nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet
a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
2016-12-01
2018-12-20
7
Jogszabály

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól,
valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a belső piaci információs rendszer (a továbbiakban: IMI-rendszer) hazai működése és az abban való részvétel, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 32. §-a szerinti központi kapcsolattartón keresztül történő adatszolgáltatás iránti megkeresések és adatszolgáltatás részletes szabályait.

(2) A Szolgtv. 51. §-a szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt előíró jogszabály előkészítése és megalkotása során az e rendelet 3. alcímében foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. E rendelet 3. alcíme alkalmazásában szakminiszter az a miniszter, akinek a bejelentési kötelezettség alá tartozó követelmény vagy a más EGT-állam által bejelentett követelménnyel érintett szolgáltatási tevékenység a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

2. § Az IMI-koordinátorok és a hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az IMI-rendszer használatával összefüggő ügyekben egymással, valamint az Európai Bizottsággal elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy – ha az IMI-rendszeren belül erre nincs mód – erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot.

3. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szolgtv. IV. fejezetében meghatározott igazgatási együttműködésre és a Szolgtv. 51. §-ában meghatározott bejelentési eljárásra; kivéve, ha a bejelentés az e rendelet 23. §-a alapján történik,

b)1 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben foglalt, az európai uniós jog hatálya alá tartozó elismerési eljárásra, európai szakmai kártyára, bejelentési eljárásra, riasztási eljárásra,

c) a Bizottság 2001. december 7-i ajánlása a „SOLVIT” – belső piaci problémamegoldó hálózat alkalmazásának alapelveiről szóló bizottsági ajánlás I. és II. fejezete szerinti eljárásokra,

d) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (4) bekezdése szerinti információcserére,

e)2 a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében és 7. cikkében meghatározott feladatok ellátására,

f)3 a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve 4. cikkében foglalt feladatok végrehajtására, továbbá

g)4 a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve 6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (3) bekezdésében és a 14–18. cikkében meghatározott feladatok végrehajtására.

4. § E rendelet alkalmazásában

a) hatóság: a Szolgtv. 40. § (1) bekezdésével és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) 5. cikk f) pontjával összhangban a 3. § szerinti eljárások tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság és annak felügyeleti szerve vagy köztestület, továbbá az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, amelyeket az IMI-rendszerben regisztráltak.

b) riasztás: a Szolgtv. 47. §-a szerinti értesítés.

2. A belső piaci információs rendszer hazai működése

IMI-koordinátorok kijelölése

5. § A Kormány az IMI rendelet 6. cikke szerinti IMI-koordinátorként

a)5 mint nemzeti IMI-koordinátor az igazságügyért felelős minisztert,

b) mint delegált IMI-koordinátor az irányításuk és felügyeletük alá tartozó hatóságok, a törvényességi felügyeletük alá tartozó, 3. § szerinti eljárások tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező köztestületek, továbbá a jogszabály-előkészítési feladatkörükbe tartozó hatósági eljárásokban eljáró, adott jogterület felügyeletét ellátó egyéb hatóságok vagy szervek tekintetében a minisztereket jelöli ki.

A nemzeti IMI-koordinátor

6. § (1) A nemzeti IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint nemzeti IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer megfelelő működését, és ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,

c) javaslatot tesz a delegált IMI-koordinátornak az IMI-rendszerbe még nem regisztrált hatóság regisztrálására, illetve szükség esetén maga is regisztrálhatja a hatóságot,

d) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a hatóságok regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint a hatóságok által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és – ha szükséges – a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét, továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik a delegált IMI-koordinátorok felhasználóinak rendszeres képzéséről, és segítséget nyújt a hatóságok felhasználóinak képzéséhez

f) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében

g) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, az e rendelet 2. alcímében meghatározott feladatokat.

(2) A nemzeti IMI-koordinátor az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül egyet vagy többet jogterületi IMI-koordinátor útján is elláthat.

