nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CXXXIV. törvény
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2015-01-01
2015-06-30
7
Jogszabály

2013. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról1

1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

(4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(5) A kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

(6) Az állami szerv az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit veszi figyelembe.

(7)2 Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt követően három havonként, legfeljebb egy éves időtartammal meghosszabbítható

(8) A közérdekű szolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes ellátásra irányuló tevékenységet.

(9)3 Ha a (6) bekezdés szerinti közérdek érvényesítését a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel rendelkező szolgáltatók száma korlátozza, közérdekű szolgáltatóként az ideiglenes szolgáltatáshoz szükséges feltételek megléte esetén kijelölhető az a szolgáltató is, amelyik

a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel nem, de hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,

b) hulladékgazdálkodási engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be, vagy

c) korábban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, de az engedélyének időbeli hatálya a kijelölés időpontját megelőző legfeljebb 60 napon belül szűnt meg.

2. § Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.

3. § (1)4 A környezetvédelmi hatóság, valamint a helyi önkormányzat – az ideiglenes ellátás, továbbá a szükségellátás megszervezéséhez szükséges – nyilvántartásában szereplő és rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(2) Kártalanítás mellett az ideiglenes ellátáshoz és a szükségellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezhető

a) a más településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül, közvetlenül az ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a közérdekű szolgáltatót kijelölő állami szerv hatósági döntésével;

b) a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával a szükségellátás végrehajtására alkalmas teherszállító jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv hatósági döntésével.

(3) A szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv és az 1. § (3) bekezdése szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

(4) A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak összegyűjtése és szállítása ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.

(5)5 Az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeit a központi költségvetés terhére kell biztosítani.

(5a)6 Az (5) bekezdés nem érinti az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó díjfizetési kötelezettségét.

(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

3/A. §7 (1) Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáért felelős települési önkormányzat (a továbbiakban: az ellátásért felelős települési önkormányzat) a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 4. §-ában vagy 5. §-ában foglaltak szerint nem tudja biztosítani, erről haladéktalanul, de legfeljebb a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló szerződés megszűnését követő 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet.

(2) Az állami szerv a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására (a továbbiakban: átmeneti ellátás) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére jogosult szolgáltatók közül közérdekű szolgáltatót jelöl ki. A közérdekű szolgáltató az átmeneti ellátást az ellátásért felelős települési önkormányzat rendeletében – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően – megállapított díj fejében köteles elvégezni.

(3) Az állami szerv közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló eljárására és az eljárás során hozott döntésre az 1. § (4)–(6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott eljárás során közérdekű szolgáltatóként kijelölhető az a közszolgáltató is, amely az adott településen a kijelölést megalapozó körülmény bekövetkezését megelőzően a kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosította.

(5)8 Az átmeneti ellátásra irányuló kijelölés az új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt követően háromhavonként, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbítható.

(6) A (2) bekezdés szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködés erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

3/B. §9 (1) A 3/A. § (2) bekezdése szerinti hatósági döntéshez szükséges, a tüzelőberendezésekre és égéstermék-elvezetőkre vonatkozó műszaki adatokat, valamint az érintett ingatlanok címeit az ellátásért felelős települési önkormányzat és a kéményseprő-ipari közszolgáltatást korábban biztosító közszolgáltató az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(2) Az átmeneti ellátás során végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásnak az ellátásért felelős települési önkormányzat által megállapított díját a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerint az ingatlan használója fizeti meg.

3/C. §10 (1) Ha a közérdekű szolgáltató kijelöléséig vagy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyreállásáig élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet alakul ki, ennek elhárítása polgári védelmi feladatok körében is történhet.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a polgári védelmi feladatellátás nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásához szükséges eszközök a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával igénybe vehetők.

3/D. §11 (1) Ha az állami szerv a 3/A. § (2) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében nem tud kijelölni közérdekű közszolgáltatót, akkor a kijelölésig gondoskodik az esedékes sormunkában ellátandó feladatok, valamint a megrendelt kötelező műszaki vizsgálatok elvégzéséről.

(2) Az (1) bekezdés alapján végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásnak az ellátásért felelős települési önkormányzat által megállapított díját a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerint az ingatlan használója fizeti meg.

3/E. §12 (1) A közérdekű szolgáltatónál az átmeneti ellátás során, az állami szervnél a 3/D. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása során felmerült, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő, indokolt költségeket az állam fedezi.

(2) A 3/C. § szerinti feladatok ellátásának költségeit az állam fedezi.

(3) A közérdekű szolgáltató indokolt költségeinek elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában az ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) vonatkozó részletes szabályokat;13

b) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait;14

c) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését;15

d) a települési hulladék szükségellátás keretében történő elszállításának megszervezéséért felelős állami szerv kijelölését.16

4/A. §17 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését és a kijelölés részletes szabályait,

b) a 3/D. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátás részletes szabályait,

c) az átmeneti ellátás és a 3/D. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátás során felmerült indokolt költségek megállapításának és megtérítésének szabályait,

d) a polgári védelmi feladatellátás során felmerült költségek megtérítésének szabályait,

e) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait.

5. § E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6–9. §18

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!