nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
2016-07-17
2019-06-30
4
Jogszabály

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,

c) a terrorizmust elhárító szervre,

d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,

h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra [az a)–h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és

i) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos állományú, kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira

terjed ki.

2. §2

3. § A rendeletben előírt tilalom és korlátozás nem érinti a jogszabályban meghatározott érdekből és célból elrendelt dohányzási és a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat és korlátozást.

4. § (1) Tilos a dohányzás

a)3 a rendvédelmi szervek használatában lévő zárt légterű objektumban és területen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –,

b)4 a rendvédelmi szervek által használt közúti gépjárművek utasterében, továbbá vízi és légi járműveken.

(2)5 Dohányozni – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglalt kivételektől eltekintve – csak a rendvédelmi szervek elhelyezésére szolgáló épületek, használatukban álló létesítmények nyílt légterű udvarán, az 5. § szerint kijelölt dohányzóhelyen szabad.

5. § (1)6 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szervezeti egység vezetője vagy az objektumparancsnok – az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az országos parancsnok – a dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel, a közegészségügyi-járványügyi, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik

a)7 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 7. mellékletében foglaltak figyelembevételével a dohányzási tilalomra vonatkozó – a kijelölt dohányzóhelyeket is feltüntető – tájékoztató tábláknak a rendvédelmi szerv használatában lévő objektum területén jól látható helyeken történő elhelyezéséről,

b) a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató táblával történő megjelöléséről.

(3)8 A dohányzóhely területe nagyságának megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára, figyelembe véve az objektumban tartózkodó fogvatartottakat és a rendvédelmi szerv állományába nem tartozó más személyeket is.

(4) A dohányzóhelyet az udvaron úgy kell kijelölni, hogy az az épület ablakához és bejáratához képest merőlegesen mérve legalább 5 m távolságban legyen.

6. § Új létesítmény (objektum) építése, illetve épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén a dohányzóhely kijelölésére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során figyelembe kell venni.

7. § (1)9 A rendvédelmi szervek használatában lévő objektum területén – a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kiskereskedelmi értékesítés kivételével – dohányterméket forgalmazni tilos.

(2) Büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben és büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán dohánytermék nem árusítható.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. §10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!