nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
2013-07-28
2013-12-29
2
Jogszabály

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljáró állami szervek kijelölése

1. § A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) és a szükségellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes ellátás

3. § (1) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra elsődlegesen az önkéntesen kötelezettséget vállaló, más településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a Tv. 1. § (6) bekezdésében foglalt szempontoknak.

(2) Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),

b) az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tevékenység végzésének gyakoriságát, a szolgáltatás díját,

c) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,

d) az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,

e) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,

f) az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint

g) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély számát.

(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,

b) az érintett települési önkormányzattal,

c) az ideiglenes ellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezettel,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,

e) az illetékes környezetvédelmi hatósággal, valamint

f) az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

4. § (1) Az ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás útvonaláról és időpontjáról.

(3) Az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

(4) A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § (1) A települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő elszállítására a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

(2) A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.

3. A szükségellátás

6. § (1) A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,

b) az ingatlanhasználó által az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közül a biohulladék, ha a szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,

c) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a szükségellátás bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,

d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.

(2) A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.

(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.

(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor – a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.

(4) A szolgáltatás teljesítésére a szállítóeszköz tulajdonosa, birtokosa, illetve a szállítóeszközzel valamely jogviszony alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.

(5) A szolgáltatás teljesítése során a kötelezettnek a szállítóeszköz üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania. Ennek hiányában a kezelést közfoglalkoztatott végzi, vagy a kezelő kijelölése ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelésével történik.

(6) A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.

(7) A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.

(8) Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, akkor a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét – a hulladékszállítás megszervezését követően haladéktalanul – a honlapján és az érintett településen közérdekű közleményben teszi közzé.

(2) A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:

a) a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,

b) a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,

c) az ingatlanhasználó által használható gyűjtőedény meghatározását (hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet),

d) a környezet veszélyeztetését, szennyezését, valamint a hulladék kiszóródását kizáró egyéb alkalmazandó eljárásokat.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékot – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – hulladékgyűjtő zsákban vagy a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított módon kell gyűjteni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot és a gyűjtőedényzetet az ingatlanon belül köteles tartani, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.

(4) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

10. § (1) Ha a hulladék átvételekor, elszállításakor a hulladék a hulladékgyűjtő zsákból vagy a gyűjtőedényzetből kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv gondoskodik.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a hulladék elszállításához szükséges szállítóeszközt, konténert vagy gyűjtőedényt a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.

(3) A hulladék szállítója – nyilvántartási kötelezettsége teljesítéseként – a hulladékszállítmányra vonatkozó fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve öt évig köteles megőrizni és a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.

11. § A szükségellátás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a hulladék kezelését megelőzően gondoskodni kell a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.

4. A díjfizetés és az elszámolás

12. § (1) A szükségellátás település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv, az ingatlanhasználó által fizetendő költséget a település egészére vetített költség figyelembevételével – a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet is meghatározva – a települési önkormányzat állapítja meg.

(2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál

a) szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,

b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,

c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét,

d) a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget

lehet érvényesíteni.

(3) A szükségellátás természetes személy ingatlanhasználót terhelő költsége meghatározásánál a 4. § (1) bekezdésének szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(4) A szükségellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

13. § (1) Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg. A számlázott időszak csak abban az esetben lehet egy hónapnál kevesebb, ha azt a közérdekű szolgáltatás megszűnése indokolja.

(2) A szükségellátás költségeit az ingatlanhasználó a szükségellátás befejezését követően, az egy hónapot meghaladó folyamatos szükségellátás esetén havonta utólag fizeti meg a települési önkormányzat számlájára történő befizetéssel.

(3) A települési önkormányzat a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összeg hulladéklerakási járulék előirányzatot megillető részét az előirányzat kezelője részére 5 napon belül továbbutalja.

(4) A települési önkormányzatot a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összegből a számlázás és a szükségellátás költségei beszedésének költsége a (3) bekezdés szerinti átutalási kötelezettségét követően illeti meg.

14. § Az ideiglenes ellátás díjának és a szükségellátás költségeinek indokoltságát, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek szükségességét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi.

15. § (1) A hulladéklerakási járulék előirányzat kezelője (a továbbiakban: előirányzat kezelője) előfinanszírozás keretében finanszírozza meg a szükségellátáshoz szükséges indokolt költségeket. A legfeljebb 60 napos folyamatos szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.

(2) Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.

(3) A kijelölt közérdekű szolgáltató az előirányzat kezelőjétől az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségeit – ide értve a szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzésének költségeit is – utólag igényelheti.

(4) A szükségellátás 12. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti költség és a települési önkormányzat által a 12. § (3) bekezdése szerint megállapított, ingatlanhasználót terhelő költség közötti különbség a hulladéklerakási járulék előirányzatot terheli.

(5) A kártalanítás összegét

a) az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján az előirányzat kezelője,

b) a szükségellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után az előfinanszírozás terhére a katasztrófavédelmi szerv

fizeti ki.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!