nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet
a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
2014-05-01
2017-01-01
5

52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet

a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról1

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 12. § és a 4. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. § (1) Az elosztó – a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a következő felhasználó által igényelt szolgáltatásokért kérhet külön díjat a felhasználótól:

1. fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, beleértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,

2. előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

3. előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

4. a felhasználónak a 4. § (2) bekezdés 3. pontja szerint a villamosenergia-ellátásból való kikapcsolása utáni visszakapcsolása,

5. számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat követően,

6. rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva,

7. a távlehívható fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető, a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, elszámolási alapadatokon – negyedórás mért adatok vagy mérőállások – felüli adatok rendelkezésre bocsátása azonos mérési időszakra vonatkozóan 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

8. az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

9. az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

10. az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

11. az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés, és

12. egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat követően.

(2) Az elosztó külön díjat kérhet a kiserőműtől – a háztartási méretű kiserőmű kivételével – a csatlakozási helyre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálatáért.

(3) Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként a második alkalmat követően.

2. § Ha az elosztó a felhasználó által megbízott villamosenergia-kereskedő megrendelése alapján jár el, a külön díjjal való közvetlen elszámolás a felhasználóval történik.

2. Az elosztó és az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások

3. § (1) Az elosztó a felhasználók részére legalább a következő szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani:

1. az 1. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szolgáltatás, ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor,

2. az 1. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások, ha azok nyújtására kereskedőváltással összefüggésben került sor,

3. az 1. § (1) bekezdés 8–11. pontjában foglalt szolgáltatások, ha azok elvégzését jogszabály az elosztó kötelezettségeként határozza meg,

4. az 1. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott szolgáltatások, ha a felhasználó szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül,

5. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint igénybejelentést benyújtó, az igény benyújtásakor közcélú hálózati csatlakozással nem rendelkező, leendő rendszerhasználó közcélú hálózatra való csatlakozása esetén előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése, ha a leendő felhasználó más felhasználási helyén e pont alapján előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelésére nem került sor,

6. az 1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti leolvasás, ha arra a fogyasztásmérő berendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor,

7. az üzletszabályzat vagy részei egy alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,

8. az 1. § (1) bekezdés 5., 7. és 12. pontja szerinti szolgáltatás első és második alkalommal történő igénybevétele,

9. a közvilágítás fogyasztásának mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés felszerelése,

10. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63/B. §-a szerinti minimális szolgáltatás műszaki feltételeinek biztosítása,

11. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatokba az elosztó ügyfélszolgálatán történő betekintés, és

12. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatokhoz 3 hónapra visszamenőlegesen az elosztó honlapján történő hozzáférés.

(2) Ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibás mérésének feltételezése miatt a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálatát kérte az elosztótól, és a felülvizsgált fogyasztásmérő berendezés mérése a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, vagy az elosztó megállapítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés hibás, az elosztó az 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felszámított külön díjat a felülvizsgálat eredményéről való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríti.

(3) Az elosztó a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerinti módon – köteles teljesíteni a (2) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

(4) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók részére legalább a következő szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani:

1. az 1. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott cserének a felhasználó megbízása alapján az elosztónál történő kezdeményezése,

2. az üzletszabályzat vagy részei egy alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,

3. az 1. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatás első és második alkalommal történő igénybevétele, és

4. a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek VET 63. § (1) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont kezelése.

3. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

4. § (1) Az elosztó a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet

1. egyfázisú fogyasztásmérő berendezés,

2. többfázisú fogyasztásmérő berendezés,

3. első túláramvédelmi berendezés,

4. időprogram-kapcsoló vagy kapcsolóóra,

5. hangfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás központi vezérlés vevőkészüléke,

6. mágneskapcsoló

külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréjéért, amennyiben az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során az elosztó mindenben a jogszabályokban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el. A külön díj nem tartalmazza a cserélni szükséges berendezés utánpótlási árát, amely árat a felhasználó – a külön díjjal együtt – szintén köteles megtéríteni.

(2) Az elosztó a felhasználótól annak szerződésszegése esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – külön díjat kérhet

1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,

2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért,

3. a villamosenergia-ellátásból való kikapcsolásáért.

(3) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet

1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,

2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

(4) A (2) bekezdés 1. és 2. pontja és a (3) bekezdés szerinti fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért az az engedélyes kérhet díjat, amely a fizetési felszólítást vagy kikapcsolási értesítőt kibocsátotta.

5. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti, valamint a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríteni.

