nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CXXXIV. törvény
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2013-11-29
2013-12-31
3
Jogszabály

2013. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról1

1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

(4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(5) A kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

(6) Az állami szerv az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit veszi figyelembe.

(7) Ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

(8) A közérdekű szolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes ellátásra irányuló tevékenységet.

(9)2 Ha a (6) bekezdés szerinti közérdek érvényesítését a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel rendelkező szolgáltatók száma korlátozza, közérdekű szolgáltatóként az ideiglenes szolgáltatáshoz szükséges feltételek megléte esetén kijelölhető az a szolgáltató is, amelyik

a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel nem, de hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,

b) hulladékgazdálkodási engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be, vagy

c) korábban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, de az engedélyének időbeli hatálya a kijelölés időpontját megelőző legfeljebb 60 napon belül szűnt meg.

2. § Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.

3. § (1) Az állami szerv 1. § (3) bekezdése szerinti hatósági döntéséhez, továbbá a szükségellátás megszervezéséhez szükséges, a környezetvédelmi hatóság, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, valamint a helyi önkormányzat nyilvántartásában szereplő és a rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(2) Kártalanítás mellett az ideiglenes ellátáshoz és a szükségellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezhető

a) a más településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül, közvetlenül az ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a közérdekű szolgáltatót kijelölő állami szerv hatósági döntésével;

b) a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával a szükségellátás végrehajtására alkalmas teherszállító jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv hatósági döntésével.

(3) A szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv és az 1. § (3) bekezdése szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

(4) A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak összegyűjtése és szállítása ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.

(5) Az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeit a hulladéklerakási járulék előirányzat terhére kell biztosítani. Ez a szabály nem érinti a hulladéktermelő, illetve a hulladékbirtokos fizetési kötelezettségét.

(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) vonatkozó részletes szabályokat;3

b) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait;4

c) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését;5

d) a települési hulladék szükségellátás keretében történő elszállításának megszervezéséért felelős állami szerv kijelölését.6

5. § E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6–9. §7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!