nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás
a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről
2013-11-01
infinity
1

6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás

a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, annak területi szerveire (a továbbiakban: területi szervek) és az önkéntes mentőszervezetekre.

2. A Nemzeti Minősítési Rendszer alapján a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetekkel szemben támasztott szervezeti és műveleti irányelvek minimális szakmai követelményeit jelen utasítás mellékletei tartalmazzák. Figyelemmel a Rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltakra, jelen utasítás mellékleteit a www.katasztrofavedelem.hu honlapon és a területi szervek honlapjain a hatálybalépést követő napon elérhetővé kell tenni a hazai önkéntes mentőszervezetek részére.

3. A nyilvántartásba vételt követően a területi szerv a mentőszervezet adatlapjának és az együttműködési megállapodásnak egy-egy példányát 8 napon belül felterjeszti az országos polgári védelmi főfelügyelő részére.

4. A mentési tevékenységbe bevonni, a lezárt kárterületre beengedni csak olyan önkéntes mentőszervezet tagját lehet, aki rendelkezik az általa végzendő mentési tevékenységre vonatkozó Nemzeti Minősítéssel. 2014. december 31-ig a területi szerv vezetőjének külön engedélyével léphetnek be lezárt kárterületre a Nemzeti Minősítéssel nem rendelkező járási mentőszervezetek tagjai.

5. Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

Portfólió-minta a nemzeti minősítés megszerzéséhez

Jogszabályi alap és követelmények:

A Nemzeti Minősítő Rendszerben azon önkéntes mentőszervezetnek, amely nemzeti minősítést kíván szerezni, meg kell felelnie a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a személyi állománnyal kapcsolatos 60. § és a műszaki, technikai követelményeit szabályozó 61. §-ban foglaltaknak.

A jogszabályban rögzített követelmények teljesítését dokumentálva bizonyítani és a Portfólióhoz csatolni kell.

Szakmai követelmény: Szervezeti és Műveleti Irányelvek

Portfólió tartalma és felépítése:

Fejezetek:

1. Szervezet rövid bemutatása (név, székhely, rendeltetés, megalakítás ideje)

2. Bevetések listája (alegységek alapján)

3. Csapat felépítése (szervezeti ábra és csapat összetétele táblázatosan)

4. Alegységek működése, bemutatása

5. Csapattagok kiválasztásának kritériumai

6. Csapat mozgósítása és logisztikai és infokommunikációs biztosítása

7. Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere

8. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása

9. Egészségügyi, orvosi ellátás módja

Mellékletek:

1. BM OKF területi szervének ajánlása

2. Csapat műveleti eljárási rendje, működése

3. Kiképzettséget igazoló dokumentumok

4. Csapattagok névsora beosztás szerint

5. Felszerelések listája (cargózott és teljességi)

6. Élet- és balesetbiztosítások kimutatása

7. Egészségügyi ellátás (tagok egészségügyi iratai, kutya oltási könyve)

8. Fotók (kis felbontással)

Szemléltetés: Sok vonalas ábra, fotók. Törekedni kell a vizuális megjelenítésre is.

Terjedelem a fő dokumentumnál max. 20 oldal.

Nyomtatva, illetve elektronikusan Microsoft Word által olvasható formátumban (*.doc)

2. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

A Nemzeti Minősítés megszerzésének feltételei

Jogszabályi alap és követelmények:

A Nemzeti Minősítő Rendszerben azon önkéntes mentőszervezetnek, amely nemzeti minősítést kíván szerezni meg kell felelnie a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a személyi állománnyal kapcsolatos 60. § és a műszaki, technikai követelményeit szabályozó 61. §-ban foglaltaknak.

1. A mentőszervezet minősítésre felkészülése:

a. bemutatkozó szakmai háttéranyag (portfólió)

b. rendszerbeállító gyakorlatterv

Az 1. pontban lévő dokumentumokat írásban és elektronikus formában terjeszti fel (MS Word formátumban) az országos polgári védelmi főfelügyelő részére a területi szerv vezetője útján.

A portfólió-mintát az 1. melléklet tartalmazza.

2. A mentőszervezet 30 nappal a Nemzeti Minősítő gyakorlat előtt elkészíti és a területi szerv vezetője útján benyújtja jóváhagyásra az országos polgári védelmi főfelügyelő részére a gyakorlat levezetési tervét.

3. Az országos polgári védelmi főfelügyelő által jóváhagyott gyakorlatterv alapján a mentőszervezet Nemzeti Minősítő bizottság előtt, terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítja a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek történő megfelelést. A gyakorlatot az általa kiválasztott, Szervezeti és Műveleti Irányelv előírásainak megfelelően hajtja végre.

4. A Szervezeti és Műveleti Irányelvek teljesülését minősítő bizottság értékeli. A minősítés megszerzését igazoló okmányt a mentőszervezet vezetője, a területi szerv igazgatója és a BM OKF főigazgató-helyettese által kijelölt minősítő bizottság vezetője aláírásával hitelesíti.

5. A Nemzeti Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezet a minősítést 5 évente megújítja a minősítő gyakorlat megismétlésével.

3. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ES MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai kutató feladatokat ellátó alegységhez

– keresőkutyás tevékenység –

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

1.    Alapvető általános elvárások, követelmények szervezeti szinten

I/N

1.1.    Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy BM OKF területi egysége által megalakított alegység
(Rendelkezik bírósági bejegyzést igazoló dokumentumokkal vagy megalakító okirattal)

 

1.2.    A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik mentőkutyás szakmai területen szerzett tapasztalatokkal

 

2.    Általános elvárások és követelmények

I/N

2.1.    Bevetésre kijelölt tagjai, mentőkutyái, eszközei, felszerelései 2 órán belül alkalmazható állapotban vannak

 

2.2.    Eszközei, felszerelései bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.3.    Rendelkezésre áll a felszerelések, kutyák szállítására alkalmas legalább 1 db gépjármű

 

2.4.    A szervezet/alegység bevetésre kijelölt tagjai rendelkeznek a saját szervezetük által előírt, a bevetéshez szükséges fizikai alkalmassággal

 

2.5.    A szervezet/alegység tagjai önkéntes alapon vállalják a mentőkutyás alegység alaprendeltetésében rögzített feladatokat

 

2.6.    A szervezet/alegység vállalja a hazai minősítésen való részvételt, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt

 

2.7.    A szervezet/alegység a BM OKF és területi szerveinek igazgatási felügyeletét elfogadja

 

2.8.    A szervezet/alegység a Katasztrófavédelem által történő bevonás esetén elfogadja
a BM OKF és területi szerveinek irányítási jogkörét

 

2.9.    A szervezet/alegység elismeri az alábbi vizsgarendszereket, és ezek közül legalább egyet alkalmaz

    ? Magyar Mentőkutyás Vizsga (1. számú melléklet)

    ? Inter Rescue (2. számú melléklet)

    ? International Rescue Dog Organisation (3. számú melléklet)

 

2.10.    Az alegység betartja és tiszteletben tartja a hatályos állatvédelmi jogszabályokat

 

3.    Adminisztráció, dokumentumok, nyilatkozatok

I/N

3.1.    A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési tervvel (tagokra, mentőkutyákra)

 

3.2.    A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik

 

3.3.    A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.4.    A szervezet/alegység a személyekkel, eszközökkel, mentőkutyákkal kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tesz a BM OKF területi szerve felé

 

3.5.    Rendelkezik a működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzattal és/vagy alapszabállyal és/vagy alapító okirattal

 

A szervezet/alegység tagjai rendelkeznek a következő személyi dokumentumokkal:

 

3.6.    Érvényes személyazonosító igazolvánnyal

 

3.7.    Speciális képzettségüket igazoló jogosítvánnyal (pl. kisgépkezelői jogosítvány stb.)

 

3.8.    Gépjárművezető a kategóriájának megfelelő vezetői engedéllyel

 

A szervezet/alegység rendelkezik az alábbi, csapatot érintő dokumentumokkal:

 

3.9.    A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével

 

3.10.    A szervezet/alegység adatlapjával

 

3.11.    A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adataival

 

3.12.    A felszerelések jegyzékével

 

3.13.    Az engedélyköteles felszerelések engedélyeivel

 

3.14.    Keresőkutyák adatainak listájával

 

4.    A mentőkutyás szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos kritériumok

I/N

4.1.    A szervezet/alegység tagjai között alpintechnikai tapasztalattal rendelkező személy is van

 

4.2.    A szervezet/alegység tagjai humán és állat elsősegély-nyújtási ismeretekkel rendelkezzenek

 

5.    A mentőkutyás alegység mentőkutyáira vonatkozó kritériumok

I/N

5.1.    A kutyák megfelelő kötelező oltásokkal rendelkeznek, és évente általános orvosi vizsgálaton átesnek, élősködők ellen kezeltek

 

5.2.    Az ebek rendelkeznek útlevéllel és beültetett mikrochippel vagy egyedi azonosítóval

 

5.3.    Az ebek regisztrálva vannak az alegységnél

 

5.4.    A bevetésen részt vevő kutyák érvényes mentőkutya vizsgával rendelkeznek (2.9. szerint)

 

6.    Képesség

I/N

6.1.    Együttműködik más mentőkutyás alegységekkel

 

6.2.    Képes erőket megosztani és másik mentőcsapattal, alegységgel együtt dolgozni

 

6.3.    Képes beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

 

6.4.    Vállalja, hogy részt vesz gyakorlatokon a katasztrófavédelemmel vagy más mentőkutyás alegységgel

 

7.    Infokommunikációs kritériumok

I/N

7.1.    Képes az alegység kommunikálni belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

7.2.    Képes az alegység kommunikálni kifelé (kárterületi kommunikáció)

 

7.3.    Képes az alegység térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni

 

7.4.    Képes az szervezet/alegység technikai eszközöket használni a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)

 

8.    Alkalmazás

I/N

8.1.    Rendelkezik a szervezet/alegység 0–24 órán keresztül telefonon elérhető kapcsolati ponttal

 

8.2.    Vállalja, hogy a kutatási feladatnak megfelelő vizsgával rendelkező mentőkutyákat alkalmaz az adott eseménynél

 

