nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
2015-07-16
2016-12-31
9
Jogszabály

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljáró állami szervek kijelölése

1. §1 (1) A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2)2 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a Tv. alapján kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:

a) a minősítési engedélykérelem benyújtásának tényét,

b) a minősítési engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, KÜJ, KTJ, az engedély időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a hulladék fajtája, jellege, mennyisége),

c) a környezetvédelmi hatóság általi minősítését,

d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.

(4)3 Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) a katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja

a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltatókról,

b) a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltatókról,

c) azokról a településekről, amelyekre minősítés iránti kérelem nem lett előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,

d) a minősítési engedéllyel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és

e) a minősítési engedély iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) és a szükségellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes ellátás

3. § (1) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra elsődlegesen az önkéntesen kötelezettséget vállaló, más településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a Tv. 1. § (6) bekezdésében foglalt szempontoknak.

(2) Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),

b) az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tevékenység végzésének gyakoriságát, a szolgáltatás díját,

c) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,

d) az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,

e) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,

f) az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint

g) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély számát.

(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,

b) az érintett települési önkormányzattal,

c) az ideiglenes ellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezettel,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,

e)4 az illetékes környezetvédelmi hatósággal,

f)5 az OKTF-fel, valamint

g)6 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszterrel.

3/A. §7 Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet.

4. § (1) Az ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás útvonaláról és időpontjáról.

(3) Az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

(4) A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § (1)8 A települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

(2) A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.

3. A szükségellátás

6. § (1) A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,

b) az ingatlanhasználó által az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közül a biohulladék, ha a szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,

c) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a szükségellátás bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,

d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.

(2) A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.

(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.

(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor – a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.

(4) A szolgáltatás teljesítésére a szállítóeszköz tulajdonosa, birtokosa, illetve a szállítóeszközzel valamely jogviszony alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.

(5) A szolgáltatás teljesítése során a kötelezettnek a szállítóeszköz üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania. Ennek hiányában a kezelést közfoglalkoztatott végzi, vagy a kezelő kijelölése ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelésével történik.

(6) A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.

(7) A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.

(8) Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, akkor a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

(9)9 A katasztrófavédelmi szerv az (1)–(7) bekezdés szerint foganatosított intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert.

8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét – a hulladékszállítás megszervezését követően haladéktalanul – a honlapján és az érintett településen közérdekű közleményben teszi közzé.

(2) A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:

a) a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,

b) a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,

c) az ingatlanhasználó által használható gyűjtőedény meghatározását (hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet),

d) a környezet veszélyeztetését, szennyezését, valamint a hulladék kiszóródását kizáró egyéb alkalmazandó eljárásokat.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékot – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – hulladékgyűjtő zsákban vagy a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított módon kell gyűjteni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot és a gyűjtőedényzetet az ingatlanon belül köteles tartani, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.

(4) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

10. § (1) Ha a hulladék átvételekor, elszállításakor a hulladék a hulladékgyűjtő zsákból vagy a gyűjtőedényzetből kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv gondoskodik.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a hulladék elszállításához szükséges szállítóeszközt, konténert vagy gyűjtőedényt a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.

(3) A hulladék szállítója – nyilvántartási kötelezettsége teljesítéseként – a hulladékszállítmányra vonatkozó fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve öt évig köteles megőrizni és a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.

11. § A szükségellátás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a hulladék kezelését megelőzően gondoskodni kell a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.

4. A díjfizetés és az elszámolás

12. § (1) A szükségellátás település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv, az ingatlanhasználó által fizetendő költséget a település egészére vetített költség figyelembevételével – a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet is meghatározva – a települési önkormányzat állapítja meg.

(2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál

a) szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,

b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,

c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét,

d) a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget

lehet érvényesíteni.

(3) A szükségellátás természetes személy ingatlanhasználót terhelő költsége meghatározásánál a 4. § (1) bekezdésének szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(4) A szükségellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

13. § (1) Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg. A számlázott időszak csak abban az esetben lehet egy hónapnál kevesebb, ha azt a közérdekű szolgáltatás megszűnése indokolja.

(2) A szükségellátás költségeit az ingatlanhasználó a szükségellátás befejezését követően, az egy hónapot meghaladó folyamatos szükségellátás esetén havonta utólag fizeti meg a települési önkormányzat számlájára történő befizetéssel.

(3) A települési önkormányzat a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összeg hulladéklerakási járulék előirányzatot megillető részét az előirányzat kezelője részére 5 napon belül továbbutalja.

(4) A települési önkormányzatot a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összegből a számlázás és a szükségellátás költségei beszedésének költsége a (3) bekezdés szerinti átutalási kötelezettségét követően illeti meg.

14. §10 (1) Az ideiglenes ellátás díjának a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a (7)–(10) bekezdés szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.

(2) A kijelölt közérdekű szolgáltató a hulladéklerakási járulék előirányzat kezelőjétől (a továbbiakban: előirányzat kezelője) az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségei megtérítését kérheti. Ha a kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, az indokolt többletköltségek finanszírozására a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés alapján, legfeljebb 12 havonta kerülhet sor. Az indokolt többletköltség alapján a támogatás utófinanszírozásként, 90%-a előlegként igényelhető. Az előleg nyújtását követően fennmaradó 10% támogatás vagy az elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett része a (9) bekezdés szerinti beszámoló elfogadását követően utólag folyósítható.

