nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2013-09-15
2014-01-28
1

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ) hatáskörébe tartozó, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti

a) közigazgatási hatósági eljárásokért (a továbbiakban: eljárás) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet,

b) igazgatási jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) fizetendő díj mértékét és számítási módját a 2. melléklet

határozza meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti díjat az OHÜ kincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000062 számú számlájára átutalási megbízással kell megfizetni.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti díjat az OHÜ kincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000017 számú számlájára átutalási megbízással vagy az OHÜ pénztárában, készpénzben kell megfizetni.

3. § (1) Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat eljárásonként, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az átutalás közlemény rovatában az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését fel kell tüntetni.

(2) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az OHÜ számviteli bizonylatot állít ki, amelyet a befizetést követő 15 napon belül megküld a kérelmezőnek.

(3) A konzultációért fizetendő díjat a szolgáltatás igénybevételét követően, számviteli bizonylat ellenében, készpénzben a helyszínen vagy átutalással – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – kell a kérelmezőnek megfizetnie.

4. § (1) Ha a kérelem és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, illetve a 2. mellékletben foglalt számítási mód alapján meghatározott, konzultációért fizetendő díj mértékét meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2) Túlfizetés esetén a díjtöbblet visszatérítéséről az OHÜ 8 napon belül intézkedik, kivéve az 5. § (2) bekezdése szerinti esetben.

5. § (1) Az 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az OHÜ a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően csökkenti az OHÜ-nek a kincstárnál vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak az összegével.

(2) Az OHÜ nem téríti vissza a befizetést, ha az nem haladja meg az 500 forintot.

6. § (1) A megfizetett díj az OHÜ bevétele.

(2) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) bekezdését a díjfizetés kötelezettség fennállása,

b) 31. § (1) bekezdés első mondatát a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy hatóságon az OHÜ-t, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2.

Új kérelem

 

a) I. minősítési fokozat iránti kérelem:

150 000 forint

b) II. minősítési fokozat iránti kérelem:

330 000 forint

c) III. minősítési fokozat iránti kérelem:

470 000 forint

3.

Meghosszabbítás iránti kérelem:

az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 80%-a

4.

Módosítási kérelem:

az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 50%-a

5.

Adatváltozás bejelentése:

30 000 forint

2. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja

1.    A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra.

2.    A konzultációs díj számításának módja:

K = A x T

ahol:

K: a konzultáció díjának mértéke (forint),

A: a konzultációs óradíj,

T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!