)12

(4)13

54. §14

55. §15

a)16

b)–h)17

i)–l)18

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

I. Tervezés

1. rész

Településrendezési tervezés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási terület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyak. idő

2.

Településtervezési terület

Településtervezési szakterület

TT

Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése – a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges – településtervezési szakági tervezők bevonásával.

okleveles településmérnök

5 év

3.

Településtervezési szakági tervezési terület

Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület

TK

Táji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és feltételek, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles tájépítész mérnök

5 év

4.

Településtervezési közlekedési szakterület

TKö

Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök

5 év

5.

Településtervezési vízközmű szakterület

TV

Víziközmű vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles építőmérnök

5 év

6.

Településtervezési energia-közmű szakterület

TE

Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles energetikai mérnök,

okleveles gépészmérnök,

okleveles villamosmérnök

5 év

7.

Településtervezési hírközlési szakterület

TH

Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles villamosmérnök,

okleveles mérnök-informatikus

5 év

2. rész

Építészeti-műszaki tervezés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyak. idő

2.

Építészeti tervezési terület

 

É

Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.

A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.

Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.

A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.

okleveles építészmérnök

2 év

3.

Belsőépítészeti tervezési szakterület

Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése. Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.

okleveles építész tervező művész,

okleveles belsőépítész környezettervező művész

2 év

4.

Kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület

ÉKM

Tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.

táj-és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök,

okleveles tájépítész mérnök,

okleveles tájépítész

2 év

5.

Táj- és kertépítészeti tervezési terület

K

Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott dokumentáció elkészítése.

táj-és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök,

okleveles tájépítész mérnök,

okleveles tájépítész

2 év

6.

Sajátos műszaki tervezési terület

Közlekedési építmények tervezési szakterület

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

7.

Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület

KÉ-VA

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.

okleveles közlekedés -építőmérnök,

közlekedés-építőmérnök

3 év

5 év

8.

Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület

KÉ-K

Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) – beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit – tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti magánút tervezése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,

közlekedés-építőmérnök

3 év

5 év

9.

Közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület

KÉ-L

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló helyek tervezése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

közlekedés-építőmérnök,

közlekedésmérnök

3 év

5 év

10.

Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények tervezési részszakterület

KÉ-HA

Hajózási építmények tervezése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

közlekedés-építőmérnök,

közlekedésmérnök

3 év

5 év

11.

Hírközlési építmények tervezési szakterület

HI

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

12.

Hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület

HI-V

Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

okleveles villamosmérnök,

okleveles mérnök informatikus,

villamosmérnök,

mérnök-informatikus

3 év

5 év

13.

Hírközlési építmények tervezési szakterület

vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület

HI-VN

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése.

okleveles villamosmérnök,

okleveles mérnök informatikus,

villamosmérnök,

mérnök-informatikus

3 év

5 év

14.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület

VZ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

15.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület

VZ-TEL

Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

vízépítési üzemmérnök

3 év

5 év

16.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület

VZ-TER

Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

vízépítési üzemmérnök

3 év

5 év

17.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület

VZ-VKG

Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

vízépítési üzemmérnök

3 év

5 év

18.

Bányászati építmények tervezési

szakterület

B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.

okleveles bánya- és geotechnika mérnök

3 év

19.

Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület

GO

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.

okleveles gáz-és olajipari mérnök

3 év

20.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület

EN

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

21.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület

EN-HŐ

Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles szakirányú gépészmérnök,

okleveles villamosmérnök,

okleveles energetikai mérnök,

gépészmérnök,

villamosmérnök,

energetikai mérnök,

okleveles szerkezet-építőmérnök

3 év

5 év

7 év

22.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület

EN-VI

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

23.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület

EN-ME

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

24.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület atomenergia építmények tervezési részszakterület

EM-A

Atomenergia építmények tervezése.

25.

Szakági műszaki tervezési terület

Hídszerkezeti tervezési szakterület

HT

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd-és különleges szerkezetek tervezése.

okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)

7 év

26.

Tartószerkezeti tervezési szakterület

T

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést.

okleveles szerkezet-építőmérnök

5 év

27.

Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület

T-É

Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése.

okleveles építészmérnök

(épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel)

5 év

28.

Építmények gépészeti tervezési szakterület

G

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány,

okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány,

okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány,

gépészmérnök épületgépészeti szakirány,

épületgépész mérnök

3 év

5 év

1.

Építmények gépészeti tervezési szakterület épületfizikai tervezési részszakterület

G-ÉF

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése.

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezetépítő mérnök,

okleveles gépészmérnök

3 év

29.

Építményvillamossági tervezési szakterület

V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök épületvillamossági szakirány

3 év

5 év

30.

Geotechnikai tervezési szakterület

GT

Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek tervezése, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök szerkezet szakirány,

okleveles építőmérnök geotechnika szakirány

3 év

II. Szakértés

1. rész

Településrendezési szakértés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási tevékenység megnevezése

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Szakterület/
részszakterület korábbi jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

Településrendezési szakértői tevékenység

Településrendezési szakértői szakterület

SZTT

SZTR

A településtervezési körbe tartozó tevékenységek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás.

okleveles településmérnök

3.

Településrendezési szakági szakértői tevékenység

Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői szakterület

SZT

SZT

A szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tarozó tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata.

Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos tanácsadás.

okleveles tájépítész mérnök

4.

Településrendezési közlekedési szakértői szakterület

SZKö

SZK

okleveles közlekedés-építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök

5.

Településrendezési víziközmű szakértői szakterület

SZV

SZV

okleveles építőmérnök

6.

Településrendezési energia-közmű szakértői szakterület

SZE

SZE

okleveles energetikai mérnök,

okleveles gépészmérnök,

okleveles villamosmérnök

7.

Településrendezési hírközlési szakértői szakterület

SZH

SZH

okleveles villamosmérnök,

okleveles mérnök-informatikus

2. rész

Építésügyi műszaki szakértés

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Szakterület/
részszakterület korábbi (mérnök/építész)

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉSZ

SZÉSZ1

Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.

okleveles építészmérnök

3.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület belsőépítészeti szakértői részszakterület

SZÉSZ-BÉ

 

A belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése belsőépítészeti vonatkozásban.

okleveles építész tervező művész MA,

belsőépítész környezettervező művész MA

4.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉM

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

5.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület közlekedési építmények szakértői részszakterület

SZÉM1

SZÉM1

Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

okleveles villamosmérnök

6.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület hírközlési építmények szakértői részszakterület

SZÉM2

SZÉM2

Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése.

okleveles villamosmérnök,

okleveles mérnök-informatikus

7.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület vízgazdálkodási építmények szakértői részszakterület

SZÉM3

SZÉM3

A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás szakterület építményeinek szakértése.

okleveles építőmérnök,

okleveles vízmérnök

8.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület bányászati építmények szakértői részszakterület

SZÉM4

SZÉM5

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése.

okleveles bánya- és geotechnika mérnök

9.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület gáz- és olajipari építmények szakértői részszakterület

SZÉM5

SZÉM6

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése.

okleveles gáz-és olajipari mérnök

10.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület energetikai építmények szakértői részszakterület

SZÉM6

 

Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése.

okleveles gépészmérnök

11.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉS

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

12.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület tartószerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS1

SZÉS1

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést.

okleveles szerkezet-építőmérnök,

okleveles építészmérnök

13.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS2

SZÉS2/SZÉSZ2

Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezet-építőmérnök

14.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület

SZÉS3

SZÉS3

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése, épület energiagazdálkodás szakértés, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek szakértése, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése.

okleveles épületgépész mérnök,

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány,

okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány

15.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületfizikai szakértői részszakterület

SZÉS4

SZÉS4/SZÉSZ3

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezetépítő mérnök,

okleveles gépészmérnök

16.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületenergetikai szakértői részszakterület

SZÉS6

SZÉS6/SZÉSZ8

Épületek energetikai szakértése.

okleveles építészmérnök,

okleveles gépészmérnök

17.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építményvillamossági szakértői részszakterület