A delegált IMI-koordinátor

7. § A delegált IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint delegált IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az általa koordinált hatóságokhoz más EGT-államból érkező megkeresések határidőben való teljesítését, és szükség esetén a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében – ha felügyeleti eljárás keretében arra maga nem jogosult – kezdeményezi a hatóság felügyeleti szervénél a megfelelő intézkedések megtételét,

c) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében,

d) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, az e rendelet 2. alcímében meghatározott feladatokat,

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik az általa koordinált hatóságok felhasználóinak rendszeres képzéséről.

8. § Az IMI-rendszerben valamennyi IMI-koordinátor köteles az általa koordinált hatóságok által küldött és fogadott megkeresések figyelemmel kísérésére és áttekintő adatainak megismerésére. Az IMI-rendszerben a személyes adatokhoz az IMI-koordinátor csak akkor fér hozzá, ha hatóságként jár el az ügyben.

A hatóság

9. § (1) A hatóság – az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túlmenően –

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint hatóságra és felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását szervezetén belül,

b) együttműködik az IMI-koordinátorokkal és az Európai Bizottsággal az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról – az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben – adatot szolgáltat, és jelez bármilyen, az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát,

c) rögzíti a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásokat, azok általános tartalmát és elektronikus elérhetőségét az IMI-rendszerben, továbbá

d) naprakészen tartja az általa vezetett nyilvántartásokat.

(2) A hatóság egy más EGT-államból érkező megkeresést akkor utasíthat vissza, ha a megkeresés megválaszolására magyar hatóságnak nincsen joghatósága, nincs olyan hatóság, amely a megkeresés megválaszolására hatáskörrel rendelkezne, vagy a megkeresés megtagadásának van helye, és előzetesen konzultált a delegált IMI-koordinátorával. A megkeresés visszautasítását indokolni kell.

Az IMI-koordinátorok és a hatóságok regisztrációja

10. § (1) A delegált IMI-koordinátort az IMI-rendszerben a nemzeti IMI-koordinátor regisztrálja.

(2) A hatóságot az IMI-rendszerben – az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – hivatalból vagy a hatóság kérelme alapján az a delegált IMI-koordinátor regisztrálja,

a) amelynek a hatóság az irányítása és felügyelete alá tartozik,

b) amelynek a köztestület esetén a törvényességi felügyelete alá tartozik, vagy

c) – az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetben – amelynek az adott szerv eljárása a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

(3) Az IMI-rendszerben az IMI-koordinátorok az e kormányrendeletben meghatározottak szerint rendelkeznek regisztrálói jogosultsággal. Az IMI-koordinátor regisztrálja az IMI-koordinátor vagy hatóság elsőként kijelölt felhasználóját, a további regisztrációra az elsőként kijelölt felhasználó jogosult.

(4) A nemzeti IMI-koordinátor valamennyi hatóság és koordinátor regisztrálására rendelkezik jogosultsággal.

(5) Ha a nemzeti IMI-koordinátor feladatai ellátása során azt észleli, hogy az IMI-rendszeren keresztül

a) olyan megkeresés érkezett, amelynek a megválaszolására, vagy

b) olyan riasztás érkezett, amelynek tekintetében az eljárásra

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság még nincsen az IMI-rendszerben regisztrálva, haladéktalanul felhívja az adott hatóság delegált IMI-koordinátorát a hatóság regisztrálására.

(6) A hatóság az IMI-koordinátor felhívására köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat – ha a felhívásra az IMI-rendszeren keresztül kerül sor, az adatoknak az IMI-rendszerben való rögzítése útján – rendelkezésre bocsátani.

Az IMI-rendszer felhasználói

11. § Az IMI-koordinátor és az IMI-rendszerben regisztrált hatóság jelöli ki szervezetén belül az IMI-rendszer használatára jogosult természetes személyt vagy személyeket, meghatározva az egyes felhasználók felhasználói jogosultságát, és – az első felhasználó kivételével – regisztrálja a felhasználókat.

Riasztási mechanizmus

12. § (1) Ha a Szolgtv. 47. §-a szerint feltételek fennállnak, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás küldését.

(2) A hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor, ha megállapítja, hogy a riasztás megküldésének feltételei valóban fennállnak, a riasztásnak az IMI-rendszerben való jóváhagyásával haladéktalanul intézkedik a riasztásnak a többi érintett EGT-állam riasztás fogadására kijelölt riasztáskoordinátorként regisztrált szervéhez való továbbításáról. Ha a delegált IMI-koordinátor nem ért egyet a riasztás megküldésével, erről indokai megjelölésével tájékoztatja a riasztást kezdeményező hatóságot és annak felügyeleti szervét.

