nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
2014-09-05
2014-12-31
4
Jogszabály

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladéklerakási járulék megfizetésének szabályai

1. §1 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. § (1) A kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(2) A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. A hulladéklerakási járulék felhasználásának céljai

3. § (1) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a környezetvédelemért felelős miniszter a következőkre fordítja:

a) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeinek, illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek fedezetére;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítására és fejlesztésére;

c) a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására;

d) az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére;

e) a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés támogatására;

f) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;

g) a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására, kezelésére;

h) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra;

i) az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok előkészítésének és megalkotásának finanszírozására;

j) egyéb, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott, hulladékgazdálkodással összefüggő állami feladatok ellátására;

k) a b)–j) pontban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek fedezetére; továbbá

l) a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére.

(2) A környezetvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott feladatra a hulladéklerakási járulékból befolyt összeg tárgyévi pénzforrásainak 10%-át, de legfeljebb 2 milliárd forintot használhat fel.

(3)2

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §3

6. §4

1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez5

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet írja elő

Bejelentőlap hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettségére

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) ha van:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

- -

Cím:

..........................................................................................................................................................................................

............................

.................................................................................... város, község

irányítószám

..........................................................................................................................................................

.........................

utca, út, tér,

házszám

HRSZ: ....................................................


Cégjegyzékszáma: oo.oo.oooooo


Adószám: oooooooo.o.oo

Telephely*:

Neve:

ártalmatlanítási művelet:

KTJ-azonosító, (Környezetvédelmi Területi Jel) ha van:

Település azonosító:

Cím:

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................

................................................................................... város, község

irányítószám

..............................................................................................................................................................

.........................

utca, út, tér,

házszám

HRSZ: ....................................................

Tevékenység végzésének engedély száma:

A fizetési kötelezettség keletkezésének dátuma (év, hónap, nap):

Felelős személy neve:

Beosztása:

* Minden, hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséget keletkeztető telephelyre, helyszínre ki kell tölteni.

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

Valótlan adatok közlése, a bejelentkezés elmulasztása, a késedelmes bejelentkezés – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

P. H.

.....................................
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez
(1539 Budapest, Pf. 675).

Beküldési határidő: a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül.

2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez6

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet írja elő

Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint

Iktató szám:

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) ha van:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

- -

Település azonosító:

Cím:

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................

.................................................................................... város, község

irányítószám

............................................................................................................................................................................

.........................

utca, út, tér,

házszám

HRSZ: ....................................................


Cégjegyzékszáma: oo.oo.oooooo


Adószám: oooooooo.o.oo

Telephely*:

Neve:

ártalmatlanítási művelet:

KTJ-azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel): ha van

Település azonosító:

Cím:

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................

.................................................................................... város, község

irányítószám

............................................................................................................................................................................

.........................

utca, út, tér,

házszám

HRSZ: ....................................................

Engedély száma:

Felelős személy neve:

Beosztása:

Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint
oooo. év o. negyedév

KÜJ-azonosító: ooooooooo
KTJ-azonosító: ooooooooo

Cégjegyzékszáma: oo.oo.oooooo

Adószám: oooooooo.o.oo

A bejelentési időszak első napján a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség (t):

A lerakott, illetve elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett – hulladékra vonatkozó adatok
(Telephelyenként külön-külön lapon)

típusa
(EWC kód)

jellege
(veszélyes vagy nem)
I/N

fajtája
(A Ht.
5. melléklet
2. pontjában
szereplő,
a hulladék
fajtánkénti
egységárára
vonatkozó
besorolás,
1-5-ig)

mennyisége
(t)
(egy tizedes
jegyig
kerekítve)

egységára (Ft/tonna)

a megfizetett
hulladéklerakási
járulék összege
(Ft)

Telephely összesen:


Adatszolgáltatás

hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint
oooo. év o. negyedév

KÜJ-azonosító: ooooooooo

A lerakott, illetve elhelyezett hulladék után megfizetett
hulladéklerakási járulék összegére vonatkozó adatok
Telephelyenkénti összesítés


KTJ azonosító:


Adatszolgáltatással egy időben fizetendő hulladéklerakási járulék összege
(Ft)


Mindösszesen:


..............................Ft, azaz......................................... forint

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló bizonylatot az adatszolgáltatáshoz kötelező mellékelni!

P. H.

.....................................
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban az OKTF részére.

Beadási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a hulladéklerakási járulék befizetésével egyidejűleg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!