(2) Az érintett engedélyes a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerinti módon – köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

6. § Nem kérhető az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti, valamint a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti díj abban az esetben, ha az érintett engedélyes a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít.

4. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

7. § (1) Az e rendelet szerinti szolgáltatások forintban felszámított díjai nem lehetnek magasabbak, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a VET 142. § (3) bekezdése szerinti rendeletében megállapított, a kisfeszültségű nem profilos villamosenergia-felhasználókra vonatkozó éves elosztói alapdíj (a továbbiakban: elosztói alapdíj) alapján az 1–3. melléklet szerint kiszámított értékek.

(2) Az 1. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1–3. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt szolgáltatás esetében az elosztó a külön díjon felül a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

(2) Az 1. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt szolgáltatás esetében a külön díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha az elosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

9. § (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználó hibájából nem kerül sor, az elosztó jogosult a felhasználó irányában a 3. melléklet szerinti díj felszámítására.

(2) Ha a felhasználó a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtt legalább az egyeztetett időpontot megelőző munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és az (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól.

5. Vegyes rendelkezések

10. § (1) Az elosztó és az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából az e rendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak hatályos, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálatokon, a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, valamint internetes honlapjukon közzéteszik.

(2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok hatályos, részletes díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az elosztó és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdés 1–11. pontja, a 3. § (2)–(4) bekezdése, a 4–10. §, a 13. §, valamint az 1–3. melléklet 2013. november 15-én lép hatályba.

(3) A 3. § (1) bekezdés 12. pontja 2014. május 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit a 2013. november 14. napját követően bejelentett igényekre és keletkezett szerződésszegésekre kell alkalmazni.

12. §2

13. §3

1. melléklet az 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelethez

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

 

A

B

C

1.

Szolgáltatás

A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában

A külön díj felszámításának alapja

2.

1. § (1) bekezdés 1. pontja

20

eset

3.

1. § (1) bekezdés 2. pontja

20

eset

4.

1. § (1) bekezdés 3. pontja

20

eset

5.

1. § (1) bekezdés 4. pontja

20

eset

6.

1. § (1) bekezdés 5. pontja, ha a felhasználó személyesen veszi át a másolatot

1

számla db
(lapok számától függetlenül)

7.

1. § (1) bekezdés 5. pontja, ha a felhasználó a másolatot postai kézbesítéssel kéri

2

számla db
(lapok számától függetlenül)

8.

1. § (1) bekezdés 6. pontja

15

felhasználási hely

9.

1. § (1) bekezdés 7. pontja

5

eset

10.

1. § (1) bekezdés 8. pontja

17

eset

11.

1. § (1) bekezdés 9. pontja

20

eset

12.

1. § (1) bekezdés 10. pontja

30

eset

13.

1. § (1) bekezdés 11. pontja

40

eset

14.

1. § (1) bekezdés 12. pontja

5

eset

15.

1. § (2) bekezdése

500

eset

16.

1. § (3) bekezdése, ha a felhasználó személyesen veszi át a másolatot

1

számla db
(lapok számától függetlenül)

17.

1. § (3) bekezdése, ha a felhasználó a másolatot postai kézbesítéssel kéri

2

számla db
(lapok számától függetlenül)

2. melléklet az 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

 

A

B

C

1.

Szolgáltatás (tevékenység)

A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában

A külön díj felszámításának alapja

2.

4. § (1) bekezdés 1. pontja

35

fogyasztásmérő berendezés, db

3.

4. § (1) bekezdés 2. pontja

43

fogyasztásmérő berendezés, db

4.

4. § (1) bekezdés 3. pontja

22

első túláramvédelmi berendezés, db

5.

4. § (1) bekezdés 4. pontja

35

időprogram-kapcsoló
vagy kapcsolóóra, db

6.

4. § (1) bekezdés 5. pontja

35

vevőkészülék, db

7.

4. § (1) bekezdés 6. pontja

43

mágneskapcsoló, db

8.

4. § (2) bekezdés 1. pontja

0,5

eset

9.

4. § (2) bekezdés 2. pontja

1

eset

10.

4. § (2) bekezdés 3. pontja

20

eset

11.

4. § (3) bekezdés 1. pontja

0,5

eset

12.

4. § (3) bekezdés 2. pontja

1

eset

3. melléklet az 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelethez

A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésének felhasználó hibájából történő elmaradása esetén felszámítható díj

 

A

B

1.

A 9. § (1) bekezdése szerint felszámítható díj maximális mértéke
az elosztói alapdíj százalékában

A díj felszámításának alapja

2.

10

eset

4. melléklet az 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!