nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás
a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről
2013-10-13
2015-11-20
2

4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás

a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről1

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pontja és 6. § (4) bekezdése, továbbá a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 64. § (3) bekezdése által meghatározott feladatok végrehajtására a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 133. §-ának előírásaival összhangban kiadom az alábbi utasítást.

I. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya kiterjed

(1) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), területi és területi jogállású szerveire (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság), valamint helyi szerveire (a továbbiakban: katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó parancsnokságok),

(2) a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők fogadását együttműködési megállapodásban vállaló alábbi szervezetekre:

a) Magyar Tűzoltó Szövetségre, annak területi és helyi szervezeteire,

b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség és területi szervezeteire,

(3) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakirányítása, felügyelete, ellenőrzése alá tartozó, a gyakorlati tevékenységek során közreműködő önkormányzati tűzoltóságokra és önkéntes tűzoltó egyesületekre,

(4) ajánlás jelleggel a középfokú oktatási intézmények pedagógusaira és tanulóira.

2. § Jelen utasítás alkalmazásában:

1. Általános levezetési terv: a fogadó intézmény által előre elkészített terv, amely tartalmazza a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése keretében, a fogadó intézményben választható tevékenységi körök részletes leírását (a továbbiakban: program), a tevékenységi körök teljesítéséhez kijelölt mentori feladatokat ellátó személy feladatait, a fogadható tanulók maximális létszámát. A fogadó intézmények az általános levezetési tervük időbeni hatályát saját maguk határozzák meg.

2. Fogadó intézmény: a katasztrófavédelmi igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek vagy a hivatásos tűzoltó parancsnokságok, valamint az 1. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott szervezetek.

3. Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat (a továbbiakban: KKSZ): a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel együttműködésben álló és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének vezetője által jóváhagyott megállapodással rendelkező szakmai szervezetnél teljesített közösségi szolgálat.

4. Koordináló személy: az a személy, aki a fogadó intézményben a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat szervezéséért, koordinálásáért, kapcsolattartásáért felelős.

5. Közreműködő szervezet: az a szakmai szervezet, amely felett a hivatásos katasztrófavédelem felügyeleti vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, és amely együttműködési megállapodás alapján vesz részt a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők fogadásában.

6. Oktatási intézmény: az a középfokú oktatási intézmény, amelynek képzési időtartama érettségi vizsga kötelezettségével zárul, és amely intézmény fogadó intézménnyel együttműködési megállapodást köt.

7. Mentori feladatokat ellátó személy: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint, a fogadó intézmény vezetője által írásban kijelölt vagy megbízott személy, aki a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott időtartamban, a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló szakmai támogatását végzi.

8. Tevékenységi kör: a közösségi szolgálat keretében végezhető azon szakterületi feladatok, amelyeket az 1. melléklet tartalmaz.

3. § Az 1. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervek a KKSZ teljesítését fogadó intézményként abban az esetben láthatják el, ha azt a 2/A. vagy a 2/B. melléklet szerinti együttműködési megállapodás keretében vállalják, megfelelnek a jelen utasításban foglalt kritériumoknak, valamint végrehajtják annak rendelkezéseit. Az 1. § (2) bekezdésben felsorolt szervezetek önállóan fogadó intézményként járhatnak el.

Az e pontban foglalt együttműködési megállapodás megkötésére a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője megbízásából a hivatásos tűzoltó parancsnokság vezetője jogosult.

4. § Jelen utasítás célja, hogy a 2016. január 1-je után kezdődő érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél tervszerűen történjen, lehetőséget biztosítva a 9–11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására.

5. § Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (legfeljebb 50 óra) vagy a kidolgozott program szerinti óraszámot a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók az önkéntes polgári védelmi szolgálatra felkészülve vagy önkéntes tűzoltónak jelentkezve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

6. § A KKSZ teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KKSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

7. § A KKSZ teljesítése során törekedni kell a tanuló mindennapi tevékenységbe történő bevonására, illetve lehetőséget kell adni a rendeltetésszerű működésben való részvételre, a tanulónak a hivatásos szolgálat alapvető értékeivel történő megismerkedésre, valamint a szakemberekkel való személyes kapcsolatok kialakítására.

