nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Betöltés...
2013. évi CXXXVII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2013-09-01
2015-08-31
2

2013. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról1

1. §2

2. § (1) Az Nkt. 64. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.”

(2) Az Nkt. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,

b) a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust,

c) a szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában fizetési fokozat alatt fizetési kategóriát kell érteni.”

3. § Az Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(9) A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell

a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben

foglalkoztatott tekintetében is.”

4. §3

5–8. §4

9. § Az Nkt. 8. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

10. § (1)5

(2) Az Nkt.

a) 64. § (1) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyett a „köznevelési intézmény”,

b) 64. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatott” szövegrész helyett a „foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb,”

c) 64. § (5) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő” szövegrész helyett a „közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő”

szöveg lép hatályba.

11–13. §6

14. § Nem lép hatályba az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény 42. § (2) bekezdése.

15. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXXXVII. törvényhez

„8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában

 

A

B

C

1

Pótlék megnevezése

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

2

intézményvezetői

40

80

3

osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői

10

30

4

munkaközösség-vezetői

5

10

5

intézményvezető-helyettesi

20

40

6

nemzetiségi

10

10

7

gyógypedagógiai

5

10

8

nehéz körülmények között végzett munkáért járó

10

30

Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó