nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról
2013-11-15
2013-11-15
1
Jogszabály

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9–13. §, a 14. § a)–d) és f) pontja, valamint az 1–4. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § e) pontja, a 15. § és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. §, a 19. § és a 20. §, valamint a 7. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § és a 18. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartását (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezető szervnek a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

2. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) a Nyilvántartásba való adatrögzítéssel történő adatszolgáltatása a Hivatal által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül zajló elektronikus adatátadással valósul meg.

(2) A Nyilvántartás adatait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás összesítésével, egységes adatbázisban kezeli.

3. § (1) A Nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért, valamint az általa szolgáltatott adatok hitelességéért a jegyző, illetve a járási hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásért felelős személy) felel.

(2) A Hivatal a Nyilvántartás üzemeltetése során biztosítja, hogy az arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(3) A Hivatal a központi szerverén folyamatosan naplózza a Nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási eseményeket – ide értve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is –, valamint gondoskodik arról, hogy azok visszakereshetőek legyenek.

2. A Nyilvántartás működtetése

4. § (1) A Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a (2), a (4), valamint a (6) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult személy) teljesítik.

(2) Az adatszolgáltatásért felelős személy a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatás teljesítésére a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal, illetve a járási hivatal (a továbbiakban együtt: hatóság) ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban álló munkatársai közül – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kijelölő okirat kitöltésével – egy e-képviselőt jelöl ki. A kijelölő okiratot postai úton meg kell küldeni a Hivatal részére.

(3) Az adatszolgáltatásért felelős személy haladéktalanul köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.

(4) A nyilvántartásba vett e-képviselő a hatóság ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban álló munkatársai közül a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatásra további személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: e-ügyintéző). Az e-ügyintéző kijelölése elektronikus úton, a Hivatal által erre a célra rendszeresített webes kezelőfelületen történik. A kijelöléshez meg kell adni az e-ügyintézőnek az ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait.

(5) Az e-képviselő a hatóság e-ügyintézői közül kiemelt felhasználót jelölhet ki. A kiemelt felhasználó a hatóságnál dolgozó valamennyi adatszolgáltatásra jogosult személy Nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységének nyomon követésére jogosult.

(6) Az e-ügyintéző kijelölésére vonatkozó szabályok szerint az e-képviselő a hatóság munkatársai közül az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátásokkal összefüggő hatósági ügyben eljárási cselekményeket egyébként nem végző adatrögzítőt is kijelölhet. Adatrögzítőként közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy jelölhető ki.

(7) Az e-képviselő köteles a Hivatal felé elektronikus úton bejelenteni, ha a (4) vagy a (6) bekezdés szerinti személyek nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó, valamint az adatrögzítő kijelölése a Hivatal felé elektronikus úton, a webes kezelőfelületen tett bejelentéssel vonható vissza.

(8) Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó és az adatrögzítő megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.

5. § (1) Az adatszolgáltatásra jogosult személy az Szt. 18/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat – a döntés jogerőre emelkedésének időpontját kivéve – legkésőbb az ellátással összefüggő döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül rögzíti a Nyilvántartás működtetésének alapjául szolgáló adatrögzítő felületen. A rögzített adatok akkor válnak a Nyilvántartás részévé, amikor az ellátással kapcsolatos döntés jogerőre emelkedésére vonatkozó adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti. A jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az adatszolgáltatásra jogosult személy számára a Nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy a hatóság informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidőn belül munkaidőben legalább két egymást követő munkanapon keresztül nem volt elérhető.

(3)1

(4) Ha a Nyilvántartásban rögzített adat akként változik meg, hogy azzal összefüggésben hatósági döntéshozatalra nem kerül sor, az adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy legkésőbb az adatváltozásról való tudomásszerzést követő munkanapon módosítja.

6. § (1) A Nyilvántartásban rögzített Társadalombiztosítási Azonosító Jelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából való adatigénylés útján az eljáró hatóság ellenőrzi.

