nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
2013-11-17
2014-07-31
2
Jogszabály

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

PÉNZTÁRGÉP KÖTELEZŐ HASZNÁLATA

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól

a) a pénztárgép meghibásodása,

b) áramszünet,

c) a pénztárgép bevonása,

d) a pénztárgép eltulajdonítása,

e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése

esetén, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés csak az érintett pénzátvételi helyen és

a) a pénztárgép meghibásodása esetén a meghibásodás bekövetkeztétől a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett üzembe helyezett pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,

b) áramszünet esetén az áramszünet idején,

c) a pénztárgép bevonása esetén a bevonás idején,

d) a pénztárgép eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az új pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés észlelésétől számított 15. napig

érvényes.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítésének feltételei a (3) bekezdés a)–d) pontjában írt időtartam lejárta előtt más módon helyreállnak, a (2) bekezdés szerinti mentesülés ennek időpontjáig érvényes.

(5) A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként a (2) bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni, külön megjelöléssel vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. Cserepénztárgép használata esetén a 42. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.

II. FEJEZET

A KÖZVETLEN ADATLEKÉRDEZÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALÓLI EGYEDI MENTESÍTÉS

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a 4. és 5. mellékletben meghatározott tartalommal és formában, és az ott meghatározott módon köteles teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján használó adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíti.

3. § (1) A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(2) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:

aa) település megnevezése,

ab) közterület neve,

ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és

b) azt, hogy az üzemeltető pénztárgépet használó rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

(4) Az egyedi mentesítést az állami adóhatóság megadja, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, vagy az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(5) Az egyedi mentesítés 1 évre szól.

(6) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal korábban. Ebben az esetben az (1)–(5) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(7) A kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban, továbbá az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője a 3. melléklet A) pont 9. alpontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával a 4. mellékletben meghatározott adatokat CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküldi a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. Az adóalany kérelmére az állami adóhatóság az egyedi mentesítés tárgyában hozott határozatában engedélyezheti az adatszolgáltatási kötelezettség (8) bekezdés szerint történő teljesítését.

(8) A (7) bekezdéstől eltérően az adóalany a 2. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

(9) Amennyiben az állami adóhatóság az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján megállapítja, hogy az elektronikus hírközlő hálózat az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt elérhetővé vált, az állami adóhatóság az egyedi mentesítést visszavonja az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával.

III. FEJEZET

PÉNZTÁRGÉP FORGALMAZÁSA ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A pénztárgép forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

4. § (1) Az e fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) metrológiai hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon az MKEH központi szerve (a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság) jár el.

(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

5. § (1) A pénztárgép forgalmazását az engedélyező hatóság akkor engedélyezi, ha a pénztárgép megfelel az e rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

(2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan pénztárgép forgalmazása engedélyezhető, amely képes – a külön jogszabály szerint – adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket euróban határozták meg.

(3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,

a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,

c) akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

6. § A forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a pénztárgépet kizárólag saját használatra kívánja importálni, előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

7. § A központi kommunikációs egységgel kiszolgált adóügyi ellenőrző egység rendszerek engedélyezésének jelen alcímben foglaltaktól eltérő szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

8. § (1) A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,

b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,

bc) adóügyi ellenőrző egysége felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző számát,

c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,

d) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

a) 1 db adóügyi ellenőrző egység és nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek,

b) a pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, stb.) azonosításához szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek az e rendeletben előírt feltételeknek,

c) a pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, a 6. melléket C) 1. pontjában meghatározott dokumentáció,

d) az adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének teljes leírását, az adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének, a végrehajtás feltételeinek a leírását, az adóügyi ellenőrző egységben lévő adattároló adatállományainak, azok mezőinek, rekordjainak részletes jelentés leírását,

e) a pénztárgép és a pénztárgép-nyomtató szervizkönyve,

f) forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy

fa) forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül,

fb) a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

fc) az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,

g) nyilatkozat a felhasználó részére a számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a számlakészítés megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek,

h) gyártói nyilatkozat, amely szerint az adóügyi ellenőrző egység adattároló egysége legalább 16 milliárd karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére.

(5) A gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes rendszerek (felhasználói programok) esetében a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési jegyzőkönyvet is.

(6) A kérelemhez mellékelni kell továbbá:

a) az adóügyi ellenőrző egységben történő adatfeldolgozás struktúráját és teljes körű leírását és az adóügyi ellenőrző egységben futó program teljes forráskódját,

b) a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.

(7) Számítógép alapú pénztárgépek esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

a) a pénztárgép program etalon verzióját – feltüntetve a program megnevezését, a gyártó nevét, székhelyét, és az átadás dátumát –, amelynek tartalmaznia kell minden olyan felhasználói program modult, amely részt vesz a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában,

b) ellenőrző médiát, amely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére,

c) az ellenőrző média használatának leírását, amely tartalmazza

ca) az ellenőrző program nevét,

cb) az összehasonlításra kerülő fájlok listáját,

cc) az összehasonlító eljárás leírását,

cd) az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek),

d) teszt programot, amely alkalmas az adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára és annak ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik.

(8) Elektronikus napló szolgáltatást nyújtó pénztárgép esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

a) az elektronikus napló elkészítésének teljes körű leírását,

b) a digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációját,

c) szerződést vagy egyéb igazoló dokumentumot arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára,

d) a magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírását,

e) a digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges programot,

f) a nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközöket,

g) az elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírását, az archivált fájlok megjelenítésére szolgáló eszközöket.

(9) A (4)–(8) bekezdésben meghatározott dokumentációt, valamint a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és technikai funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

9. § (1) A kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell a pénztárgép valamennyi funkciójának ismertetését. A pénztárgép kizárólag ezeket a funkciókat hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

(2) A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) hardver konfiguráció leírása,

c) számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása

ca) operációs rendszer,

cb) szoftver komponensek,

d) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),

e) értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása,

f) napi zárás folyamatának részletes leírása,

g) adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása,

h) számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)

ha) számla típusok felsorolása,

hb) hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra,

hc) a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása,

hd) többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése,

he) a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése,

hf) a használni kívánt előnyomott számlák mintája,

i) euróra átállás folyamata:

ia) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,

ib) tevékenységek az átállás időpontjában,

ic) az átmeneti időszak jellemzői,

j) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása,

k) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ka) forint üzemmód,

kb) felkészülési időszak,

kc) euró üzemmód.

(3) A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata,

c) az adóügyi ellenőrzőegység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az online kapcsolat alól felmentést kapott,

d) fejlécadatok beállítása és módosítása,

e) áfa kulcs változtatásának módja,

f) az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:

fa) a megtelés közeli állapot határa, kezelése,

fb) a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén,

g) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép funkciók,

h) a pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek,

i) számítógép alapú pénztárgép esetén az ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával,

j) az adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos jelzések.

(4) A pénztárgép értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

3. Típusvizsgálat

10. § (1) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja a pénztárgép e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

(2) A típusvizsgálat

a) műszaki vizsgálatból,

b) informatikai vizsgálatból és

c) a dokumentáció vizsgálatából áll.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

11. § A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, az engedélyező hatóság a forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon, stb.) értesíti. Az eszközt a típusvizsgálatra az engedélyező hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.

12. § A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság az engedélyező hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

13. § (1) A típusvizsgálatra az engedélyező hatóság hivatali helyiségében, és – szükség szerint – külső helyszínen kerül sor.

(2) A típusvizsgálattal érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére – ideértve az engedélyező hatóság hivatali helyiségét is – szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.

(3) Amennyiben a típusvizsgálattal érintett pénztárgép sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása indokolt, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt – a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

(4) A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátani.

14. § A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt az engedélyező hatóság részére be kell nyújtani.

15. § A típusvizsgálaton az engedélyező hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

16. § A típusvizsgálat során az engedélyező hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgéppel.

17. § Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az engedélyező hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

18. § (1) Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek – ideértve azt az esetet is, ha a 17. § alapján a kérelmező az engedélyező hatóság felhívásának megfelelő módosításokat elvégezte –, az engedélyező hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

(2) A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.

(3) Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

(4) A típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

4. Forgalmazási engedély

19. § (1) A típusvizsgálat megállapításai alapján az engedélyező hatóság határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

(2) A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,

b) a forgalmazható pénztárgép típusának pontos megnevezése,

c) a forgalmazási engedély száma,

d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

20. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.

(2) A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

(3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.

21. § (1) Pénztárgép csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.

(2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.

22. § Az engedélyező hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó

a) meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet forgalmaz vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik,

b) egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba,

c) nem tesz eleget a 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak,

d) a pénztárgépet nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el,

e) nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

23. § Az engedélyező hatóság elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) a forgalmazási engedély kiadásáról, a forgalmazási engedély módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról a 19. § (2) szerinti adatok, továbbá a határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok átadásával. A tájékoztatással egyidejűleg az engedélyező hatóság elektronikus úton megküldi a forgalmazó által az engedély kiadása iránti kérelemhez benyújtott, a 8. § (9) bekezdése szerinti elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

5. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése

24. § (1) Ha a forgalmazó az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépen bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,

a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,

b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése

iránti kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a módosítás, kiterjesztés indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.

(3) A módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben a forgalmazó a módosításra a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő valamennyi pénztárgép szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében működő üzemeltető program (a továbbiakban: adóügyi ellenőrző egység szoftver) frissítését a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követően a NAV távoli hozzáférés útján végzi el azon pénztárgépek tekintetében, amelyek vonatkozásában az adóalanya 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adóügyi ellenőrző egység szoftver új változatát az engedélyező hatóság bocsátja a NAV rendelkezésére a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.