9.    Kutatási műveleti képességek (minimum egy szükséges)

választás

9.1.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen, eltűnt élő személyt felkutatni

 

9.2.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen, eltűnt halott személyt felkutatni

 

9.3.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyák és technikai eszközök segítségével épület káresetek, egyéb balesetek után eltűnt élő személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között

 

9.4.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyák és technikai eszközök segítségével épület káresetek, egyéb balesetek után eltűnt halott személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között

 

9.5.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyával nyomkövetésre

 

9.6.    Képes a szervezet/alegység vizsgázott mentőkutyák és technikai eszközök segítségével vízben lévő halott személy felkutatására

 

10.    Minimálisan szükséges eszközök

I/N

10.1.    Kutyák és humán elsősegélynyújtásához szükséges felszerelés

 

10.2.    Mentőkutyák megkülönböztetéséhez szükséges mentőkutya hámok

 

10.3.    Azonosítóval ellátott nyakörvek

 

10.4.    Alapvető kutyakiképzési és bevetési eszközök

 

10.5.    A feladathoz igazodó egyéni védőfelszerelések a személyeknek

 

10.6.    Személyes menetfelszerelés 1 napi munkavégzéshez

 

10.7.    Helyzetmeghatározó eszközök (GPS, iránytű)

 

10.8.    Világító eszközök

 

10.9.    Felderítéshez, adatgyűjtéshez szükséges eszközök

 

10.10.    Alegység szinten egységes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyenruházat (alegység azonosítóval)

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, …………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    …………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

4. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ES MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai kutató-mentő feladatokat ellátó alegységhez

– búvár tevékenység –

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Megalakulás

 

1. Búvár alegység megalakulása

I/N

1.1.    A szervezet/alegység képes alkalmazás esetén szakmai minimum követelményeknek megfelelő képzettséggel és felszereléssel az alegység taglistájában szereplő, minimum 3 fő (2 búvár+1 felszíni segítő/biztosítóbúvár/merülésvezető) kiállítására

 

1.2.    A szervezet/alegység elfogadja azt az alapelvet, mely szerint közös érdek, hogy Magyarországon szakmailag felkészült, vizsgázott személyek legyenek bevonva a mentésbe

 

1.3.    A szervezet/alegység elfogadja, hogy merülési tevékenységre vonatkozóan a Magyar Búvár Szakszövetség Merülési Szabályzata és az MSZ 20358:2002 szabvány (Munkavédelmi követelmények) érvényes

 

2. Alapvető általános elvárások, követelmények

 

2.1.    Szervezeti elvárások

I/N

2.1.1.    Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet (egyesület, alapítvány, gazdasági társaság) vagy Bt., KKT

 

2.1.2.    Rendelkezik bírósági/cégbírósági bejegyzést igazoló dokumentumokkal

 

2.1.3.    Legalább 1 éve bejegyzett szervezet Magyarországon

 

2.1.4.    Tagja vagy tagfelvétele folyamatban van, vagy együttműködési megállapodással rendelkezik a Magyar Búvár Szakszövetséggel, vagy a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetséggel, vagy az Ipari Búvárok Országos Szövetségével a tevékenység végzésére

 

2.2.    Alapvető általános elvárások, követelmények – amennyiben területi rendeltetésű mentőszervezet alegységeként alakult meg

I/N

2.2.1.    Rendelkezik az alegység megalakulásáról szóló dokumentumokkal

 

2.2.2.    Az alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok mozgósítására és mentésbe történő bevonására

 

2.2.3.    Az alegység kapcsolattartója rendelkezik búvárszakmai területen szerzett merülésvezetői tapasztalatokkal

 

2.3.    Általános elvárások és követelmények

I/N

2.3.1.    Eszközeik, felszereléseik 2 órán belül alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

2.3.2.    A búvárpalackok a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.3.3.    Rendelkezésre áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges legalább 1 db jármű

 

2.3.4.    A szervezet/alegység búvár bevetésre tervezett tagjai rendelkeznek minimum sportbúvár egészségügyi alkalmassággal

 

2.3.5.    A szervezet/alegység rendelkezik a megjelölt speciális alkalmazási műveletekhez esetlegesen szükséges engedélyekkel, gyakorlattal

 

2.3.6.    A szervezet/alegység tagjai önkéntes alapon vállalják a búvár alegység alaprendeltetésében rögzített feladatait

 

2.3.7.    A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja

 

2.3.8.    A szervezet/alegység vállalja a hazai minősíttetésen való részvételt, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt

 

2.3.9.    A szervezet/alegység a BM OKF és területi szerveinek igazgatási felügyeletét elfogadja

 

2.3.10.    A szervezet/alegység a Katasztrófavédelem által történő bevonás esetén elfogadja a BM OKF és területi szerveinek irányítási jogkörét

 

2.4.    Adminisztrációra vonatkozó követelmények

I/N

2.4.1.    A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési, továbbképzési tervvel

 

2.4.2.    A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik

 

2.4.3.    A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

2.4.4    A szervezet/alegység a személyekkel és a felszerelésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tesz

 

2.5.    Képzéssel kapcsolatos követelmények

I/N

2.5.1.    Vállalja, hogy részt vesz gyakorlatokon a katasztrófavédelemmel vagy más búvár alegységgel közösen

 

2.5.2.    Rendelkeznek a csapattagok a szakterületeknek megfelelő, dokumentálható képesítéssel

 

A Búvár szervezet/alegységgel kapcsolatos szakmai kritériumok

 

3. Személyi kritériumok

 

3.1.    A Búvár szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos szakmai kritériumok

I/N

3.1.1.    A szervezet/alegység tagjai kiképzettek, rendelkeznek feladatuknak megfelelő, érvényes képesítéssel

 

3.1.2.    A szervezet/alegység tagjai között árvízvédelmi gyakorlattal rendelkező személy is van, vagy vállalja annak katasztrófavédelmi gyakorlat során történő megszerzését

 

3.2.    A Búvár szervezet/alegység búvár tagjaival kapcsolatos szakmai kritériumok

I/N

3.2.1.    A búvárok a Magyar Búvár Szakszövetség egyenértékűségi táblázata alapján (1. sz. melléklet) legalább 4. szintű búvár vagy OKJ-s végzettségű „közlekedési és vízépítő búvár” minősítéssel rendelkeznek

 

3.2.2.    A szervezet/alegység tagjai között merülésvezetői (1. sz. melléklet szerinti legalább 7. szintű búvár ) végzettséggel rendelkező személy vagy OKJ-s végzettségű „közlekedési és vízépítő búvár” is van

 

3.2.3.    A búvárok között szárazruhás búvár gyakorlattal rendelkező személy is van

 

4. A Búvár szervezet/alegység tárgyi kritériumok

 

4.1.    Búvár szervezet/alegység részére általánosan szükséges eszközök

I/N

4.1.1.    A feladat végrehajtásához szükséges egyéni védő felszerelésekkel rendelkezik

 

4.1.2.    Szervezet/alegység szinten egységes ruházattal és alegység azonosítóval rendelkezik

 

4.2.    Búvár szervezet/alegység részére minimálisan szükséges búvár eszközök, felszerelések

I/N

4.2.1.    Búvárfelszerelés szállítására alkalmas eszközök (ládák, táskák)

 

4.2.2.    ABC felszerelések

 

4.2.3.    Víz hőfokához, összetételéhez megfelelő búvárruhák (nedves, ill. száraz), illetve maszkok (normál, ill. full-face)

 

4.2.4.    Autonóm légzőkészülékek

 

4.2.5.    A merülés körülményeinek megfelelő nyomáscsökkentő berendezések

 

4.2.6.    A merülés körülményeinek megfelelő kiegyensúlyozó térfogatok (BC)

 

4.2.7.    Biztosítókötél és/vagy lehetőség szerint víz alatti elektronikus kommunikációs rendszer

 

5. Infokommunikációs kritériumok

 

5.1.    Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni:

I/N

5.1.1.    Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

5.1.2.    Csapaton belüli kommunikációra víz alatt (kötél jelzések v. búvár telefon)

 

5.1.3.    Kifelé (kárterületi kommunikáció)

 

6. Szükséges dokumentumok

 

6.1.    Rendelkeznek-e a szervezet/alegység tagjai a következő személyi dokumentumokkal:

I/N

6.1.1.    Érvényes személyi azonosító igazolvánnyal

 

6.1.2.    Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (búvár igazolvány, kisgépkezelői engedély stb.)

 

6.1.3.    Gépjárművezető a kategóriának megfelelő vezetői engedéllyel

 

6.2.    Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:

I/N

6.2.1.    A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével

 

6.2.2.    A szervezet/alegység adatlapjával (kapacitás, képesség összesített kimutatása)

 

6.2.3.    A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adataival

 

6.2.4.    A felszerelések jegyzékével

 

Alkalmazás esetén

 

7. Aktiválás, mozgósítás

I/N

7.1.    Képes-e a búvár szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül (teljes készenlét elérése)?

 

7.2.    Vállalja, hogy együttműködik más búvár alegységekkel

 

7.3.    Képes erőket-eszközöket összevonni és másik mentőcsapattal, alegységgel együtt dolgozni

 

8. Beavatkozás során

I/N

8.1.    A szervezet/alegység mérlegeli-e alkalmazás esetén a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási/mentési/műszaki felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveletek helyszínére megy?

 

8.2.    Használ-e a szervezet/alegység technikai eszközöket a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)

 

8.3.    Értékeli-e a szervezet/alegység a rendelkezésre álló információkat a helyszíni felderítés eredményeinek tükrében

 

8.4.    Képes-e a szervezet/alegység kezelni a műszaki kutatás eszközeit a beavatkozás helyszínén

 

8.5.    A mentőcsapat végez-e koordinált kutatási műveleteket, vagy részt vesz-e azokban?

 

9. Szervezet/alegység alkalmazási területei (minimum 3 képesség szükséges)

I/N

9.1.    A szervezet/alegység alkalmas-e árvízvédelmi tevékenységre

 

9.2.    A szervezet/alegység alkalmas-e állóvízben:

I/N

9.2.1.    Tárgyak keresésére

 

9.2.2.    Személyek mentésére, keresésére

 

9.2.3.    Zárt térben való tevékenységre

 

9.2.4.    Víz alatti építési, bontási tevékenységre

 

9.2.5.    Víz alatti robbantási tevékenységre

 

9.3.    A szervezet/alegység alkalmas-e folyóvízben/sodrásban:

I/N

9.3.1.    Tárgyak keresésére

 

9.3.2.    Személyek mentésére, keresésére

 

9.3.3.    Zárt térben való tevékenységre

 

9.3.4.    Víz alatti építési, bontási tevékenységre

 

9.3.5.    Víz alatti robbantási tevékenységre

 

9.4.    Speciális alkalmazások

I/N

9.4.1.    A szervezet/alegység alkalmas-e jégről mentésre

 

9.4.2.    A szervezet/alegység alkalmas-e jég alatt tárgyak keresésére

 

9.4.3.    A szervezet/alegység alkalmas-e jég alatt személyek keresésére, mentésére

 

9.4.4.    A szervezet/alegység alkalmas-e szennyezett (egészségre ártalmas) vízben történő tevékenységre

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, …………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    ………………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

5. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai mentő feladatokat ellátó alegység

– kötéltechnikai mentő szakterületre –

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Megalakulás

 

1. Kötéltechnikai Mentő szervezet/alegység megalakulása

I/N

1.1.    A megyei/fővárosi veszélyeztetettségnek megfelelően a mentőcsapat képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a helyi, megyei és országos katasztrófavédelmi rendszert

 

1.2.    A szervezet/alegység elfogadja azt az alapelvet, mely szerint közös érdek, hogy Magyarországon szakmailag felkészült, vizsgázott személyek és egységek legyenek bevonva a mentésbe

 

2. Alapvető általános elvárások, követelmények

I/N

2.1.    Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet

 

2.1.1.    Rendelkezik bírósági/cégbírósági bejegyzést igazoló dokumentumokkal

 

2.1.2.    Legalább 1 éve bejegyzett szervezet Magyarországon

 

2.2.    Alapvető általános elvárások, követelmények – amennyiben területi rendeltetésű mentőszervezet alegységeként alakult meg

I/N

2.2.1.    Rendelkezik az alegység megalakulásáról szóló dokumentumokkal

 

2.2.2.    Az alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a mentőeszközök mozgósítására és mentésbe történő bevonására

 

2.2.3.    A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik kötéltechnikai mentő szakmai területen szerzett tapasztalatokkal

 

2.3.    Általános elvárások és követelmények

I/N

2.3.1.    Eszközeik, felszereléseik alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

2.3.2.    Eszközeik, felszereléseik minősítéssel rendelkeznek

 

2.3.3.    Rendelkezésére áll a felszerelések közúti szállítására alkalmas jármű

 

2.3.4.    A szervezet/alegység tagjai önkéntes alapon vállalják a kötéltechnikai mentő szervezet/alegység alaprendeltetésében rögzített feladatokat

 

2.3.5.    A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja

 

2.3.6.    A szervezet/alegység vállalja a hazai minősíttetésen való részvételt, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakember(ek) előtt?

 

2.3.7.    A szervezet/alegység a BM OKF és területi szerveinek igazgatási felügyeletét elfogadja

 

2.3.8.    A szervezet/alegység a Katasztrófavédelem által történt bevonás esetén elfogadja a BM OKF és területi szerveinek irányítási jogkörét

 

2.3.9.    A szervezet/alegység a Katasztrófavédelem által történt bevonás esetén médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tehet

 

2.3.10.    A szervezet/alegység képes riasztás esetén a minimálisan szükséges 3 fő kiképzett, alkalmas élőerővel a meghatározott időn belül rendelkezésre állni

 

3. Adminisztrációra vonatkozó követelmények

I/N

3.1.    A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési, továbbképzési tervvel

 

3.2.    A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik

 

3.3.    A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.4.    A szervezet/alegység vezet jegyzőkönyvet, jelenléti ívet a gyakorlatokon, képzéseken, mentéseken

 

4. A kötéltechnikai mentő szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos alap kritériumok

I/N

4.1.    A szervezet/alegység tagjai rendelkeznek-e alap orvosi alkalmassági vizsgálattal magasban végzett tevékenységre, valamint időszakos egészségügyi szűrésen vesznek részt

 

5. Képességek

I/N

5.1.    A szervezet/egység képes megfelelően együttműködni más mentő alegységekkel, szervezetekkel

 

5.2.    A szervezet/egység képes erőket megosztani és másik mentőcsapattal, alegységgel együtt dolgozni

 

5.3.    A szervezet/egység a beavatkozás során képes erő-eszközöket összevonni

 

5.4.    A szervezet/alegység rendez gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más mentő alegységekkel közösen

 

5.5.    A szervezet/alegység képes magasból, mélyből és zárt térből (épületből) szervezetszerű mentésre és terepen való szállítás biztosítására kötéltechnikai eszközökkel

 

6. Képzettség

I/N

6.1.    A szervezet/alegység tagjai kiképzettek, rendelkeznek a mentési feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációval, amely igazolja, hogy a magasból, mélyből és zárt térből történő mentéshez szükséges ismereteket elsajátították

 

7. Infokommunikációs kritériumok

I/N

7.1.    Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni:

 

7.1.1.    Belső irányba (csapaton belüli infokommunikáció a csapattagokkal)

 

7.1.2.    Kifelé (kárterületi infokommunikáció)

 

7.2.    Képes-e a szervezet/alegység térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?

 

8. Dokumentumok

I/N

8.1.    Rendelkeznek-e a szervezet/alegység tagok a következő személyi dokumentumokkal:

 

8.1.1.    Érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel

 

8.1.2.    Érvényes orvosi alkalmassági igazolással

 

8.2.    Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:

 

8.2.1.    A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)

 

8.2.2.    A szervezet/alegység adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)

 

8.2.3.    A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adatai sürgősség esetére (riasztási terv)

 

8.2.4.    A felszerelések jegyzéke

 

8.2.5.    A felszerelések engedélyei

 

8.2.6.    Használt eszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel

 

Alkalmazás esetén

 

9. Aktiválás, mozgósítás

I/N

9.1.    Képes-e a mentő szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 3 órán belül (teljes készenlét elérése)

 

10. Kutatási műveletek

I/N

10.1.    A szervezet/alegység mérlegeli-e alkalmazás esetén a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveletek helyszínére megy?

 

10.2.    Használ-e a szervezet/alegység technikai eszközöket a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)

 

10.3.    Értékeli-e a szervezet/alegység a rendelkezésre álló információkat a helyszíni felderítés eredményeinek tükrében

 

10.4.    Képes-e a szervezet/alegység kezelni a műszaki kutatás eszközeit (kamerák és akusztikus keresőkészülékek) az áldozatok helyének megállapítása során?

 

10.5.    Mentőcsapat végez-e koordinált kutatási műveleteket?

 

10.6.    Kárterületi eljárási renddel rendelkezik (legalább elméletben)

 

11. Minimálisan szükséges egyéni eszközök

I/N

11.1.    Teljes beülő hevederzet mellessel, ami kötélen ereszkedésre, mászásra egyaránt alkalmas, az ereszkedő és mászóeszközök szabályos felszerelésére megfelelő (lehetőleg a francia vagy más néven frog technikához)

 

11.2.    Mászóeszközök lépőszárral

 

11.3.    Kötelet síkban törő, megállítható, rögzíthető, önzáró ereszkedő. Az eszköz lehetőség szerint visszafutásgátlóként és biztosítóeszközként is használható legyen.

 

11.4.    5 db záras karabiner min. 20 kN teherbírású

 

11.5.    Kétágú, aszimmetrikus kantár

 

11.6.    Prussik kötél 5-6 mm átmérőjű (2 db)

 

11.7.    Sisak Y szíjjal, világítással (fix vagy rögzíthető lámpa)

 

11.8.    2 db tépőzáras élvédő

 

11.9.    Az eszközök szállítására alkalmas bag

 

11.10.    Kötélvágó kés (biztonságosan viselhető)

 

12. Minimálisan szükséges közösségi eszközök

I/N

12.1.    Minimum 10 mm átmérőjű, min. 20 kN teherbírású, A osztályú, „alacsony nyúlású” kör szövött kötél 400 m

 

12.2.    Kötélgyűrűk, hevederek különböző hosszban 15 db, teherbírás min. 12 kN (kötélgyűrű), illetve 15kN (heveder)

 

12.3.    Záras (lehetőség szerint ovál vagy aszimmetrikus D) karabinerek 30 db, min. 20 kN teherbírással

 

12.4.    Mászóeszközök (húzórendszerek készítéséhez) min. 4 db

 

12.5.    Nagy átmérőjű csapágyazott csigák min. 5 db

 

12.6.    Húzórendszerekhez kis méretű csigák min. 5 db

 

12.7.    Mesterséges kikötési pontok létesítéséhez alapcsavarok, önfúró nittek, nitt fülek 20 db

 

12.8.    Vízszintes és függőleges húzásra is alkalmas, ehhez fix kialakítású húzó-, tartóhevederekkel, a sérültet rögzítő belső hevederrendszerrel ellátott hordágy

 

12.9.    Mentő háromszög

 

12.10.    Tartalék egyéni felszerelésrendszer

 

12.11.    Sérültnek plusz sisak

 

12.12.    Egészségügyi, elsősegély-felszerelés (nyakrögzítő sanc gallér, végtagrögzítő sínek, termo fólia)

 

12.13.    A felszerelés szállítására szolgáló, szűk térben is mozgatható zsákok, bagek

 

12.14.    2 db teherelosztó 30kN teherbírással

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, …………. ,………….év. ………… hó …… nap

…………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

6. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek szakterületre

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Felkészülés

 

1. Mentőcsapat megalakulása

Igen/Nem

1.1.     A megyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a mentőcsapat képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a helyi, megyei és országos katasztrófavédelmi rendszert

 

2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1.     Rendelkezik együttműködési megállapodással a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveivel

 