SZÉS7

SZÉS5

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.

okleveles villamosmérnök

18.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület geotechnikai szakértői részszakterület

SZÉS8

SZGT

Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök

19.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szakipari szakértői részszakterület

SZÉS9

SZASZ1

Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezet-építőmérnök

20.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szerelőipari szakértői részszakterület

SZÉS10

SZASZ2

Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezet-építőmérnök

21.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építőanyag-ipari szakértői részszakterület

SZÉS11

SZASZ3

Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.

okleveles építészmérnök,

okleveles szerkezet-építőmérnök

22.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület hídszerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS3

 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.

okleveles szerkezet-építőmérnök

(emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)

23.

Építési beruházási szakértői szakterület

SZB

SZB/SZÉSZ7

Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése.

okleveles építészmérnök,

okleveles építőmérnök

III. Építési műszaki ellenőrzés

1. rész

Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Magasépítési szakterület

ME-É

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.

Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építőmérnök,

okleveles építészmérnök,

építőmérnök,

építészmérnök

3 év

4 év

2. rész

Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

ME-M

A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök

3 év

4 év

3.

Építménygépészeti szakterület

ME-G

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány,

létesítmény mérnök,

gépészmérnök épületgépészeti szakirány

3 év

4 év

4.

Építményvillamossági szakterület

ME-V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig)

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

3. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/

részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Közlekedési építmények szakterület

ME-KÉ

Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

mélyépítő-,

közlekedés építőmérnök

3 év

4 év

3.

Közlekedési építmények szakterület vasút-villamossági építmények részszakterület

ME-KÉ-VV

Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

4.

Hírközlési építmények szakterület

ME-HI

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

5.

Hírközlési építmények szakterület vezetékes hírközlési építmények részszakterület

ME-HI-TÉ

Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

6.

Hírközlési építmények szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények részszakterület

ME-HI-TV

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, amelyek magukban foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

7.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

ME-VZ

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül

okleveles építőmérnök,

okleveles vízmérnök,

építőmérnök,

vízmérnök

vízépítő mérnök

3 év

5 év

8.

Bányászati építmények szakterület

ME- B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök,

okleveles gáz- és olajipari mérnök,

okleveles bányagépészmérnök,

okleveles előkészítéstechnika mérnök,

okleveles gépészmérnök,

bánya- és geotechnikai mérnök,

földtudomány mérnök

gáz- és olajipari mérnök

3 év

4 év

9.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

ME-GO

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles gáz- és olajipari mérnök,

gáz- és olajipari mérnök

okleveles gépészmérnök

3 év

10.

Energiaellátási építmények szakterület

ME- EN

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,

okleveles energiamérnök

gépészmérnök

3 év

4 év

11.

Energiaellátási építmények szakterület vegyipari építményeinek építése részszakterület

ME-EN-VE

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles vegyészmérnök,

vegyészmérnök

3 év

4 év

12.

Energiaellátási építmények szakterület távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése részszakterület

ME-EN-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,

okleveles energetikai mérnök,

gépészmérnök,

energetikai mérnök

3 év

4 év

13.

Energiaellátási építmények szakterület villamosenergetikai részszakterület

ME-EN-VI

Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

14.

Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület

ME-EN-A

Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése

okleveles építőmérnök

5 év

IV. Felelős műszaki vezetés

1. rész

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Építési szakterület

MV-É

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.

A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építészmérnök,

okleveles építőmérnök,

építészmérnök,

építőmérnök,

3 év

4 év

3.

Építési szakterület részszakterülete

MV-É-R

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.

szakirányú építőipari technikusi,

szakirányú építőipari szakközépiskola

5 év

2. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

MV-M

Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök

3 év

4 év

3.

Építménygépészeti szakterület

MV-ÉG

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány,

okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,

gépészmérnök épületgépész szakirány

3 év

4 év

4.

Építménygépészeti szakterület részszakterülete

MV-ÉG-R

Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig.

szakirányú építőipari technikusi,

szakirányú építőipari szakközépiskola

5 év

5.

