nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
2013-11-02
2016-11-29
2
Jogszabály

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában,

a 16. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 17. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b), c) és k) pontjában,

a 18. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 19. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 23. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,

b) a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre,

c) az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: e-közmű),

d) az e-közmű adatszolgáltatóra, az e-közműt üzemeltető szervezetre és a felhasználóra,

e) a sajátos építményfajták építésügyi hatósági feladatait ellátó szervekre

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékekre,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerekre,

c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítményekre, nukleáris létesítménnyel összefüggő építményekre, nukleáris rendszerre és rendszerelemekre,

d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeire,

e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékekre,

f) a nagysebességű országos elektronikus hírközlési vezetékekre,

g) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatokra,

h) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építményekre,

i) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeire,

j) a mobil távközlési építményekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. adatszolgáltatás: az e-közmű adatokhoz való hozzáférés biztosítása az e-közmű számára, a Web Map Service (WMS) és Web Feature Service (WFS) műszaki követelményeknek megfelelően,

2. adatszolgáltatási szintek: az e-közmű által szolgáltatott adatok minőségét és felhasználhatóságát kifejező kategóriák,

3. e-közmű: elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára,

4. e-közműt üzemeltető szervezet: az érintettségi adatok gyűjtésével, a megkapott szakági adatok szolgáltatásával, valamint az e-közmű üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével megbízott szerv,

5. e-közműből történő információszolgáltatás: az e-közmű által szolgáltatott adatokhoz előre meghatározott tartalommal és szerkezetben történő, elektronikus úton megvalósuló hozzáférés biztosítása,

6. elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés: a település elkülönített belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének üzemeltetése révén nyújtott szolgáltatás, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet elválasztott rendszerű szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásainak érvényesülését szolgálja,

7. felhasználó: a lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek,

8. közművezeték: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által üzemeltetett, fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer.

2. Az e-közmű feladata

3. § Az e-közmű feladata információ szolgáltatása

a) helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,

b) a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről,

c) tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

3. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése

4. § (1) Az e-közmű üzemeltetéséért, fenntartásáért és fejlesztésért az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról a kizárólagos joggal rendelkező Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: e-közműt üzemeltető szervezet) útján gondoskodik.

(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a 3. § szerinti feladatát közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

(4) A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében:

a) betekinthet az e-közműt üzemeltető szervezet dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet az e-közműt üzemeltető szervezet tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól.

4. Az e-közmű részére történő adatszolgáltatás

5. § (1) Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett:

a) a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (a továbbiakban: közművezeték üzemeltető),

b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tekintetében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szolgáltatására jogszabályban kijelölt szerv (a továbbiakban: térképi adatbázist szolgáltató szerv).

(2) Az (1) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell elindítani e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon belül. A regisztrációt az e-közműt üzemeltető szervezet végzi. A regisztrációs lap aláírását követően az aláírt eredeti példányt a regisztrációtól számított 15 napon belül az e-közműt üzemeltető szervezethez kell eljuttatni. A regisztrációs adatlapnak az e-közműt üzemeltető szervezethez történő megérkezésével lesz regisztrált a közművezeték üzemeltető és térképi adatbázist szolgáltató szerv.

(3) A regisztrációt követően

a) a közművezeték üzemeltető a 11–13. §-ban meghatározott időponttól,

b) a 11–13. §-ban szereplő határidő után üzemeltetést megkezdő közművezeték üzemeltető azonnal,

c) a térképi adatbázist szolgáltató szerv a 15. §-ban meghatározott időponttól

köteles a folyamatos adatszolgáltatásra.

(4) Az (1) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók saját adatbázisukban, az e-közmű infrastruktúrájától fizikailag elkülönülten, Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV rendszerben) vezetik nyilvántartásukat.

6. § (1) A közművezeték üzemeltető az e-közmű számára a 2. és 3. mellékletben meghatározott adatcsere és megjelenítési műszaki követelmények alapján, a 4. mellékletben meghatározott metaadatokkal ellátva szolgáltat naprakész adatot.

(2) Az újonnan létesült közművezeték csak az 5. melléklet szerinti műszaki követelmények alapján, a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: geodéziai bemérést végző személy) által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt munkaárokban kell végezni.

(3) Az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének kérelmezője a geodéziai bemérést végző személy által elkészített bemérési dokumentációt köteles megküldeni a közművezeték üzemeltető részére.