8. § A KKSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanulót a Katasztrófavédelem Humán Szabályzatának kiadásáról szóló 37/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 4. mellékletének 24. pontja alapján munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi oktatást követően a KKSZ teljesítését végző tanuló, valamint a tanuló törvényes képviselője a 3. melléklet szerint nyilatkoznak. A tanuló adatvédelmi nyilatkozatot ír alá a 4. melléklet szerint.

9. § A KKSZ teljesítésének rendjét, levezetését és dokumentálását a katasztrófavédelmi igazgatóság ellenőrzési szolgálata, a tevékenységi körök végrehajtását a szakterületi főfelügyelő, az illetékes kormányhivatal oktatásért felelős szervezeti egységének bevonásával tervezetten vagy előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti.

II. Részletes rendelkezések

1. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének megszervezése

10. § A KKSZ teljesítésének lehetőségéről szóló, a www.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető, figyelemfelkeltő és informáló felhívást kell közzétenni jelen utasítás hatálybalépését követő 10 napon belül, majd azt rendszeresen frissíteni kell. A felhívás a területi szerveknél történő jelentkezés feltételeinek elérhetőségét – hivatkozás formájában – is tartalmazza.

11. § A KKSZ teljesítésének lehetőségéről szóló, a BM OKF által elkészített közlemény közzétételéről az országos polgári védelmi főfelügyelő a BM OKF Kommunikációs Szolgálat vezetőjének bevonásával valamennyi tanév kezdetekor gondoskodik.

12. § Minden év szeptember 15-ig a katasztrófavédelmi igazgatóság koordinálásával a katasztrófavédelmi kirendeltség végzi a katasztrófavédelmi megbízott bevonásával az illetékességi területén működő középfokú oktatási intézmények megkeresését és tájékoztatását a KKSZ teljesítésének lehetőségével kapcsolatban, a részükre az alábbiakat tartalmazó dokumentumcsomag átadásával együtt:

a) együttműködési megállapodás minta,

b) lista a KKSZ teljesítésének feltételeiről és lehetőségeiről,

c) a fogadó szervezetek listája és elérhetőségei.

13. § Az együttműködési megállapodásban foglaltakat a fogadó intézmény és az oktatási intézmény vezetője minden év augusztus 31-ig felülvizsgálja.

14. § A fogadó intézmény vezetője – a tanév megkezdését megelőzően – a járási és fővárosi tankerületi igazgatók és az érintett középfokú oktatási intézmények vezetőivel közösen értékeli a szolgálatteljesítés helyzetét és javaslatokat tesznek a szükséges változtatásokra. A fogadó intézmény vezetője felméri a következő tanévtől szolgálatteljesítésben résztvevőket, majd megállapítja az újonnan fogadható tanulók számát.

15. § A KKSZ-hez újonnan csatlakozó fogadó intézmények jelen utasítás hatálybalépését követő 10 napon belül regisztrálnak a www.kozossegi.ofi.hu weboldalon, amelyről jelentenek a hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. A hivatásos tűzoltó parancsnokságok 5 napon belül az újonnan csatlakozó fogadó intézmények által jelentett regisztrációkat összesítik, valamint egyúttal saját regisztrációjukat is jelentik az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője részére. A katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők az összesített regisztrációkat felterjesztik a katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) részére. Az igazgatók a megyei, fővárosi összesítést minden év szeptember 30-ig felterjesztik a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő részére. A regisztrációhoz benyújtandó adatlapot az 5. melléklet tartalmazza.

16. § A katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján jelen utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül – a BM OKF honlapjának mintájára – közzéteszi, majd a fogadó intézménnyel együttműködésben rendszeresen frissíti a KKSZ teljesítésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, amely tartalmazza:

(1) a fogadó intézmények megnevezését, helyét,

(2) a KKSZ programját,

(3) a tevékenységi körök rövid leírását,

(4) a jelentkezés rendjét, valamint

(5) a koordináló személy elérhetőségét.