(2) Ha az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy vagy az adott ellátás megállapítása során figyelembe vett más személy már szerepel a Nyilvántartásban, és az ellátásra való jogosultság feltételei fennállnak, az új ellátásra vonatkozó adatokat a Nyilvántartásban már szereplő adatokhoz kapcsoltan rögzíti.

(3)2

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 15-én lép hatályba.

(2) Az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése 2013. december 16-án lép hatályba.

(3) A 11. § és a 21. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Az 5. § (1) és (2) bekezdését az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátásokkal összefüggésben 2013. december 15-ét követően indult hatósági ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 6. § (1) bekezdését az Szt. 18/B. §-a szerinti ellátásokkal kapcsolatos azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekkel összefüggésben a Nyilvántartásba történő adatszolgáltatásra 2013. december 15-ét követően kerül sor.

(3) Az adatszolgáltatásért felelős személy az e-képviselő első alkalommal történő kijelölése során kitöltött kijelölő okiratot 2013. november 22-éig küldi meg a Hivatal részére.

(4) Az Szt. 140/T. § (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 161/U. § (3) bekezdése szerint rögzített adatok esetében a jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni. A rögzített adatok akkor válnak a Nyilvántartás részévé, amikor az ellátással kapcsolatos döntés jogerőre emelkedésére vonatkozó adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti.

9. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza

a) az ellátást igénylő személynek és az ellátás megállapítása során az Szt. rendelkezései alapján figyelembe vett személynek az Szt. 18. § a) pontjában vagy 18/A. § a) pontjában szereplő adatait,

b) az ellátást igénylő személy állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását,

c) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.”

10. § A Pr. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § Az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, az Szt. 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokról hozott döntésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.”

11. §3

12. § A Pr. 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a kérelmező nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, a bizonyítványban a „Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik” szöveget kell feltüntetni.”

13. § A Pr. a következő 62. §-sal egészül ki:

„62. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-t, 35. § (1) bekezdését, valamint 2. számú mellékletet, 2/A. számú mellékletet, 3. számú mellékletet, 4. számú mellékletet, 9. számú mellékletet és 12. számú mellékletet a 2013. december 15-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

14. § A Pr.

a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2/A. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 9. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 12. számú melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

15. § A Pr. 35. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg lép.

16. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 66/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, a rendszeres kedvezményről hozott döntésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.”

17. § A Gyer. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tárgyhónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíjat december hónap kivételével a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani, ideértve a jogosultság megszűnésének hónapjára a Gyvt. 24. § (7) bekezdése alapján járó megelőlegezett gyermektartásdíjat is. A december hónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.”

18. § A Gyer. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Államkincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig gondoskodik az igényelt összegnek a folyósító szerv részére történő átutalásáról, egyidejűleg az országosan összesített létszám- és kifizetési adatokat megyénként, gyámhivatalonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium részére.”

19. § A Gyer. a következő 185. §-sal egészül ki:

„185. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel megállapított 66/A. § (2a) bekezdését és 3. számú mellékletet a 2013. december 15-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

20. § A Gyer. 3. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

21. §4

1. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

az időskorúak járadékának megállapítására

1. Személyes adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Születési neve:     

1.1.3.    Anyja neve:     

1.1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.5.    Lakóhelye:     

1.1.6.    Tartózkodási helye:     

1.1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8.    Állampolgársága:     

1.1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.10.    Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.11.    A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1.    c egyedülálló,

1.2.2.    c házastársával/élettársával él együtt.

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1.    Neve:     

1.4.2.    Születési neve:     

1.4.3.    Anyja neve:     

1.4.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.4.5.    Lakóhelye:     

1.4.6.    Tartózkodási helye:     

1.4.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2. Jövedelmi adatok:

 

A

B

C

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

3. Nyilatkozatok:

3.1.     Tudomásul veszem, hogy

3.1.1.     a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2.     köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2.     Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

3.3.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.3.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.4.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.4.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………………………………………., ……………………………………….