(4) A közművezeték üzemeltető a megküldéstől számított 15 napon belül a geodéziai bemérésben foglalt nyomvonalat

a) ellenőrzi,

b) minősíti a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatási szintek alapján és

c) szakági nyilvántartásába veszi.

(5) A közművezeték üzemeltető a (4) bekezdésben foglaltakról a használatbavételi (üzemeltetési) engedély kérelmezője részére igazolást állít ki, melynek másolati példányát digitális formában megküldi az e-közműt üzemeltető szervezet részére.

(6) A közművezeték üzemeltető a jogerős használatbavételi (üzemeltetési) engedély közlését követően 15 napon belül gondoskodik a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról.

(7) A közművezeték fennmaradási engedélyének megszerzése során a (3)–(6) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a korábban épített közművezetékeknél az 5. melléklet 5. pontja szerinti utólagos bemérést kell elvégezni.

7. § A közművezeték üzemeltető minden év március 31-ig az e-közműt üzemeltető szervezet részére megküldi az általa üzemeltetett hálózat által lefedett települések listáját, valamint adatokat szolgáltat ügyfélszolgálata és közműegyeztetésben hatáskörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről.

8. § A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint, adatfelhasználási szerződés alapján a 7. melléklet szerint biztosítja az e-közmű részére, WMS szolgáltatás keretében.

5. Az e-közműből történő információszolgáltatás

9. § (1) Az e-közmű által szolgáltatott adat, valamint a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről, szolgáltatói engedélyeséről és ezek elérhetőségéről szóló információ a felhasználók számára ügyfélkapus azonosítást követően nyilvános és díjmentesen elérhető. Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.

(2) Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték

a) nyomvonala,

b) elhelyezkedésének módja,

c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,

d) szakági típusa,

e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja.

(3) Az e-közmű az állami adóhatóság részére, utólagos ellenőrzési feladatai ellátásához webalapú szolgáltatás keretében betekintést biztosít a közművezetékek tulajdonosai – állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő közművezetékek esetében az üzemeltetői – közműhálózati hosszadataihoz.

6. Hatálybalépés

10. § Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

7. Átmeneti rendelkezések

11. § A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal, az 5. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően 2014. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

12. § A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, de nem EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal, az 5. melléklet 1. és 3. pontjának megfelelően 2015. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

13. § A közművezeték üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásában digitálisan meg nem lévő adatokat digitálisan az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal, az 5. melléklet 1., 4. és 5. pontjának megfelelően 2017. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

14. § A 7. § szerinti adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésének határideje valamennyi közművezeték üzemeltető tekintetében 2014. március 31.

15. § Az e-közmű részére a térképi adatbázis szolgáltató szerv 2014. január 1-jétől köteles a 8. § szerinti adatszolgáltatásra.

8. Módosuló rendelkezések

16–19. §1

1. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az e-közmű regisztrációs adatlap

1.    Regisztráló adatai:

 

A

B

1.    

Az e-közmű adatszolgáltató (üzemeltető) neve és címe:

 

2.    

Adószám:

 

3.    

Telefon:

 

4.    

Fax:

 

5.    

Honlap:

 

6.    

Kapcsolattartó neve:

 

7.    

Szervezeti egység:

 

8.    

Beosztás:

 

9.    

E-mail címe:

 

10.    

Telefonszáma:

 

11.    

Az üzemeltetett közművezeték tulajdonosának (tulajdonosainak) neve, címe és adószáma, ha nem egyezik meg az üzemeltetővel:

 

12.    

Az üzemeltetett közművezeték szolgáltatói engedélyesének (engedélyeseinek) neve, címe és adószáma, ha nem egyezik meg az üzemeltetővel:

 

2.    A regisztráció dátuma: oooo. oo. oo

3.    Az igénylő szervezet/intézmény jóváhagyása:

Alulírott ……………………… (felelős vezető) igazolom, hogy a/az ………………… társaság e-közmű kapcsolattartójaként a/az ………………………………………munkatárs került kinevezésre.

    …………………………………………………

 

    Cégszerű aláírás

4.    Keltezés: ……………………

A regisztrációs lap aláírását követően az eredeti példányt a bejelentéstől számított 15 napon belül az e-közműt üzemeltető szervezetéhez kell eljuttatni.

2. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A WMS szolgáltatás kialakításának műszaki követelményei

 

1. Hírközlési hálózatok publikálandó objektumai és attribútumaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

HI1

Vezeték

alapadatok

létesítés dátuma

 

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

üzemeltető neve

8.

tulajdonos neve

9.

vezetékes hírközlés

10.

szállított közeg

távtápláló

 

11.

egyéb (jelző, ipari)

ZÖLD

12.

hálózati hierarchiában betöltött funkció

országos (gerinc-) hálózat

HTML:008000

13.

regionális szerepű (körzet-) hálózat

R:0 G:128 B:0

14.

helyi (elosztó) hálózat

 

15.

helyi (előfizetői) hálózat

 

16.

elhelyezkedésének módja, jellege

föld feletti

16.

 

17.

föld alatti

18.

alépítményben

 

2. Szénhidrogén-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

SZ1

Vezeték

alapadatok

létesítés dátuma

 

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

üzemeltető neve

8.

tulajdonos neve

9.

szállított közeg

földgáz

10.

kőolaj

 

11.

olajtermék o gázolaj

 

12.

olajtermék o vegyibenzin

 

13.

olajtermék o etilén

 

14.

olajtermék o egyéb

15.

kondenzátum

SÁRGA

16.

rétegvíz

HTML:FFFF00

17.

termelvény

R:255 G:255 B:0

 

18.

egyéb gáz o nitrogén

 

19.

egyéb gáz o szénmonoxid

 

 

20.

egyéb

 

21.

hálózati hierarchiában betöltött funkció

elosztó vezeték

 

 

21.

 

 

22.

célvezeték

 

 

23.

fáklya vezeték

24.

kísérő hírközlő kábelek

25.

anód vezeték

 

25.

26.

szállítás módja (nyomás)

…bar

 

3. Távhő-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

TH1

Vezeték

alapadatok

létesítés dátuma

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

üzemeltető neve

8.

tulajdonos neve

9.

szállított közeg

meleg víz

10.

forró víz

11.

gőz

LILA (viola)

12.

elhelyezkedés módja, jellege

föld alatt

HTML:EE82EE

13.

föld felett

R:238 G:130 B:238

 

14.

szállítás módja (nyomás)

6 bar

 

15.

10 bar

16.

16 bar

17.

25 bar

18.

40 bar

 

4. Villamos-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

EL1

Vezeték

alapadatok

létesítés dátuma

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

üzemeltető neve

8.

tulajdonos neve

9.

hálózati hierarchiában betöltött funkció

átviteli

10.

elosztó

11.

közvetlen

PIROS

12.

termelői

 

13.

magáncélú

HTML:FF0000

14.

közvilágítás

R:255 G:0 B:0

 

14.

 

 

15.

elhelyezkedés módja, jellege

szabadvezeték

 

16.

földkábel

17.

szállítás módja
(feszültségszint)

KÖF

17.

18.

KIF

 

5. Vízellátási szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

 

 

alapadatok

létesítés dátuma

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

 

 

üzemeltető neve

8.

 

 

tulajdonos neve

9.

VI1

Vezeték

szállított közeg

ivóvíz

10.

ipari víz

11.

nyersvíz

12.

termálvíz

13.

tűzoltó víz

14.

öntöző víz (locsoló víz)

15.

hálózati hierarchiában betöltött funkció

bekötővezeték

KÉK

16.

elosztóvezeték

HTML:0000FF

17.

gerincvezeték

R:0 G:0 B:255

18.

főnyomó vezeték

19.

távvezeték

20.

ürítő vezeték

21.

gyűjtővezeték (kutakhoz)

22.

szállítás módja

gravitációs

23.

nyomás alatti

6. Vízelvezetési szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

 

A

B

C

D

E

F

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód

Objektum típus

Típus-specifikus tulajdonságok

Értékkészlet

objektum alapszíne

objektum megjelenítés módja

3.

VE1

Vezeték

alapadatok

létesítés dátuma

4.

használat szüneteltetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

vezetékszakasz hossza (m)

7.

