nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
49/2013. (VIII. 27.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
2013-09-01
2013-09-02
3

49/2013. (VIII. 27.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról1

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 2. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

3. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. alcíme a következő 24/A–24/E. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A hivatásos állomány tagja jogosult a fogászati ellátással kapcsolatban felmerült költségeinek a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő része megtérítésére (a továbbiakban: fogászati költségtérítés). Nincs helye fogászati költségtérítésnek, ha a szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítási ellátások keretében térítésmentesen is igénybe vehető. Ha a társadalombiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások igénybevételére az ilyen ellátásokat térítés ellenében nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, a felmerülő költségek a hivatásos állomány tagját terhelik.

(2) A hivatásos állomány tagja akkor jogosult fogászati költségtérítésre, ha legalább 6 hónap szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(3) A hivatásos állomány tagja akkor jogosult fogászati költségtérítésre, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és erről igazolást kapott.

(4) Fogászati költségtérítésként – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott korlátozással – a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

(5) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja esetében a fogászati költségtérítés a foglalkoztató szervet terheli.

(6) A hivatásos állomány tagja a fogászati költségtérítés iránti kérelmét az Országgyűlési Őrség parancsnokánál terjesztheti elő, a 3/A. melléklet szerinti kérelemmel.

(7) A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint az Országgyűlési Őrség nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

(8) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a kérelem alapján, a fogászati ellátást végző fogorvos igazolásának és a részletes számlának a benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

24/B. § (1) A hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy részére szociális helyzetére figyelemmel, a szociális gondozás keretében a fogászati ellátással kapcsolatos költségeihez a 24/A. § szerint nyújtható költségtámogatás, az e §-ban meghatározott eltérésekkel.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnokánál előterjesztett, költségtámogatás iránti kérelemhez a fogászati ellátást végző orvosnak az elvégzett beavatkozásról szóló igazolását, valamint az Országgyűlési Őrség nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát kell mellékelni.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a nyugállományú költségtámogatásáról az 59. § (1) bekezdésében meghatározott szociális bizottság véleménye alapján, az Országgyűlési Őrség költségvetési helyzetének figyelembe vételével dönt.

24/C. § (1) A hivatásos állomány tagja a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveggel történő ellátásba nem tartozó látásjavító szemüveg, kontaktlencse (a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével kapcsolatos költségtérítésre jogosult.

(2) A hivatásos állomány tagja akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti költségtérítésre, ha legalább 6 hónap szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(3) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse készítése esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

(4) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja esetében a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek megtérítése a foglalkoztató szervet terheli.

(5) A hivatásos állomány tagja a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségeinek megtérítése iránti kérelmét az Országgyűlési Őrség parancsnokánál terjesztheti elő, a 3/A. melléklet szerinti kérelemmel.

(6) A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse használatának indokoltságáról, valamint az Országgyűlési Őrség nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja nevével ellátott részletes számlát.

(7) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a kérelem alapján, az alapellátó orvos igazolásának és a részletes számlának a benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

24/D. § (1) A hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy részére szociális helyzetére figyelemmel, a szociális gondozás keretében a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségeihez a 24/C. § szerint nyújtható költségtámogatás, az e §-ban meghatározott eltérésekkel.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnokánál előterjesztett, költségtámogatás iránti kérelemhez az Országgyűlési Őrség nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát kell mellékelni.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a nyugállományú költségtámogatásáról az 59. § (1) bekezdésében meghatározott szociális bizottság véleménye alapján, az Országgyűlési Őrség költségvetési helyzetének figyelembe vételével dönt.

24/E. § (1) A hivatásos állomány tagja a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg (a továbbiakban: képernyős szemüveg) készítésével kapcsolatos költségtérítésre jogosult.

(2) A hivatásos állomány tagja akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti költségtérítésre, ha legalább 6 hónap szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(3) Ha az Országgyűlési Őrség alapellátó orvosa által végzett látásvizsgálat eredményeként a hivatásos állomány tagja részére képernyős szemüveg biztosítása szükséges lehet, az alapellátó orvos a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be a hivatásos állomány tagját.

(4) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget a hivatásos állomány tagja készítteti el. A képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos költségtérítésként a szemüveglencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások teljes ára, de legfeljebb az illetményalapnak megfelelő összeg, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg térítendő.

(5) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja esetében a képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos költségek megtérítése a foglalkoztató szervet terheli.

(6) A hivatásos állomány tagja a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet az Országgyűlési Őrség parancsnokánál terjesztheti elő, a 3/A. melléklet szerinti kérelemmel.

(7) A képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos költségek megtérítésére irányuló kérelemhez csatolni kell az Országgyűlési Őrség nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja nevével ellátott – a szemüveglencse és a keret árát külön-külön feltüntető – részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.

(8) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a kérelem alapján, a részletes számlának a benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.”

4. § Az R2. a 2. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

5. § Az R2.

a) 22. § (5) bekezdésében az „a mindenkori köztisztviselői illetményalap” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésről szóló törvény szerinti köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)” szöveg;

b) 63. § (2) és (3) bekezdésében az „a mindenkori köztisztviselői illetményalap” szövegrész helyébe az „az illetményalap” szöveg;

c) 4. melléklet I. alcím 2. pont 2.1. alpontjában az „a Hszt. 100. § (4) bekezdésében meghatározott illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)” szövegrész helyébe az „az illetményalap” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. § az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 49/2013. (VIII. 27.) BM rendelethez3

2. melléklet a 49/2013. (VIII. 27.) BM rendelethez

„3/A. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

KÉRELEM

szemüveg/kontaktlencse/fogászati kezelés árának megtérítése iránt

Név:     

Szervezeti elem megnevezése:     

Telefonszám:     

Adóazonosító jel:     

A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem fogászai kezelésem / látásjavító szemüvegem vagy kontaktlencsém / képernyős szemüvegem* árának részbeni megtérítését.

Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati költségtérítésben / látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségtérítésben / képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos költségtérítésben*

a)    nem részesültem

b)    …………. forint összegben részesültem.

Melléklet: ....................... db

        .............................................
        aláírás

JAVASOLOM:

P. H.

    ..........................................    

 

    vezető    

Pénzügyi ellenjegyzés:

................................................

* A megfelelő részt kérjük aláhúzni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!