    

    

kérelmező aláírása

kérelmező

 

házastársának/élettársának aláírása

__________

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1.     A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1.    „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2.     A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1.     „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.2.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.2.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.2.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.3.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.4.    Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.5.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.6.    A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.6.1.    a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.6.2.    a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.7.    A jövedelem típusai:

4.2.7.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

4.2.7.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.7.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.7.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.7.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.7.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.8.    A jövedelemről – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági támogatás kivételével – a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

2. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

1.    Személyi adatok

1.1.    [A HATÓSÁG TÖLTI KI]

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Anyja neve:     

1.1.3.    Születés helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.4.    Lakóhelye:     

1.1.5.    Tartózkodási helye:     

1.1.6.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.7.    Állampolgársága:     

1.1.8. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.8.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.8.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.8.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.8.4. c menekült/oltalmazott/hontalan

1.2.    [AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI]

1.2.1.    Telefonszám (nem kötelező megadni): .    .......................................................................................................

1.2.2.    Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

    

1.2.3.     A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

    

1.2.4.     Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):

    

    

    

    

1.2.5.    Családi állapot:

1.2.5.1.    c egyedülálló,

1.2.5.2.    c házastársával/élettársával együtt élő.

1.2.6.    A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa személyes adatai:

1.2.6.1.    Neve:     

1.2.6.2.    Születési neve:     

1.2.6.3.    Anyja neve:     

1.2.6.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.2.6.5.    Lakóhelye:     

1.2.6.6.    Tartózkodási helye:     

1.2.6.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2. Jövedelmi adatok*

 

A

B

C

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

* Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követően a jövedelemben változás állt be.

3.     Nyilatkozatok

3.1.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.1.1.**    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.1.2.    az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.2.1.**    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.2.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3.    Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát.

3.4.    Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Kelt:     ,......................................................

    

    

kérelmező aláírása

kérelmező

 

házastársának/élettársának aláírása

 

 

__________

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1.    A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1.    Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2.    A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1.    A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló és az aktív korúak ellátására való jogosultságának megszűnését követően jövedelmében változás nem állt be.

4.2.2.    „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.3.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.3.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.3.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.4.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.5.    Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.6.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.7.    A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.7.1.    a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.7.2.    a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.8.    A jövedelem típusai:

4.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

4.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.9.    A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell – a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás kivételével – a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

3. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

aktív korúak ellátásának megállapítására

1.     Személyi adatok

1.1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Születési neve:     

1.1.3.    Anyja neve:     

1.1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.5.    Lakóhelye:     

1.1.6.    Tartózkodási helye:     

1.1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8.     Állampolgársága:     

1.1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.10.    Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.11.     A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.2.     A kérelmező családi állapota:

1.2.1.    c egyedülálló,

1.2.2.    c házastársával/élettársával él együtt.

1.3.     A kérelmező

1.3.1.    c részesül fogyatékossági támogatásban,

1.3.2.    c nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.4.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.4.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.4.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.4.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.5.     A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.5.1.    Neve:     

1.5.2.    Születési neve:     

1.5.3.    Anyja neve:         

1.5.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.5.5.    Lakóhelye:     

1.5.6.    Tartózkodási helye:     

1.5.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.6.     A kérelmező házastársa/élettársa

1.6.1.    c részesül fogyatékossági támogatásban,

1.6.2.    c nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.7.     A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

Név

(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.8.1.

 

 

 

 

 

 

1.8.2.

 

 

 

 

 

 

1.8.3.

 

 

 

 

 

 

1.8.4.

 

 

 

 

 

 

1.8.5.

 

 

 

 

 

 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2.     Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3.    Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

3.1.    Kérjük, hogy

3.1.1.    c itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és

3.1.2.    jelölje aláhúzással, ha

    a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt csatolta vagy

    b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását annak folyósításáról, vagy

    c) fogyatékossági támogatásban részesül.