üzemeltető neve

8.

tulajdonos neve

9.

szállított közeg

települési szennyvíz

10.

ipari szennyvíz

11.

csapadékvíz

12.

egyesített (szenny- és csapadékvíz)

 

 

13.

használt víz

BARNA

14.

hálózati hierarchiában betöltött funkció

bekötő

HTML:A52A2A

15.

gyűjtő

R:165 G:42 B:42

16.

szállítóvezeték

 

 

17.

tisztított szennyvíz kivezetés

18.

szállítás módja

gravitációs

19.

nyomás alatti

20.

vákuumos

3. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A WFS szolgáltatás kialakításának műszaki követelményei

1.    HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

1.1.    Objektum típus

1.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

1.3.    Alapadatok

1.4.    Szállított közeg

1.5.     Hálózati hierarchiában betöltött funkció

1.6.    Vezeték elhelyezkedésének módja, jellege

2.    SZÉNHIDROGÉN-HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

2.1.    Objektum típus

2.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

2.3.    Alapadatok

2.4.    Szállított közeg

2.5.    Hálózati hierarchiában betöltött funkció

3.    TÁVHŐ-HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

3.1.    Objektum típus

3.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

3.3.    Alapadatok

3.4.    Szállított közeg

3.5.    Vezeték elhelyezkedésének módja, jellege

4.    VILLAMOS HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

4.1.    Objektum típus

4.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

4.3.    Alapadatok

4.4.    Hálózati hierarchiában betöltött funkció

4.5.    Vezeték elhelyezkedés módja, jellege

4.6.    Szállítás módja

5.    VÍZELLÁTÁSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

5.1.    Objektum típus

5.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

5.3.    Alapadatok

5.4.    Szállított közeg

5.5.    Hálózati hierarchiában betöltött funkció

5.6.    Szállítás módja

6.    VÍZELVEZETÉSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK

6.1.    Objektum típus

6.2.    Típus-specifikus tulajdonságok

6.3.    Alapadatok

6.4.    Szállított közeg

6.5.    Hálózati hierarchiában betöltött funkció

6.6.    Szállítás módja

4. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A metaadatok tartalmi elemei

 

A

B

1.

META

LEÍRÁS

2.

A metaadatok készítésének időpontja

éééé.hh.nn.

3.

Adat neve

közműhálózat vonatkozó elemének megnevezése

4.

Adat szolgáltatója

e-közmű adatszolgáltató neve

5.

Az adat elérési helye

WMS/WFS link

6.

Adat létrejöttének dátuma

éééé.hh.nn.

7.

Adat vonatkozási dátuma (mikori állapot)

éééé

8.

Adat méretaránya

X:Y

9.

Adat előállításának módja

10.

Nyíltárkos beméréssel előállított

igen/nem

11.

Utólagos méréssel közvetlenül előállított

igen/nem

12.

Meglévő állományból szerkesztéssel előállított,
utólagos beméréssel korrigált

igen/nem

13.

Meglévő állományból szerkesztéssel előállított

igen/nem

14.

Az adat adatszolgáltatási szintek szerint besorolása

15.

Tájékoztatási

igen/nem

16.

Kivitelezési

igen/nem

17.

Tervezési

igen/nem

18.

Vezetékek összhossza (méterben)

 

19.

Vetület

20.

EOV

igen/nem

21.

Másból EOV-ba konvertált

igen/nem

22.

Befoglaló koordináták EOV (4 db)

szabadszöveges

23.

Megjegyzés

az adat előállítására, tartalmára, felhasználására vonatkozó kiegészítő információk

5. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A közművek geodéziai bemérésének és a szakági nyilvántartások digitális átalakításának műszaki előírásai

1.    Általános előírások

1.1.    Az e-közmű valamennyi térbeli meghatározó adatát vízszintes értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.

1.2.    Megengedett helyzeti középhibák, hibahatárok

1.2.1.    A síkrajzi részletpontok megengedett helyzeti középhibája (cm)

 

 

Pontossági kategória

 

I.

II.

III.

IV.

 

R1

-

-

-

-

 

R2

7

10

25

-

 

R3

10

15

30

-

 

R4

20

25

40

-

1.2.1.1. Az R1 (elsőrendű részletpont): ilyen rendűségű részletpontok az e-közmű keretén belül nem kerülnek meghatározásra, csak az állami térképi adatbázisok tartalmazhatják.

1.2.1.2. Az R2 (másodrendű részletpontok): a műszaki alaptérképen a közterületi tömbhatárt meghatározó pontok, valamint az épületeknek, építményeknek, műtárgyaknak, a vezetékeknek és szerelvényeiknek, egyéb objektumoknak a megadott hibahatáron belül azonosítható töréspontjai.

