nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról
2016-07-01
2017-09-29
8
Jogszabály

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, a 10. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1 A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért felelős minisztériummal kötött megállapodások (a továbbiakban: kormányközi megállapodások) végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2)2 Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el.

(3)3 Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre. A miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezethez történő előirányzat-átcsoportosítást követően a miniszter bocsátja a programban résztvevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíjak, az önköltség, a lakhatási támogatás, valamint a kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit.

(4)4 Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:

a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,

b) ösztöndíj a szerződés megkötésekor hatályos, magyar hallgatókat megillető ösztöndíj mértékének megállapítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,

c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,

d) könyvtár ingyenes szolgáltatásainak igénybevétele,

e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.

3. §5 A Közalapítvány

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

bc)6

4. § (1)7 Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, amely során

a)8 kidolgozza a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

d)9 a miniszterrel együttműködésben bekéri az érintett felsőoktatási intézményektől – a külföldi oktatásért felelős minisztérium (a továbbiakban: küldő fél) által meghatározott igényeknek megfelelően kidolgozott – képzési pályázatokat,

e)10

f) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel,

g)11

(2)12

5. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,

d)13 az intézményi képzési pályáztatás és kiválasztás alapelveit.

6. § (1)14 A Közalapítvány az ösztöndíjra a kormányközi oktatási megállapodások alapján pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra önköltséges helyre.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, a hallgatóknak biztosított ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3)15 Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be:

a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl,

b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és

c) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban.

(4)16 A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.

(5)17 A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján kell közzétenni.

(6)18 Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

(7)19 Az ösztöndíjassal a fogadó intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

7. §20 A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke a képzési pályázat alapján meghatározott összeg. Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjas szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Ösztöndíjas hallgatót csak olyan felsőoktatási intézmény fogadhat, amely képzési pályázatot nyújtott be a programban való részvételre.

8. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;

b) az ösztöndíj jogszabályban meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját;

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít;

f)21 a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének rendjét.

(2) Az ösztöndíjas szerződés – az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

(3) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható.

9. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban az ösztöndíj nem folyósítható. Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

(3)22 A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

10. § (1)–(2)23

(3)–(4)24

(5)25

11. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 10. § (1), (2) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)26 E rendeletnek a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Az R. hatálybalépésekor27 folyamatban lévő pályázati eljárásokat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak 2015. április 15-ig kell jóváhagynia.

(4)28

1. melléklet a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez29

NYILATKOZAT

Alulírott aláírásommal hozzájárulok, hogy a küldő felsőoktatási intézmény és a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány a személyes adataimat kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen pályázati eljárásban és dokumentációban megadok. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomon követése, a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatközlés a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A nyilatkozatot kiállító neve, aláírása.

A nyilatkozat kiállításának dátuma.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!