(5) A NAV hivatalos honlapján közzétett közleményében tájékoztatja az érintett üzemeltetőket a (4) és (6) bekezdés szerinti adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítésének szükségességéről és ennek menetéről.

(6) Azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, az adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítését kizárólag abban az esetben kell elvégezni, amennyiben ezt a forgalmazó a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében kifejezetten megjelölte. Ebben az esetben a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a pénztárgép üzemeltetőjének jelzése alapján a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek adóügyi ellenőrző egység szoftvere lecserélésre kerüljön az újonnan engedélyezettre.

IV. FEJEZET

A PÉNZTÁRGÉP SZERVIZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

6. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése

25. § A szerviznek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az illetékes állami adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. A nyilvántartásba vételről az állami adóhatóság 15 napon belül dönt.

26. § A szervizek nyilvántartása valamennyi szerviz esetében tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a szerviz neve, székhelye, adószáma,

b) a szerviz nyilvántartási száma.

27. § (1) Az állami adóhatóság – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával – törli a szervizt a nyilvántartásból, ha

a) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/D. § (2) bekezdésében foglalt feltételeinek,

b) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (3) bekezdésében foglalt feltételeinek,

c) a nem egyéni vállalkozó szerviznek három hónapon keresztül nincs érvényes műszerész igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze,

d) az egyéni vállalkozó szerviz tevékenységét három hónapon keresztül szünetelteti,

e) azt a szerviz kérelmezi,

f) a szerviz jogutóddal szűnik meg.

(2) A szerviz jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve az egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az állami adóhatóság a megszűnés, illetve az elhalálozás napjával külön határozat meghozatala nélkül törli a szervizt a nyilvántartásból.

(3) Nem törölhető a szerviz az (1) bekezdés c) pontja alapján, ha a három hónapos időszak lejárta előtt előterjesztett, a 28. § (1) bekezdése szerinti kérelmének helyt adtak.

(4) A szerviz jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód az Art. 176/D. §-a alapján kérheti nyilvántartásba vételét.

7. A műszerészi igazolvány

28. § (1) A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz terjesztheti elő. A kérelmet a szerviz székhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) az Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt, valamint

b) a műszerész nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőn kívül nem áll más szerviz alkalmazásában. Határozott idejű foglalkoztatás esetén a szerviz ennek tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról is nyilatkozik.

(3) Az egyéni vállalkozó saját műszerészi igazolványának kiállítását a szervizként való nyilvántartásba vételét megelőzően is kérelmezheti, legkorábban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ebben az esetben a kérelemhez nem kell mellékelni a (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatot.

29. § (1) Ha az állami adóhatóság a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemnek helyt ad, 30 napon belül kiállítja a műszerészi igazolványt és erről értesíti a kérelmet benyújtó szervizt.

(2) A kiállított műszerészi igazolványt a műszerész személyesen veheti át az állami adóhatóság által kijelölt ügyfélszolgálaton. Ha a műszerész nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, a műszerészi igazolványt csak az új plombanyomóval együtt veheti át. Ha a műszerész rendelkezik érvényes plombanyomóval, azt a műszerészi igazolvány személyes átvétele alkalmával köteles bemutatni.

(3) A műszerészi igazolvány átvételével egyidejűleg a műszerész a birtokában lévő műszerészi igazolványt köteles leadni.

30. § A műszerészi igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a műszerész családi és utónevét,

b) a műszerészt foglalkoztató szerviz nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,

c) az igazolvány számát,

d) az igazolvány érvényességi idejét,

e) a plombanyomó(k) számát.

31. § (1) A műszerészi igazolványt annak érvényessége alatt kizárólag a műszerész tarthatja birtokban.

(2) A műszerész a műszerészi igazolványt a szervizelési tevékenység végzése során köteles magánál tartani, és azt az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja felhívására felmutatni.

(3) Ha az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja megállapítja, hogy a műszerészi igazolvány érvénytelen, azt átvételi elismervény kiállítása mellett bevonja.

32. § (1) Az igazolvány érvényességi ideje két év.

(2) Az igazolvány érvényességi ideje az (1) bekezdéstől eltérően a foglalkoztatás időtartama, ha az a szerviz 28. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata értelmében két évnél rövidebb.

33. § (1) A szerviz 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni

a) a 30. § a) pontja szerinti adatok változását,

b) a műszerész foglalkoztatásának végét.

(2) A műszerész – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak, ha nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának az Art. 176/E. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell az azt alátámasztó iratokat.

(4) A műszerészt az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés szabályos megtételéig e rendelet szabályainak alkalmazása szempontjából a szerviz foglalkoztatottjának kell tekinteni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket a műszerész is megteheti. A műszerész bejelentése nem érinti szerviz (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét.

34. § (1) Érvénytelen a műszerészi igazolvány, ha

a) a műszerész nem felel megaműszerészi igazolvány kiállításának az Art. 176/E. §(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott,

c) érvényességi ideje lejárt,

d) a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy meghamisították,

e) azt nem az arra jogosult használja fel,

f) megsemmisült,

g) elveszett vagy eltulajdonították,

h) a műszerész meghalt,

i) a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adóhatóság törli a szervizek nyilvántartásából.

(2) Az igazolvány külön erre irányuló döntés nélkül, az érvénytelenséget kiváltó esemény bekövetkeztével veszti érvényét.

(3) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatváltozás oka nem a szervizzel fennálló foglalkoztatotti jogviszony megszűnése, az igazolvány a változás határidőben történt bejelentése esetén az új igazolvány átvételéig történő leadásakor, de legfeljebb a (2) bekezdés szerinti időponttól számított 45. napon veszti érvényét.

(4) A műszerész az (1) bekezdés d)–g) pontjai szerinti eseményt, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles jelenteni az állami adóhatóságnak.

(5) A műszerész az (1) bekezdés a)–e) és i) pontja alapján érvénytelenné vált, valamint a megkerült igazolványt, a szerviz az (1) bekezdés h) pontja alapján érvénytelenné vált igazolványt felszólítás nélkül, 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóság valamelyik ügyfélszolgálatán.

(6) A műszerészi igazolvány érvénytelenségének észlelése esetén – a 31. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az állami adóhatóság végzéssel is kötelezheti a műszerészt, illetve a szervizt a műszerészi igazolvány leadására.

8. A plombanyomó

35. § A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket – a 32. § és a 34. § (1) bekezdés a)–c) és i) pontja kivételével – a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a rendelkezés műszerészi igazolványt említ, azon plombanyomót kell érteni.

36. § A plombanyomó kiállítása és a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmek egy kérelemben is előterjeszthetőek.

9. A szervizelési tevékenység szabályai

37. § A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles műszerészi igazolványát és plombanyomóját az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon bemutatni.

38. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a pénztárgép szabályosan le van-e plombálva, és ezt a pénztárgépnaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.

(2) Ha a pénztárgép nincs szabályosan plombálva, a plombálást a pénztárgépnaplóba bejegyzettek nem tükrözik hűen, a pénztárgépnaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a pénztárgépnapló nincs az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

(3) A műszerész a (2) bekezdésben foglaltakon túl a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy az e rendeletben, illetve a pénztárgép típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.

(4) A műszerész köteles az elvégzett tevékenységet, valamint a szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot a pénztárgépnaplóban dokumentálni.

(5) Amennyiben a pénztárgépnaplót az üzemeltető nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, a szerviztevékenység nem kezdhető meg.

(6) A műszerész a szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a pénztárgépet a rendelkezésére bocsátott plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a plomba feltörése nélkül a pénztárgépbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).

(7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

39. § (1) A szerviz az általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről – kivéve az adóügyi ellenőrző egység cseréjével nem járó javítást – 5 napon belül, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.

(2) A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelenlévő más személy) részére átadja. Az üzemeltető a jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

40. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

(2) A szerviz megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az (1) bekezdésben foglalt időpontig

a) a jogi személy jogutódja,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a külön jogszabályban előírt személy

tesz eleget.

(3) Egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az iratokat a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában az örökös köteles az állami adóhatósághoz továbbítani.

(4) Az iratőrzési kötelezettség az iratok eredeti példányára, eredeti példány hiányában külön jogszabályban előírt módon elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik.

10. Javítás

41. § (1) Az üzemeltető köteles a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba.

(2) Amennyiben az üzemeltető a pénztárgép javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép helyett más pénztárgép üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz a bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és erről az üzemeltetőt a bejelentés egyedi sorszámának közlésével tájékoztatja.

(3) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával.

(4) A szerviz a bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megkísérelni a pénztárgép megjavítását.

42. § (1) Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam

a) a megjavított pénztárgép visszaszolgáltatásáig,

b) a javíthatatlannak minősített pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 8. napig,

c) az a) pont alá nem tartozó pénztárgép visszaszolgáltatása esetén a pénztárgép más szerviz általi azonnali megjavításáig vagy e más szerviz által az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó cserepénztárgép rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 15. napig

tart.

(3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) bevételi adatait a pénztárgépnaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

(4) A cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a szerviz az erre rendszeresített nyomtatványon az üzembe helyezést, illetve a visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Javíthatatlan a pénztárgép, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel.

(6) A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként a kézi nyugtaadással és a cserepénztárgéppel bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

43. § E fejezet rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha a szervizelési tevékenységet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzi.

V. FEJEZET

A PÉNZTÁRGÉP ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI

44. § (1) Az adóalany új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni az adóalany

a) nevét,

b) adószámát,

c) székhelyét,

d) a pénztárgép üzemeltetési helyét,

e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen,

f) amennyiben a pénztárgép üzembe helyezésére pénztárgép cseréje okán kerül sor, a lecserélni tervezett pénztárgép AP számát,

g) az adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a lecserélni tervezett adóügyi ellenőrző egységben rögzített AP számot.