1.2.1.3. Az R3 (harmadrendű részletpontok): az épületeknek, építményeknek, műtárgyaknak, a vezetékeknek és szerelvényeiknek, egyéb objektumoknak minden további töréspontja.

1.2.1.4. Az R4 (negyedrendű részletpontok): azon részletpontok, melyek az előző két rendbe nem sorolhatók (például árkok, töltések, partvonalak a megadott hibahatáron belül azonosítható pontjai).

1.2.1.5. A helyzeti hibahatár a megengedett helyzeti középhiba háromszorosa.

1.2.1.6. A IV. pontossági kategóriához középhiba nem rendelhető, az ebbe a kategóriába tartozó adatok tájékoztató jellegűek.

1.2.2.     A magassági részletpontok megengedett helyzeti középhibája (cm)

 

 

Pontossági kategória

 

I.

II.

III.

IV.

 

M1

1

2

5

-

 

M2

3

6

10

-

 

M3

5

10

20

-

1.2.2.1. Az M1    Elsőrendű részletpontoknak kell tekinteni a létesítményeknek azokat a vízszintes értelemben egyértelműen kijelölhető pontjait, amelyek azonosítási hibája 1 cm-nél kisebb. Ide sorolandók a közmű vezetékek és műtárgyak azon magassági részletpontjai, melyeket a közmű jellegéből adódóan, szintezéssel kell meghatározni (például gravitációs szennyvízvezeték).

1.2.2.2. Az M2    Másodrendű részletpontok közé kell sorolni azokat a pontokat, amelyek magassági értelemben centiméter pontossággal azonosíthatók, de vízszintes értelemben szabatosan nem határozhatók meg.

1.2.2.3. Az M3    Mindazok a magasságilag meghatározandó részletpontok, amelyek az első két csoportba nem sorolhatók, harmadrendű részletpontoknak tekintendők.

1.2.2.4. A helyzeti hibahatár a megengedett helyzeti középhiba háromszorosa.

1.2.2.5. Az I. és II. pontossági kategóriába alapvetően a terepi felmérésből származó, abszolút magassággal rendelkező magassági részletpontok tartoznak.

1.2.2.6. A III. pontossági kategóriába tartoznak a relatív magassági (mélységi) adatok.

1.2.2.7. A IV. pontossági kategóriához középhiba nem rendelhető, az ebbe a kategóriába tartozó adatok tájékoztató jellegűek.

2.    Újonnan létesült közművek geodéziai bemérésének előírásai

2.1. A vezetékek, szerelvények és műtárgyak természetben azonosítható pontjait az 1.2.1. pont I. R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti középhibával kell EOV rendszerben meghatározni.

2.2. A beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell végezni (elektronikus mérőállomással, GNSS helymeghatározással). Ortogonális bemérés és ábrázolás csak akkor fogadható el, ha a mérési alapvonal az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti, legalább R2 részletpont pontosságának megfelelően meghatározott vagy ellenőrzött tömbkontúrra vagy részletpontokra vonatkozik. A magassági meghatározást ez esetben is el kell végezni az 1.2.2. pontban meghatározott középhibával.

2.3. A térszín alatti közművezetékek mérésekor a műszaki és térbeli elhelyezkedésére vonatkozó adatokat úgy kell meghatározni 3D-ben, hogy a felmérés adataiból a térbeli nyomvonalat a helyszínen bármikor rekonstruálni lehessen, egyidejűleg mérni kell a közterületi tömbhatár természetbeni állapotát is.

2.4. A terepi attribútum adatok gyűjtésekor a 2. és 3. mellékletben meghatározott adatokat kell gyűjteni. A terepen egyértelműen nem meghatározható attribútum adatokat a közmű szolgáltató adatközlése alapján kell előállítani.

2.5. Gravitációs szennyvízvezeték esetében a magassági meghatározás szintezéssel történik (3D megvalósulás) és a meghatározására az 1.2.2. pont I. M1 helyzeti középhiba vonatkozik. Más közművek esetében a magassági meghatározás az 1.2.2. pont II. M2, M3 előírásait kell betartani.

2.6. Közmű megvalósulási dokumentáció tartalma:

 

 

A)

B)

C)

 

1.

geodéziai dokumentációk

építtető

e-közmű adatszolgáltató tervtára

 

2.

mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analóg vagy digitális formában)

-

1 pld.

 

3.

bemérési nyilatkozat (papír)

1 pld.

1 pld.

