nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról
2017-03-30
2017-12-31
4
Jogszabály

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

(2) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a 2. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

(3) A számlavezető a Fétám tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott írásbeli megkereséséhez mellékeli az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolási űrlapot.

2. § A Fétám tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást a gyámhatóság a 3. melléklet szerinti formában és tartalommal elektronikus úton teljesíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) részére.

3. § A Fétám tv. 9/B. §-a szerinti adatszolgáltatást a gyámhatóság a 4. melléklet szerinti formában és tartalommal elektronikus úton teljesíti a kincstár részére.

4. § A 2. és 3. § szerinti adatszolgáltatás papír alapon történő teljesítését a kincstár elfogadja, ha az elektronikus úton történő teljesítés feltételei nem biztosítottak.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez2

IGAZOLÁS

a Start-számlával rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról

(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)

A gyermek    neve: …………………………………………………………..

        adóazonosító jele: …………………………………………….

        születési helye: ………………………………………………..

        születési ideje: ………………………………………………...

        anyja születési neve: ………………………………………….

A települési önkormányzat jegyzője mint első fokú gyámhatóság igazolása

Eljáró hatóság megnevezése és címe: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a c c c c c c c c és a c c c c c c c c közötti időszakban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

__________________, 201__________________

P. H.

________________________
aláírás

Tájékoztató

Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.

Ha a gyermek a naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, ezen igazolás alapján emelt összegű állami támogatás illeti meg. A támogatás összege az adott évben a Start-számlára befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 12 ezer forint. (Amennyiben a gyermek a naptári évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult, a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)

A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.

2. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez3

IGAZOLÁS

a Start-számlával rendelkező, nevelésbe vett gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról

(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)

A gyermek    neve: …………………………………………………………..

        adóazonosító jele: …………………………………………….

        születési helye: ………………………………………………..

        születési ideje: ………………………………………………...

        anyja születési neve: ………………………………………….

A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala mint elsőfokú gyámhatóság igazolása

Eljáró hatóság megnevezése és címe: .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a c c c c c c c c és a c c c c c c c c közötti időszakban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vétel alatt állt.

__________________, 201__________________

P. H.

________________________
aláírás

Tájékoztató

Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.

Ha a gyermek a naptári évben nevelésben van vagy volt, a támogatás összege évi 12 ezer forint, legfeljebb azonban ezen összegnek a nevelésbe vétel naptári évre eső időszakával arányos része, a gyermek számlájára történt befizetésektől függetlenül. (Amennyiben a gyermek a naptári évben nem állt nevelésbe vétel alatt, a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)

A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.

3. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez4

A gyámhatóság adatszolgáltatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vett gyermekekről

[a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magasabb összegű állami támogatás jóváírásához]

201... év

(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15-éig kell a kincstár részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:

A gyermek neve

Adóazonosító jele

Anyja születéskori neve

Születési helye

Születési ideje

A nevelésben töltött idő

kezdő napja

záró napja

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

c c c c

c c c c

__________________, 201__________________

(Csak papír alapon történő teljesítés esetén)

P. H.

________________________

aláírás

4. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez5

A gyámhatóság adatszolgáltatása a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve nevelésbe vett gyermekekről

[a 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg jóváírásához]

201... év

(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év március 20-áig kell a kincstár részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:

A gyermek neve

Adóazonosító jele

Anyja születéskori neve

Születési helye

Születési ideje

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

 

c c c c c c c c c c

 

 

c c c c c c c c

__________________, 201__________________

(Csak papír alapon történő teljesítés esetén)

P. H.

________________________

aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!