17. § A fogadó intézményként regisztrált hivatásos tűzoltó parancsnokságok együttműködési megállapodás alapján (2/B. melléklet) a KKSZ végrehajtásába bevonhatják az 1. § (3) bekezdés szerinti, területileg illetékes közreműködő szervezeteket. A tevékenységi körök végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közreműködő szervezetek végzik, az adminisztrációs feladatok végrehajtásáért az együttműködést kezdeményező hivatásos tűzoltó parancsnokság felelős.

18. § A fogadó intézmény 2013 októberétől minden hónapban legalább 5 alkalmat jelöl a KKSZ teljesítésére, amelyről honlapján, valamint az illetékességi területén található középfokú oktatási intézmények igazgatóit a tárgyhó előtti utolsó munkanapig tájékoztatja. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a havi Naptári és Ellenőrzési Tervben is tervezik a kijelölt napokat. Amennyiben valamilyen előre nem látható oknál fogva a havi kijelölt 5 alkalom nem biztosítható, az elmaradt KKSZ időpontokat a tárgyhót követő 60 napon belül kell pótolni. Az oktatási intézmény vagy fogadó intézmény kérelmére az előre meghatározott időponttól eltérést az igazgató engedélyezhet.

19. § A fogadó intézményben a KKSZ teljesítésének időtartamára mentori feladatokat ellátó személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

(1) a kijelölés a rendeltetésszerű működés biztosításának és a munkaköri leírásból fakadó feladatok ellátásának figyelembevételével történik;

(2) a fogadó intézmény a KKSZ teljesítési időtartamai szerint kijelölt mentori feladatokat ellátó személyekről adatbázist vezet;

(3) a kijelölt mentori feladatokat ellátó személyek az egy naptári évben végzett felkészítő, oktató és koordináló munkájukért időarányosan maximum 10 kreditpontot kapnak. A kreditpontok 2014. január 1-jétől a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján kerülnek beszámításra.

20. § A fogadó intézmény a 6. melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanuló oktatási intézményével. Az együttműködési megállapodás az igazgató jóváhagyásával lép hatályba.

21. § A fogadó intézmény minden év szeptember 30-ig a KKSZ végrehajtásra vonatkozó általános levezetési tervet készít, amelyet a katasztrófavédelmi kirendeltség vezető javaslatára az igazgató hagy jóvá.

22. § Amennyiben egy fogadó intézménynél KKSZ-re jelentkezők száma – ugyanazon időszakra vonatkozóan – meghaladja az 5 főt, csoportos végrehajtást kell biztosítani, a szolgálat programját ennek megfelelően szükséges módosítani. A csoportok maximális létszámát minden fogadó intézmény saját hatáskörben, a rendeltetésszerű működés biztosításának figyelembevételével határozza meg.

23. § A KKSZ teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket a katasztrófavédelem területi szervei saját költségvetésükben tervezik.

2. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének programja

24. § A KKSZ teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, de legfeljebb 3 óra lehet. A KKSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során teljesítik. A KKSZ a katasztrófavédelem vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott tevékenységi körökből teljesíthető.

25. § A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővítheti.

26. § A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök az EMMI rendeletnek megfelelően legfeljebb 50 órában hajthatóak végre. A KKSZ-t vállaló tanuló részére az 1. melléklet 4. d) pontjában meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam kivételével legalább 20 óra összes óraszámot kell biztosítani.

27. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek és a helyi tűzoltó parancsnokságok a katasztrófavédelmi megbízott bevonásával a program elvégzésére – igény szerint – összevont formában (mindhárom tevékenységi kör teljesítése) is lehetőséget biztosíthatnak, amelynek szervezése külön terv szerint történik A foglalkozási terv elkészítésében a mentori feladatokat ellátó személy is részt vesz.