2.2.     Mentőcsapat rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal

 

2.3.     Mentőcsapat rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a csapatkomponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására

 

2.4.     Mentőcsapat rendelkezik képességekkel a hazai és külföldi mentőcsapatok fogadására, erő-eszközök összevonására

 

2.5.     Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

2.6.     Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.7.     Csapattagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek

 

2.8.     Csapattagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal

 

2.9.     Csapattagok önkéntes alapon saját szabadidejük terhére vállalják a mentőcsapat alaprendeltetésében rögzített feladatokat

 

2.10.     A mentőcsapat az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja

 

2.11.     Mentőcsapat vállalja a hazai minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt

 

2.12.     Mentőcsapat évente frissítő gyakorlatot és képzést tart a BM OKF területi szerveinek irányításával

 

2.13.     Mentőcsapat külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez

 

2.14.     Mentőcsapat a BM OKF és területi szerveinek irányítását elfogadja (kárhely-parancsnok)

 

2.15.     Mentőcsapat a Katasztrófavédelem által történt bevonás esetén elfogadja a BM OKF és területi szerveinek irányítási jogkörét (kiadott BM OKF igazoló kártya alapján kárterületre beléphet)

 

2.16.     Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével, csak saját tevékenységére vonatkozóan tehet

 

3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1.     Mentőcsapat rendelkezik éves kiképzési tervvel

 

3.2.     A működésre, a finanszírozásra és a bevetésekre Mentőcsapat rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel

 

3.3.     Mentőcsapat működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik

 

3.4.     Mentőcsapat aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.5.     Csapattagok részéről csak a szükséges személyes adatok kerülnek nyilvántartásba

 

4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1.     Létezik-e hatékony kommunikáció az USAR döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?

 

4.2.     Rendelkezik csapatvezetővel és vezetési törzzsel

 

4.3.     Rendelkezik a csapat összekötővel (tiszt)

 

5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1.     Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő csapattagok kiválasztására?

 

5.2.     Átesnek-e az USAR csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?

 

5.3.     Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő mentőkutyák kiválasztására?

 

5.4.     Átesnek-e a csapat mentőkutyái állatorvosi szűrésen az elindulás előtt és évi rendszerességgel?

 

6. Az USAR csapatstruktúrája

Igen/Nem

6.1.     Az USAR csapatstruktúrája követi-e az INSARAG Irányelveket az alábbiak tekintetében:

 

6.1.1.    Vezetés

 

6.1.2.    Logisztika

 

6.1.3.    Kutatás

 

6.1.4.    Mentés

 

6.1.5.    Orvosi ellátás

 

6.2.     Mentőcsapat képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)

 

6.3.     Rendelkezik-e az USAR csapat elegendő taggal és felszereléssel, hogy az INSARAG Irányelveknek megfelelően folyamatosan dolgozzon? Nehéz felszereltségű csapat: 10 napig 24 órán át 2 kárhelyen folyamatosan; közepes felszereltségű csapat: 7 napig 24 órán át 1 kárhelyen folyamatosan, könnyű felszereltségű csapat: 3 napig, 12 órán át 1 kárhelyen folyamatosan dolgozzon.

 

6.4.     Képes-e az USAR csapat teljes önellátását biztosítani a bevetés ideje alatt?

 

7. Képzés

Igen/Nem

7.1.     Rendelkezik-e az USAR csapat képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a személyzetet az USAR tevékenységre?

 

7.2.     Képes-e megfelelően együttműködni más USAR csapattal a kárhelyen az alábbi helyzetekre (kiképzettség):

 

7.2.1.     Hazai és nemzetközi USAR csapat segítséget ajánl fel

 

7.2.2.     Hazai és nemzetközi USAR csapat technikai támogatást vagy felszerelést kér

 

7.2.3.     Erőket megosztani és másik mentőcsapattal együtt dolgozni

 

7.2.4.     Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

 

7.3.     Mentőcsapat rendelkezik kiképzett csapatvezetővel és összekötő tiszttel

 

7.4.     Léteznek-e naprakész nyilvántartások az USAR csapat, személyzet képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?

 

7.5.     Létezik-e folyamatos képzési program a felkészülésre, az eszközhasználatra és a keresőkutyák használatára

 

7.6.     Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más mentőcsapattal

 

7.7.     Rendelkeznek-e a csapattagok a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel

 

7.8.     Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi vagy hazai igazolható kiképzettséggel

 

7.9.     Alkalmazza-e a mentőcsapat a keresőkutyák nemzetközi vizsgarendszer szerint történő rendszeres vizsgáztatását?

 

8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1.    Képes-e az USAR csapat kommunikálni:

 

8.1.1.    Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

8.1.2.    Kifelé (kárterületi kommunikáció)?

 

8.2.     Képes-e az USAR csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni

 

9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1.    Rendelkeznek-e az USAR csapattagok a következő személyi dokumentumokkal:

 

9.1.1.     Érvényes személyazonossági igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)

 

9.1.2.     Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)

 

9.1.3.     Rendelkezik balesetbiztosítással

 

9.1.4.     Rendelkezik a keresőkutya oltási könyvvel és mikrochip nyilvántartással, valamint a megszerzett minősítését igazoló „teljesítményfüzettel”?

 

9.1.5.     Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (kisgépkezelői engedély stb.)

 

9.1.6.     Gépjárművezető a kategóriának megfelelő vezetői engedéllyel

 

9.2.    Rendelkezik-e az USAR csapat az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:

 

9.2.1.     Az USAR csapat csapattagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)

 

9.2.2.     Az USAR csapat adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)

 

9.2.3.     A csapattagok kapcsolattartási adatai sürgősség esetére

 

9.2.4.     A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal

 

9.2.5.     A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozat

 

9.2.6.     A felszerelések engedélyei/biztosításai

 

9.2.7.     Egészségügyi felszerelések listája

 

9.2.8.     Keresőkutyák adatainak listája (súlya, szükséges szállítóboksz mérete stb.)

 

9.2.9.     Eszközökre biztosítással, harmadik személynek okozott kár esetén felelősségbiztosítással

 

9.2.10.     Használt műszaki mentőeszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel

 

9.3.    Létezik-e „Cselekvési terv” az alábbiak tekintetében:

 

9.3.1.     Kommunikáció

 

9.3.2.     Sürgősségi evakuáció

 

9.3.3.     Egészségügyi kimenekítés

 

9.3.4.     Kárterületi műveletek

 

9.3.5.     Védelem, biztonság

 

9.3.6.     Logisztika

 

9.3.7.     Szállítás

 

9.3.8.     Eseménynapló

 

9.3.9.     Mozgósítás és visszahívás

 

9.3.10.     Kárterületi tevékenység

 

Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre

 

10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1.     Képes-e az USAR csapat megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 4 órán belül (teljes készenlét elérése)?

 

10.2.     Rendelkezik-e a csapat több kitöltött papír alapú adatlappal?

 

10.3.     Csapat rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után

 

10.4.     Összegyűjtött-e az USAR csapat vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról:

 

10.4.1.     Aktuális helyzet

 

10.4.2.     Időjárás

 

10.4.3.     Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok

 

10.4.4.     Sürgősségi evakuáció

 

10.4.5.     Egészségügyi, közállapotok

 

10.4.6.     Speciális vagy nem megszokott szempontok

 

11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1.     Kiválasztott-e az USAR csapat egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal együtt?

 

11.2.     Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:

 

11.2.1.     Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)

 

11.2.2.     Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)

 

11.2.3.     Védelem, biztonság

 

11.2.4.     Kommunikáció

 

11.2.5.     Orvosi ellátás (csapattagok, kutyák)

 

11.2.6.     Élelmiszer, víz (önellátás 10 napig)

 

11.2.7.     Tisztaság, higiénia

 

11.2.8.     A mentőkutyáknak szánt terület

 

11.2.9.     A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület

 

11.2.10. Hulladékgyűjtő terület

 

11.2.11. Önfenntartás 10 napig (áramellátás, működés, karbantartás, ellátás,
elhelyezés)

 

USAR műveletek

 

12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1.     Mentőcsapat tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy megyei irányítással és más mentőcsapattal dolgozzon együtt?

 

12.2.     Elvégzi-e az USAR csapat a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?

 

12.3.     Mentőcsapat egészségügyi komponense együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:

 

12.3.1.     Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (oltatás)

 

12.3.2.     Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni

 

12.3.3.     Súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal

 

12.4.     Biztosít-e az USAR csapat vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?

 

12.5.     Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel (betegség, haláleset, evakuációt gátló tényezők, kommunikációs zavar, technikai meghibásodás)

 

12.6.     Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően lehetőleg összekötője útján folyamatosan, hosszan tartó hazai igénybevétel esetén naponta 18.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhely-parancsnokának és a küldő BM OKF területi szervének

 

13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1.     Használ-e az USAR csapat egy csapatirányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?

 

13.2.     Képes a műveleti tervét aktualizálni

 

14. Felderítés

Igen/Nem

14.1.     Készít-e interjút az USAR csapat a helyiekkel információgyűjtés céljából?

 

14.2.     Végez-e az USAR csapat strukturális felmérést? Rendelkezik kárfelmérő adatlappal

 

14.3.     Végez-e az USAR csapat veszély/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat (egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?

 

14.4.     Helyesen használja-e az USAR csapat az INSARAG jelölési rendszert?

 

15. Kutatási műveletek

* A közepes felszereltségű USAR csapatok esetében bármelyik kutatási eljárás használható.

Igen/Nem

15.1.     Megfontolta-e az USAR csapat a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveleti bázisról a műveletek helyszínére megy?

 

15.2.     Átkutatja-e az USAR csapat a zárt (üregek) helyeket is?

 

15.3.     Használ-e az USAR csapat mentőkutyákat* az áldozatok keresése során?

 

15.3.1.     Képesek-e a keresőkutyák a romok alatt mélyen (több mint 1 méter) betemetett sérülteket is egyértelműen jelezni?

 

15.3.2.     Képesek-e a kutyavezetők a kutyák személyjelzése alapján a sérült személyek helyét megadni?

 

15.4.     Végez-e az USAR csapat műszaki kutatást* kamerák és akusztikus keresőkészülékek segítségével az áldozatok helyének megállapítása során?

