nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
63/2013. (X. 29.) NFM rendelet
az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
2014-02-02
2016-02-29
8

63/2013. (X. 29.) NFM rendelet

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. átadási profil: a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező teljesítmény-idősor, amelyet a Befogadó alkalmaz a közötte és az átvételre kötelezett mérlegkör felelősök közötti szállítások meghatározása során;

2. átvételre kötelezett mérlegkör felelős: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 13. §-ával összhangban olyan mérlegkör felelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet;

3. havi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott, az Értékesítőnek a hónap minden napjára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend;

4. KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele a VET, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján létrehozott eljárásrend szerint;

5. KÁT átadási menetrend: a Befogadó által az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére meghatározott, a kötelezően átveendő villamos energia mennyiségét tartalmazó kereskedelmi menetrend;

6. KÁT egységár: az átvételre kötelezett mérlegkör felelősök részére szétosztott, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia adott hónapra megállapított elszámolási egységára;

7. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó;

8. KÁT szétosztási aránytényező: az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére vonatkozó, az átvételre kötelezett mérlegkör felelősre meghatározott részesedési mérték;

9. kereskedelmi menetrend: a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező menetrend, amely két magyarországi bejegyzésű mérlegkör közötti szállítás elszámolására szolgál;

10. korrekciós kamat: a tervezett és a tény fogyasztási adat közötti eltérés után számított, az adott havi KÁT átadási menetrend meghatározásának napján érvényes jegybanki alapkamat az eltérés minden napjára;

11. összesített KÁT termelés: a havi termelési menetrendek alapján meghatározott összesített villamosenergia-mennyiség;

12. szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend: az Értékesítők adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számított órás menetrendjei és a KÁT átadási menetrendek különbsége alapján meghatározott, a Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszak vonatkozásában értékesíteni tervezett villamos energia benyújtott menetrendje;

13. technikai költség: a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei;

14. tervezett fogyasztási adat: az átvételre kötelezett mérlegkör felelős által megadott, a mérlegkörére vonatkozó, a következő hónapra prognosztizált fogyasztási adat, amely a VET 13. §-a szerinti mennyiségeket és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza;

15. tény fogyasztási adat: az átvételre kötelezett mérlegkör felelős mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. §-a szerinti mennyiségeket és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. Az Értékesítő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. § (1) Az Értékesítő köteles minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet adni a Befogadó részére a következő hónapot követő 12 hónapról havi és zónaidőnkénti bontásban.

(2) Amennyiben az Értékesítő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.

(3) Az Értékesítő köteles minden naptári hónap 7. munkanapjáig a Befogadó részére a következő hónapra vonatkozó havi termelési menetrendet adni.

(4) Az Értékesítő jogosult a havi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából

a) minden naptári hónap 8. munkanapjától minden nap 10.00 óráig a következő hónap végéig terjedő időszakra vonatkozóan bármely következő napra napi,

b) a bejelentés napján a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a bejelentés napjának hátralévő részéről napon belüli

termelési menetrendet adni a Befogadó részére.

(5) A Befogadó minden hónap 8. munkanapjáig megállapítja az Értékesítőkre vonatkozó előző havi mérési-elszámolási tényadatokat, majd kiszámítja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályozási pótdíj és módosítási pótdíj értékeket.

3. Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

3. § (1) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős köteles minden naptári hónap 8. munkanapjáig a Befogadó részére bejelenteni a tervezett fogyasztási adatát.

(2) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős köteles minden év november első munkanapjáig a Befogadó részére bejelenteni havi bontásban a következő naptári évre vonatkozó fogyasztási tervadatait.

(3) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a tervezett fogyasztási adatok meghatározásakor a mérlegkörében lévő összes elszámolási ponthoz tartozó összes felhasználási célú vételezést köteles figyelembe venni a VET 13. §-ának megfelelően. Felhasználói vételezésként kell figyelembe venni a villamos energia magánvezetéken csatlakozó vételezők részére történő továbbadását is.

(4) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a kötelező átvételi kötelezettsége megszűnéséről legkésőbb a kötelezettség megszűnését megelőző naptári hónap 8. napjáig köteles tájékoztatni a Befogadót.