3.1.3.    Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a Magyar Államkincstár Igazgatóságának erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét:

    

    

3.2.    Kérjük, hogy

3.2.1.    c itt jelölje be, ha Ön állástalan, és

3.2.2.    jelölje aláhúzással, ha csatolta

    a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött;

    b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító szerv igazolását.

3.2.3.    Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:

    c a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.

3.2.4.    Amennyiben Ön

    a) a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak a munkaügyi központnak a megnevezését és címét, amely Önnek ellátást folyósított, vagy amellyel Ön együttműködött:

    

    

    b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezését és címét:

    

    

4.    Nyilatkozatok

4.1.     Tudomásul veszem, hogy

4.1.1.     a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

4.1.2.     köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

4.2.     Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.3.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2.     a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3.    keresőtevékenységet nem folytatok,

4.3.4.     gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,

4.3.5.    közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,

4.3.6.    vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,

4.3.7.    vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést,

4.3.8.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.4.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.4.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

4.4.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ....................................................................., ..................................

 

 

 

 

.....................................................

.....................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

5.1.     A személyi adatok kitöltéséhez:

5.1.1.     „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

5.1.2.     „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít:

    a) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

    b) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,

    c) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

    d) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.1.3.    A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.

5.2.     A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

5.2.1.     „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.2.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.2.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.2.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.3.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

5.2.4.    Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.5.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.6.    A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7.    A havi jövedelem kiszámításakor

5.2.7.1.    rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

5.2.7.2.    nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8.    A jövedelem típusai:

5.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9.     A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

5.3.     A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez

5.3.1.     Egészségkárosodott az a személy, aki

    a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy egészségi állapota nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

    b) vakok személyi járadékában részesül, vagy

    c) fogyatékossági támogatásban részesül.

5.3.2.    A kérelemhez

5.3.2.1.    az 5.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;

5.3.2.2.    az 5.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben

    a) mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül, vagy

    b) meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.

5.3.3.    Állástalan az a személy:

    a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy

    b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

    c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

    d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy

    e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

5.3.4.     A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

    a) az 5.3.3. pont a) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;

    b) az 5.3.3. pont b) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;

    c) az 5.3.3. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;

    d) az 5.3.3. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.

5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

4. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

az ápolási díj megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve:     

1.1.2. Születési neve:     

1.1.3. Anyja neve:     

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):     

1.1.5. Lakóhelye:     

1.1.6. Tartózkodási helye:     

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8. Adóazonosító jele:     

1.1.9. Állampolgársága:     

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:     

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. c súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. c fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. c 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. c 18. életévét betöltött tartósan beteg.

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

1.2.3. Kijelentem, hogy

1.2.3.1. keresőtevékenységet:

1.2.3.1.1. c nem folytatok,

1.2.3.1.2. c napi 4 órában folytatok,

1.2.3.1.3. c otthonomban folytatok;

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. c részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2. c nem részesülök;

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.3.4.1. c a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.3.4.2. c az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:

c közoktatási intézmény tanulója,

c óvodai nevelésben részesül,

c nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

c felsőoktatási intézmény hallgatója.

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve:     

2.1.2. Születési neve:     

2.1.3. Anyja neve:     

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):     

2.1.5. Lakóhelye:     

2.1.6. Tartózkodási helye:     

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2.1.8. Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:     

2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme:     

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

2.2.1. c Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

2.2.2. c Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................, ....................................................

    ..........................................................     ...................................................

    az ápolást végző személy aláírása    az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni.

4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése értelmében

    4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

        4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,

    4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

    4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nem tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá az a saját jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

    4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki az alábbi tevékenységek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével is – közlekedni.