 

15.5.     Mentőcsapat végez-e koordinált kutatási műveleteket?

 

15.6.     Kárterületi eljárási renddel rendelkezik

 

16. Mentési műveletek

* A nehéz felszerelésű USAR csapatok esetében: külön kárhelyeken külön logisztikai támogatás szükséges.

* A közepes felszerelésű USAR csapatok esetében: a folyamatos munkavégzés egyidejűleg két helyszínen való biztosítása nem követelmény.

Igen/Nem

16.1.     Végez-e az USAR csapat mentést zárt helyeken?

 

16.2.     Megfontolta-e az USAR csapat a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen felszerelést kell magával vinnie, mielőtt elindul a műveleti bázisról a műveletek
helyére?

 

16.3.     Képes-e az USAR csapat a következő anyagok átvágására, áttörésére, bontására ahhoz, hogy kimentse a beszorult áldozatokat: városi törmelék, betonfalak, -padlók, -oszlopok, tartógerendák; acélszerkezetek, betonvas, faanyagok (a méreteket lásd az 1. táblázatban):

 

1. táblázat

 

 

Leírás

Nehéz USAR csapat

Közepes USAR csapat

Könnyű USAR csapat

 

 

 

Betonfalak és -padlók

300 mm

150 mm

 

 

 

 

Betonoszlopok és tartó gerendák

450 mm

300 mm

 

 

 

 

Acélszerkezet

6 mm

4 mm

Nem követelmény

 

 

 

Betonvas

20 mm

10 mm

Helyi kapacitás függvényében

 

 

 

Faanyag

600 mm

450 mm

 

 

 

 

 

 

 

16.3.1.     Függőleges felhatolás egy üregbe

 

16.3.2.     Áthatolás oldalirányban egy üregbe

 

16.3.3.     Függőleges lehatolás egy üregbe „piszkos” módszerrel (amelynek köszönhetően a törmelék az üregbe esik)

 

16.3.4.     Függőleges lehatolás egy üregbe „tiszta” módszerrel (amely meggátolja, hogy a törmelék az üregbe essen)

 

16.4.     Bemutatta az USAR csapat a szerkezeti betonoszlopok és -gerendák összeszerelését, emelését, mozgatását (a méreteket lásd a 2. táblázatban) az alábbiak segítségével:

 

16.4.1.     Pneumatikus emelő berendezés

 

16.4.2.     Hidraulikus emelő berendezés

 

16.4.3.     Csörlők

 

16.4.4.     Egyéb kézi szerszám

 

16.4.5.     Daru és/vagy egyéb nehéz berendezés (a leírást lásd a 2. táblázatban)

 

2. táblázat

 

 

Leírás

Nehéz USAR csapat

Közepes USAR csapat

Könnyű USAR csapat

 

 

 

Kézi

2,5 tonna

1 tonna

Nem követelmény

 

 

 

Mechanikus

20 tonna

12 tonna

Nem követelmény

 

 

 

 

16.5.     Bemutatta-e az USAR csapat a szerkezeti elemek oldalirányú és függőleges dúcolását, stabilizálását az alábbiak segítségével:

 

16.5.1.     Szorítók, ékek

 

16.5.2.     Ablak/ajtó támaszok

 

16.5.3.     Függőleges dúcolás

 

16.5.4.     Keresztirányú dúcolás

 

16.5.5.     Vízszintes dúcolás

 

16.6.     Bemutatta-e az USAR csapat műszaki kötélhasználati kapacitását:

 

16.6.1.     A függőleges emelő és leengedő rendszer létrehozásában, használatában

 

16.6.2.     A hosszirányú áttoló rendszer létrehozásában, használatában magas oldalsó ponttól az alacsonyabb biztonságosabb pontig (áldozattal)

 

16.7.     Képesek-e a kutyavezetők a keresőkutyákkal közösen 4-5 méter mélyre, alpintechnika segítségével biztonságosan leereszkedni?

 

16.7.1.     Rendelkezik-e a mentőcsapat ehhez szükséges min. felszereléssel (kutya alpinhám, kutyavezetőnek alpintechnikai beülő)?

 

17. Orvosi ellátás

Igen/Nem

17.1.     Biztosít-e az USAR csapat sürgősségi orvosi ellátást zárt helyeken összedőlt épületben, az áldozat túlélésének növelését az elérésüktől kezdve, a kimentés ideje alatt és egészen átadásuk pillanatáig?

 

17.2.     Biztosított-e az orvosi ellátás az USAR csapattagok számára?

 

17.2.1.     Elsődleges ellátás

 

17.2.2.     Sürgősségi betegellátás

 

17.2.3.     Egészségügyi szűrés

 

17.2.4.     Mentőkutyák orvosi ellátása

 

17.3.     Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással az USAR csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?

 

17.4.     Biztosított-e az orvosi ellátás adminisztrációja? Vezet-e az USAR csapat vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről

 

18. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

18.1.     Helyesen használja-e az USAR csapat az INSARAG jelzési rendszert?

 

18.2.     Használnak-e az USAR csapattagok megfelelő egyéni védőfelszereléseket, pl. sisakot, szem- és fülvédő eszközt, légzőkészüléket, védőkesztyűt?

 

18.3.     Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és a hozzákapcsolódó dokumentációkkal (statikus, kárfelmérési adatlap, munkavédelmi oktatás)?

 

USAR visszavonás

19. Visszavonási stratégia, kivonulás

Igen/Nem

19.1.     Koordinálta-e az USAR csapat távozását a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal?

 

19.2.     Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett)?

 

19.3.     Megfontolta-e az USAR csapat vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?

 

19.4.     Lebontják-e a tábort mielőtt elindulnak?

 

19.5.     Elkészítik-e a bevetési jelentésüket a BM OKF-nek 30 napon belül?

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, ………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

7. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

az árvízi és vízi mentési képességek szakterületre

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Felkészülés

 

1. Mentőcsapat megalakulása

Igen/Nem

1.1.    A megyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a mentőcsapat képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a helyi, megyei és országos katasztrófavédelmi rendszert

 

2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1.     Rendelkezik együttműködési megállapodással a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) területi szerveivel

 

2.2.     Mentőcsapat rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal

 

2.3.     Mentőcsapat rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a csapatkomponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására

 

2.4.     Mentőcsapat rendelkezik képességekkel a hazai és külföldi mentőcsapatok fogadására, erő-eszközök összevonására

 

2.5.     Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

2.6.     Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.7.     Csapattagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek

 

2.8.     Csapattagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal

 

2.9.     Csapattagok önkéntes alapon saját szabadidejük terhére vállalják a mentőcsapat alaprendeltetésében rögzített feladatokat

 

2.10.     A mentőcsapat az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja

 

2.11.     Mentőcsapat vállalja a hazai minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt

 

2.12.     Mentőcsapat évente frissítő gyakorlatot és képzést tart a BM OKF területi szerveinek felügyeletével

 

2.13.     Mentőcsapat külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez

 

2.14.     Mentőcsapat a BM OKF és területi szerveinek szakmai felügyeletét elfogadja

 

2.15.     Mentőcsapat a Katasztrófavédelem által történt bevonás esetén elfogadja a BM OKF
és területi szerveinek irányítási jogkörét (kiadott BM OKF igazoló kártya alapján kárterületre beléphet)

 

2.16.     Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tesz

 

3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1.     Mentőcsapat rendelkezik éves kiképzési tervvel

 

3.2.     A működésre, a finanszírozásra és a bevetésekre Mentőcsapat rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel

 

3.3.     Mentőcsapat működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik

 

3.4.     Mentőcsapat aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.5.     Csapattagok részéről csak a szükséges személyes adatok kerülnek nyilvántartásba

 

4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1.     Létezik-e hatékony kommunikáció a csapat döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?

 

4.2.     Rendelkezik csapatvezetővel és vezetési törzzsel

 

4.3.     Rendelkezik a csapat összekötővel (tiszt)

 

5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1.     Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő csapattagok kiválasztására?

 

5.2.     Átesnek-e a csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?

 

6. A csapat struktúrája

Igen/Nem

6.1.     A csapat struktúrája követi-e az alábbiakat:

 

6.1.1.     Vezetés

 

6.1.2.     Logisztika

 

6.1.3.     Kutatás-mentés csónakkal

 

6.1.4.     Orvosi ellátás

 

6.2.     Mentőcsapat képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)

 

6.3.     Rendelkezik-e a csapat elegendő taggal és felszereléssel, hogy folyamatosan dolgozzon?
Legalább két váltásban legalább 7 napig egy árvízvédelmi szakaszon vagy egy településen.

 

6.4.     Képes-e a csapat teljes önellátását biztosítani a bevetés ideje alatt?

 

7. Képzés

Igen/Nem

7.1.     Rendelkezik-e a csapat képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a személyzetet az árvízi és vízi mentési tevékenységre?

 

7.2.     Képes-e megfelelően együttműködni más csapattal a kárhelyen az alábbi helyzetekre (kiképzettség):

 

7.2.1.     Hazai és nemzetközi csapat segítséget ajánl fel

 

7.2.2.     Hazai és nemzetközi csapat technikai támogatást vagy felszerelést kér

 

7.2.3.     Erőket megosztani és másik mentőcsapattal együtt dolgozni

 

7.2.4.     Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

 

7.3.     Mentőcsapat rendelkezik kiképzett csapatvezetővel és összekötő tiszttel

 

7.4.     Léteznek-e naprakész nyilvántartások a csapat, személyzet képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?

 

7.5.     Létezik-e folyamatos képzési program a felkészülésre, az eszközhasználatra?

 

7.6.     Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más mentőcsapattal

 

7.7.     Rendelkeznek-e a csapattagok a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel

 

7.8.     Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi vagy hazai igazolható kiképzettséggel

 

8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1.    Képes-e a csapat kommunikálni:

 

8.1.1.    Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

8.1.2.     Kifelé (kárterületi kommunikáció)

 

8.2.     Képes-e a csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?

 

9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1.    Rendelkeznek-e a csapattagok a következő személyi dokumentumokkal:

 

9.1.1.     Érvényes személyazonossági igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)

 

9.1.2.     Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)

 

9.1.3.     Rendelkezik balesetbiztosítással

 

9.1.4.     Rendelkezik a vízi jármű engedélyekkel

 

9.1.5.     Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (hajóvezetői engedély, vízi jártassági, búvár, kisgépkezelői stb.)

