nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2017-01-01
infinity
4

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 Az országos környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) szerinti

a) közigazgatási hatósági eljárásokért (a továbbiakban: eljárás) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet,

b) igazgatási jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) fizetendő díj mértékét és számítási módját a 2. melléklet

határozza meg.

2. § (1)2 Az 1. § a) pontja szerinti díjat az országos környezetvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással kell megfizetni.

(2)3 Az 1. § b) pontja szerinti díjat az országos környezetvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással vagy az országos környezetvédelmi hatóság pénztárában, készpénzben kell megfizetni.

(3)4 Az országos környezetvédelmi hatóság a kincstárnál vezetett számlák számait a honlapján teszi közzé.

3. § (1) Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat eljárásonként, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az átutalás közlemény rovatában az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését fel kell tüntetni.

(2)5 A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az országos környezetvédelmi hatóság számviteli bizonylatot állít ki, amelyet az eljárás befejezését követő 15 napon belül megküld a kérelmezőnek.

(3) A konzultációért fizetendő díjat a szolgáltatás igénybevételét követően, számviteli bizonylat ellenében, készpénzben a helyszínen vagy átutalással – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – kell a kérelmezőnek megfizetnie.

4. § (1) Ha a kérelem és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, illetve a 2. mellékletben foglalt számítási mód alapján meghatározott, konzultációért fizetendő díj mértékét meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2)6 Túlfizetés esetén a díjtöbblet visszatérítéséről az országos környezetvédelmi hatóság 8 napon belül intézkedik, kivéve az 5. § (2) bekezdése szerinti esetben.

5. § (1)7 Az 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az országos környezetvédelmi hatóság a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően csökkenti az országos környezetvédelmi hatóságnak a kincstárnál vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak az összegével.

(2)8 Az országos környezetvédelmi hatóság nem téríti vissza a befizetést, ha az nem haladja meg az 500 forintot.

6. § (1)9 A megfizetett díj az országos környezetvédelmi hatóság bevétele.

(2)10 Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) bekezdését a díjfizetés kötelezettség fennállása,

b) 31. § (1) bekezdés első mondatát a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy hatóságon az országos környezetvédelmi hatóságot, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. §11 E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról szóló 135/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított díjtételeit a Módr. hatálybalépését12 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez13

Az igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2.

Új kérelem

 

a) I. minősítési fokozat iránti kérelem:

150 000 forint

b) II. minősítési fokozat iránti kérelem:

330 000 forint

c) III. minősítési fokozat iránti kérelem:

470 000 forint

3.

Meghosszabbítás iránti kérelem:

az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 80%-a

4.

Módosítási kérelem:

az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 50%-a

5.

Adatváltozás bejelentése:

a)    kérelmező személyében történt változás
[Mtv. 11. § (1) bekezdés a) pont]

b)    kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét
nem érintő adataiban történő változás
[Mtv. 11. § (1) bekezdés b) pont]

c)    a kérelmező hulladékgazdálkodási
tevékenységét érintő adataiban történő
változás [Mtv. 11. § (3) bekezdés]

a) 60 000 forint

b) 30 000 forint

c) 30 000 forint

2. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja

1.    A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra.

2.    A konzultációs díj számításának módja:

K = A x T

ahol:

K: a konzultáció díjának mértéke (forint),

A: a konzultációs óradíj,

T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!