(3) Ha a riasztás küldését kezdeményező hatóság utóbb megállapítja, hogy a riasztást tévesen küldték ki, mert annak feltételei eredetileg sem álltak fenn, az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás visszavonását.

13. § (1) A másik EGT-államból beérkező riasztást a jogterületi IMI-koordinátor fogadja, és haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátornak és a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóságnak.

(2) A riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóság a riasztásban foglaltak alapján ellenőrzi, hogy a riasztásban megjelölt veszélyhelyzet fennáll-e, és adott esetben megteszi a veszélyhelyzet elhárításához szükséges intézkedéseket.

14. § A kapott vagy küldött riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóság és a riasztással összefüggésben hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor a riasztás megküldése után az IMI-rendszeren keresztül a riasztást megkapó valamennyi hatóságot, valamint más EGT-állambeli illetékes hatóságot és IMI-koordinátort tájékoztatja minden, a riasztás megküldése után a tudomására jutott olyan jelentős tényről vagy körülményről, amely a riasztással összefüggésben megteendő intézkedéseket befolyásolhatja.

Az információs segítségnyújtó szolgálat

15. § A nemzeti IMI-koordinátor bármely regisztrált felhasználó számára telefonon, elektronikus levél útján és interneten keresztül elérhető információs segítségnyújtó szolgálatot működtet. Ennek keretében

a) tájékoztatást ad az IMI-rendszer használatának szabályairól és technikai részleteiről, megválaszolja az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket,

b) segítséget nyújt a felhasználók számára az IMI-rendszer használata során felmerülő technikai problémák megoldásában,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer számítógépes alkalmazásának és felhasználói felületének alakulását, nyilvántartja az alkalmazás során felmerülő technikai problémákat, és gyűjti a felhasználóktól érkező, a rendszer vagy a felhasználói felület fejlesztésére irányuló javaslatokat, és ezekről rendszeres időközönként tájékoztatja az Európai Bizottságot, és

d) kapcsolatot tart az Európai Bizottság nemzeti IMI-koordinátorokat segítő ügyfélszolgálatával.

Központi kapcsolattartó

16. § (1)6 A Kormány a Szolgtv. 32. §-a szerinti központi kapcsolattartóként az igazságügyért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A központi kapcsolattartó az őt megkereső, illetve részére adatot szolgáltató hatóságokkal és egyéb szervekkel elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tart kapcsolatot.

17. § (1) A Szolgtv. 15. § (2) bekezdése szerinti megkeresés esetében a központi kapcsolattartó

a) haladéktalanul megadja a kért tájékoztatást, ha a megkeresés megválaszolásához szükséges információk rendelkezésére állnak, vagy

b) a megkeresés megválaszolása érdekében haladéktalanul megkeresi a megkeresésben megjelölt EGT-államnak a megkeresés megválaszolására jogosult központi kapcsolattartóját.

(2) A más EGT-államok központi kapcsolattartójától a megkeresésre adott választ a központi kapcsolattartó haladéktalanul továbbítja a megkereső szervnek.

(3) A központi kapcsolattartó az egyes szolgáltatási tevékenységek tekintetében más EGT-államban alkalmazandó követelményekre és a kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó, a más EGT-államok központi kapcsolattartóitól beérkező válaszokat nyilvántartja.

18. § (1) A központi kapcsolattartó a más EGT-államból érkezett, a Szolgtv. 32. §-a szerinti megkeresés megválaszolása érdekében adatközlés iránt megkeresi

a) az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében a jogszabály-előkészítésért felelős minisztert, vagy

b) – ha a megkeresés a Szolgtv. 33. §-a szerinti törvénnyel kötelező szabályok elfogadására feljogosított köztestület vagy egyéb szerv által elfogadott követelményeket érint – az érintett köztestület vagy egyéb szerv törvényességi felügyeletét ellátó minisztert

[az a) és b) pontban megjelöltek továbbiakban együtt: adatközlő szerv].