28. § A KKSZ teljesítésére a nyári szünet során is lehetőséget lehet biztosítani a 21. és 26. §-nak megfelelően nyári tábor, hosszabb idejű csoportos foglalkozás és egyéb esetekben az oktatási intézménnyel való együttműködés alapján és az igazgató engedélyével.

29. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért az oktatási intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentori feladatokat ellátó személy felkérés esetén közreműködik. A felkészítő és záró órák legfeljebb 5-5 órás foglalkozások lehetnek. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít.

3. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének igazolása

30. § A fogadó intézmény vezetője az általános levezetési tervben szereplő tevékenységi körök teljesítéséről a 7. melléklet szerinti teljesítésigazolást állít ki, amelynek egy példánya a tanulóhoz, egy példánya a fogadó intézmény, egy példánya az oktatási intézmény irattárába kerül.

31. § A KKSZ teljesítése során a fogadó intézmény a tanulóról jelenléti ívet vezet, amelyből megállapítható, hogy a tanuló a tevékenységi körökhöz tartozó órákon milyen arányban vett részt.

32. § A fogadó intézmény a vállalt órák 80% alatti látogatása esetén a teljesítésigazolást megtagadja. Amennyiben az óralátogatási arány 80% feletti, és a tanuló a hiányzást orvosi vagy szülői igazolással igazolja, a hiányzó órák pótlására – legalább egyszeri alkalommal – lehetőséget kell biztosítani. A teljesítésigazolás csak a hiánypótlás teljesítését követően adható ki.

33. § Egyedi döntése alapján – méltányolható okból – a tanuló részére összeállított programban teljesített órákról a fogadó intézmény vezetője részigazolást adhat ki. A fennmaradó órák teljesítésére – legalább egyszeri alkalommal – a következő hónapban KKSZ teljesítésére kijelölt napokon kell lehetőséget biztosítani.

III. Záró rendelkezések

34. § Jelen utasítás végrehajtásához kapcsolódó egyéb követelmények a www.kozossegi.ofi.hu weboldalon találhatók.

35. §2 Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba,

1. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KERETÉBEN TELJESÍTHETŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK3

1. Tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi körök:

a) Közreműködés az oktatási intézmény tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra).

b) Részvétel az oktatási intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra).

c) Közreműködés tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra).

d) Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra).

e) Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).

f) Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2-3 óra).

g) Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2-3 óra).

h) Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (1-2 óra).

i) Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2-3 óra).

2. Polgári védelem tevékenységi körök:

a) Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra).

b) Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra).

c) Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében (3-5 óra).

d) Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra).

e) Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

3. Iparbiztonság tevékenységi körök:

a) Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3-5 óra).

b) Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában (1-2 óra).

4. További tevékenységi körök:

a) A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 3-5 óra).

b) Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat (3-5 óra/nap).

c) Tanulók megismerkedése a https://www.facebook.com/pages/BM-Országos-Katasztrófavédelmi-Főigazgatóság/499837143403596 honlappal és részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban (max. 5 óra).

d) A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése (40 óra).

e) A Magyar Vöröskereszt tematikája alapján 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése (16 óra).

2/A. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a [HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV] (székhely:     

……………………………………………………………………………………………………………………………………;

adószám: ………………………………;

képviseli: …………………………………………) – a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság/kirendeltség –,

másrészről a [SZERVEZET] (székhely: …………………………………………………………………………………………;

adószám: ………………………………; képviseli: …………………………………………) – a továbbiakban: fogadó intézmény – között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):

1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat katasztrófavédelmi szervezetnél történő teljesítése érdekében együttműködnek.

2. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat sikeres lebonyolítása során a Felek a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: utasítás) alapján az alábbiak teljesítésére vállalnak kötelezettséget:

Fogadó intézmény:

a)    Végrehajtja a közösségi szolgálattal kapcsolatos, honlapra történő regisztrációs folyamatot az utasítás 5. mellékletében kiadott bejelentési lap kitöltésével.

b)    Minden hónapban legalább 5 alkalmat jelöl ki a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozóan, amelyről tájékoztatja az illetékességi területén működő középfokú oktatási intézmények igazgatóit.

c)    Az utasítás 2. § 4. és 7. pontja szerinti személyek kijelölésére intézkedik (a feladatok ellátására ugyanaz a személy is kijelölhető), amelyről tájékoztatja a katasztrófavédelmi igazgatóságot, az illetékességi területén működő középfokú oktatási intézményeket és a megyei kormányhivatal oktatási ügyekért felelős szervezeti egységét.

d)    A közösségi szolgálatra jelentkező tanuló oktatási intézményével együttműködési megállapodást köt.

e)    A közösségi szolgálat megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tart.

f)    Általános levezetési tervet készít az utasítás 2. § 1. és 21. § alapján.

g)    Teljes körűen biztosítja a rendeltetéséből adódóan végrehajtható tevékenységi körök végrehajtását, figyelembe véve az utasítás 26–28. §-ban meghatározott kötelezettségeket.

h)    A választott tevékenységi köröket jelen együttműködési megállapodásban rögzíti, valamint kiegészíti a helyi sajátosságok figyelembevételével.

i)    Igény szerint segítséget biztosít az oktatási intézmény pedagógusa részére a felkészítő és záró órák megtartásában, amelyekhez a tevékenységét bemutató előadást készít.

j)    Az utasítás 30–33. § figyelembevételével teljesítésigazolást ad ki.

Katasztrófavédelmi igazgatóság/kirendeltség:

a)    Jelen együttműködési megállapodás 2. a)–j) pontjaiban foglalt kötelezettségeket rendszeresen ellenőrzi, a fogadó intézmény tevékenységét nyomon követi.

b)    Saját honlapján feltünteti az illetékességi területén fogadó intézményként regisztrált szervezeteket és azok elérhetőségeit.

c)    Igény szerint – a rendelkezésre álló erők-eszközök – figyelembevételével segítséget nyújt a közösségi szolgálat teljesítésének szervezésében.

3. Választott tevékenységi körök megnevezése:

4. Jelen megállapodásban vállalt feladatok teljesítése során a Felek viselik az esetlegesen felmerülő költségeket.

5. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, módosítására csak a Felek közös megállapodása alapján, írásban kerülhet sor.

6. Jelen megállapodás felmondására 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal van lehetőség. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a Felek jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeiket súlyosan megszegik.

8. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

[HELY], 20...

[FOGADÓ INTÉZMÉNY]

[KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG/KIRENDELTSÉG]

[KÉPVISELŐ]

[KÉPVISELŐ]

2/B. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a [HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG] (székhely: …………………………………;

adószám: ……………………………;

képviseli: ………………………………………) – a továbbiakban: HTP –,

másrészről az [ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET/ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG]

(székhely: ………………………………………………………………………………;

adószám: ……………………………;

képviseli: ………………………………………) – a továbbiakban: közreműködő intézmény –

között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):

1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat katasztrófavédelmi szervezetnél történő teljesítése érdekében együttműködnek.

2. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat sikeres lebonyolítása során a Felek a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: utasítás) alapján, az alábbiak teljesítésére vállalnak kötelezettséget:

HTP:

a)    Végrehajtja a közösségi szolgálattal kapcsolatos, honlapra történő regisztrációs folyamatot az utasítás 5. mellékletében kiadott bejelentési lap kitöltésével.

b)    Minden hónapban legalább 5 alkalmat jelöl ki a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozóan, amelyről tájékoztatja az illetékességi területén működő középfokú oktatási intézmények igazgatóit.

c)    Az utasítás 2. § 4. és 7. pontja szerinti személyek kijelölésére intézkedik (a feladatok ellátására ugyanaz a személy is kijelölhető), amelyről tájékoztatja a közreműködő szervezetet és az illetékességi területén működő középfokú oktatási intézményeket.

d)    A közösségi szolgálat megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tart.

e)    Általános levezetési tervet készít az utasítás 2. § 1. és 21. § alapján.

f)    Az utasítás 30–33. § figyelembevételével teljesítésigazolást ad ki.