 

4.

bemérési jegyzőkönyv (analóg)

1 pld.

1 pld.

 

5.

bemérési jegyzőkönyv (digitális)

1 pld.

1 pld.

 

6.

vektoros digitális állomány (EOV)

1 pld.

1 pld.

 

7.

műszaki leírás

1 pld.

1pld.

2.7. Digitális dokumentációnak tekinthető az analóg dokumentáció nem módosítható szabványos fájlformátumba mentett másolata.

3.    Meglévő digitális közműadatok átalakítása az e-közmű részére történő adatszolgáltatáshoz

3.1.     A digitális átalakítás kötelező minimális tartalmi követelményeit a 2. és 3. melléklet tartalmazza szakáganként meghatározva.

3.2.    Az átalakítás során biztosítani kell az e-közmű adatcsere séma szerinti dokumentálást is.

3.3.    A szakági üzemeltető bevonásával kell tisztázni az eredetre vonatkozó adatokat. Ha az eredetre nincs megbízható információ, a vezetékek geometriai helyzetét csak az 1.2. pont III. és IV. pontossági kategóriával lehet jellemezni.

4.    Analóg adathordozón lévő szakági dokumentumok digitális átalakítása az e-közmű részére történő adatszolgáltatáshoz

4.1.    A digitális átalakítás tartalmi követelményeit a 2. és 3. melléklet tartalmazza szakáganként meghatározva.

4.2.     A digitális átalakítást a közművezetékek meghatározó és leíró adatait tartalmazó analóg alapanyag felhasználásával kell elvégezni.

4.3.     A digitális átalakítás megkezdése előtt a rendelkezésre álló alapanyagok vizsgálatát el kell végezni. A vizsgálat során meg kell határozni az analóg alapanyagok megbízhatóságát geometriai és tartalmi szempontból, valamint a rendelkezésre álló számszerű adatok bedolgozhatóságát. A vizsgálat eredményét, a digitális átalakítás megvalósításának technológiáját feldolgozási naplóban kell rögzíteni.

4.4.     A digitális átalakítást a rendelkezésre álló számszerű adatok bedolgozásával, mérési adatok hiányában digitalizálással kell végrehajtani. A számszerű adatok alapján történő szerkesztés során keletkező ellentmondások (például hiányzó vagy hibás méret) feloldására terepi kiegészítő mérést kell végezni. A digitális átalakítás technológiájának biztosítania kell, hogy jelen rendeletben meghatározott pontossági előírások teljesüljenek a vezetékek geometriai megbízhatóságára vonatkozóan.

4.5.     Az analóg alapanyag szkennelésére és EOV rendszerbe történő transzformálására vonatkozó szabályokat a feldolgozási naplóban rögzíteni kell.

4.6.     A digitális átalakítás során rögzíteni kell a geometriai helyzet pontosságára vonatkozó attribútum adatokat, melyeket a közmű helyzetére vonatkozó adat eredete határoz meg:

a)    számszerű adatok bedolgozásával, nyíltárkos felmérésből származó, valamint a szakági helyszínrajzokon szereplő mérési adatok felhasználásával történő digitális átszerkesztés (II. pontossági kategória),

b)    közművezeték geometriai adatainak digitalizálása (III. pontossági kategória),

c)    szakági helyszínrajzokon „bizonytalan” jelzéssel ellátott vezeték geometriai adatainak digitalizálása (IV. pontossági kategória).

4.7.     A digitális átalakítás során fel kell tüntetni a vezetékek jellemző pontjaira vonatkozó, tereptárgyakhoz megadott eredeti méreteket, ha azok az eredeti dokumentumon rendelkezésre állnak.

4.8.     A térszín alatti közművezetékek esetében a rendelkezésre álló magassági (mélységi) adatokat attribútum adatként kell megjeleníteni, legalább relatív magasság (fektetési mélység) meghatározásával.

4.9.     A digitális átalakítás eredményeként létre kell hozni az adott szakág fedvényét, amely adatbázisba rendezve tartalmazza a vezetékek geometriai és leíró adatait EOV vetületi rendszerben. Az adatbázisra jellemző metaadatokat rögzíteni kell.

4.10. A digitális átalakítást célszerű településenkénti adatbázisokba rendezni. Ha a közműszolgáltató ettől eltérve a teljes ellátási területére kéri az adott szakági tartalom digitális átalakítását, biztosítani kell a településenkénti leválogatás lehetőségét az adott település közigazgatási határának alapján.