Építményvillamossági szakterület

MV-ÉV

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

6.

Építményvillamossági szakterület részszakterülete

MV-ÉV-R

Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

szakirányú felsőfokú technikus,

villamosipari technikus

5 év

3. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület

megnevezése

Szakterület/

részszakterület

jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Közlekedési építmények szakterület

MV-KÉ

Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:

a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,

b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,

c) repülőtér, kikötő,

d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),

e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök,

vízellátási mérnök,

csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök

3 év

4 év

3.

Közlekedési építmények szakterület részszakterülete

MV-KÉ-R

A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal:

a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,

b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig,

c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,

d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,

e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.

közlekedésépítő technikus,

útépítő technikus,

vasútépítő technikus,

hídépítő technikus,

mélyépítő technikus

5 év

4.

Vasútvillamossági építmények szakterület

MV-VV

A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

villamosmérnök, közlekedésmérnök

3 év

4 év

5.

Vasútvillamossági építmények szakterület részszakterülete

MV-VV-R

A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:

a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,

b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.

vasút-villamossági technikus,

vasútgépészeti technikus

5 év

6.

Hírközlési építmények szakterület

MV-TE

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

villamosmérnök,

mérnök-informatikus

3 év

4 év

7.

Hírközlési építmények szakterület részszakterülete

MV-TE-R

A hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél.

szakirányú építőipari technikus, szakirányú építőipari szakközépiskola,

távközlési technikus

5 év

8.

Távközlési építmények villamos-szerelése szakterület

MV-TV

A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

okleveles villamosmérnök

villamosmérnök

3 év

4 év

9.

Távközlési építmények villamos-szerelése szakterület részszakterülete

MV-TV-R

A távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV) meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését.

villamosipari technikus

távközlési technikus

villamosipari szakközépiskola

5 év

10.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

MV-VZ

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén:

a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,

b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,

c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,

d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,

e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,

f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,

g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,

h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,

i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és

j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

okleveles építőmérnök,

építőmérnök,

mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök,

vízellátás mérnök,

csatornázás mérnök

3 év

4 év

11.

Vízgazdálkodási építmények szakterület részszakterülete

MV-VZ-R

A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal:

a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá

b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása.

vízügyi technikus,

vízközműépítő technikus, mélyépítő technikus

5 év

12.

Bányászati építmények szakterület

MV-B

Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki,

okleveles gáz- és olajipari mérnök,

okleveles gépészmérnök,

bánya- és geotechnikai mérnök, gáz- és olajipari mérnök, gépészmérnök

3 év

4 év

13.

Bányászati építmények szakterület részszakterület

MV-B-R

A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.

gépipari technikus

gépipari szakközépiskola

5 év

14.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

MV-GO

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles gáz- és olajipari mérnök,

okleveles gépészmérnök,

gáz- és olajipari mérnök

3 év

4 év

15.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület részszakterülete

MV-GO-R

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.

gáz- és olajipari technikus,

gépészmérnöki technikus,

gépészmérnöki szakközépiskola

5 év

16.

Energiaellátási építmények szakterület

MV-EN

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,

okleveles energetikai mérnök,

okleveles vegyészmérnök

gépészmérnök,

energetikai mérnök,

vegyészmérnök

3 év

4 év

17.

Energiaellátási építmények szakterület részszakterülete

MV-EN-R

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.

vegyész technikus, gépésztechnikus, vagy szakközépiskola

5 év

18.

Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület

MV-EN-A

Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése.

okleveles építőmérnök

5 év

19.

Távhővezetékek és berendezések építése

szakterület

MV-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése.

okleveles gépészmérnök,

okleveles energetikai mérnök,

gépészmérnök,

energetikai mérnök

3 év

4 év

20.

Távhővezetékek és berendezések építése szakterület részszakterülete

MV-TH-R

Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki vezetése.

gépész felsőfokú technikus

5 év

21.

Villamosság szakterület

MV-VI

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

3 év

4 év

22.

Villamosság szakterület részszakterülete

MV-VI-R

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.

villamosipari technikus

5 év

2. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységek

 

A

B

1.    

