nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet
a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről
2018-01-01
infinity
4
Jogszabály

7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a frekvenciahasználati jogosultsággal, joggal rendelkezőkre, a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházása vagy haszonbérbe adása tárgyában szerződő felekre és

b) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra

terjed ki.

(2) A rendeletet a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházására vagy haszonbérbe adására kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházása: olyan jogügylet, amelynek eredményeképpen a frekvenciahasználati jogosultság, jog és a kapcsolódó kötelezettségek részben vagy egészben a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházási megállapodást megelőző jogosítottjáról, engedélyeséről (a továbbiakban: eredeti jogosult) átszállnak a vele szerződő félre.

b) frekvenciahasználati jog haszonbérbe adása: olyan jogügylet, amelynek eredményeképpen a frekvenciahasználati jog hasznai szedésének jogát a haszonbérleti megállapodásban meghatározott időre – de legfeljebb az engedély időbeli hatályára – az engedélyes egészben vagy részben átengedi a másik szerződő félnek, azzal, hogy a jogügylet egyebekben nem érinti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a haszonbérbeadó között hatósági szerződés vagy hatósági határozat alapján – a haszonbérbeadás előtt – létrejött hatósági jogviszony tartalmát.

c) frekvencia másodlagos kereskedelme: a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházása vagy haszonbérbe adása.

2. Átruházás

3. §1 A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházására irányuló megállapodás (a továbbiakban: átruházási megállapodás) megkötésének érvényességi feltétele a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hatóság) jóváhagyása. Az átruházási megállapodás hatálybalépését a Hatóság átruházást jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni.

4. § (1)2 Az átruházási megállapodás tárgyát olyan frekvenciasáv képezheti, amelynek frekvenciahasználati jogosultsága, joga a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint átruházható. Az átruházással érintett konkrét frekvenciatartomány ezen frekvenciasáv egésze vagy része lehet.

(2) A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházása vonatkozhat az ország egész területére vagy annak a megállapodásban pontosan körülhatárolt rész-területére.

(3) A felek az átruházási megállapodásban rendelkezhetnek a megállapodás tárgyát képező frekvencia használatának időbeli megosztásáról is.

3. Haszonbérlet

5. §3 A frekvenciahasználati jogosultság, jog haszonbérbe adására irányuló megállapodás (a továbbiakban: haszonbérleti megállapodás) megkötésének érvényességi feltétele a Hatóság jóváhagyása. A haszonbérleti megállapodás hatálybalépését a Hatóság haszonbérbeadást jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni.

6. § (1)4 A haszonbérleti megállapodás tárgyát olyan frekvenciasáv képezheti, amelynek frekvenciahasználati joga az NFFF szerint haszonbérbe adható. A haszonbérleti megállapodással érintett konkrét frekvenciatartomány ezen frekvenciasáv egésze vagy része lehet.

(2) A haszonbérleti megállapodás vonatkozhat az ország egész területére vagy annak a megállapodásban pontosan körülhatárolt rész-területére.

(3) A haszonbérleti megállapodás eredményezheti a megállapodás tárgyát képező frekvenciatartomány használatának időbeli megosztását.

4. Eljárási rendelkezések

7. § (1) A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásához és haszonbérbe adásához a Hatóság jóváhagyását

a) az eredeti jogosult és

b) az eredeti jogosulttal szerződő fél vagy – amennyiben alhaszonbérletre került sor – az alhaszonbérlő együttesen kötelesek kérni.

(2) Az átruházási megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az átruházás tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül az átruházással érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek cégadatait (a cég vagy szervezet megnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai), természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcím adatait,

c) az átruházás módját,

d) az átruházás 4. § szerinti jellegének meghatározását,

e) az átruházási megállapodás hatálybalépésének időpontját, a megállapodás időtartamát,

f) az átruházási megállapodás egyéb feltételeit, beleértve az ellenértéket,

g) az átruházásra kerülő frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(3) A haszonbérleti megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a haszonbérlet tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a haszonbérleti megállapodással érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek cégadatait (a cég vagy szervezet megnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai), természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcím adatait,

c) a haszonbérlet 6. § szerinti jellegének meghatározását,

d) a haszonbérleti megállapodás hatálybalépésének időpontját, a haszonbérlet időtartamát,

e) a haszonbérleti megállapodás egyéb feltételeit, beleértve az ellenértéket,

f) a haszonbérbe adandó frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(4)5 A kérelemben az eredeti jogosulttal szerződő fél vagy az alhaszonbérlő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés tárgyát képező frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó valamennyi jogszabályban, valamint hatósági határozatban, hatósági szerződésben foglalt rendelkezést magára nézve kötelezőnek ismer el.

(5) A kérelemhez csatolni kell az átruházási vagy haszonbérleti megállapodás egy eredeti példányát.

8. § (1) A Hatóság az átruházást vagy a haszonbérbe adást a másodlagos kereskedelem tárgyát képező frekvenciasávra vonatkozó sávhasználati feltételek teljesülése esetén is csak akkor hagyhatja jóvá, ha a megállapodás biztosítja a szolgáltatás műszaki színvonalának fenntartását, a hatékony spektrumhasználat elveit, továbbá biztosított a káros zavarás elkerülése.

(2) A Hatóság nem hagyja jóvá az átruházási vagy haszonbérleti megállapodást, amennyiben

a) a jóváhagyás iránti kérelem nem tartalmazza átruházás esetén a 7. § (2) bekezdésében, haszonbérlet esetén a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, vagy

b)6 a megállapodás nem felel meg az NFFF-ben foglaltaknak, vagy

c) a megállapodás tartalma ellentmond az eredeti frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának vagy túlterjeszkedik azon.

(3) A Hatóság az általa jóváhagyott átruházási és haszonbérleti megállapodásokról nyilvántartást vezet.

(4) A Hatóság a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházását, valamint haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

(5) Az átruházási és haszonbérleti megállapodásban foglalt adatokban bekövetkezett változásokat a felek 15 napon belül kötelesek bejelenteni a Hatóságnak.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 8 órakor lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (2) bekezdés e) pontjának, valamint 6. cikk (8) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

11–13. §7

1–5. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez8

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!