nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól
2013-08-14
2016-08-08
2
Jogszabály

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos és szerződéses állományú tagja, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a baleseti járadékra vonatkozó igényét a balesetet minősítő határozat alapján kérelemmel érvényesítheti. Ha foglalkozási betegség esetén az orvos-szakértői vélemény szerint a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegségből eredő egészségkárosodás mértéke a 13%-ot meghaladja, a kérelmet az állományilletékes parancsnok felterjeszti a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) pénzügyi feladatokat ellátó központi szervéhez.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja egészségkárosodásának megállapítására kerül sor, a Honvédség Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottsága is kérheti az egészségkárosodás mértékének megállapítását.

2. § (1) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt

a) a megállapított baleseti járadék összegének az egészségkárosodás fokozatában beálló változásnak megfelelő felemeléséről, csökkentéséről, változatlan továbbfolyósításáról, az ellátás egészségkárosodás megszűnése vagy a kötelező orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti megszüntetéséről, és

b) a megállapítási eljárás során az érintett által tanúsított felróható magatartás következtében az érintett által jogalap nélkül felvett baleseti járadék visszafizetéséről.

(2) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a baleseti járadék továbbfolyósításához szükséges szakértői szerv megkeresése iránt.

3. § A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve kérelemre dönt

a) a baleseti járadék megállapításáról, az állapotrosszabbodással, az állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról az orvos-szakértői vélemény alapján, és

b) a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről.

4. § A baleseti járadékra vonatkozó döntést a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és tájékoztatásul megküldi az állományilletékes parancsnok részére is.

5. § (1) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a kiegészítő rokkantsági támogatás és a kiegészítő hozzátartozói támogatás (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) megállapításáról.

(2) A honvédségi szervezetek – a szükséges feltételek fennállása esetén – tájékoztatják a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervét az (1) bekezdés szerinti intézkedéshez a szolgálati viszony megszűnéséről.

(3) Az ellátásban részesülő 15 napon belül bejelenti a kiegészítő támogatás folyósítását érintő változásokat a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervéhez.

(4) A kiegészítő támogatás az alapjául szolgáló ellátásra való jogosultság időtartamára jár.

(5) A kiegészítő támogatás méltányosságból történő megállapítására vagy továbbfolyósítására nincs lehetőség.

6. § (1) Aki kiegészítő támogatást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltét követően a jogalap nélkül felvett támogatást attól lehet visszakövetelni, akinek a kiegészítő támogatás felvétele felróható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltét követően a felróhatóság hiányában is vissza kell fizetni a bírósági ítélet alapján folyósított kiegészítő támogatást, ha a Kúria felülvizsgálat keretében úgy dönt, hogy a kiegészítő támogatás megállapítása nem volt jogszerű.

(4) Az egészségügyi szolgáltató és egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett kiegészítő támogatást, ha a kiegészítő támogatás jogalap nélküli megállapítása vagy folyósítása a mulasztásuk vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásuk következménye, és a támogatást az (1)–(3) bekezdés alapján nem lehet visszakövetelni.

7. § A kiegészítő támogatás megállapításáról a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve határozatot hoz. A határozatot közölni kell

a) a jogosulttal, kiskorú személy esetén a gyámmal, gondnokság alatt álló személy esetén a kijelölt gondnokkal,

b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal,

c) a lakóhely szerint illetékes érdekvédelmi gondoskodási feladatokat ellátó szervezettel és

d) az előirányzat kezeléséért felelős szervvel.

8. § A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve jár el első fokon a betegség, a betegségből eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítése ügyében.

9. § A baleseti járadék, valamint a kiegészítő támogatások tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 80. §-a szerinti, a Honvédséget terhelő foglalkoztatói hibából eredő késedelmi kamat összegét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve – az értesítéstől számított 60 napon belül – megtéríti.

10. § A kiegészítő támogatás megállapítása, megszüntetése, valamint a baleset, a betegség és az ezekből eredő haláleset szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában hozott, továbbá a 2. § (1) bekezdése és a 3. § szerinti elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezést a honvédelemért felelős miniszter bírálja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!