Korlátozott szakterület (tervezői fokozat) megnevezése, jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

2.    

É2 jelű építész tervezői fokozat

a) Építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig.

b) Meglévő építmény bővítése maximum 2000 m2 összes szintterület nagyságig.

c) Bontási, felújítási, korszerűsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül.

Az É2 jelű tervezői fokozat tevékenységi köre nem terjed ki a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére.

3.    

K2 jelű tervezői fokozat

Az 1. mellékletben foglalt I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés táblázatban a táj- és kertépítészeti területnél (K) meghatározott tervezés 2 hektár terület nagyságig, továbbá az É2 jelű tervezői fokozatban tervezhető épületekkel összefüggő egyéb táj- és kertépítészeti tervezés.

4.    

É3 jelű tervezői fokozat

a) Két rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és üdülőépület és az ezekhez tartozó 7,5 m építménymagasságot meg nem haladó tároló, gazdasági és gazdálkodási építmények építészeti tervezése.

b) Ipari, mezőgazdasági (állattartás, növénytermesztés, tárolás) rendeltetésű épület építészeti tervezése összesen legfeljebb 1200 m2 szintterületig, két szint magasságig.

c) Állapotfelmérés, bővítési, bontási, felújítási, korszerűsítési terv az a) és b) pontban meghatározott körben.

Az É3-as tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére.

Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - az alapterület 50%-át meg nem haladó, de legfeljebb 150 m2 méretű egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót tartalmazhat.

5.    

ÉKE jelű tervezői fokozat

a) Két rendeltetési egységet tartalmazó lakó- és üdülőépület építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig, továbbá az ezekhez tartozó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése 4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterületig.

b) Állapotfelmérési és bontási, felújítási, korszerűsítési tervek készítése az a) pontban meghatározott körben.

Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - 50 m2-t meg nem haladó alapterületen tartalmazhat egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót.

Az ÉKE tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki terveinek készítésére.

6.    

ÉK jelű építész tervezői fokozat

a) Meglévő, legfeljebb kétlakásos lakóépület, illetve két rendeltetési egységet tartalmazó üdülőépület bővítésének, belső átalakításának, felújításának építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig és 4,5 m építménymagasságig, amennyiben ezáltal új lakás vagy új rendeltetési egység nem keletkezik.

b) Az a) pontban meghatározottakhoz, illetve a háztartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése legfeljebb 4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterületig.

c) Állapotfelmérési és bontási tervek készítése az a) és b) pontban meghatározott körben.

Az ÉK jelű tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki terveinek készítésére.

II. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építési műszaki ellenőri jogosultságok és a hozzájuk tartozó tevékenység

1. rész

Épületek, továbbá a 2. részben foglaltak kivételével egyéb építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

 

A

B

C

1.    

Szakterület megnevezése

Jelölése a névjegyzékben

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

2.    

Magasépítés szakterület (É-II.)

ME-É-II.

Szokványos funkciójú és szerkezetű pince, földszint és további kétszintű, legfeljebb 6,6 m falköz (oszlopköz) méretű, 6,5 m építménymagasságú, maximum 500 m2 szintterületű épület építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése.

3.    

Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (ÉM-II) szakterület

ME-ÉM-II.

Az É-II. szakterületen meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó (alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

4.    

Építmény- és épületgépészet (ÉG-II.) szakterület

ME-ÉG-II.

Az É-II. és ÉM-II. kategóriákban meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.

5.    

Építmény- és épületvillamosság (ÉV-II.) szakterület

ME-ÉV-II.

Az É-II. és ÉM-II. kategóriában meghatározott építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése.

2. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

 

A

B

C

1.    

Szakterület megnevezése

Jelölése a névjegyzékben

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

2.    

Közlekedési szakterület (KÉ/II.)

ME-KÉ/II.

Utak, vasutak (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), repülőtér, kikötő, ezek műtárgyai, zajvédelmi berendezései, tartozékai, vízelvezetése, építési munkáinak műszaki ellenőrzése gyorsforgalmi utak, nagysebességű vasutak, polgári repülőterek kivételével, híd 4,0 m szabadnyílásig, támfal 3 m-ig.