Közreműködő szervezet:

a)    A HTP által készített általános levezetési terv alapján felkészül a tanulók fogadására.

b)    A HTP által meghatározott feladatok elvégzéséért felelősséget vállal.

c)    Jelen együttműködési megállapodásban vállalt tevékenységi körök vonatkozásában közreműködik a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének biztosításában.

3. Választott tevékenységi körök megnevezése:

4. Jelen megállapodásban vállalt feladatok teljesítése során a Felek viselik az esetlegesen felmerülő költségeket.

5. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, módosítására csak a Felek közös megállapodása alapján, írásban kerülhet sor.

6. Jelen megállapodás felmondására 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal van lehetőség. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a Felek jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeiket súlyosan megszegik.

8. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

[HELY], 20...

[HTP]

[KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET]

[KÉPVISELŐ]

[KÉPVISELŐ]

3. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

FEJLÉC

LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK

(katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők részére)

1. Az épület helyiségeit csak rendeltetéseiknek megfelelően lehet használni.

2. A szolgálatteljesítés időtartamára az objektum vezetője mentori feladatokat ellátó személyt jelöl ki.

3. A Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott helyiségeket (pl. híradóhelyiség, műhely, szertár stb.) csak a kijelölt mentori feladatokat ellátó személlyel lehet látogatni.

4. Tilos a mászóházat és a tűzoltó csúszdát használni!

5. Gépjárműben utazni, illetve az emelőkosárban üzem közben tartózkodni csak a mentori feladatokat ellátó személy engedélyével és a szükséges egyéni védőeszközök használatával lehet.

6. A szertárban és az udvaron körültekintően kell közlekedni! A járműmozgások hatókörében tartózkodni tilos!

7. Az épületben történt sérülésről és egészségügyi panaszról a mentori feladatokat ellátó személyt haladéktalanul tájékoztatni kell!

8. Az elsősegélyhely a .………………………… irodában/helyiségben van.

9. Csoportos látogatás esetén – a mentori feladatokat ellátó személy engedélye kivételével – a csoportot elhagyni tilos! A csoport elhagyásának szándékát a mentori feladatokat ellátó személynek előzetesen jelezni kell.

10. A mentori feladatokat ellátó személy által átadott egyéni védőeszközöket kötelező használni az oktatásban meghatározottak szerint.

Megjegyzés:

Munkavédelmi oktatásban részesültem.

Az objektum a fenti szabályok betartásával biztonságosan látogatható.

Az objektumhasználat szabályait tudomásul veszem.

Kelt:

    …………………………………………    ……………………………………………
    
Nyilatkozó    Nyilatkozó törvényes képviselője

4. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

FEJLÉC

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők részére)

1. A kép- vagy kép- és hangfelvételeken (a továbbiakban: felvétel) történő részvétel kapcsán képmásának mint személyes adatnak kezelésére a Ptk. 80. § (2) bekezdése alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

2. Az adatkezelés célja a közvélemény tájékoztatása a katasztrófavédelmi tevékenység körébe tartozó eseményekről.

3. A képfelvétel kapcsán adatkezelő …………………………………………… (megnevezése).

4. A képfelvételt a hivatásos katasztrófavédelmi szervek honlapján, a Katasztrófavédelem Médiaszerverén, a Katasztrófavédelem hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, az ott meghatározott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően, továbbá megjelenhetnek a Katasztrófavédelem című folyóiratban is (a közzététel helye megfelelően kiválasztandó). A Médiaszerverre feltöltött kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői a Felhasználási Feltételeknek megfelelően vehetik át.

5. Az egyes személyeket bemutató, portré vagy életrajzi jellegű, közszereplésnek nem minősülő megjelenítés alkalmanként egyedi hozzájárulással történik.

6. A honlapokon történő közzététel és a Médiaszerver szempontjából a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozónak minősül, egyéb esetek az adatok feldolgozását az adatkezelő saját szervezetén belül, önállóan végzi.