(3) A bejelentés alapján az állami adóhatóság

a) a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére,

b) a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.

(4) Az adóalany köteles az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést – a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben kinyomtatott formában – a pénztárgép értékesítőjének, illetve az adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerész részére átadni.

(5) A pénztárgép értékesítője, illetve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét végző műszerész rögzíti a pénztárgépben az AP számot, valamint az állami adóhatóság által az adóalany részére megküldött üzembe helyezési kódot.

(6) Az üzembe helyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az adóügyi ellenőrző egység az 5. mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a NAV szerverével. A NAV szervere az 5. melléklet szerinti válaszüzenettel

a) üzembe helyezi a pénztárgépet, illetve az új adóügyi ellenőrző egységet,

b) elutasítja az üzembe helyezést, amennyiben a rögzített üzembe helyezési kód érvénytelen, vagy az adott pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezésére korábban már sor került, vagy egyéb, adategyezőségi hiba okán az üzembe helyezés nem végezhető el.

(7) Érvénytelen az üzembe helyezési kód, amennyiben azt nem az állami adóhatóság adta ki, illetve amennyiben azt korábban más pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezéséhez felhasználták.

(8) A 3. melléklet GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentésben a (2) bekezdés szerinti adatokat mindkét adóalany tekintetében meg kell adni. A bejelentőnek a bejelentéshez csatolnia kell a másik érintett adóalany bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazását.

(9) A bejelentésen megadott, a (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adatok kizárólag az adóalany azonosítását szolgálják, a pénztárgép üzembe helyezése az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal valósul meg.

45. § (1) Amennyiben az adóalany 44. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adataiban változás következik be, a NAV szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint módosítja a pénztárgépben az adóalany nevére, adószámára, székhelyére vonatkozó adatot.

(2) A 44. § (2) bekezdés e) pontjában megjelölt adat pénztárgépben történő megváltoztatását az adóalany az 52. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint kérheti az állami adóhatóságtól.

(3) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében az egyedi mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, a 44. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatokat a pénztárgépben a műszerész szervizelési tevékenység keretében módosítja.

46. § (1) A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az általa üzemeltetett pénztárgépet használatból kivonta, a használatból történő kivonást követő 5 napon belül.

(2) Használatból történő kivonásnak minősül, ha a pénztárgép üzemeltetője azzal a céllal fejezi be a pénztárgép használatát, hogy az adott pénztárgépet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.

(3) Amennyiben a pénztárgép használatból való kivonásával egyidejűleg új pénztárgép üzembe helyezésére is sor kerül, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a 44. § szerinti bejelentés útján kell teljesíteni.

(4) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgép selejtezése, illetve eladása esetén.

47. § (1) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységét az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

(2) A 3. melléklet GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az adóügyi ellenőrző egységet az üzemanyag tulajdonosának kell megőriznie az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig.

48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

49. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

50. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrzőegység és a NAV szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

11. Változás a pénztárgép használatában

51. § (1) Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.

52. § (1) A pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltozását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az üzemeltetési hely megváltoztatásának időpontját megelőző 5. napig az állami adóhatósághoz bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az üzemeltetési hely megváltoztatásának tervezett időpontját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a NAV szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint a bejelentésben megjelölt időponttal módosítja a pénztárgépben a pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozó adatot.

(3) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében – amennyiben az adóalany a pénztárgép új üzemeltetési helye tekintetében is egyedi mentesítésben részesül – az egyedi mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, a pénztárgépben a műszerész szervizelési tevékenység keretében rögzíti az új üzemeltetési helyet.

(4) A pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor az üzemeltetési hely megváltozásának időpontját és az üzemeltetési hely címét

a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető,

b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben a műszerész

köteles a pénztárgépnaplóba bejegyezni.

53. § Az üzemeltető köteles a pénztárgép megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, és azt az észlelést követő 8 napon belül, az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az állami adóhatóságnak.

12. A pénztárgépnapló

54. § (1) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni.

(2) A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető.

(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy – a (4) bekezdésben foglaltak szerint – a műszerész tehet.

(4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.

(6) A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.

(7) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.

(8) Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

13. A pénztárgép selejtezése

55. § (1) Selejtezni kell a pénztárgépet, ha

a) javíthatatlan,

b) megsemmisült, elveszett,

c) eltulajdonították.

(2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést

a) javíthatatlan pénztárgép esetén a szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv átvételétől,

b) megsemmisült, elveszett pénztárgép esetén a megsemmisülés, elvesztés 53. § szerinti bejelentése alapján, a bejelentéstől,

c) eltulajdonított pénztárgép esetén az eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől

számított 30 napon belül kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a pénztárgép selejtezhető. A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel, és a selejtezésről, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének kiszereléséről az állami adóhatóság részére az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

(4) A pénztárgép selejtezésekor az adóügyi ellenőrző egységet a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt adóügyi ellenőrző egység más pénztárgépbe nem szerelhető be.

14. Adóügyi ellenőrző egység cseréje és az adóügyi ellenőrző egységre vonatkozó egyéb szabályok

56. § (1) Amennyiben a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége megtelik, meghibásodik, vagy a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kell.

(2) Tilos a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje, ha a pénztárgép forgalmazási engedélyét a 22. § a)–d) pontjaiban foglaltak miatt vonták vissza.

57. § (1) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén kizárólag a forgalmazó által biztosított, adott pénztárgéptípushoz engedélyezett adóügyi ellenőrző egység építhető be a pénztárgépbe.

(2) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző egységbe.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

58. § Az e rendeletben foglaltakat az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.

59. § (1) A IV. fejezet 9. és 10. alcímében, továbbá az V. fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget kétvállalkozós üzemanyagkút rendszer esetén adóalanyonként külön-külön kell teljesíteni.

(2) A IV. fejezet 9. és 10. alcímében, továbbá az V. fejezetben előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az Art. 175. § (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek elektronikusan teljesítik.

15. Az AP szám

60. § A forgalmazó a pénztárgép értékesítésekor köteles az adóügyi ellenőrző egységben rögzíteni az AP számot.

61. § (1) Az AP szám az adóügyi ellenőrző egység és egyben a pénztárgép egyedi azonosító száma.

(2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az 1. karaktere „A”-val induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, alfabetikus sorrendben folyamatosan növekvő betű,

b) 2–4. karaktere „001”-gyel induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám,

c) az 5–9. karaktere a forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakter alfabetikus sorrendben akkor változik, ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 2–4. karakter a 999-et meghaladta.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 1–4. karakter a forgalmazási engedély száma.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakterként a latin abc nagy betűi használhatók, a „T” betű kivételével.

16. Ellenőrzés

62. § (1) A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az állami adóhatóság az Art. egyes adókötelezettségek ellenőrzésére, illetve adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre vonatkozó szabályainak, a hatósági eljárást az Art. hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.

(2) Az Art. 176/F. § szerinti ellenőrző vizsgálatot a Hatóság a bevont pénztárgép átvételétől számított 10 napon belül elvégzi.

(3) A Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet azzal a személlyel (szervezettel) közöl, akitől (amelytől) a pénztárgépet bevonták. A Hatóság a határozatról elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot.

(4) Amennyiben a Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a bevont pénztárgép e rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, de a hiba, hiányosság kiküszöbölhető, úgy a pénztárgép visszaadásával egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a forgalmazót vagy azt, akitől a pénztárgépet bevonták a hiba kijavítására. A kötelezett a hiba előírt határidőben történő kijavítását a Hatóság előtt igazolni köteles.

63. § Az Art. 176/F. § (4) bekezdése szerinti esetben az állami adóhatóság a pénztárgép bevonásáig a pénztárgépet – az 5. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint – blokkolhatja. A pénztárgép blokkolt állapotba helyezése a pénztárgép bevonásának idejébe beleszámít.

17. A pénztárgép engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai

64. § (1) A pénztárgép forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az igazgatási-szolgáltatási díjat az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:

a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében a forgalmazó neve, adószáma,

b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) forgalmazó neve, adószáma,

bb) eredeti engedély száma,

bc) módosítás sorszáma.

(3) A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén a hitelintézet által kiállított, az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.

(4) A Hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (2) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

65. § Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a 66. §-ban szabályozott esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

66. § (1) Ha a forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a forgalmazó visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.

(2) Az igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha az engedélyező hatóság a forgalmazás engedélyezése iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

(4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a forgalmazónak teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a Hatóság által hozott határozat a forgalmazó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.