(2) Az adatközlő szerv az adatközlés iránti megkeresés beérkezésétől számított 7 munkanapon belül tájékoztatást ad a Szolgtv. 32. §-ában foglalt követelményeket előíró jogszabályban vagy – az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – jogszabály alapján szabályzatban előírt rendelkezésekről és a vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatról. Az adatközlő szerv az adott követelményre vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat tekintetében a tájékoztatás megadása előtt egyeztet az adott szabályozás alkalmazásáért felelős hatósággal vagy egyéb hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervvel.

(3) Az adatközlő szerv a tájékoztatást – ha az nem jár aránytalan nehézséggel vagy késedelemmel – angol nyelven is megküldi a központi kapcsolattartó számára.

(4) Ha a megkeresés megválaszolása nem az adatközlő szerv feladatkörébe tartozik, ezt haladéktalanul jelzi a központi kapcsolattartónak, megjelölve a megkeresés megválaszolására jogosult szervet.

(5) Amennyiben a központi kapcsolattartó úgy ítéli meg, hogy az adatközlő szerv által adott tájékoztatás nem alkalmas a megkeresés kielégítő megválaszolására, a tájékoztatás kiegészítésére hívhat fel. Az adatközlő szerv a felhívásnak 3 munkanapon belül köteles eleget tenni.

(6) A központi kapcsolattartó a hozzá beérkezett tájékoztatást továbbítja a megkereső más EGT-állambeli hatóságnak.

3. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése

19. § (1)7 A 3. alcím szerinti bejelentést és észrevételt – a szakminiszter által meghatározott tartalommal – az igazságügyért felelős miniszter által működtetett Szolgáltatási Notifikációs Központ (a továbbiakban: Központ) az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) az IMI-rendszeren keresztül küldi meg.

(2) A bejelentésre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatot és a más EGT-állambeli tervezetet a Központ az IMI-rendszeren keresztül haladéktalanul továbbítja a szakminiszternek. Amennyiben a továbbítás az IMI-rendszeren keresztül nem lehetséges, a Központ a szakminiszterrel elektronikus levél útján tart kapcsolatot.

(3) A Központ és az érintett miniszterek az e rendelet 3. alcímében meghatározott eljárás során egymással az IMI-rendszeren keresztül vagy – amennyiben az IMI-rendszeren keresztül nem lehetséges – elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot.

(4) A 3. alcím végrehajtása érdekében a szakminiszterek kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amiről értesítik a Központot. A szakminiszter által kijelölt kapcsolattartó személyt a Központ regisztrálja az IMI-rendszerben a 3. alcímben meghatározott eljárás IMI-rendszeren keresztüli teljesítésének érdekében.

A korlátozó követelményt tartalmazó tervezet bejelentése

20. § (1) Ha a tervezet a Szolgtv. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt, a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt vagy mindkettőt tartalmaz, a szakminiszter a tervezet kihirdetését megelőzően köteles intézkedni – a tervezetnek a Bizottságnak történő bejelentése céljából – a bejelentéshez szükséges adatoknak és a tervezet szövegének az IMI-rendszerben történő rögzítéséről, valamint azoknak a Központ részére jóváhagyás végett történő megküldéséről.

(2) A bejelentési kötelezettség a Központ jóváhagyását követően a bejelentésnek az IMI-rendszerben a Központ által történő továbbításával teljesül.

(3) A tervezet kihirdetésére a (2) bekezdésben említett bejelentést követően kerülhet csak sor.

21. § (1) Ha a bejelentett tervezetre vonatkozóan a Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül olyan határozatot hoz, amelyben az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel, a Bizottság határozatának megfelelően módosított illetőleg átdolgozott jogszabályt a Kormány döntését, illetve a szakminiszter általi aláírást követően haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak.

(2)8 Ha a szakminiszter nem ért egyet a Bizottság határozatában jelzett indokolással, – az igazságügyért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértése esetén és bevonásával – a Központon keresztül egyeztetést kezdeményezhet a Bizottsággal a kifogásolt korlátozó követelmény elfogadtatása céljából.