7. A felvételeket – ha Ön később nem kéri azok törlését – nem selejtezhető iratként őrizzük meg.

8. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

a)    az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél

–    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

–    személyes adatainak helyesbítését, valamint

–    személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá

b)    az Infotv. 21. § szerint élhet tiltakozási jogával.

9. Amennyiben az Önt ábrázoló felvétel kezelésével kapcsolatosan sérelem érte, az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, továbbá a Ptk. 84. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott ………………………………………… (16 év felettieknél saját aláírással, 16. életévüket be nem töltötteknél törvényes képviselő aláírásával látja el a nyilatkozatot) hozzájárulok, hogy a közösségi szolgálat teljesítése során a ………………………………… (fogadó intézmény megnevezése) az alábbi személyes adataimat kezelje:

– név,

– anyja neve,

– születési helye, ideje.

Az adatokat a .………………………………… (fogadó intézmény megnevezése) kizárólag a közösségi szolgálat ellátásával kapcsolatos teljesítésigazolás kiállításához, valamint a közösségi szolgálat ellátása során a szolgálatot ellátó azonosítására használja fel, a teljesítésigazolás kiadását követően azokat nyilván nem tartja, a teljesítésigazolás a .…………………………………-nál (fogadó intézmény megnevezése) maradó példányát a mindenkor hatályos Irattári Terv szerint irattározza és selejtezi.

Tudomásul veszem a fenti tájékoztatóban írottakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozathoz tartozó tájékoztatóban megjelölt adatkezelő(k) a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatása céljából engem ábrázoló felvételt készítsen, és azt a tájékoztató szerinti helyeken és feltételek mellett nyilvánosságra hozza.

Kelt:

    …………………………………    …………………………………
    
Nyilatkozó    Nyilatkozó törvényes képviselője

5. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

BEJELENTÉSI LAP

közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére

1. A fogadó intézmény

a)    neve: …………………………………………………………

b)    székhelye: ……………………………………………………

c)    adószáma: ……………………………………………………

d)    költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: ………………………………

e)    típusa (a megfelelő aláhúzandó)*:

 

o helyi önkormányzat, azok társulása,

o közoktatási intézmény,

 

o kisebbségi önkormányzat,

o felsőoktatási intézmény,

 

o költségvetési szerv,

o muzeális intézmény,

 

o közhasznú szervezet,

o nyilvános könyvtár,

 

o magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási
tevékenységet végző szervezet,

o közlevéltár,

 

o szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény,

o nyilvános magánlevéltár,

 

o egészségügyi szolgáltató,

o közművelődési intézmény.

2. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök:

    

    

    

    

    

    

3. Kíván-e tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni?

o igen o nem

Nyilatkozom, hogy a 2. pontban meghatározott tevékenységi körök megfelelnek a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. §-ában meghatározottaknak.

Kelt: ………………………………………

        …………………………………………………
        
a fogadó intézmény képviselőjének aláírása

____________________

* A fogadó intézmény fenntartóját a fogadó intézmény típusánál kell jelezni.

6. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

Iktatási szám:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a [FOGADÓ INTÉZMÉNY] (székhely: …………………………………;

adószám: ………………………;

képviseli: ……………………………………………) – a továbbiakban: Fogadó intézmény –,

másrészről a [KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY] (székhely: …………………………………;

adószám: ………………………; OM-azonosító: ………………………; képviseli: ………………………………………)

– a továbbiakban: Oktatási intézmény –

között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):

1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat teljesítésének érdekében a ……/…… tanév során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása szerint együttműködnek, és kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanuló teljesíteni tudja 50 órás kötelezettségét.

2. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat lebonyolítása során Felek a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: utasítás) alapján az alábbiak teljesítésére vállalnak kötelezettséget:

Fogadó intézmény:

a)    Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök tekintetében a közösségi szolgálat végrehajtására.

b)    A katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló személyt jelöl ki:

    Személy neve: …………………………………………………

    Elérhetősége: …………………………………………………

c)    Meghatározza a foglalkozás időtartamát (tanév).

d)    Mentori feladatokat ellátó személyt biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló közösségi szolgálati idejére. A mentori feladatokat ellátó személy kijelöléséről a fogadó intézmény vezetője írásban gondoskodik az adott tevékenységi körökhöz kapcsolódó közösségi szolgálati órák megkezdése előtt 5 nappal.

e)    A kijelölést követően haladéktalanul tájékoztatja az Oktatási intézményt a mentori feladatokat ellátó személy személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről.

f)    A mentori feladatokat ellátó személy segíti a tanulót a katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal összefüggő szervezeti és szakmai ismeretek megismerésében, a kapcsolódó feladatok ellátásában.

g)    Tevékenységi körök (utasítás 1. melléklete) alapján felépülő programot ajánl a közösségi szolgálatot teljesítők részére.

h)    Garantálja a helyi sajátosságokat, a települési jellemzőket előtérbe helyező ismeretek megszerzését, ezirányú tevékenységek végzését.

i)    A közösségi szolgálat során a tanulóval munkavégzésre irányuló szerződést nem köt.

j)    A közösségi szolgálat teljesítéséért juttatást, bérezést, térítést nem biztosít.

k)    Tájékoztatja az Oktatási intézményt a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolás kiállításának feltételeiről, valamint kiállítja a teljesítésigazolást.

l)    A fogadó intézmény köteles biztosítani – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket –, ha szükséges a pihenőidőt – a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást, és irányítást, az ismeretek megszerzését –, a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos szakszerű felügyeletét.

m)    Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.

n)    A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó intézmény felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható magatartás okozta - jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában -, a fogadó intézmény a tanulótól követelheti kárának megtérítését.

o)    Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:

oa)    a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,

ob)    a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén keletkező kára az intézménytől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó intézmény akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó intézménynek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott.

Oktatási intézmény:

a)    Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó intézmény által biztosított lehetőségekről.

b)    Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó intézményben történő közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban.

c)    A Fogadó intézmény rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát.

d)    A Fogadó intézmény által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló részére.

e)    Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő és záró foglalkozások megtartását.

f)    A tanuló állami baleset-biztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi felkészítések által gondoskodik a tanuló balesetvédelméről.

3. A közösségi szolgálat teljesítése a hivatali munkarend figyelembevételével – 07.30–16.00 óra között – zajlik, az Oktatási és a Fogadó intézmény által egyeztetett időpontokban.

4. Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően - indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá.

5. Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosultak, ha:

–    a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy

–    olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy

–    a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

–    a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni.

6. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik.

7. Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben, különös tekintettel az együttműködési megállapodás módosítására és felmondására a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – az irányadók.

Felek a jelen, … oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 darab az Oktatási, 1 darab a Fogadó intézménynél marad.

[HELY], 20...

[FOGADÓ INTÉZMÉNY]

[OKTATÁSI INTÉZMÉNY]

[KÉPVISELŐ]

[KÉPVISELŐ]

7. melléklet a 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasításhoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS1

a közösségi szolgálatról

Tanuló neve:     

Anyja neve:     

Születési ideje:     

Középiskola:     

Évfolyam:     

Fogadó intézmény:     

Székhelye:     

A közösségi szolgálat időtartama:     

a)    Felkészítő órák időpontjai:     

b)    Tevékenységi órák időpontjai:     

c)    Záró óra időpontja:     

Mentori feladatokat ellátó személy neve:     

Összes eltöltött óraszám: …………

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KONKRÉT FELADAT

MENTORI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA

Fentiek alapján igazolom, hogy [tanuló neve] a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatteljesítésre meghatározott …… órát teljesítette.

[HELY], 20..

        [FOGADÓ INTÉZMÉNY VEZETŐJE]
        P. H.

1. sz. pld.: Tanuló

2. sz. pld.: Fogadó intézmény irattára

3. sz. pld.: Oktatási intézmény irattára

_____________________________

1 A teljesítésigazolás fogadó intézménynél elhelyezett példányához a középiskola által befogadott bejelentő lapot, valamint a szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát csatolni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!