18. Értelmező rendelkezések

67. § E rendelet alkalmazásában:

1. adóév: az Art.-ban meghatározott adóév,

2. adóügyi bizonylat: nyugta, egyszerűsített számla, napi forgalmi jelentés, időszakos forgalmi jelentés, nyugta vagy egyszerűsített számla sztornó bizonylata, nyugta vagy egyszerűsített számla visszáru bizonylata, göngyölegjegy,

3. adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő,

4. adóügyi ellenőrző egység: a pénztárgép azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, mely az Áfa tv.-ben és e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú adóügyi bizonylatokat, valamint annak elválaszthatatlan részét képező elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá biztosítja és ellátja a pénztárgép és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt,

5. adóügyi ellenőrző egység szoftver: az adóügyi ellenőrző egység e rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban működő szoftver,

6. áfa tábla: az áfa jel és a hozzátartozó érték egymáshoz rendelése,

7. bizonylat: adóügyi és nem adóügyi bizonylat,

8 blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a pénztárgép üzemszerű használatra nem alkalmas,

9. elektronikus napló: a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek,

10. ellenőrző kód: a pénztárgépen kibocsátott bizonylatok és a pénztárgépen bekövetkező események rögzítésekor az adóügyi ellenőrző egység által, az SHA-256 algoritmussal, az adott bejegyzésből, az előző bejegyzésre képzett ellenőrző kódból, valamint az előzőleg lezárt szöveges állomány utolsó ellenőrző kódjából képzett 64 karakter hosszú, hexadecimális számként értelmezhető kód, ami alkalmas a rögzített adattartalom sértetlenségének igazolására,

11. gyakorló üzemmód: a pénztárgép olyan, nem kötelezően beépített üzemmódja, mely az új felhasználók oktatását szolgálja. Ennek során a pénztárgép adóügyi bizonylatot vagy az üzletmenet szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumot nem bocsát ki,

12. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,

13. kriptográfiai modul: olyan mikrokontroller, amely a digitális aláírás képzéséhez szükséges feladatokat végzi el,

14. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely a napi zárás összesítőit nem változtatja meg,

15. pénzátvételi hely: minden olyan hely, ahol az adóalany nyugtaadási kötelezettségével járó fizetés történik,

16. stilizált AP jel: az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma,

17. szekvenciális kiíratás: az adatok tárolási sorrendje szerinti kiíratás,

18. szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli,

19. túlcsordulás: olyan esemény, amelynek során egy művelet eredménye nem ábrázolható a számára definiált változóban,

20. „újsor” karakter: a 10-es kódú karakter,

21. üzemanyagkártya: üzemanyag vásárlást lehetővé tévő kártya, amely használatával megvalósult vásárlás ellenértékének kifizetése utólag, banki átutalással történik meg,

22. üzembe helyezés: a végfelhasználó számára szánt pénztárgép első, továbbá az üzemeltető személyének megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése,

23. üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja,

24. üzlet: a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatályba léptető rendelkezések

68. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. melléklet C) alcím 1. pont f) alpontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések

69. § (1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – a 70–73. § -ban foglalt kivétellel – 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére, a pénztárgép adataira vonatkozó adatszolgáltatásra – ideértve az adómemória kiíratására vonatkozó kötelezettséget is – a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A NAV előtt 2013. március 19-én folyamatban lévő, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (7) bekezdése és 5. § (3) bekezdése szerinti eljárásokat a NAV 2013. március 20-ával megszünteti. 2013. március 19-ét követően az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek tekintetében forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése, illetve adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthető elő. Az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek adómemóriája külön engedély nélkül cserélhető.

(4) A NAV által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április 30-án érvényüket vesztik.

70. § Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013. szeptember 3-át megelőzően a 44. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megtette, jogosult az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-jétől az üzemeltetés további feltétele, hogy az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.

71. § (1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-éig üzemeltethetőek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő vonatkozik azokra a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépekre is, amelyeket olyan, az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany üzemeltet, aki (amely) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseit közbeszerzés keretében köteles megvalósítani.

(3) 2013. május 1-jéig az (1) és (2) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az a szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az az e rendelet szerint kérheti a szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően az (1) és (2) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

(4) A pénztárgép üzemeltetője 2014. február 28-ig köteles az (1) és (2) bekezdés szerinti pénztárgép adómemóriáját a 2013. január 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.

72. § (1) A 71. § (1) bekezdés szerinti pénztárgép tekintetében a 2. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget 2013. július 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb 2013. december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának NAV részére elektronikus úton történő megküldésével kell teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének technikai részleteit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján 2013. március 10-ig közzéteszi.

73. § (1) A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet 2015. január 1-jéig üzemeltetheti.

(2) 2013. május 1-jéig az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az a szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az e rendelet szerint kérheti a szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép adómemóriáját ki kell íratni

a) adómemória csere esetén,

b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,

c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

(3) Az adómemória kiíratást a pénztárgépnaplóba be kell jegyezni.

(4) A pénztárgép adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. A szerviz, illetve amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a pénztárgépnaplóba, és arról a 39. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

74. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jét követően új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával vagy az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, de e rendeletben foglaltak szerint 2013. augusztus 31-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel is eleget tehet, feltéve, hogy a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a 44. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megteszi és az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a bejelentésre előírt határidőt megelőzően kötött szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

75. § A 3. melléklet C) alcím 1. pont f) alpontja hatálybalépéséig valamennyi termék, szolgáltatás forgalmi gyűjtőinek második és harmadik karaktere „00”.

76. § Az állami adóhatóság által a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, pénztárgép kötelező alkalmazása alól adott, 2013. március 19-én érvényben lévő felmentések 2014. december 31-ig érvényben maradnak.

77. § A 44. §-t a NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett pénztárgépek tekintetében nem kell alkalmazni.

78. § (1) 69. § (1) bekezdését, 70. §-át és 74. § (1) bekezdését a 2013. augusztus 31-ét követően indult, 2013. szeptember 14-én folyamatban volt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 74. § (1) bekezdése alkalmazásában, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok 2013. szeptember 14-ét megelőzően következett be, a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezése időpontjának 2013. szeptember 14-ét kell tekinteni.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

79. § (1) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan pénztárgépnek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő vagy hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(3) E rendelet IV. fejezete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet IV. fejezete rendelkezéseinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22. Hatályon kívül helyező rendelkezések

80. §1

1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR Ć08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd) a termelői borkimérés,

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR '08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

2. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

A) Speciálisnak nem minősülő pénztárgép

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

engedélyenként
600 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

300 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok))

módosításonként
400 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként
80 000 Ft

B) Speciális pénztárgép (3. melléklet G) pontjában meghatározott pénztárgépek)

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

engedélyenként
900 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

450 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok))

módosításonként
600 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként
80 000 Ft

C) 11. mellékletben meghatározott pénztárgépek

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

elvi forgalmazási engedély engedélyenként
900 000 Ft

üzembe helyezési engedély engedélyenként
100 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

500 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok))

módosításonként
600 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként
80 000 Ft

3. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Pénztárgépekre vonatkozó műszaki követelmények

A)

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzzel történő fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására.

2. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénztől eltérő különböző fizetési módokban eszközölt fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására

3. A pénztárgépnek e rendelet 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia.

4. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat.

5. A pénztárgép nem lehet képes adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére.

6. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az árucikkek és szolgáltatások előre beprogramozott szövege rögzített tranzakció tekintetében módosítható.

7. A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal. A verziószám a szoftver programverziójának egyedi azonosítója, amely a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik.

A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát, valamint a program készítőjének nevét rögzíteni kell, az adatoknak lehívhatónak kell lenniük.

A pénztárgépet tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja annak e rendeletben szabályozott funkcióit.

8. A pénztárgép csak akkor rögzíthet értékesítési összeget, ha a csatlakoztatott - F) pont FD) alpontja szerinti - adóügyi ellenőrző egység (a továbbiakban: AEE) működik.

9. A pénztárgépnek képesnek kell lennie az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül az AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt, illetve a még ki nem olvasott naplófájlokat (napi zárások naplója, működési napló) kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani.

10. A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plomba) lezárhatónak kell lennie. A pénztárgép lezárására kizárólag a NAV által biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 10 mm. A pecsétanyag viasz, a lenyomat homorú.

11. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható.

12. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására.

13. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, azaz egy korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére.

14. A pénztárgép az AEE indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet. Gyakorló üzemmód során:

a) adóügyi bizonylat nem nyomtatható,

b) valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni.

15. Az AEE-ben tárolt utolsó „napi forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a pénztárgép nem engedélyezhet.

16. A napi nyitást követő 24+1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés kivételével újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el.

B) Papír

1. A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható.

2. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

a) „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”,

b) az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,

c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),

d) „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,

e) az olvashatóság megőrzési feltételei.

C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók

1. A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és egyéb, a 4-6. pontokban meghatározott tranzakciók áfa-csoportonkénti, valamint termék- vagy szolgáltatáscsoportonkénti elkülönített regisztrációját biztosítják.

Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.

a) 05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere „A”,

b) 18%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „B”,

c) 27%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „C”,

d) adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „D”,

e) áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „E”.

Jelen pont alkalmazásában az áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmával esik egy tekintet alá az alanyi adómentességet választó adóalany forgalma, az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany forgalma, az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás forgalma, az Áfa tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítésének forgalma, valamint az Áfa tv. hatályán kívüli értékesítések, szolgáltatások forgalma.

f)2

2. A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell.

3. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa-kulcsok A) pont 13. alpont pont szerinti módosítására

4. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti:

a) értékesítés-sztornó (jele: „”)

b) felár-felár sztornó (jele: „f”)

c) engedmény-engedmény sztornó (jele: „e”)

d) visszáru-visszáru sztornó (jele: „v”)

e) részösszeg felár-részösszeg felár sztornó (jele: „f”)

f) részösszeg engedmény-részösszeg engedmény sztornó (jele: „e”),

5. A 4. pontban felsoroltak közül az értékesítés és sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többi tranzakció opcionális.

6. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (sztornó, engedmény, visszáru, felár sztornó) értékét „-” előjellel kell kinyomtatni.

7. A pénztárgépnek - az alkalmazott tranzakció típusoktól függően - az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakció-gyűjtőkkel kell rendelkeznie:

a) felár

b) sztornó

c) engedmény

d) visszáru.

8. A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait a 7. melléklet tartalmazza.

9. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni:

a) sztornó bizonylatok értékének gyűjtése,

b) visszáru bizonylatok értékének gyűjtése.

10. A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie:

a) kinyomtatott nyugták számlálója,

b) a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója,

c) nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója.

11. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végeznie:

a) sztornó bizonylatok számlálása,

b) visszáru bizonylatok számlálása.

12. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE indításától kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi gyűjtők összegét.

13. A pénztárgépnek az AEE indításától kezdődően „napi zárások számlálója” globális számlálót kezelnie kell.

14. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie:

a) napi funkciók:

aa) Napi nyitás,

ab) Bizonylatnyitás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),

ac) Tételsor nyomtatás (nyugta tételsor, egyszerűsített számla tételsor, megjegyzés sor),

ad) Rész-összesen sor nyomtatás,

ae) ÖSSZESEN sor nyomtatás,

af) Bizonylat-megszakítás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),

ag) Bizonylatzárás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),

ah) Napi zárás.

b) technikai és egyéb funkciók:

ba) Dátum-, időállítás,

bb) „Azonosító rekord” írás,

bc) „Áfa rekord” írás,

bd) Fejléc beállítás,

be) Váltópénz kezelés („Pénz be”),

bf) Fölözés („Pénz ki”),

bg) Pénztárjelentés nyomtatás,

bh) „Euró bevezetésének időpontja rekord” írás,

bi) Euró üzemmód beállítása.

15. Az euró bevezetésével kapcsolatos funkciók leírását a H) pont tartalmazza.

16. A pénztárgép az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre

D) A pénztárgép blokkolt állapota

1. A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben

a) az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik,

b) az AEE felnyitási kísérletet érzékelt,

c) a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között,

d) a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett az 5. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint.

2. Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos.

3. Az 1. pont a)-c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében oldhatja fel.

4. Az 1. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező 5. melléklet 10. pontjában foglalt utasítás oldhatja fel.

E)

EA) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok

1. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki:

a) nyugta (adóügyi bizonylat),

b) egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat),

c) napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat)

d) nem adóügyi bizonylat,

e) nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat),

f) nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat),

g) göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat).

2. Az 1. pontban felsorolt bizonylatok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 10. melléklet tartalmazza.

4. A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki.

EB) A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok

1. A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol:

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva);

b) NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva).

2. A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy újabb számla nem nyomtatható.

3. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással (továbbiakban: soremelés) – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. A bizonylat utolsó soraként a stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószámát kell kiíratni. A bizonylat utolsó előtti soraként kizárólag a „NAV ellenőrző kód” és a 3. melléklet F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód szerepelhet. A nyugtán, egyszerűsített számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtathatók.

4. Az egyéb bizonylatok „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. Az adott bizonylatot a megnevezéssel megegyező „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kiírásával kell lezárni.

5. A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot az FA) alcím 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

6. E rendeletben használt

a) storno bizonylat alatt az Áfa tv.-ben meghatározott érvénytelenítő számlát,

b) visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott módosító számlát megfelelően érteni kell.

7. A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni.

EC) A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai

1. A sztornó és visszáru bizonylatok alkalmazása opcionális.

2. Sztornó vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható.

3. A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai - a mennyiség és érték adatok negatív előjele kivételével - meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesítő adataival.

4. A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni.

5. A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat számlálóját eggyel, értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni.

6. Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható.

7. Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható.

8. Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylaton nem szerepelhet bizonylatszám.

9. Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a pénztárgép következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti el. A két példány adatainak azonosságát - eltekintve a különböző példánysorszámtól - biztosítani kell.

ED) A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén követendő eljárás

1. Amennyiben a „NYUGTA”, „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA” teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás, stb.), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani.

2. A megszakított bizonylaton „NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS”, vagy „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat az EB) alcím 1. pontja szerint kell sorszámozni.

3. Amennyiben a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, dátum, idő, AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma kinyomtatásával le kell zárni, majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását.

4. Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni.

EE) A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások

1. A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni:

a) tételsor: 9 999 999,

b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999,

c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999,

d) göngyölített forgalom: 999 999 999 999.

2. Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni.

3. Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó szabályok:

a) készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az „Összesen” érték után az alábbiakat kell kinyomtatni:

aa) a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ),

ab) a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ),

ac) a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS).

A nullaértékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni.

b) Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét, annak forintra átszámított értékét (KÉSZPÉNZ) és az átváltási árfolyamot. A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni. A kerekítés értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben kell összegezni. A kerekítés összegét a Pénztárjelentés bizonylaton a következő részletezésben kell feltüntetni:

ba) kerekítés nélküli fióktartalom

bb) kerekítések összege

bc) kerekített fióktartalom.

4. Tört érték jelölésére tizedes vesszőt, ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni.

F) A pénztárgép fő egységeivel kapcsolatos követelmények

FA) Kijelző

1. A pénztárgépnek – ide nem értve az önkiszolgáló pénztárgépet – két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a tételek rögzítésével egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző).

2. A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm, szélessége legalább 4 mm, az egy sorban megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db.

3. A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem végezheti el.

4. A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell megjeleníteni.

5. A vevőkijelzőn „NAV” felirat vagy „@” jel megjelenítésével jelezni kell, hogy az AEE megfelelően működik.

6. A vevőkijelzőn „GYAK” felirat megjelenítésével jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik.

FB) Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes az EA) pont 1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására.

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 3 mm, nagybetű esetén 2,4 mm. Az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm.

3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az AEE-től fogadhat el.

4. A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, egyszerűsített számla azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja. Az azonosító vonalkód adóügyi, sztornó és visszáru bizonylaton kizárólag az „ÖSSZESEN sor” és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtatható. Nem adóügyi bizonylat készítése közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód nyomtatására adhat ki.

5. Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem nyomtatható.

FC) Billentyűzet

1. A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni:

a) számbillentyűk 0-tól 9-ig;

b) tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk,

c) összesen billentyű.

2. A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni.

FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE)

1. A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel. Az AEE rögzíti és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a NAV felé.

2. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE a számítógép alapú, valamint a mérleggel egybeépített pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is, ekkor a nyomtatónak is plombáltnak kell lennie.

Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. Az AEE UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet.

Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag a burkolat roncsolásával legyen nyitható.

Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a nyomtatóban kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának roncsolása nélkül is megvalósítható legyen.

3. Az AEE-t logikailag úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői adatbevitel és minden készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie

4. a) Az AEE-nek tételsoronként rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a pénztárgépen keletkező adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben.

b) Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása és kiadása nélkül ér véget (ide nem értve a megszakított bizonylatot), az AEE-nek a ki nem adott bizonylat már bevitt adatait visszavont bizonylatként kell eltárolnia a 4. mellékletben foglaltak szerint. Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell tekinteni egyetlen tételsor bevitelét is.

c) Ha a pénztárgép kezelője a bizonylat adatainak bevitele során egy tételsort töröl, de a bizonylat készítését folytatja és az végül kiadásra kerül, az adott tételsor törlését „tételsor törlése” eseményként rögzítenie kell az AEE-nek a 4. mellékletben foglaltak szerint.

d) A nyugta vagy egyszerűsített számla adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot rögzíteni kell, ami a nyomtatott bizonylaton szerepel, kivéve a minden bizonylaton egységesen szereplő szövegrészeket. A 4. mellékletben külön nem megjelölt, de a bizonylaton szereplő adatok rögzítésére a 4. melléklet 19. f) alpontjában megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok adattartalmának leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell.

5. Az AEE-nek a 4. pontban meghatározott adatok mellett rögzítenie kell a pénztárgép alábbi eseményeit:

a) a pénztárgép be- és kikapcsolása,

b) a pénztárgép napi nyitása,

c) gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása,

d) tételsor törlése,

e) a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérés a blokkolt állapotból,

f) az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása,

g) a NAV szerverével való kommunikáció,

h) a pénztárgép áthelyezése másik telephelyre,

i) az AEE belső áramforrásának lemerülése, és az ezt követő első újraindulás.

6. Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1 000 000 kiadott bizonylat 4. pont szerinti adatainak tárolására. Az alkalmazott technológiának legalább 10 000 újraírást kell lehetővé tennie. Az AEE-ben működő memóriamodul SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú és legalább 16 GB kapacitású kell legyen.

7. Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint, illetve a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges.

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül adatkommunikációt folytasson, további 48 órán keresztül folyamatosan ellássa valamennyi egyéb funkcióját, valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat.

9. Az AEE minden pénztárgépen keletkező bizonylatra vonatkozóan e rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalom alapján ellenőrző kódot készít.

10. A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott bizonylatra vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48. és 64. karakterét.

11. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a mobilszolgáltatók hálózatán való adatkapcsolat létesítésére, és az így létrejött adatkapcsolattal a NAV szerverei számára a pénztárgépen keletkező bizonylatok adatainak az 5. mellékletben részletezett protokoll szerinti továbbítására.

12. Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, 11. pontban meghatározott adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-kártyát kell tartalmaznia.

13. a) A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cm-es betűkkel, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát.

b) Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket:

ba) tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.

bb) sárga jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel.

bc) piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog.

14. Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső burkolatára kell elhelyezni, és védett csavarkötéssel kell rögzíteni.

15. Az AEE-re csak az e rendeletben megengedett perifériát lehet csatlakoztatni:

a) a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a pénztárgép AEE-n kívüli részét,

b) egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEEből adatot olvas ki,

c) egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az adatkapu kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas,

d) a külső antenna csatlakozóját.

Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos.

Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített akkumulátora nem táplálhatja.

16. Az AEE-t meghibásodás esetén kizárólag cserélni szabad, burkolata még javítási céllal sem bontható meg.

17. Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. A pénztárgépen kiadott bizonylatokon és az AEE szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni. Az órát legalább hetente egyszer - ide nem értve a 3. § szerinti egyedi mentesítés időtartamát - szinkronizálni kell a mobilhálózattal.

18. Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas GSM modult kell beépítenie, multi-slot class 12 besorolással.

19. Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát a NAV szolgáltatja. A titkosított kapcsolat kialakításához szükséges privát kulcs rendelkezésre bocsátásának rendjét a NAV hivatalos holnapján közleményben teszi közzé.

20. Az AEE-nek képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni.

21. Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. Az AEE nem folytathat kommunikációt más AEE-kkel.

22. Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények:

a) Device Certificate alkalmazhatósága

b) SSL titkosítási eljárás támogatása

c) User Authentiction /Managed PKI-Service támogatása

d) Az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő mobilkommunikációs nyilvános hálózatokon keresztül.

e) IT Biztonsági szabályozás és megoldások alkalmazása szükséges a rendelkezésre állás, bizalmasság, adatok sértetlensége területén.

f) Valósidejű, ütemezett illetve folyamatos adatgyűjtésre, TCP/IP protokollt alkalmazza az AEE szabványos kommunikációhoz.

g) Az adatkommunikációs folyamatban szereplő eszközök informatikai védelme érdekében:

ga) Az elektronikus hitelesítés PKI - X.509 Registration Authority (RA) szerinti legyen.

gb) A Certificate authority SAS 70 Type II auditált legyen.

gc) Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában legalább olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amelynek áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 szabvány szerint két szintű vagy common criteria EAL3 szintű értékeléssel rendelkezik.

gd) Az RSA aszimmetrikus kulcs mérete legalább 2048 bit legyen.

ge) az Alkalmazott memóriamodul legalább 16GB kapacitású SDHC class 6 vagy annál magasabb besorolású legyen.

h) A pénztárgép és az abba beépített adatkapcsolatot biztosító AEE, közöttük megvalósuló adatcsere, tároló és memóriák tartalmának manipulálhatóságtól való védelme érdekében

ha) Az AEE mint adatfeldolgozó rendszer informatikai elemeinek aktív védelemmel kell rendelkeznie: authentikáció, authorizáció és hozzáférés védelem, titkosítás, adatmentés és archiválás.

hb) Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie az eszköz biztonságos azonosítására alkalmas PKI infrastruktúra kiszolgálására. Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát. Az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét. Az AEE TCP/IP szabványos protokollon csatlakozik az adatközponthoz, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és beállítani a feladat ellátáshoz, hogy a nélkülözhető komponenseket ki kell szerelni, vagy le kell tiltani.

hc) Biztosítani kell az illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (vírusok, programférgek, szándékos hacker tevékenység stb.) szembeni védelmet.

hd) A védelem feladata a jogosulatlan változtatásokat felismerni, megakadályozni, a változtatás tartalmát láthatóvá tenni. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. A rendszerbeállításokat, fájlrendszereket és a cserélhető adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy programok.

he) Az AEE-nek biztosítani kell a szabályoknak való megfelelést, állapotkövetést központosítottan távoli eléréssel menedzselhető módon. A kommunikációs zavart az AEE naplózza és zavar megszűntével a kommunikációt újraépíti és az újraépítést naplózza. Az AEE elhatárolja az üzemeltetési és biztonság felügyeleti szerepköröket.

i) Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények:

ia) Az AEE-nek képesnek kell lennie GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS technológiák egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel).

ib) A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak.

ic) Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét fehérdoboz (white box) tesztelési módszertannal, 100%-os forráskód lefedettséget alkalmazva kell tanúsíttatni. A tanúsítványt három független, „ISTQB Certified Tester Foundation Level” minősítéssel rendelkező tesztelőnek kell kiállítania.

id) az AEE minimum vételi teljesítményszintje -102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10dB, az ETSITS0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően.

23. A szervizes köteles az AEE bármilyen sérülését, illetéktelen felnyitási kísérletét az észlelést követő napon jelezni az állami adóhatóság felé e rendelet 39. §-ában foglaltaknak megfelelően.

24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő üzemeltető program (a továbbiakban: AEE szoftver) távoli frissítésére a NAV szerveréről. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó AEE szoftvert töltse le.

25. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, különös tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokat, kizárólag a saját értékesítésükre vonatkozóan.

FE) Elektronikus napló-szolgáltatás

A számítógép alapú pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy azon bizonylatok tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is változatlan adattartalommal rögzítésre kerüljenek.

G) Speciális pénztárgépek műszaki követelményei

Az A)-F) pontjában meghatározott műszaki követelmények a speciális pénztárgépek esetében az alábbi eltérésekkel irányadóak.

GA) Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép

1. Üzemanyag töltőállomáson csak ilyen célra kialakított és a Hatóság által engedélyezett, a kútoszlopok és a pénztárgépek közötti kétirányú kommunikációt biztosító pénztárgéprendszer (üzemanyagkút-kezelő pénztárgép) használható.

2. Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását, és újabb üzemanyag kiadásának engedélyezését a nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben kizárólag a pénztárgép végezheti el. Üzemanyagra a sztornó tranzakció nem alkalmazható. Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról számla kiállítására csak a következő nyugta megkezdése előtt kerülhet sor. Üzemanyag értékesítése során készült hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a sztornó bizonylat kinyomtatása után következő bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat legyen kinyomtatható.

3. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható. Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép).

4. A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a) a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát ki kell nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai jelenjenek meg,

b) a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését „*” karakterrel kell kezdeni,

c) a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni,

d) a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni,

e) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, és adóalanyonként külön-külön kell számlálni,

f) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni,

g) sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni,

h) a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni,

i) a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat adóalanyonként külön-külön kell számlálni,

j) a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni;

k) kétvállalkozós pénztárgép kizárólag az AEE cseréjét követően állítható át egyvállalkozós üzemmódba.

GB) Az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat kezelésére vonatkozó szabályok

1. A bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt üzemanyag kártya központi autorizálása.

2. Az üzemanyagkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni.

3. Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a nyomtatás speciális okát. Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell megjeleníteni.

4. Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával szabadítható fel. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) szigorúan növekvő sorszám,

b) a vásárló neve, címe,

c) az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye,

d) engedélyezési azonosítószám,

e) „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre”, „A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg.

GC) Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok

1. Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó követelményeknek.

2. A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomtató állapotát. A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész és a nyomtatóban lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására.

3. A pénztárgéprendszer nyomtató egységének „re-traktor” alkalmazásával biztosítani kell a vevők által el nem vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását.

4. A Napi nyitás, Napi zárás, Euró üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell kinyomtatni, annak adatait az elektronikus naplóban kell rögzíteni.

5. A „Napi forgalmi jelentés nyomtatása” paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását.

GD) Hordozható pénztárgépek

1. Hordozhatónak minősülnek azok a pénztárgépek, amelyek saját akkumulátorról is működtethetők.

2. A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie.

3. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő víz” elleni védettséget is.

GE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek

1. A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil menetjegykiadó pénztárgép használható.

2. A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése előtt, két percen belül sztornírozható.

GF) Éttermi pénztárgépek

1. Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének regisztrálására szolgálnak, éttermi pénztárgépnek minősülnek.

2. Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot tartalmaznak, félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a „KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT” és „NOT VALID FOR CASH PAYMENT” szöveget.

3. Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj összegét. A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását.

GG) Gyógyszertári pénztárgépek

1. Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a vásárló egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, Egészségkártyás értékesítési bizonylatot kell kinyomtatni. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) szigorúan növekvő sorszám,

b) az egészségpénztár neve, címe

c) a vásárló neve, címe, egészségpénztári azonosítószáma,

d) engedélyezési azonosítószám,

e) „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.”, „A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg.

2. Az Egészségkártyás értékesítési bizonylat kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) a bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt egészségkártya központi autorizációja,

b) az egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni.

GH) Önkiszolgáló pénztárgépek

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények vonatkoznak:

a) vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható,

b) a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a pénztárgéprendszernek folyamatosan ellenőriznie kell,

c) a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás rendelkezésre áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75%.

H) Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,

c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.

2. A pénztárgépeknek az 1. a)-c) pontjainak figyelembevételével a 3-6. pontokban meghatározott szabályok szerint kell működni.

3. A felkészülési időszak szabályai:

a) a pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni,

b) nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét a 6. pont figyelembe vételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:

ba) ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban;

bb) EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban;

bc) ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€,

c) az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni,

d) az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”,

e) az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni,

f) forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a forint jelét és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg,

g) euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, az euró jelét és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg.

4. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:

a) az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú rekordban kell tárolni:

aa) - Rekord típusazonosító,

ab) - Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap),

b) pénztárgép inicializálásakor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és tárolni. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által új rekord beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a pénztárgépnaplóban is rögzíteni kell,

c) a forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha:

ca) nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását,

cb) igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása,

cc) nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni,

d) az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

da) a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis,

db) a parancs végrehajtását az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:

- Rekord típusazonosító,

- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

- Zárások száma,

- Göngyölített forgalom értéke forintban,

e) a parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és külön forgalmi adattal):

ea) Fejléc adatok;

- A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve,

- A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye,

- A vállalkozás (vállalkozó) adószáma,

eb) „EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”,

ec) Zárások száma,

ed) Göngyölített forgalom értéke forintban,

ee) Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

ef) „NAV ellenőrző kód” és az F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód,

eg) Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma,

f) a beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani,

g) amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását.

5. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell működni:

a) a pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni,

b) tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint euró centre kell kerekíteni,

c) a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:

ca) tételsor: 99 999,99;

cb) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99;

cc) napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99;

cd) göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99,

d) forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az adott pénznem euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni,

6. a nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:

a) a kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett”,

b) a pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert „nem engedélyezett” állapotra kell állítani,

c) a felkészülési időszak első napi nyitásakor a paramétert „engedélyezett” állapotra kell állítani,

d) a paraméter átállításának korábbi időpontját a NAV közleményben teszi közzé.

4. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenőrző Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírások

1. Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, XML típusú naplóállományokban kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenőrző állományt (XSD állomány) a NAV közleményben teszi közzé.

2. Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor az AEE-n lévő összes adózó nyitott szöveges állományát le kell zárnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az AEE-nek minden állomány lezárását követően adózónként új szöveges állományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt szöveges állományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a szöveges állományt annak megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idő alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere felé.

3. Az AEE-nek az elküldött állományt az elküldés megkezdésének időpontja szerinti AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.xml néven kell eltárolnia, ahol

a) AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren,

b) BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren

c) éééé: az év száma négy számjegyen,

d) hh: a hónap sorszáma két számjegyen,

e) nn: a nap sorszáma két számjegyen,

f) óó: az óra száma két számjegyen,

g) pp: a perc száma két számjegyen,

h) mm: a másodperc száma két számjegyen,

i) s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során.

4. A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó egységes szabályok a következők.

4.1. A bejegyzéseket az XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának megfelelően kell megvalósítani.

4.2. Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem szerepelhetnek.

4.3. Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni.

4.4. A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell ábrázolni, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az EURO-ra történő átállást követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel elválasztva.

4.5. A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében:

a) A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”.

b) A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere 64 db „F”.

c) A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, 4.3. pont szerinti sorszáma, valamint minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül.

5. Az AEE-nek szöveges állomány nyitásakor, minden esetben a szöveges állomány első

bejegyzése

Bejegyzés azonosító: LON

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: LON

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

APN

Pénztárgép AP száma

9 karakteres szöveg

5.

d

TSZ

Üzemeltető törzsszáma (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonos törzsszáma)

8 karakteres szöveg

6.

e

THT

TSZ: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének törzsszáma

8 karakteres szöveg

7.

f

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

6. A pénztárgépben bekövetkezett események naplózására

Bejegyzés azonosító: EVT

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: EVT

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

EVC

Esemény kódja

3 karakteres szöveg

5.

d

EVD

Esemény leíró adata

üres / 200 karakteres szöveg

6.

e

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:

1. LCL: Az AEE szöveges állomány zárásakor, minden esetben a szöveges állomány utolsó bejegyzéseként

2. PIN: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megindulása és az AEE saját áramforrásról történő működésének vége esetén

3. POF: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megszűnése és az AEE saját áramforrásról történő működésének kezdete esetén

4. BDN: Az AEE saját áramforrás lemerülése és a pénztárgépről érkező áramellátás megszűnése esetén

5. RST: Az AEE saját áramforrás lemerülése utáni első üzemelés elindulásakor

6. BLS: Pénztárgép blokkolt állapotba került

7. BLF: Pénztárgép blokkolt állapotba megszűnése esetén

8. TRI: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülése esetén

9. TRF: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülés megszűnése

10. CHO: Pénztárnyitás esetén

11. MGI: NAV szerverétől érkező üzenet esetén

12. MGO: NAV szerverének küldött üzenet esetén

EVD lehetséges értékei

CHO › Pénztár nyitó pénzkészlet forintban

MGI › teljes fogadott üzenet

MGO › teljes küldött üzenet

egyéb esetekben nem töltendő

7. A pénztárgép műszaki jellemzőiről szóló információk, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.

Bejegyzés azonosító: INF

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: INF

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

DTY

AEE gyártói típusnév

200 karakteres szöveg

5.

d

DRV

AEE hardver verzió

200 karakteres szöveg

6.

e

DFW

AEE szoftver verzió

200 karakteres szöveg

7.

f

DFH

AEE egységben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja

64 karakteres szöveg

8.

g

DFT

Az AEE egységben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja.

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

9.

h

DMT

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott típus megnevezése,

32 karakteres szöveg

10.

i

DMF

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója.

200 karakteres szöveg

11.

j

DME

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott IMEI száma.

50 karakteres szöveg

12.

k

DMS

Az AEE egységben lévő SIM kiolvasott IMSI száma.

50 karakteres szöveg

13.

l

TZC

Pénztárgép telephely irányítószám

6 karakteres szöveg

14.

m

TCY

Pénztárgép telephely település

50 karakteres szöveg

15.

n

TKN

Pénztárgép telephely közterület neve

50 karakteres szöveg

16.

o

TKJ

Pénztárgép telephely közterület jellege

50 karakteres szöveg

17.

p

THH

Pénztárgép telephely házszám

10 karakteres szöveg

18.

q

DPH

A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése

50 karakteres szöveg

19.

r

DPV

A pénztárgép hardver verziója

50 karakteres szöveg

20.

s

DPF

A pénztárgépben futó szoftver verziója

50 karakteres szöveg

21.

t

DPS

A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja

64 karakteres szöveg

22.

u

VCC

Üzembehelyezési kód

50 karakteres szöveg

23.

w

APN

Pénztárgép AP száma

9 karakteres szöveg

24.

x

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

8. A pénztárgép rendszerállapot statisztika adatok, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba

Bejegyzés azonosító: STA

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: STA

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

SST

Pénztárgép állapot

5 karakteres szöveg

5.

d

SFL

Az AEE egységben működő SD kártyán lévő szabad tároló kapacitás (Kbyte)

10 karakteres numerikus

6.

e

SSG

Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt 0-100-ig terjedő skálán normalizálva, egész számmal ábrázolva.

3 karakteres numerikus

7.

f

SAC

Akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák nélkül (%)

3 karakteres numerikus

8.

g

SMT

GSM hálózatból kiolvasott pontos idő

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

9.

h

SCC

Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája.

R01n~R99n...

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

SST lehetséges értékei:

1. „0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva

2. „1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van

3. „2”, ha a pénztárgép hibás állapotban van

9. A pénztárgép műszaki mérőszámai, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.

Rekord azonosító: OPR

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: OPR

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

ODS

A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is.

12 karakteres numerikus

5.

d

ODR

A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is,

12 karakteres numerikus

6.

e

ODF

A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma.

5 karakteres numerikus

7.

f

OSF

A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna felépítésére tett sikertelen kísérletek száma.

5 karakteres numerikus

8.

g

OCC

AEE egység belső mérőszámai, ahol „N” a belső mérőszám azonosítóját, „E” a mért paraméter értékét jelenti.

N01n#N99n... - 20 karakteres szöveg
E01n#E99n... - 50 karakteres szöveg

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

10. Nyugta vagy egyszerűsített számla

Bejegyzés azonosító:

- Nyugta esetén: NYN

- Egyszerűsített számla esetén: ESN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: NYN vagy ESN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat nyitásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

NSZ

a bizonylat száma 1234/00001 formátumban

10 karakteres szöveg

7.

f

A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként

8.

fa

NA

a tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

9.

fb

UN

a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

10.

fc

QY

a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

11.

fd

SU

a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

12.

fe

VC

a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

13.

g

A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként

14.

ga

NA

a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

15.

gb

UN

a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

16.

gc

QY

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

17.

gd

SU

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

18.

ge

VC

a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

19.

h

PMD

a fizetési mód jele, ami készpénz esetén „1”, bankkártya esetén „2”, egyéb fizetési mód esetén „3”. n: az adott fizetési móddal fizetett részösszeg, egész forintban számolva

FM1n#FM3n

20.

i

GYJ

nyugta tartalma gyűjtőnként, kizárólag az adott bizonylaton ténylegesen használt gyűjtőkre, vonatkozólag, ahol n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott gyűjtőben, egész forintban számolva

A01n#E99n

21.

j

SUM

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva, a szükséges számú számjegyen ábrázolva, vezető nullák nélkül

20 karakteres numerikus

22.

k

TAX

az adott bizonylat forgalmi gyűjtőnkénti bruttó összege YYYn alakban, ahol: YYY: a forgalmi gyűjtő jele három karakteren, n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva

X01YYYn#X99YYYn

23.

l

DCN

a bizonylaton szereplő összes engedmény összege, egész forintban számolva, ha van ilyen adat.

20 karakteres numerikus

24.

m

RND

a bizonylaton szereplő kerekítés összege, egész forintban számolva, szükség esetén negatív előjellel, ha van ilyen adat.

20 karakteres numerikus

25.

n

HCN

a vásárlói kártya, hűségkártya azonosítója

50 karakteres szöveg

26.

o

VDA

Egyszerűsített számla esetén a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatai az ÁFA tv. rendelkezései szerint

200 karakteres szöveg

27.

p

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z99X...