4.2. A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

4.3. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

5. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására

1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.    Neve:     

1.2.    Születési neve:     

1.3.    Anyja neve:     

1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.5.    Lakóhelye:     

1.6.    Tartózkodási helye:     

1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.8.     Állampolgársága:     

1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.10.    A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.10.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.10.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.10.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.10.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

2.    A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen megjelölni!

2.1.     c Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását,

2.1.1.     c bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy

2.1.2.    c mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:

    (kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)

2.1.2.1.    c egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély,

2.1.2.2.    c hadigondozotti pénzellátás,

2.1.2.3.    c nemzeti gondozotti pénzellátás,

2.1.2.4.    c központi szociális segély,

2.1.2.5.    c rokkantsági járadék,

2.1.2.6.    c rokkantsági ellátás,

2.1.2.7.    c öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült),

2.1.2.8.    c magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják).

2.1.3.    Jelölje aláhúzással, ha csatolta:

2.1.3.1.    az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot

    (ellenkező esetben adja meg annak a gyámhivatalnak a megnevezését és címét, amely a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelte:

    

    );

2.1.3.2.    a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát

    a) a hadigondozotti pénzellátás,

    b) a nemzeti gondozotti ellátás,

    c) a központi szociális segély,

    d) a rokkantsági járadék,

    e) a rokkantsági ellátás,

    f) a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként való

folyósításáról.

    [Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, kérjük, adja meg annak a szervnek a megnevezését és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint kérjük, adja meg az ellátás folyósítási számát:

    

    ]

2.2.    c Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

    (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

2.3.    c Méltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

    (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

3.    A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

3.1.    A kérelmező családi körülménye:

3.1.1.        c egyedül élő,

3.1.2.        c nem egyedül élő.

3.2.    A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

3.2.1.    A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó születési ideje

Megjegyzés*

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

3.3.    Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

 

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

7.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

8.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

4. Nyilatkozatok

4.1.    A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel

4.1.1.        c kérem,

4.1.2.        c nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!)

4.2.    A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!):

4.2.1.        c A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:

    

     címre kérem.

4.2.2.        c A közgyógyellátási igazolványt személyesen veszem át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél.

4.3.    Kijelentem, hogy

4.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2.     a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3.    a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

4.4.    Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

4.5.    Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.6.    Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................., ..........................................................

 

..........................................................................

..........................................................................

 

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának

 

 

aláírása

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

5.1.    A kérelem benyújtásának lehetőségei

5.1.1.     Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.

5.1.2.      A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője bírálja el, ahol életvitelszerűen tartózkodik. FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra!

5.2.     A jövedelmi adatok kitöltéséhez

5.2.1.    Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.

5.2.2.    Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

5.2.3.    Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

5.2.4.    Közeli hozzátartozónak számít:

    a) a házastárs, az élettárs;

    b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

    c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki

    ca) húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

    cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

    cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

    cd) tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos – korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.2.5.    A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalt keresi meg az adatszolgáltatás érdekében.

5.2.6.    A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosító ellátások:

5.2.6.1.     rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%,

5.2.6.2.    öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében,

5.2.6.3.     rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az egészségkárosodása),

5.2.6.4.    öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban.

5.2.7.    Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.7.1.    A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.7.2.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.7.3.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.7.4.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.

5.2.7.5.    A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az őstermelő bevétele nem több mint a kistermelés értékhatára. Ha az őstermelő részére támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint a kistermelés értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege.

5.2.7.6.    Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.7.7.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.7.8.    A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7.9.    A havi jövedelem kiszámításakor

    a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

    b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8.    Jövedelem típusai

5.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9.    A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám ................................................................................................ település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ................................................................................................ település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

 

A

B

C

D

 

Név

(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.

 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

4. Nyilatkozatok

 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

 

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ………………………………

 

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése]}

 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

    

 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

A) lap

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

I.) Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: .......................................................................................................................................................................………

Születési neve: .......................................................................................................................................................……….

Anyja neve: ............................................................................................................................................................……….