 

9.1.6.     Gépjárművezető a kategóriának (nehéz utánfutó) megfelelő vezetői engedéllyel

 

9.2.    Rendelkezik-e a csapat az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:

 

9.2.1.     A csapat csapattagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)

 

9.2.2.     A csapat adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)

 

9.2.3.     A csapattagok kapcsolattartási adatai sürgősség esetére

 

9.2.4.     A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal

 

9.2.5.     A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozat

 

9.2.6.     A felszerelések engedélyei/biztosításai

 

9.2.7.     Egészségügyi felszerelések listája

 

9.2.8.     Hajószállítási kapacitás

 

9.2.9.     Eszközökre biztosítással, harmadik személynek okozott kár esetén felelősségbiztosítással

 

9.2.10.     Használt műszaki mentőeszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel

 

9.3.    Létezik-e „Cselekvési terv” az alábbiak tekintetében:

 

9.3.1.     Kommunikáció

 

9.3.2.     Sürgősségi evakuáció

 

9.3.3.     Egészségügyi kimenekítés

 

9.3.4.     Kárterületi műveletek

 

9.3.5.     Védelem, biztonság

 

9.3.6.     Logisztika

 

9.3.7.     Szállítás

 

9.3.8.     Eseménynapló

 

9.3.9.     Mozgósítás és visszahívás

 

9.3.10.     Kárterületi tevékenység (vízi mentés, lakosság kimenekítés, lakosság tájékoztatás)

 

Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre

 

10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1.     Képes-e a csapat megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül (teljes készenlét elérése)?

 

10.2.     Rendelkezik-e a csapat több kitöltött papír alapú adatlappal?

 

10.3.     Csapat rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után

 

10.4.     Összegyűjtött-e a csapat vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról:

 

10.4.1.     Aktuális helyzet

 

10.4.2.     Időjárás

 

10.4.3.     Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok

 

10.4.4.     Sürgősségi evakuáció

 

10.4.5.     Egészségügyi, közállapotok

 

10.4.6.     Speciális vagy nem megszokott szempontok

 

11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1.     Kiválasztott-e a csapat egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal együtt?

 

11.2.     Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:

 

11.2.1.     Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)

 

11.2.2.     Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)

 

11.2.3.     Védelem, biztonság

 

11.2.4.     Kommunikáció

 

11.2.5.     Orvosi ellátás (csapattagok)

 

11.2.6.     Élelmiszer, víz biztosítása a kárterületen lévőknek (önellátás 7 napig)

 

11.2.7.     Tisztaság, higiénia

 

11.2.8.     Hajótároló, ruhaszárító

 

11.2.9.     A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület

 

11.2.10.     Hulladékgyűjtő terület

 

11.2.11.     Önfenntartás 7 napig (áramellátás, működés, karbantartás, ellátás, elhelyezés)

 

Árvízi védekezési és mentési műveletek

 

12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1.     Mentőcsapat tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy megyei irányítással és más mentőcsapattal dolgozzon együtt?

 

12.2.     Elvégzi-e a csapat a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?

 

12.3.     Mentőcsapat egészségügyi komponense együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:

 

12.3.1.     Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (fertőzés elleni oltatás, higiéniás feltételek biztosítása)

 

12.3.2.     Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni

 

12.3.3.     Súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal

 

12.4.     Biztosít-e a csapat vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?

 

12.5.     Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel

 

12.6.     Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően lehetőleg összekötője útján folyamatosan, hosszan tartó hazai igénybevétel esetén naponta 18.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhely-parancsnokának és a küldő BM OKF területi szervének

 

13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1.     Használ-e a csapat egy csapatirányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?

 

13.2.     Képes a műveleti tervét aktualizálni

 

14. Felderítés

Igen/Nem

14.1.     Készít-e interjút a csapat a helyiekkel és a védekezést irányító szervvel (vízügy, önkormányzat) információgyűjtés céljából?

 

14.2.     Végez-e a csapat veszély/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat (egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?

 

14.3.     Használ-e a csapat jelölési rendszert (kiürített és ellenőrzött ingatlan, másodlagos veszély, szükséges állatmentés)?

 

15. Csónakkal végzett kutatás-mentési műveletek

Igen/Nem

15.1.     Képes a vízi kutatás és mentés, valamint árvízi helyzetben bajba jutott emberek segítésére hajókkal

 

15.1.1.     Képesség emberek felkutatására városi és vidéki térségekben

 

15.1.2.     Képesség emberek kimentésére az elárasztott térségekből, az első beavatkozói szintű orvosi ellátást is beleértve

 

15.1.3.     Képesség a légi kutatással (helikopterek és repülőgépek) való együttműködésre

 

15.2.     Képes életmentő segítség nyújtására, és szükség esetén az elsődleges szükségletek biztosítására

 

15.2.1.     Képesség az elsődleges létszükségletek biztosítására az elárasztott térségben: orvosok, orvosságok stb. szállítása, élelmiszer és víz

 

15.3.     A csapatnak 3 hajóval kell rendelkeznie, valamint képesnek kell lennie fordulónként összesen 15 személy szállítására a személyzetén kívül (hajózási szabályzat előírásainak megfelelően: mentőmotorosokra vonatkozó különleges előírások)

 

15.3.1.     Elöntött területen előnyt jelent a könnyű ladik alkalmazása, ezzel rendelkezik. A hajózási szabályzat rá vonatkozó különleges előírásainak megfelel

 

15.3.2.     A hajók hideg éghajlati feltételeknek megfelelően vannak kialakítva, és képesek teljes terheléssel holtvízben legalább 30 km/h sebességgel haladni

 

15.3.3.     A hajó biztonsági távolsága (> 0,4 m) szeles időben is, éjjel és nappal is alkalmazható

 

15.3.4.     A hajók a hazai vízi közlekedési normáknak megfelelően legyenek felszerelve, beleértve az utasok mentőmellényét is

 

15.3.5.     Gyors vízi mentésre kiképzett személyzet áll rendelkezésre (nem merülésre, csak vízfelszíni mentésre)

 

15.4.     Csapat folyamatos készültséget tart fent

 

16. Orvosi ellátás

Igen/Nem

16.1.     Biztosít-e a csapat sürgősségi orvosi ellátást kihűlt, sokkot kapott áldozat túlélésének növelésére az elérésüktől kezdve, a kimentés ideje alatt és egészen átadásuk pillanatáig?

 

16.2.     Biztosított-e az orvosi ellátás a csapattagok számára?

 

16.2.1.     Elsődleges ellátás

 

16.2.2.     Sürgősségi betegellátás

 

16.2.3.     Egészségügyi szűrés

 

16.3.     Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással a csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?

 

16.4.     Biztosított-e az orvosi ellátás adminisztrációja? Vezet-e a csapat vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről

 

17. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

17.1.     Használnak-e a csapattagok és a hajóban mentendő személyek megfelelő egyéni védőfelszereléseket, pl. mentőmellényt, melles guminadrágot?

 

17.2.     Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és a hozzákapcsolódó dokumentációkkal (település térkép, elöntési térkép, kitelepítési terv, veszély-elhárítási terv)?

 

17.3.     Kisgéphajó rendelkezik a hajózási szabályzatban előírt alap- és biztonsági felszerelésekkel (reflektor, adó-vevő készülék, 20 fm és 12 mm műanyag kötél stb.)

 

Csapat visszavonás

18. Visszavonási stratégia, kivonulás

Igen/Nem

18.1.     Koordinálta-e a csapat távozását a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal?

 

18.2.     Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett, felhasznált anyagok mennyisége, kimentett személyek száma)?

 

18.3.     Megfontolta-e a csapat vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?

 

18.4.     Lebontják-e a tábort mielőtt elindulnak?

 

18.5.     Közreműködnek az utóműveletekben (mentesítés, kárbecslés, romeltakarítás, állati tetemek összegyűjtése)

 

18.6.     Elkészítik-e a bevetési jelentésüket a BM OKF-nek 30 napon belül?

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, ………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

8. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ES MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

vezetés-irányítás, logisztikai képesség szakterületre

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Logisztikai minősítés típusa

I/N

Alapvetően egy biztosítási modul/szakfeladat (alegység) minősítendő

 

 

 

Logisztikai szervezési/irányítási/koordinációs tevékenység minősítendő

 

 

 

Komplex szervezet-működtetést lehetővé tevő logisztikai biztosítási rendszer minősítendő

 

 

 

1. A felkészülés időszakának logisztikai feladatai, komponensei

 

 

1.1.    Vezetési komponens

 

1.1.1.    A szervezet/alegység alkalmas a logisztikai biztosítás folyamatos vezetésére, különböző viszonyok között

 

 

 

1.1.2.    Biztosított a szervezet önellátási képessége

 

 

 

1.1.3.    Logisztikai szervezeti/humán komponens megléte (rendelkezik-e vele)

 

 

 

1.1.3.1.    Rendelkezik a logisztikai komponens tagjait irányítani képes logisztikai vezetővel

 

 

 

1.1.3.2.    A logisztikai komponens tagjai rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal/gyakorlattal

 

 

 

1.1.3.3.    Biztosított a logisztikai komponens tagjai részére a kiképzés/gyakorlatozás lehetősége

 

 

 

1.1.3.4.    Logisztikai komponens része az egészségügyi modul

 

 

 

1.1.3.5.    Felkészült a logisztikai komponens a személyi állomány mindenoldalú ellátására

 

 

 

1.1.3.6.    Rendelkezik a szervezet olyan logisztikai támogató háttérrel, mely képes a szervezet humán komponensének időszakos megerősítésére

 

 

 

1.2.    Logisztikai-dokumentáció rendelkezésre állása

 

1.2.1.    Aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik (felszerelés jegyzék)

 

 

 