3.    

Vasút-villamossági szakterület (VV/II.)

ME-VV/II.

Vasút-villamossági építmények építése (hatósági engedély nélkül létesíthető berendezések és létesítmények építési munkái), felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás.

4.    

Elektronikus hírközlési (infokommunikációs) építmények (TÉ/II.) szakterület

ME-TÉ/II.

Azon elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának, műszaki ellenőrzése, mely rendszerek közvetlenül nem szolgálnak kettőnél több szolgáltatót, nem tartalmaznak egyszerre vezetékes, és vezeték nélküli megoldásokat (kivéve URH sáv), és nem szolgálják kettőnél több infokommunikációs alrendszer üzemeltethetőségét.

5.    

Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati építmények szakterület (BÁ/II.)

ME-BÁ/II.

Szilárdásvány-bányászati (nem engedély köteles) építmények építésének műszaki ellenőrzése.

6.    

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményeinek építése szakterület (EN/II.)

ME-EN/II.

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.

7.    

Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése (TH/II.)

ME-TH-II.

Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építése.

8.    

Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése (VI/II.)

ME-VI/II.

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések szerelési munkái 69 kV feszültségig.

III. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított felelős műszaki vezetői jogosultságok és a hozzájuk tartozó tevékenység

 

A

B

C

1.    

Szakterület megnevezése

Jelölése a névjegyzékben

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

2.    

„AM” kategória

MV-Ép/AM

Műemlékvédelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

3.    

„C” kategória

MV-Ép./C

Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:

a)    legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig,

b)    teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építési-szerelési munkák esetében korlátozás nélkül.

4.    

„ÉG” kategória

ÉG/C

Legfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig az építmények víz, csatorna, gáz, központi fűtés, szellőző, klíma berendezéseire irányuló építési munkák.

5.    

„ÉV” kategória

ÉV/C

Legfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) méretű, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig az építmények villamos, hírközlő és építésfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

3. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Névjegyzéki jelölés

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

 

A

B

C

1.

Tevékenység megnevezése

Jelölése

Képesítési minimum követelmény, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

energetikai tanúsítói jogosultság

okleveles építészmérnök, okleveles település mérnök, okleveles építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök,

építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,

vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök

4. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához tudományterület szerinti bontás alapján meghatározott minimum kreditszámok összege a besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében

1. rész

Építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz szükséges képesítési követelmény kredittartalma (MSc, MA fokozat)

ciklusokra bontott, osztott mesterképzési szakon

Természettudományos alapismeretek

Gazdasági és humán ismeretek

Szakmai törzsanyag

Differenciált szakmai anyag a diplomamunkával együtt

A mesterszakhoz rendelt kreditek számából beszámításra kerülő minimum kreditszám összesen

60

25

85

100

270

egységes osztatlan mesterképzési szakon

Természettudományos alapismeretek

Gazdasági és humán ismeretek

Szakmai törzsanyag

Differenciált szakmai anyag a diplomamunkával

együtt

A mesterszakhoz rendelt kreditek számából beszámításra kerülő minimum kreditszám összesen

60

20

80

100

260

1. rész

Építészeti-műszaki tervezési, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói jogosultsághoz szükséges képesítési követelmény kredittartalma (BSc fokozat)

ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakon

A képzési idő félévekben: 8 félév

Természettudományos alapismeretek

Gazdasági és humán ismeretek

Szakmai törzsanyag

Szakirányú anyag a szakdolgozattal együtt

A szakhoz rendelt kreditek számából beszámításra kerülő minimum kreditszám összesen

45

18

75

62

200

A képzési idő félévekben: 7 félév

Természettudományos alapismeretek

Gazdasági és humán ismeretek

Szakmai törzsanyag

Szakirányú anyag a szakdolgozattal együtt

A szakhoz rendelt kreditek számából beszámításra kerülő minimum kreditszám összesen

40

15

70

55

180

5. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez19

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!