Születés helye, ideje: ..............................................................................................................................................………

Lakóhely: c c c c irányítószám .......................................................................................................... település
.......................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: c c c c irányítószám .............................................................................................. település
........................................................... utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): c c c - c c c - c c c

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………………

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.)

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................................

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:

3/A táblázat:

 

Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állampolgársága

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

1. Házastársa, élettársa

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

2. Egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik)

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

3. Gyermekei

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

3/B táblázat: (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi!)

 

Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állampolgársága

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

1. Szülő

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

2. Szülő házastársa/élettársa

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

3. Kérelmező testvérei

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

 

 

 

 

 

c c c - c c c - c c c

Megjegyzés:

1. A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni.

2. A 3/A és 3/B táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell.

3. A 3/A és 3/B táblázat „Állampolgársága” oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni azt is, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.

4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában kérem a jogerős határozat egy példányának megküldését az ellátást biztosító intézmény részére:

Gyermek neve

A gyermekétkeztetést biztosító intézmény teljes neve

A gyermekétkeztetést biztosító intézmény címe (irányítószám, településnév, utca, házszám)

A gyermek az intézményi étkeztetést igénybe veszi (a megfelelő válasz aláhúzással jelölendő)

 

 

 

igen/nem

 

 

 

igen/nem

 

 

 

igen/nem

 

 

 

igen/nem

Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló (14-18 éves) számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdés a)-b) pontja].

5. Kijelentem, hogy

a) gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom,    c

b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,    c

c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó megjegyzésben foglalt feltételeknek megfelel,    
    c

d) a kiskorú gyermek, gyermekek családbafogadó gyámul rendelt hozzátartozója vagyok.    c

(Aktuális rész x-szel jelölendő!)

6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!]

6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, kijelentem, hogy

c nyugellátásban,

c megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás),

c korhatár előtti ellátásban,

c szolgálati járandóságban,

c balettművészeti életjáradékban,

c átmeneti bányászjáradékban,

c időskorúak járadékában, vagy

c a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátásban

részesülök. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósítást igazoló irat csatolandó!)

6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok:     

6/c. A gyámrendelés oka:     

6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma:     

    

6/e. Alulírott gyám, a gyermek, gyermekek tartására kötelezett vagyok, mert

c tartási kötelezettségemet j ogerős bírósági döntés kimondja, vagy

c a gyermek, gyermekek szülei nem élnek, vagy

c a gyermek, gyermekek szülei a gyermek, gyermekek tartására nem képesek, mert     

    

    

(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!)

II.) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs (élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

 

 

 

 

 

 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

 

 

 

 

 

 

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

 

 

 

 

 

 

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

 

 

 

 

 

 

7. A család összes nettó jövedelme

 

 

 

 

 

 

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

 

 

 

 

 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

III.) Vagyoni adatok

Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ................................................;................................................... város/község ................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ...................... év.

Becsült forgalmi érték: ................... Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ................................................................................... város/község ................................................. út/utca ......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ............ év.

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe: ……………............................. város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .............................................................................., címe: ......................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év.

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.

Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év.

Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.

Összes vagyontárgy

(Ügyintéző tölti ki!)

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Egyéb nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Kelt: ...................................................., ...............................

 

 

………………..……………………………..……

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek
aláírása

B) lap

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!)

c    Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem.

        …………………………………………...    ……………………………

         szülő/családbafogadó gyám aláírása    szülő aláírása

2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek (nagykorúvá vált gyermek) neve

A bölcsőde, nevelési-oktatási, felsőoktatási intézmény teljes neve, ahol a gyermek bölcsődei, óvodai ellátásban részesül vagy a tanuló, hallgató tanul

Az intézmény címe (irányítószám, településnév, utca, házszám)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.]

3. EGYÉB NYILATKOZATOK

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, ………………………………………

………………...……..……………………………………

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek
aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ:

Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítására már a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően sor került, a B) lap önállóan is benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I.) Személyi adatokra vonatkozó részének 1–3. pontját tartalmazó részét.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!