nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
95/2013. (X. 14.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
2015-04-01
2016-12-31
3

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott – engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött – tevékenységekre vonatkozóan a környezethasználónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással teljesítenie a környezetvédelmi hatóság kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

2. §2 A befizetett felügyeleti díjról a környezetvédelmi hatóság számlát állít ki, és a befizetését követő 30 napon belül a környezethasználónak megküldi.

3. § (1)3 A felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. §4

1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez5

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

 

A

B

Sorszám

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

9.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

10.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

12.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

2. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A miniszteri rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 4. pontja a következő 5–6. alszámokkal egészül ki:

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)

(fő)

alszám

 

 

4.]

 

 

 

 

„5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 műveletekhez kapcsolódóan

40 000

 

6.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5 kivételével

120 000”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!