4.11. A digitális átalakítás végrehajtásának minőségellenőrzését, annak megállapításait, valamint az elkészült adatbázis végleges minősítését a feldolgozási naplóban rögzíteni kell.

5.    Nyilvántartásban nem szereplő meglévő közművezeték bemérése

5.1.    A földfelszínen és föld felett lévő vezetékek és műtárgyaik természetben azonosítható pontjait az 1.2.1. pont I. R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti középhibával kell EOV rendszerben meghatározni.

5.2.    A meglévő vezetékek, szerelvényeik és műtárgyaik felmérésekor a 2. pont vonatkozó előírásait értelemszerűen alkalmazni kell.

5.3.    A földfelszín alatti közművezetékek utólagos bemérése műszeres kutatással lehetséges, függően a közművezetékek anyagától és az adott szakágban elterjedt technológiától. A vonatkozó szakági szabályok, illetve utasítások szerinti módszerrel, megbízhatósággal és műszaki tartalommal kell vezetékkutatást végrehajtani.

5.4.    A kutatóműszerrel feltárt vezetékeket vízszintes értelemben az 1.2.1. pont II., III., R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti középhibával, magassági értelemben az 1.2.2. pont III., M2, M3 tűrési osztályánál megadott helyzeti középhibákkal kell meghatározni.

5.5.    Meglévő közművek felmérését az analóg és digitális dokumentációk digitális átalakításával kombinálva is el lehet végezni a 3.1. pontban előírt mérőszámok betartásával.

5.6.    A földfelszín alatti fémanyagú csővezetékeket és kábeleket indukciós módszerrel működő vezetékkutató eszközökkel kell kutatni. A csatolási módszer tekintetében az adó és a vezeték közötti fémes csatlakozást és áramvezetést biztosító galvanikus csatolást kell előnyben részesíteni. Induktív csatolást a megbízhatatlansága (szelektálás bizonytalansága) és pontatlansága miatt csővezetékek esetében kerülni kell, kivéve kisebb csőátmérők esetében az indukciós fogóval történő csatolást. Vezetékek kutatása esetén az indukciós fogóval történő induktív csatolást kell előnyben részesíteni. Energia átviteli vezetékeknél a kapacitív csatolás alkalmazása előnyös, de ezt kizárólag szakági szakember végezheti.

5.7.    Nem fémanyagú vezetékek kutatására kidolgozott módszerek (geoelektromos, földmágneses, ultrahangos, stb.) nem biztosítják a megfelelő pontosságot. Ilyen módszerekkel történő kutatás esetében szondázó feltárással kell megbízhatóvá tenni a felmérést. Ha lehetőség van fémhuzal bevezetésére a vezetékbe vagy elektromágneses rezgések kibocsátására alkalmas folyadék betöltésére, akkor indukciós módszerrel is végezhető el a kutatás.

5.8.    A földfelszín alatti műtárgyak (aknák, közmű alagutak) meghatározásánál, a tényleges elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelő technológia kiválasztásával kell felmérni.

6. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatási szintek

 

A)

B)

1.

Adatszolgáltatási
szint

Adatpontosság

2.

1. Tájékoztató szint

az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti IV. pontossági kategóriába tartozó adatok

3.

2. Kivitelezési szint

az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti II.-III. pontossági kategóriába tartozó adatok

4.

3. Tervezési szint

az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti I.-II. pontossági kategóriába tartozó adatok

7. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott WMS szolgáltatás

1.    Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai WMS szolgáltatása a Tájékoztató adatszolgáltatási szinten használható fel.

2.    A WMS 1:8000 és 1:2500 méretarány-tartományban vehető igénybe. A szolgáltatott képek előállítása az 1:8000 méretarányban generált képek pixelenkénti egyszerű többszörözésével történik a nagyítás mértékének megfelelően.

3.    Az e-közmű felhasználói az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott WMS szolgáltatást mennyiségi korláttal vehetik igénybe. A mennyiségi korlát mértéke: 50 kérés/hó/fő. Az e-közmű a WMS szolgáltatás használatáról készült napló fájlokat havonta megküldi a térképi adatbázist szolgáltató szervnek.

4.     A térképi adatbázist szolgáltató szerv a szolgáltatást az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis minden év január 1-jei állapotú adataiból nyújtja. Az adatok frissítése az adott év január 31-ig történik meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!