nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CXLVIII. törvény
a Normafa Park történelmi sportterületről
2013-10-15
infinity
1

2013. évi CXLVIII. törvény

a Normafa Park történelmi sportterületről1

Az Országgyűlés a polgárok fizikai és szellemi épülése, a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti, természeti és hitéleti értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Normafa Park történelmi sportterületen a sport- és kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes közösségi használatú parkerdő és kiszolgáló épületei, valamint a szükséges infrastruktúra létrehozásának elősegítése céljából – Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénnyel összhangban – a következő törvényt alkotja:

1. § (1) E törvény hatálya

a) a Normafa Park történelmi sportterülettel érintett földrészletekre (a továbbiakban: történelmi sportterület), valamint

b) a történelmi sportterület kijelölésére és a kialakításának szabályaira

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: erdőtörvény), a Nemzeti Földalapról szóló törvény előírásait, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló szabályokat, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletet az e törvényben foglalt eltéréssel, a természet védelméről szóló törvény rendelkezéseit a 2. § (4)–(5) bekezdésében foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § (1) A történelmi sportterület az 1. mellékletben meghatározott földrészletekre, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészletekre terjed ki.

(2) A történelmi sportterület megközelítését biztosító fogaskerekű vasút fejlesztésével érintett földrészleteket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A történelmi sportterület erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt területét a kerületi építési szabályzatban az erdőterület területfelhasználási egységen belül történelmi sportterületként kell megjelölni.

(4) A történelmi sportterületen

a) az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott földrészleteken kizárólag sport- és szabadidő-rendeltetés helyezhető el, épület nem helyezhető el,

b) az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában meghatározott földrészleteken a meglévő épületek felújítása, korszerűsítése mellett az ingatlan meglévő beépítettsége legfeljebb 10%-kal növelhető, szállásférőhelyet is tartalmazó vendéglátó, sport-, szabadidő- és turisztikai, valamint biztonsági vagy rendészeti rendeltetés helyezhető el, a megengedett legnagyobb beépítési magasság a meglévő épület beépítési magassága,

c) az 1. melléklet 2. pont b) alpontjában meghatározott földrészleten

ca) a meglévő épület bruttó alapterülete legfeljebb 10%-kal növelhető, a megengedett legnagyobb beépítési magasság a meglévő épület beépítési magassága,

cb) kizárólag hitéleti rendeltetéssel legfeljebb egy új épület, legfeljebb 500 m2 bruttó alapterületen és legfeljebb 15 méter beépítési magassággal helyezhető el,

d) az 1. melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott földrészleten a meglévő épületek felújítása, korszerűsítése mellett az ingatlan meglévő beépítettsége legfeljebb 10%-kal növelhető, szállásférőhelyet is tartalmazó vendéglátó, sport-, szabadidő- és turisztikai, közlekedési, valamint biztonsági vagy rendészeti rendeltetés helyezhető el,

e) az 1. melléklet 3. pont a) alpontjában meghatározott földrészletek közül azon, amelyen a természeti értékek védelme nem sérül, legfeljebb 300 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el, a megengedett legnagyobb beépítési magasság 7,5 méter; a fennmaradó telkeken épület nem helyezhető el,

f) az 1. melléklet 3. pont b) alpontjában meghatározott földrészleten sport-, szabadidő-, és közlekedési rendeltetés helyezhető el, a megengedett legnagyobb beépítettség 1%, a megengedett legnagyobb beépítési magasság 7,5 méter.

(5) Az 1. melléklet 4–6. pontjában szereplő földrészleteken

a) természetvédelmi,

b) vendéglátó,

c) turisztikai,

d) szállás,

e) sport- és szabadidő-,

f) oktatási-nevelési,

g) hitéleti,

h) biztonsági és

i) közlekedési

rendeltetés helyezhető el.

(6) A történelmi sportterületre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítése és jóváhagyása során a Fővárosi Szabályozási Kerettervet és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot nem kell figyelembe venni.

(7) A beruházással érintett és az erdőtörvény hatálya alá tartozó ingatlanok esetében az erdővédelmi járulék megfizetése alól mentesül az ingatlan mindenkori tulajdonosa, amennyiben az igénybe vett ingatlan esetében annak megfizetésére jogszabály alapján kötelezettsége keletkezik.

3. § (1) A történelmi sportterülettel érintett, az állam tulajdonában lévő földrészletek e törvény hatálybalépésével, e törvény erejénél fogva mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: vagyonkezelő) kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3) A vagyonkezelő építtetői minőségében ellátja az Étv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott, az 1. mellékletben szereplő ingatlanok területét érintő, a történelmi sportterület létrehozásával összefüggő beruházások megvalósítása vonatkozásában az építtetői feladatokat.

4. § A történelmi sportterület kialakítása közérdekű célú fejlesztésnek minősül.

5. § Felhatalmazást kap Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig a történelmi sportterület területére a fővárosi településszerkezeti terv figyelembevételével rendelet formájában kerületi építési szabályzatot állapítson meg.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXLVIII. törvényhez

A Normafa Park történelmi sportterület által érintett földrészletek (helyrajzi számok szerint)

1. A sí- és egyéb sportpályák kialakítására kijelölt, beépítést nem igénylő területek

Budapest XII. kerület

9138/7, 8862/1, 8888/3, 9138/8, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 9154/2, 9155/3, 9269/35, 10496/19, 10496/23, 10500/3,10503/14, 10503/15, 10503/19, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 10503/29, 10837/3, 10875/2, 10886/66

2. Meglévő épületeket tartalmazó földrészletek

a) Meglévő épületek földrészletei

Budapest XII. kerület

10501/6, 10503/9, 10505/2, 10522, 10527/2, 10760/6

b) Nagy méretű földrészlet

Budapest XII. kerület

10503/10

c) Volt Fácán Vendéglő műemléki védettségű ingatlan

Budapest XII. kerület

10525/2

3. Új épület elhelyezését igénylő földrészletek

a) Sífelvonó alsó állomása

Budapest XII. kerület

10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12

b) Sífelvonó felső állomása és fogaskerekű végállomás

Budapest XII. kerület

10497/6

4. Közlekedési területek, közösségi közlekedési bázisterületek földrészletei

Budapest XII. kerület

9116/3, 9122/1, 9123, 9131/2, 9132, 9135/1, 9136, 9137, 9139/8, 9139/9, 9139/10, 9145, 9144/2, 9240/16, 10468/1, 10492, 10500/5, 10500/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/12, 10503/16, 10517/1, 10517/2, 10523, 10525/1, 10760/10, 10837/3, 10875/3, 10760/6

5. Beépítésre szánt területek földrészletei

Budapest XII. kerület

9124/2, 9128/2, 9129/3, 9133/5, 9133/6, 9134/2, 9139/6, 9305/3, 10497/7, 10500/7, 10500/8, 10760/3

6. Az 1–5. pontokba nem sorolt, a történelmi sportterület részét képező földrészletek

Budapest XII. kerület

9114/4, 9114/5, 10503/13, 10886/67

2. melléklet a 2013. évi CXLVIII. törvényhez

A Fogaskerekű vasút fejlesztésével érintett földrészletek (helyrajzi számok szerint)

1. Budapest II. kerület

13143/2

2. Budapest XII. kerület

6835/8, 6835/10, 6835/11, 6835/15, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9309/1, 9309/2, 9886/1, 9886/14

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!