(5) Amennyiben az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a következő hónapban azt a villamosenergia-mennyiséget kell átvennie, amelyet a Befogadó e rendelet szerinti szabályok szerint kioszt rá.

4. A Befogadó kötelezettségei

4. § (1) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelősök 3. § (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatása alapján összesíti a tervezett fogyasztási adatokat (a továbbiakban: összesített tervezett fogyasztási adat).

(2) Amennyiben az átvételre kötelezett mérlegkör felelős tény fogyasztási adata eltér a tervezett fogyasztási adatától, a Befogadó a soron következő allokáció során az 5. § (1) bekezdése szerinti KÁT szétosztási aránytényezőt ezen eltérés hatásának megfelelően korrigálja, és korrekciós kamatot számol el. A korrekciót úgy kell végrehajtani, hogy minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör felelős a tény fogyasztási adata szerinti aránytényező alapján kiszámított terhet viselje.

(3) A Befogadó a korrekcióról minden hónap 10. munkanapjáig tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) és az átvételre kötelezett mérlegkör felelősöket az őket érintő adatok tekintetében.

(4) A Befogadó a (2) bekezdés szerinti korrekció helyett korrekciós hozzájárulást számol el, amennyiben az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a 3. § (1) bekezdés szerinti tervezett fogyasztási adatok meghatározása során valamely hónapra nulla tervezett fogyasztási adatot ad meg. A korrekciós hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör felelős a tény fogyasztási adata szerinti aránytényező alapján kiszámított terhet viselje.

(5) A korrekció és a korrekciós hozzájárulás meghatározása során előjelhelyesen figyelembe kell venni az átviteli rendszerirányító által, a rendszerszintű szabályozásba bevont felhasználóra vagy felhasználói csoportra adott utasítás fogyasztási mennyiségét.

(6) A korrekció és a korrekciós hozzájárulás kiszámításának részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

5. § (1) A Befogadó a tárgyhót követő hónapra irányadó KÁT szétosztási aránytényezőt minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör felelős esetében

a) a 3. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján megadott tervezett fogyasztási adatok alapján,

b) a tárgyhót követő hónap 4. § (1) bekezdés szerinti összesített tervezett fogyasztási adatok arányában, valamint

c) a 4. § (2) bekezdésben meghatározott korrekció figyelembevételével

állapítja meg.

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti számítások során a tervezett fogyasztási adatok helyett a legutolsó tény fogyasztási adatot veszi figyelembe azon átvételre kötelezett mérlegkör felelős esetében, aki a tervezett fogyasztási adatát a Befogadó részére nem a 3. § (1) bekezdés szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

(3) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelősökre vonatkozó szétosztási aránytényezőket minden naptári hónap 10. munkanapjáig a honlapján közzéteszi.

6. § (1) A Befogadó a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint állapítja meg a következő havi összesített KÁT átadási menetrend mennyiségi értékét. A megállapított mennyiségi értéknek alacsonyabbnak kell lennie az Értékesítők által megadott havi menetrendek alapján meghatározott villamos energia mennyiségek összegénél.

(2) A Befogadó az összesített KÁT átadási menetrend mennyiségi értéke és a szétosztási aránytényezők alapján tervezi az egyes átvételre kötelezett mérlegkör felelősök következő havi, átadási profil szerinti KÁT átadási menetrendjeit.

(3) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelős által kötelezően átveendő havi villamos energia mennyiséget az átvételre kötelezett mérlegkör felelősre vonatkozó, 5. § (1) bekezdés alapján meghatározott szétosztási aránytényező és az összesített KÁT átadási menetrend mennyiségi értékének szorzataként állapítja meg.

(4) A Befogadó minden naptári hónap 10. munkanapjáig meghatározza, és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére a Befogadó üzletszabályzata szerinti formában megadja a havi KÁT átadási menetrendet.

7. § (1) A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig honlapján nyilvánosságra hozni:

a) a következő naptári hónapra érvényes összesített KÁT átadási menetrend mennyiségi értékét,

b) a KÁT egységárat, és

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a KÁT egységár kiszámítása során felhasznált, a 8. § (2) bekezdésben felsorolt adatokat.