22. § (1) A tervezetnek a bejelentést követő olyan módosítása esetén, amely további korlátozó követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meglévő korlátozó követelmények szigorításával jár, a módosított tervezet tekintetében a 20. § és a 21. § megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(2) Ha a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot a módosító indítványok az (1) bekezdés szerint érintik, a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást követően az ismételt bejelentés érdekében – ha a bejelentés másként nem biztosítható – a törvényjavaslatot visszavonja.

Bejelentés a műszaki tartalmú jogszabálytervezetekre vonatkozó eljárás szerint

23. § Ha a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmazó tervezet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés f) pontja értelmében vett műszaki tartalmú jogszabály tervezetének minősül, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettséget a tervezetnek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti eljárásban történő bejelentésével kell teljesíteni azzal, hogy ebben az esetben a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt formanyomtatványt – annak 7. pontja helyett – az 1. mellékletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

Más EGT-államok által bejelentett jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek észrevételezése

24. § (1) A más EGT-állam által a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése vagy 39. cikk (5) bekezdése alapján a Bizottságnak az IMI-rendszeren keresztül bejelentett jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezést, illetve ezek tervezetét (a továbbiakban együtt: más EGT-állambeli tervezet) a Központ az IMI-rendszeren keresztül haladéktalanul megküldi a szakminiszternek, aki az abban foglalt követelmény szempontjából a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül az IMI-rendszeren keresztül észrevételt tehet.

(2) Az észrevételezésbe a szakminiszter köteles bevonni a más EGT-állambeli tervezetben foglalt szabályozással érintett szolgáltatási tevékenység tekintetében szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat és az érintett országos szakmai, illetve érdekképviseleti szervezeteket.

(3) A más EGT-állambeli tervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett tervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti a független szakértők bevonásának lehetőségét.

(4)9 Ha a más EGT-állambeli tervezetben foglalt követelmény több szakminiszter feladatkörébe tartozik, és az érintett szakminiszterek álláspontja eltér egymástól, az igazságügyért felelős miniszter – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter bevonásával – haladéktalanul egyeztet az érintett szakminiszterekkel az egységes álláspont kialakítása érdekében.

(5) A más EGT-állambeli tervezetben foglalt (1) bekezdés szerinti követelményt az európai uniós jogi követelményekkel való összeegyeztethetőség szempontjából kifogásoló, valamennyi érintett egyetértését bíró észrevételt az érintett szakminiszterek elektronikus úton továbbítják a Központnak, amely azt az IMI-rendszeren keresztül megküldi a Bizottságnak.

Hivatkozás a jogszabályban a bejelentés megtörténtére

25. § A korlátozó követelményt tartalmazó jogszabályban, annak záró rendelkezései között hivatkozni kell a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, illetve 39. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentés megtörténtére. A hivatkozás formáját a 2. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § d) pontja 2013. október 25-én lép hatályba.

27. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-rendszerben regisztrált hatóságok szervezeti és működési szabályzatukban vagy külön utasításban meghatározzák az IMI-rendszer használatának szabályait.

(2) A hatóságok – a hozzárendelt delegált IMI-koordinátoruk útján – minden év június 15-éig tájékoztatják a nemzeti IMI-koordinátort az általuk vezetett, a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások köréről, általános tartalmáról és elektronikus elérhetőségéről.

28. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja, és

c) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

29. §10

1. melléklet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelethez

A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatvány 7. pontjának kiegészítése

7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés:

a) Más uniós jogi aktus megnevezése:

b) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

c) A termékre vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

Amennyiben a b) vagy c) pont megjelölésre kerül, a bejelentésnek tartalmaznia kell a követelmény megjelölését, amelyek az alábbiak lehetnek:

a) mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,

b) a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való működésre,

c) a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,

d) egyéb, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott követelményektől eltérő olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,

e) a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,

f) az alkalmazottak minimális számát előíró követelmény,

g) rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,

h) a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson.

2. melléklet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelethez

Hivatkozás a jogszabálytervezetnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történt előzetes bejelentésére

A {rendelet (vagy) törvény} tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv {15. cikk (7) bekezdése (vagy) 39. cikk (5) bekezdése (vagy) 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése} szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!