1.2.2.    Rendelkezik általános logisztikai biztosítási tervvel

 

 

 

1.2.3.    Rendelkezik anyag-, technikai-biztosítási tervvel

 

 

 

1.2.4.    Rendelkezik szállítási, málházási tervvel

 

 

 

1.2.5.    Rendelkezik dokumentált eszköz-karbantartási eljárásrenddel

 

 

 

1.2.6.    Rendelkezik (folyamatosan aktualizált) étkezési, elhelyezési létszámmal, névjegyzékkel

 

 

 

1.2.7.    Rendelkezik balesetbiztosítással, harmadik személynek okozott kár esetére felelősségbiztosítással

 

 

 

1.2.8.    Rendelkezik kidolgozott személyazonosító rendszerrel

 

 

 

1.2.9.    Rendelkezik evakuáláskori logisztikai kiürítési, azonnali felszámolási tervvel

 

 

 

1.3.    Humánellátási komponens (élelmezés, ivóvíz, gyógyszerellátás)

 

1.3.1.    Rendelkezik tartós élelmiszer ellátmánnyal

 

 

 

1.3.2.    Rendelkezik eljárásrenddel a folyamatos alkalmazáskori étkeztetés-biztosításra

 

 

 

1.3.3.    Megoldott a folyamatos eü. ellátás eszközeinek készletezése

 

 

 

1.3.4.    Rendelkezik képességgel a szükséges ivóvízmennyiség folyamatos biztosításához

 

 

 

1.3.5.    Víztisztítási képesség

 

 

 

1.4.    Anyagi, technikai eszközök rendelkezésre állása

 

1.4.1.    Rendelkezik egységes, munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő egyéni felszerelésekkel, ruházattal

 

 

 

1.4.2.    Rendelkezik a speciális technikákhoz minősítéssel, engedéllyel, hozzá rendszeresített védőruházattal

 

 

 

1.4.3.    Rendelkezik a táborelhelyezési képesség eszközeivel

 

 

 

1.4.4.    Rendelkezik a tábor működtetéséhez szükséges technikai háttérrel

 

 

 

1.4.5.    Rendelkezik előírásoknak megfelelő tűzoltó eszközökkel

 

 

 

1.4.6.    Rendelkezik a csapat-egészségügyi biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.7.    Rendelkezik a szociális, higiéniás biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.8.    Rendelkezik a pihentetés/rekreáció eszközeivel

 

 

 

1.4.9.    Rendelkezik eljárási renddel a technikai víz folyamatos biztosításához

 

 

 

1.4.10.    Rendelkezik a híradó/informatikai biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.11.    Rendelkezik olyan szakemberrel, mely eszközök biztonsági minősítését elvégzi (kötéltechnika)

 

 

 

1.4.12.    Rendelkezik eljárásrenddel a tartalékeszköz-ellátás rövid és középtávú biztosításhoz

 

 

 

1.5.    Tárolás/raktározás komponense

 

1.5.1.    Szükséges eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

 

 

1.5.2.    Rendelkezik a málházás/cargózás végrehajtásához szükséges szakmai háttérrel

 

 

 

1.5.3.    Rendelkezik a veszélyes áruk biztonságos tároláshoz/szállításhoz szükséges szakmai háttérrel

 

 

 

1.5.4.    Biztosított az anyagi készletek nyilvántartásának feltételei (egyedi azonosítás, szavatossági idők, időszaki karbantartási igények)

 

 

 

1.6.    Szállítókapacitás rendelkezésre állása/tartása

 

1.6.1.    Rendelkezésére áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges szállító jármű – saját rendszerben

 

 

 

1.6.2.    Rendelkezésére áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges szállító jármű – lebiztosítással

 

 

 

2. Alkalmazás logisztikai feladatai, komponensei

 

2.1.    A logisztikai komponens felkészült-e a riasztás, értesítés vételét követően megteendő azonnali intézkedések végrehajtására

 

 

 

2.2.    Rendelkezik eljárásrenddel a riasztást követő logisztikai képesség lebiztosításokhoz való hozzáférésre (ha van)

 

 

 

2.3.    Rendelkezik képességgel a tábor x órán belüli felállításához

 

 

 

2.4.    Rendelkezik eljárásrenddel a kárterületen történő anyagi, technikai eszközök kiadására, visszavételére

 

 

 

2.5.    Rendelkezik helyszíni javító képességgel

 

 

 

2.5.1.    Eljárásrend a javításhoz

 

 

 

2.5.2.    Javítást végző személyzettel

 

 

 

2.6.    Rendelkezik eljárásrenddel a logisztikai műveleti naplózáshoz

 

 

 

2.7.    Rendelkezik eljárásrenddel logisztikai oldalról a szervezet/alegység váltásban 24 órán keresztüli tevékenységének biztosítására kárterületen

 

 

 

2.8.    Rendelkezik eljárásrenddel a hulladékkezelés-gyűjtési feladatához

 

 

 

2.8.1.    Veszélyes hulladékok elkülönített kezelése (orvosi hulladék) megoldott

 

 

 

2.9.    (Hazai alkalmazás esetén) Rendelkezik a szervezet/alegység speciális szakfeladatok logisztikai biztosításra, úgymint

 

2.9.1.    Lakosság értesítése, tájékoztatása megszervezése

 

 

 

2.9.2.    Személyek mentésének, keresésének megszervezése

 

 

 

2.9.3.    Lakosságvédelmi feladatok szervezésére (kitelepítés, kimenekítés, egyéni védelem)

 

 

 

2.9.4.    Árvízi szakfeladatok szervezése

 

 

 

2.9.5.    Rendkívüli időjárási viszonyok között alkalmazás szervezése

 

 

 

2.9.6.    Mozgástámogatás – speciális szállítások végrehajtásának biztosítása speciális eszközökkel (hajók, csónakok stb.)

 

 

 

2.9.7.    Kézi-rajként alkalmazásbiztosításhoz (árvíz, rakodás, építés, fertőtlenítés)

 

 

 

3. Kivonás, alaphelyzetbe hozás logisztikai feladatai, komponensei

 

3.1.    Rendelkezik eljárásrenddel az alábbiakra:

 

3.1.1.    Tábor kiürítés

 

 

 

3.1.2.    Anyagi, technikai eszközök, készletek hátrahagyása

 

 

 

3.1.3.    Az anyagi, technikai eszközök igényeinek kielégítésére, pótlására

 

 

 

3.2.    Rendelkezik eljárásrenddel a raktári visszavételezések és visszapótlások megszervezésére, végrehajtására

 

 

 

3.3.    Összefoglaló logisztikai jelentés a tevékenységről 30 napon belül

 

 

 

3.4.    Pénzügyi elszámolások végrehajtása meghatározott elszámolási időn belül

 

 

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, …………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

9. melléklet a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasításhoz

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ

alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) célul tűzte ki, hogy a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy Szervezeti és Műveleti Irányelvet ad ki.

A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve: szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM OKF szándéka az, hogy azon szervezetekkel kíván a jövőben együttműködni, illetve azon szervezeteket kívánja a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek ezen minimum szakmai követelményrendszernek, és ez alapján minősíttetik magukat.

A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:

–    alapvető vízkár-elhárítási tevékenység,

–    a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentőképességek (nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő, közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12 fő),

–    keresőkutyás tevékenység,

–    búvár tevékenység,

–    vezetés-irányítás, logisztika,

–    kötéltechnikai mentés,

–    vízi mentési képességek.

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek, és alávetik magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.

Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfóliót) kell a szervezetnek benyújtania. A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt.

A szervezetek szakmai irányítását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.

Felkészülés

 

1. Mentőcsapat megalakulása

Igen/Nem

1.1.     A megyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a mentőcsapat képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a helyi, megyei és országos katasztrófavédelmi rendszert

 

2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1.     Rendelkezik együttműködési megállapodással a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) területi szerveivel

 

2.2.     Mentőcsapat rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal

 

2.3.     Mentőcsapat rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a csapatkomponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására

 

2.4.     Mentőcsapat rendelkezik képességekkel a hazai és külföldi mentőcsapatok fogadására, erő-eszközök összevonására

 

2.5.     Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

2.6.     Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.7.     Csapattagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek

 

2.8.     Csapattagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal

 

2.9.     Csapattagok önkéntes alapon saját szabadidejük terhére vállalják a mentőcsapat alaprendeltetésében rögzített feladatokat

 

2.10.     A mentőcsapat az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja

 

2.11.     Mentőcsapat vállalja a hazai minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt

 

2.12.     Mentőcsapat évente frissítő gyakorlatot és képzést tart a BM OKF területi szerveinek felügyeletével

 

2.13.     Mentőcsapat külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez

 

2.14.     Mentőcsapat a BM OKF és területi szerveinek szakmai felügyeletét elfogadja

 

2.15.     Mentőcsapat a Katasztrófavédelem által történt bevonás esetén elfogadja
a BM OKF és területi szerveinek irányítási jogkörét (kiadott BM OKF igazoló kártya alapján kárterületre beléphet)

 

2.16.     Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tesz

 

3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1.     Mentőcsapat rendelkezik éves kiképzési tervvel

 

3.2.     A működésre, a finanszírozásra és a bevetésekre Mentőcsapat rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel

 

3.3.     Mentőcsapat működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik

 

3.4.     Mentőcsapat aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.5.     Csapattagok részéről csak a szükséges személyes adatok kerülnek nyilvántartásba

 

4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1.     Létezik-e hatékony kommunikáció a csapat döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?

 

4.2.     Rendelkezik csapatvezetővel és vezetési törzzsel

 

4.3.     Rendelkezik a csapat összekötővel (tiszt)

 

5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1.     Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő csapattagok kiválasztására?

 

5.2.     Átesnek-e a csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?