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(3) A Befogadó köteles minden naptári hónap 17. munkanapjáig közzétenni:

a) az Értékesítőknek a következő hónapot követő 12 hónapra várható, összesített termelését havi és zónaidőnkénti bontásban, valamint

b) a következő hónapot követő 12 hónapra várható, összesített KÁT átadási menetrend mennyiségi értékeit.

(4) A Befogadó köteles minden naptári napon honlapján nyilvánosságra hozni az általa az előző napon a szervezett villamosenergia-piacon ténylegesen értékesített villamos energia mennyiségét órás bontásban.

5. A KÁT egységár meghatározása

8. § (1) A KÁT egységár meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi az Értékesítőkkel, a szervezett villamosenergia-piaccal és az átvételre kötelezett mérlegkör felelősökkel való, a KÁT átvétellel kapcsolatos elszámolásait, a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait, az előző hónap KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját. A KÁT egységára a tárgyhó minden, a kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumára azonos érték.

(2) A KÁT egységár meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles figyelembe venni:

a) az Értékesítő tervezett havi termelése zónaidőnkénti bontásban, és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott, az Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b) az Értékesítő előző havi termelési menetrendje szerint tervezett termelés és az Értékesítő előző havi tény termelésének a különbözete zónaidőnkénti bontásban és az adott Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak az összege, valamint a korábbi 12 hónapos termelési időszak jelen pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásai, azzal, hogy amennyiben a módosulásra bírósági vagy hatósági határozatban foglalt kötelezés ad okot, úgy a módosulást, függetlenül attól, hogy mely termelési időszakot érinti, legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6. hónap végéig lehet csak figyelembe venni;

c) a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során előző hónapban igénybe vett szabályozási energia költsége, valamint a korábbi 12 hónapos termelési időszak szabályozási energia költségeinek még figyelembe nem vett módosulásai – azzal, hogy amennyiben a módosulásra bírósági vagy hatósági határozatban foglalt kötelezés ad okot, úgy a módosulást függetlenül attól, hogy mely termelési időszakot érinti, legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6. hónap végéig lehet csak figyelembe venni – csökkentve azt az Értékesítőktől befolyt szabályozási pótdíjak és módosítási pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegével;

d) a KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi jellegű bevételeket és költségeket;

e) a KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Hivatal által elismert indokolt költségeit;

f) csökkentő tételként a szervezett villamosenergia-piacon történő, következő havi tervezett értékesítésből származó összeget;

g) növelő tételként a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéssel összefüggő, következő havi tervezett értékesítésből adódó technikai költségek összegét;

h) a szervezett villamosenergia-piacon történő, előző havi tervezett és tényleges értékesítésből származó összegek különbözetét, valamint a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéshez kapcsolódó előző havi tervezett és tény technikai költségek összegének különbözetét, azzal, hogy a Befogadó a szervezett villamosenergia-piaci tény értékesítést a konverziós ügyletek megkötésekor elért tényleges árfolyamon jogosult beszámítani, a Befogadó üzletszabályzatában meghatározott módon;

i) a 4. § (4) bekezdése szerinti korrekciós hozzájárulást;

j) a 10. § (5) bekezdése szerinti megnövelt menetrendekből származó többletbevételt a Befogadónál.

6. A menetrendkezelés és a szervezett villamosenergia-piacon történő villamosenergia-értékesítés

9. § (1) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős, valamint a Befogadó köteles minden naptári napra vonatkozóan a napi KÁT átadási menetrendeket a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint bejelenteni az átviteli rendszerirányítónak.

(2) Az átviteli rendszerirányító a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint módosítja az átvételre kötelezett mérlegkör felelős által megadott menetrendet, ha a Befogadó mérlegkörének és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős mérlegkörének egymáshoz viszonyított (1) bekezdés szerinti menetrendje eltérő.

10. § (1) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelősökre szét nem osztott villamos energiát a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti.

(2) A Befogadó az Értékesítők adott napra érvényes menetrendjei és a KÁT átadási menetrend alapján megállapítja a KÁT szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjét.