(3) Az indokolt többletköltségek megállapítása során

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételének, gyűjtésének, elszállításának és kezelésének költsége (a hulladéklerakási járulék nélkül),

b) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költsége, valamint

c) az a) és b) pont szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérköltség és munkaadót terhelő járulék költsége

vehető figyelembe, ha e költségek az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhetők.

(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató a (2) és (3) bekezdés szerinti – részletesen és teljes körűen alátámasztott – igényét a MEKH útján terjeszti elő az előirányzat kezelőjéhez, az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül.

(5) A MEKH meghatározza, és a honlapján közzéteszi az ellenőrzéshez szükséges kötelezően benyújtandó adatok tartalmát és formáját, továbbá a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

(6) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához tájékoztatást, adatot kérhet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.

(7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő harminc napon belül

a) ellenőrzi annak indokoltságát, valamint a (2) és (3) bekezdésnek való megfelelőségét, továbbá

b) – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – az egy évre vonatkozóan indokolt többletköltség alapján javaslatot tesz a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének.

(8) Az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltatóval – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb 12 hónapos időtartamra köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át két egyenlő részletben előlegként folyósítja a közérdekű szolgáltató részére a támogatási szerződés aláírását követően, valamint legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített finanszírozási időszak második felének első napjától.

(9) Az előlegként nyújtott támogatás elszámolásáról a kijelölt közérdekű szolgáltató a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a támogatási szerződés lejártát követő tizenötödik napig a MEKH útján terjeszt elő az előirányzat kezelőjéhez.

(10) A MEKH a (9) bekezdés szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül

a) ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,

b) tájékoztatja az előirányzat kezelőjét az elfogadottan elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt, illetve a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegét, és javaslatot tesz a visszafizetendő összegre,

c) az elszámolás hiányossága miatt a fennmaradó támogatás folyósítását nem javasolja.

(11) Az előirányzat kezelője a beszámoló elfogadása esetén

a) dönt – az előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel – a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, ideértve a (14) bekezdésben meghatározott esetet is, vagy a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetéséről,

b) gondoskodik a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről.

(12) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot nem éri el,

a) a (7) bekezdés szerinti eljárásban a MEKH a kijelölés időtartamára tesz javaslatot az indokolt többletköltség alapján a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének,

b) a (8) bekezdés szerinti eljárásban az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltatóval a kijelölés időtartamára köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át előlegként, – amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet lehetővé teszi – egy részletben folyósítja a közérdekű szolgáltató részére.

(13) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, de a 12 hónapot meghaladó időtartam nem éri el az újabb 12 hónapot (a továbbiakban: tört év), a tört évre a (12) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(14) Ha a (9) bekezdés szerinti beszámoló alapján megállapítható, hogy a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség meghaladja a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződésben meghatározott támogatás összegét, a kijelölt közérdekű szolgáltató kérelmére és a MEKH javaslatára az előirányzat kezelője a különbözetet – a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását vagy a kijelölt közérdekű szolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – támogatásként folyósítja a (8) bekezdésben foglalt határidőben a kijelölt közérdekű szolgáltató részére.

14/A. §11 (1) A kijelölt közérdekű szolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt többletköltségek első alkalommal (előlegként) történő folyósításáig is köteles az ideiglenes ellátás folyamatos biztosítására.

(2) Ha az indokolt többletköltségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt a MEKH a 14. § (9) bekezdése szerinti beszámoló vizsgálata során bírálja el. Az igény érvényesítésére a 14. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

14/B. §12 (1) A 14. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint – a kijelölt közérdekű szolgáltató nyilatkozata alapján – állapítja meg az előirányzat kezelője.

(2) Ha a közérdekű szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a támogató által meghatározott határidőben a túlkompenzációt visszafizetni.

(3) A közérdekű szolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

15. § (1) A hulladéklerakási járulék előirányzat kezelője (a továbbiakban: előirányzat kezelője) előfinanszírozás keretében finanszírozza meg a szükségellátáshoz szükséges indokolt költségeket. A legfeljebb 60 napos folyamatos szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.

(2) Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.

(3)13

(4) A szükségellátás 12. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti költség és a települési önkormányzat által a 12. § (3) bekezdése szerint megállapított, ingatlanhasználót terhelő költség közötti különbség a hulladéklerakási járulék előirányzatot terheli.

(5) A kártalanítás összegét

a) az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján az előirányzat kezelője,

b) a szükségellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után az előfinanszírozás terhére a katasztrófavédelmi szerv

fizeti ki.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §14 A katasztrófavédelmi szerv az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését15 megelőző időszakra vonatkozó, a 3. § (1) és (3) bekezdésében és a 7. § (1)–(7) bekezdésében szabályozott döntéseiről az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését követő 30 napon belül tájékoztatja a 3. § (4) bekezdés g) pontjában és a 7. § (9) bekezdésében meghatározott személyt.

18. §16 (1) E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 3/A. §-át a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő ideiglenes ellátásra irányuló kijelölési eljárás során is alkalmazni kell.

(2) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését18 megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, a kijelölés időtartamának lejártakor, illetve a kijelölés meghosszabbításának lejártakor a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kijelölés teljes időtartama a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-ban foglalt időtartamot nem haladhatja meg.

(3) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését19 megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, azonban az igény benyújtására még nem került sor, a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. §-t, 14/A. §-t és 14/B. §-t alkalmazni kell, és a közérdekű szolgáltató a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. § (2) bekezdés szerinti igényét a Mód. Kr. 1. hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő a MEKH-nak.

19. §20 (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!