nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
95/2013. (X. 14.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
2013-11-15
2015-03-31
2

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott – engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött – tevékenységekre vonatkozóan a környezethasználónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással teljesítenie a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

2. § A befizetett felügyeleti díjról a felügyelőség számlát állít ki, és a befizetését követő 30 napon belül a környezethasználónak megküldi.

3. § (1) A felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről a felügyelőség nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. §1

1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10033001-01711899-00000000

3.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10032000-01711806-00000000

4.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10029008-01711882-00000000

5.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10024003-01711837-00000000

6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10047004-01711947-00000000

7.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10044001-01711923-00000000

8.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10027006-01711868-00000000

9.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10034002-01711916-00000000

10.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10045002-01711930-00000000

11.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10028007-01711875-00000000

2. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A miniszteri rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 4. pontja a következő 5–6. alszámokkal egészül ki:

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)

(fő)

alszám

 

 

4.]

 

 

 

 

„5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 műveletekhez kapcsolódóan

40 000

 

6.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5 kivételével

120 000”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!