(3) A Befogadó – a KÁT mérlegkör költségei csökkentése érdekében – jogosult limitárat meghatározni arra az esetre, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energia szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéséből származó hátrány meghaladná az értékesítésből származó előnyöket. A limitár mértékét a kereskedelmi szabályzat határozza meg.

(4) A KÁT hatálya alá tartozó villamos energia szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítésének részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

(5) Amennyiben a szervezett villamosenergia-piacon történő kereskedés felfüggesztésre kerül, a Befogadó jogosult a felfüggesztés időszakára vonatkozóan a 7. § (4) bekezdés szerint megállapított tervezett havi KÁT átadási menetrend és a napi KÁT átadási menetrendek mennyiségi értékét a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni tervezett mennyiség értékével megnövelni.

7. A számlázási és fizetési kötelezettségek teljesítésének szabályai

11. § (1) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére havonta egy számlát állít ki az átadott villamos energiáról, amelynek értékét a 4. § és a 8. § figyelembevételével határozza meg.

(2) A Befogadó vagy az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a Befogadó által meghatározott korrekciós hozzájárulásra havonta egy számviteli bizonylatot állít ki, amennyiben a 4. § (2) bekezdés szerinti korrekció az adott átvételre kötelezett mérlegkör felelős tekintetében nem érvényesíthető.

(3) A Befogadó jogosult az adott hónapra az átadott villamos energiára vonatkozó számláját a teljesítést követő hónap első munkanapján az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére benyújtani.

(4) A számlázás során a számla kiállítására jogosult köteles a számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább 4 munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(5) A számla szerinti ellenérték megfizetésére kötelezett a számlával, a számviteli bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számla vagy számviteli bizonylat kézhezvételétől számított három munkanapon belül. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(6) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére.

8. Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős felelőssége a KÁT allokálás folyamata során, a mérlegköri szerződés

12. § (1) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős felel a mérlegköre tekintetében a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, az allokált villamos energia átvételéért, továbbá a kiszámlázott díj megfizetéséért.

(2) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a mérlegkör tagjaival a mérlegkör tagsági szerződésük, vagy azzal egyenértékű megállapodásuk alapján, szerződéses megállapodásuk szerint számol el.

(3) A Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős közötti jogviszonyt a Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős között létrejött mérlegköri szerződés tartalmazza. A mérlegköri szerződés a Befogadó üzletszabályzatának részét képezi.

(4) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a Befogadó részére a mérlegköri szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult az átvételre kötelezett mérlegkör felelős lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

(5) A Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a mérlegkör felelősi jogviszony megszűnésekor köteles a mérlegköri szerződés szerint elszámolni. Ezen elszámolás során a Befogadó jogosult az átvételi kötelezettség megszűnését megelőző időszak vonatkozásában meghatározni és érvényesíteni a 4. § (4) bekezdés szerinti korrekciós hozzájárulást.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A

1. 2. § (1)–(3) bekezdése,

2. 3. § (1) és (4)–(5) bekezdése,

3. 4. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdése,

4. 5. §,

5. 6. §,

6. 7. § (1)–(3) bekezdése,

7. 8. §,

8. 12. §,

9. 14. §,

10. 15. § (1) bekezdése

2013. december 1-jén lép hatályba.

(3) A

1. 9–10. §,

2. 15. § (2) bekezdése

2013. december 31-én lép hatályba.

(4) A

1. 2. § (4) bekezdése,

2. 7. § (4) bekezdése,

3. 15. § (3) bekezdése

2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A

1. 2. § (5) bekezdése,

2. 4. § (3) és (5) bekezdése,

3. 11. §,

4. 15. § (4) bekezdése

2014. február 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős közötti jogviszonyban, abban az esetben is, ha köztük e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött mérlegköri szerződés megfelelő módosítására nem kerül sor.

(2) A 2013. december 31-ig átvett villamos energia, valamint a 2013. decemberi tervezési pótdíj vonatkozásában a 2013. december 31-ig átvételre kötelezettek kötelesek 2014. január 31-ig a VET, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet), valamint a kereskedelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Befogadóval elszámolni.

15. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!