nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
2013-10-26
2015-09-25
2
Jogszabály

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, és

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet 1. melléklete a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CIX. törvény 3. §-ának megfelelően, annak 1. melléklete (a továbbiakban: RID Szabályzat) szerinti előírásoknak a kiegészítését tartalmazza a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására vonatkozóan.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó vasúti kocsival végzett szállításra,

b) a teljes egészében egy körülzárt terület határán belül végzett szállításra.

(3) E rendelet alkalmazásában:

1. vasúti kocsi: saját hajtással nem rendelkező, a saját kerekein vasúti vágányon futó, áruszállításra használt vasúti jármű.

2. § Ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, a közlekedésért felelős miniszter haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot a javasolt intézkedésekről.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)1

4. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 62/2013. (X. 17.) NFM rendelethez

Kiegészítések a RID Szabályzat belföldi alkalmazásához

A RID Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

1. A jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél elegendő a magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem alkalmazható a radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák és nagybárcák felirataira.

2. A RID Szabályzat 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.

3. A RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:

„A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen, de legalább kétévenként, a naptári év végéig ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Ezen kívül az ismeretfelújító oktatást a RID Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére soron kívül is meg kell tartani.”

4. A RID Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:

a) az oktatás helye, időpontja;

b) az oktatás jellegének, témaköreinek megjelölése a RID Szabályzat 1.3.2 szakasza szerint;

c) az előadó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, lejárati ideje;

d) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;

e) az előadók és a résztvevők aláírása.

A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság részére ellenőrzéskor bemutatnia. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak legalább öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

5. A RID Szabályzat 1.5.1 szakasza szerinti – Magyarország által is elfogadott – ideiglenes eltérésekről kötött megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.

6. A RID Szabályzat 2.2.62.1.1 pontja a következő 3. megjegyzéssel egészül ki:

„Megjegyzés 3.: Azon anyagok belföldi fuvarozásánál, amelyek az 1994. december 31-ig hatályos RID Szabályzat szerint a 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek a RID Szabályzat hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos RID Szabályzat 6.2 osztályára vonatkozó (fuvarozási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az „undort keltő anyag” bejegyzést kell tenni.”

7. A RID Szabályzat 5.4.3 szakasza alkalmazásában az EN 471 szabvány az „MSZ EN 471:2003+A1:2008, Jó láthatóságot biztosító védőruházat szakmai használathoz. Vizsgálati módszerek és követelmények” című szabványt jelenti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!