 

6. A csapat struktúrája

Igen/Nem

6.1.     A csapat struktúrája követi-e az alábbiakat:

 

6.1.1.     Vezetés

 

6.1.2.     Logisztika

 

6.1.3.     Árvízi védekezés

 

6.1.4.     Orvosi ellátás

 

6.2.     Mentőcsapat képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)

 

6.3.     Rendelkezik-e a csapat elegendő taggal és felszereléssel, hogy folyamatosan dolgozzon két váltásban, legalább 7 napig egy árvízvédelmi szakaszon vagy egy településen

 

6.4.     Képes-e a csapat teljes önellátását biztosítani a bevetés ideje alatt?

 

7. Képzés

Igen/Nem

7.1.     Rendelkezik-e a csapat képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a személyzetet az árvízi védekezési tevékenységre?

 

7.2.     Képes-e megfelelően együttműködni más csapattal a kárhelyen az alábbi helyzetekre:

 

7.2.1.     Hazai és nemzetközi csapat segítséget ajánl fel

 

7.2.2.     Hazai és nemzetközi csapat technikai támogatást vagy felszerelést kér

 

7.2.3.     Erőket megosztani és másik mentőcsapattal együtt dolgozni

 

7.2.4.     Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

 

7.3.     Mentőcsapat rendelkezik kiképzett csapatvezetővel és összekötő tiszttel

 

7.4.     Léteznek-e naprakész nyilvántartások a csapatszemélyzet képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?

 

7.5.     Létezik-e folyamatos képzési program, a felkészülésre, az eszközhasználatra?

 

7.6.     Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más mentőcsapattal

 

7.7.     Rendelkeznek-e a csapattagok a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel

 

7.8.     Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi vagy hazai igazolható kiképzettséggel

 

8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1.    Képes-e a csapat kommunikálni:

 

8.1.1.    Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

8.1.2.     Kifelé (kárterületi kommunikáció)

 

8.2.     Képes-e a csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?

 

9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1.    Rendelkeznek-e a csapattagok a következő személyi dokumentumokkal:

 

9.1.1.     Érvényes személyazonossági igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)

 

9.1.2.     Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)

 

9.1.3.     Rendelkezik balesetbiztosítással

 

9.1.4.     Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (kisgépkezelői stb.)

 

9.1.5.     Gépjárművezető a kategóriának (nehéz utánfutó) megfelelő vezetői engedéllyel

 

9.2.    Rendelkezik-e a csapat az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:

 

9.2.1.     A csapat csapattagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)

 

9.2.2.     A csapat adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)

 

9.2.3.     A csapattagok kapcsolattartási adatai sürgősség esetére

 

9.2.4.     A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal

 

9.2.5.     A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozat

 

9.2.6.     A felszerelések engedélyei/biztosításai

 

9.2.7.     Egészségügyi felszerelések listája

 

9.2.8.     Eszközökre biztosítással, harmadik személynek okozott kár esetén felelősségbiztosítással

 

9.2.9.     Használt műszaki mentőeszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel

 

9.3.    Létezik-e „Cselekvési terv” az alábbiak tekintetében:

 

9.3.1.     Kommunikáció

 

9.3.2.     Sürgősségi evakuáció

 

9.3.3.     Egészségügyi kimenekítés

 

9.3.4.     Kárterületi műveletek

 

9.3.5.     Védelem, biztonság

 

9.3.6.     Logisztika

 

9.3.7.     Szállítás

 

9.3.8.     Eseménynapló

 

9.3.9.     Mozgósítás és visszahívás

 

9.3.10.     Kárterületi tevékenység (árvízi védekezés, lakosság kimenekítés, lakosság tájékoztatás)

 

Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre

 

10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1.     Képes-e a csapat megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül (teljes készenlét elérése)?

 

10.2.     Rendelkezik-e a csapat több kitöltött papír alapú adatlappal?

 

10.3.     Csapat rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után

 

10.4.     Összegyűjtött-e a csapat vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról:

 

10.4.1.     Aktuális helyzet

 

10.4.2.     Időjárás

 

10.4.3.     Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok

 

10.4.4.     Sürgősségi evakuáció

 

10.4.5.     Egészségügyi, közállapotok

 

10.4.6.     Speciális vagy nem megszokott szempontok

 

11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1.     Kiválasztott-e a csapat egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet kezelési hatósággal együtt?

 

11.2.     Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:

 

11.2.1.     Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)

 

11.2.2.     Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)

 

11.2.3.     Védelem, biztonság

 

11.2.4.     Kommunikáció

 

11.2.5.     Orvosi ellátás (csapattagok)

 

11.2.6.     Élelmiszer, víz biztosítása a kárterületen lévőknek (önellátás 7 napig)

 

11.2.7.     Tisztaság, higiénia

 

11.2.8.     Ruhaszárító

 

11.2.9.     A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület

 

11.2.10. Hulladékgyűjtő terület

 

11.2.11. Önfenntartás 7 napig (áramellátás, működés, karbantartás, ellátás, elhelyezés)

 

Árvízi védekezési és mentési műveletek

 

12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1.     Mentőcsapat tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy megyei irányítással és más mentőcsapattal dolgozzon együtt?

 

12.2.     Elvégzi-e a csapat a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?

 

12.3.     Mentőcsapat egészségügyi komponense együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:

 

12.3.1.     Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (fertőzés elleni oltatás, higiéniás feltételek biztosítása)

 

12.3.2.     Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni

 

12.3.3.     Súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal

 

12.4.     Biztosít-e a csapat vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?

 

12.5.     Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel

 

12.6.     Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően lehetőleg összekötője útján folyamatosan, hosszan tartó hazai igénybevétel esetén naponta 18.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhely-parancsnokának és a küldő BM OKF területi szervének

 

13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1.     Használ-e a csapat egy csapatirányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?

 

13.2.     Képes a műveleti tervét aktualizálni

 

14. Felderítés

Igen/Nem

14.1.     Készít-e interjút a csapat a helyiekkel és a védekezést irányító szervvel (vízügy, önkormányzat) információgyűjtés céljából?

 

14.2.     Végez-e a csapat veszély/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat (egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?

 

14.3.     Használja-e a csapat jelölési rendszert (kiürített és ellenőrzött ingatlan, másodlagos veszély, szükséges állatmentés)?

 

15. Árvíz-védekezési műveletek

Igen/Nem

15.1.     Megfontolta-e a csapat a rendelkezésére álló információk alapján, hogy mely árvízi védekezési területen dolgozik?

 

15.2.     Képes meglévő védművek ideiglenes megerősítésére?

 

15.2.1.     Az elejétől a végéig összesen 1000 méter hosszú 0,15 méter magas (1 sor nyúlgát) vízzáró gát építését 40 fővel 40 óra alatt képes elvégezni (a homokot a helyi hatóságoknak kell rendelkezésre bocsátaniuk, a homok és a zsákok a helyszínen találhatók). (Járási mentőcsoport esetében létszámarányosan kevesebbet kell teljesíteni.)

 

15.2.2.     Képes fóliázni, műanyag fóliát lerakni (amennyiben egy meglévő gát vízzáróvá alakításához szükséges, annak felépítésétől függően)

 

15.2.3.     Képes homokzsáktöltő gépet kezelni, használni

 

15.3.     Képes vízügyi szakértői felügyelet mellett új ideiglenes árvízi védmű építésére

 

15.3.1.     Legalább 0,8 méter (vízoszlop magasság függvényében) magasságú víz visszatartására képes gátrendszer kiépítésére (bordás megtámasztás, buzgár megfogás stb.)

 

15.3.2.     Képes legyen a helyszínen rendelkezésre álló anyagokból töltést építeni (föld nyúlgát)

 

15.3.3.     Képes egy teherautóval megközelíthető területen belül legalább három helyszínen való munkavégzésre (település vagy védelmi szakasz). Járási mentőcsoport esetében minimum egy helyszínen

 

15.4.     Szivattyú kapacitások ismerete, képes legyen szivattyút kezelni

 

15.4.1.     Rendelkezik legalább 3 közepes teljesítményű szivattyúval
(1000-2000 liter/perc). Járási mentőcsoportok esetében 1 szivattyú
a minimum

 

15.5.     Mentőcsapat folyamatos készültséget tart fent

 

15.6.     Mentőcsapat képes a gátak és töltések felügyeletére és karbantartására

 

15.7.     Együttműködik a vízügyi hatóságokkal

 

15.8.     Kárterületi eljárási renddel rendelkezik

 

15.9.     Rendelkezik az éjszakai munkavégzéshez szükséges felszerelésekkel (reflektor, fáklya)

 

16. Orvosi ellátás

Igen/Nem

16.1.     Biztosít-e a csapat sürgősségi orvosi ellátást kihűlt, sokkot kapott áldozat túlélésének növelésére az elérésüktől kezdve, a kimentés ideje alatt és egészen átadásuk
pillanatáig?

 

16.2.     Biztosított-e az orvosi ellátás a csapattagok számára?

 

16.2.1.     Elsődleges ellátás

 

16.2.2.     Sürgősségi betegellátás

 

16.2.3.     Egészségügyi szűrés

 

16.3.     Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással a csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?

 

16.4.     Biztosított-e az orvosi ellátás adminisztrációja? Vezet-e a csapat vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről

 

17. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

17.1.     Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és a hozzákapcsolódó dokumentációkkal (település térkép, elöntési térkép, kitelepítési terv, veszély-elhárítási terv)?

 

Csapat visszavonás

18. Visszavonási stratégia, kivonulás

Igen/Nem

18.1.     Koordinálta-e a csapat távozását a helyi veszélyhelyzet kezelési hatósággal?

 

18.2.     Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett, felhasznált anyagok mennyisége, kimentett személyek száma)?

 

18.3.     Megfontolta-e a csapat vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?

 

18.4.     Lebontják-e a tábort mielőtt elindulnak?

 

18.5.     Közreműködnek az utóműveletekben (mentesítés, kárbecslés, romeltakarítás, állati tetemek összegyűjtése)

 

18.6.     Elkészítik-e a bevetési jelentésüket a BM OKF-nek 30 napon belül?

 

Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó Háttéranyag (készíti: szervezet). Záró Összefoglaló Jelentés (készítő: területi szerv).

Kelt, ……………………, ………… év ………… hó …… nap

………………………………………………
BM OKF által kijelölt minősítő csoport vezetője

    …………………………………………    ……………………………………………
    Önkéntes mentőszervezet vezetője    BM OKF területi szervének vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!