28.

q

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

29.

r

CTS

Időbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

30.

s

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

11. Napi forgalmi jelentés

Bejegyzés azonosító: NFN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: NFN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

f

ZSZ

a zárás sorszáma négy karakteren, szükség esetén vezető nullákkal feltöltve

4 karakteres szöveg

7.

g

GYJ

a napi forgalom összesen forgalmi gyűjtőnként, ahol n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva

A01n#E99n

8.

h

NSF

a napi forgalom összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

9.

i

NSH

a napi felár összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

10.

j

NSS

a napi sztornó összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

11.

k

NSY

a napi engedmény összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

12.

l

NSV

a napi visszáru összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

13.

m

NDB

a napi nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen

20 karakteres numerikus

14.

n

NST

a napi sztornó bizonylatok száma összesen,

20 karakteres numerikus

15.

o

NSW

a napi visszáru bizonylatok száma összesen

20 karakteres numerikus

16.

p

NSG

a göngyölített forgalom összesen

50 karakteres numerikus

17.

q

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

18.

s

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

12. Pénztári jelentés

Bejegyzés azonosító: PJN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PJN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

JBA

napi bevételek összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

7.

f

JKA

a napi kiadások összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

13. pénztári befizetés bizonylat

Bejegyzés azonosító: PBN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

PIA

a befizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

7.

f

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

8.

g

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

14. Pénztári pénz vagy utalvány kifizetési bizonylat

Bejegyzés azonosító pénzkifizetés esetén: PKN

Bejegyzés azonosító utalvány kifizetés esetén: UKN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PKN vagy UKN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

POA

PKN esetén: a kifizetett összeg, egész forintban, UKN esetén a kifizetett utalványok összege egész forintban

20 karakteres numerikus

7.

f

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

8.

g

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

15. Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat

Bejegyzés azonosító: KBN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: KBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

FSN

a bizonylatszám
„UK/123456789/000001” alakban

UK/nnnnnnnnn/nnnnnn

7.

f

FAN

a vevő adószáma 12345678-1-12 alakban

nnnnnnnn-n-nn

8.

g

FRN

a rendszám, kizárólag betűket és számokat feltüntetve

20 karakteres szöveg

9.

h

A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként

10.

ha

NA

a tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

11.

hb

UN

a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

12.

hc

QY

a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

13.

hd

SU

a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

14.

he

VC

a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

15.

i

A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként

16.

ia

NA

a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

17.

ib

UN

a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

18.

ic

QY

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

19.

id

SU

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

20.

ie

VC

a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

21.

j

FTL

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

22.

k

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

23.

l

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

24.

m

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

16. Egészségkártyás értékesítési bizonylat

Bejegyzés azonosító: EBN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: EBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

EBS

a bizonylatszám
„EK/123456789/000001” alakban

EK/nnnnnnnnn/nnnnnn

7.

f

EPC

az egészségpénztár kódja

50 karakteres szöveg

8.

g

ERN

a vevő tagszáma

50 karakteres szöveg

9.

h

ETS

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

10.

i

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

11.

j

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

12.

k

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

17. Storno bizonylat

Bejegyzés azonosító: SZN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: SZN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

SBN

a sztornózott nyugta vagy egyszerűsített számla sorszáma 123456789/1234/00001 alakban

20 karakteres szöveg

7.

f

STO

a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

9.

h

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

18. Visszáru bizonylat

Bejegyzés azonosító: VBN

Bejegyzés mezői

A

B

C

D

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: VBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

VDB

a visszáru nyugta vagy egyszerűsített számla - a göngyölegjegy kivételével - sorszáma 123456789/1234/00001 alakban

20 karakteres szöveg

7.

f

VTS

a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X...

9.

h

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

19. A 10-18 bejegyzések azonos tartalommal, de a következő bejegyzés azonosítóval ismétlődnek a pénztárgép gyakorló üzemmódjában:

A

B

C

D

1.

pont

megnevezés

normál bizonylat esetén

gyakorló üzemmódú bizonylat esetén

2.

10

nyugta

NYN

NYT

3.

10

egyszerűsített számla

ESN

EST

4.

11

napi forgalmi jelentés

NFN

NFT

5.

12

pénztárjelentés

PJN

PJT

6.

13

pénztári befizetés bizonylat

PBN

PBT

7.

14

pénztári kifizetés bizonylat

PKN

PKT

8.

14

utalvány kifizetés bizonylat

UKN

UKT

9.

15

üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat

KBN

KBT

10.

16

egészségkártyás értékesítési bizonylat

EBN

EBT

11.

17

sztornó bizonylat

SZN

SZT

12.

18

visszáru bizonylat

VBN

VBT

5. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások

1. Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kódot jelöli. Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni.

2. Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS kapcsolaton elérhető API felületet vagy IP interfészt kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP cím alapján történik, az interfész jellege szerint.

Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal kerülnek átadásra.

3. A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás igénybevételével. A NAV szervere ezen üzenet küldését követően bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet fogadása utasítja az AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére.

4. Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL titkosított csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. A további üzenetek minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, az AEE kizárólag az általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val.

5. Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó bekapcsolásának időpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol

a) „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,

b) „S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,

c) „N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,

d) „T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.

Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul.

6. Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsőbbségi adatszolgáltatási igényt akar jelezni, ahol YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli:

a) YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén,

b) YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszűnése esetén,

c) YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén.

Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul.

7. A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére amelyben a naplófájl küldésére utasítja, ahol az „F” a NAV által utoljára a címzett AEE-től sikeresen fogadott állomány sorszáma, fogadott állomány hiányában „0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő lépéseket:

a) azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levő bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés elhelyezését követően azonnal le kell az AEE-n lévő összes adózóra vonatkozón a nyitva levő szöveges állományt, állományokat,

b) Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, mint a NAV üzenetében szereplő „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben történik. A következő fájlt az előző fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követően lehet küldeni.

c) Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve a 4. melléklet 4. pontjában előírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére.

Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek:

8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb TRMRDY üzenetet kell küldenie.

8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következő sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére a c) pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány, a kapcsolat lezárható.

8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható.

8. A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta jellegét jelölő státuszkód, mely a következő értékeket veheti föl:

a) YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események nem voltak sikeresek,

b) YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet a NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen,

c) YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás,

d) YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot,

e) YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot.

9. Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:

a) blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet,

b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva,

c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.

10. Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévő AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:

a) a blokkolt állapotban levő pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie,

b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva,

c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.

11. az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV részére a 9., 10., 12., 13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelőző üzenetre utaló okkódot jelöli.

a) YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva,

b) YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva,

c) YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva,

d) YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva,

e) YY=05 – szoftverfrissítésre kész,

f) YY=06 – szoftverfrissítés letöltve,

g) YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva,

h) YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva,

i) YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve.

12. Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~ééééhhnn~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, ahol a megadott időpont a szoftver frissítés előírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek azonnal végre kell hajtania a következőket:

a) a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05 szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére,

b) az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver műszaki tartalmának részleteit az alábbiak szerint:

ba) az üzenet első eleme az „UPDDTL” karaktersorozat,

bb) ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott szelet sorszáma 1-től sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezető nullák nélkül, a „CRC” az adott szelet CRC ellenőrzőösszege 32 bit hosszan,

bc) a következő elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenőrző kódja 64 karakterben,

bd) az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX” üzenetekben kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,

c) a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának egyezését,

d) amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdődött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követően 60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül,

e) sikeres letöltést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os okkódot alkalmazva,

f) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot,

g) az „ééééhhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött firmware-t, sikeres telepítést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 07-es okkódot alkalmazva,

h) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot.

13. A NAV az 5. pontban definiált üzenetre „VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására, amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően, ahol:

a) az üzenet első eleme a „VATUPD~” karaktersorozat,

b) második eleme a pénztárgép AP száma,

c) majd az a jövőbeli időpont ééééhhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs módosításokat érvényesíteni kell,

d) az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyűjtőre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs módosul:

da) a „-” karakter és a változással érintett forgalmi gyűjtő jele három karakteren (PPP),

db) a da) pontban jelölt forgalmi gyűjtőhöz tartozó, b) pontban jelölt időponttól érvényes ÁFA-kulcs, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva (AAAAA),

dc) több gyűjtő egy ütemben történő módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni

e) a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló üzenetazonosító kód.

Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul.

14. A 13. pontban leírt üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania a következő műveleteket a felsorolás sorrendjében:

a) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyűjtők átállítási utasítása fogadva” kódot alkalmazva,

b) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza,

c) legkésőbb az üzenetben jelzett időpont előtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az üzenetben szereplő adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplő időponttól kezdve az érintett forgalmi gyűjtőkre vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza,

d) a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követően haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét a NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyűjtők átállítási utasítás végrehajtva” kódot alkalmazva,

e) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.

15. A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az AEE egység:

a) a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot a pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl nevében, ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll rendelkezésre; legkésőbb ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni,

b) az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV szerverére, az első küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik,

c) erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld:

ca) A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat a pénztárgépnek három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben

caa) elsőként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,

cab) a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,

cac) harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=09 kóddal nyugtáz),

cad) negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy

cb) elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió, már regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.),

d) az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja,

e) az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott eszközazonosítással,

f) az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követően „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld,

g) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.

16. A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben

a) amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy a P1-P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’ a paraméter értéke az alábbi táblázat alapján:

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

P1 változás típuskód

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

2.

Értéke: 1 Értelmezése: adózói törzsadat (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonosa)

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányító-
szám

település

közterület-
neve

közterület jellege

házszám

3.

Értéke: 2 Értelmezése: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének adózói törzsadatai

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányító-
szám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám

4.

Értéke: 3 Értelmezése: üzemeltetési telephely

Üzemeltető adószáma

üzlet neve

irányító-
szám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám

b) P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal,

P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal,

c) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY-08 adózói törzsadat update” kódot alkalmazva,

d) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.

17. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is 4. melléklet előírásai szerint.

18. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle kommunikáció sem történik a NAV-val.

6. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A típusvizsgálat részei

A pénztárgépek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki:

A) Műszaki vizsgálat

A/1. Biztonság

1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást)

2. burkolat ellenőrzés (nyílásokon keresztül végezhető adatmódosítások kizárása)

3. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása)

4. elektronikai biztonság

5. házkialakítás, védelem (pl. nem megfelelő, rosszhiszemű szétszedés elleni védelem)

6. interfész és adatbeviteli lehetőségek (külső eszköz csatlakoztatása, alfanumerikus adatbevitel egyszerű használata, 3G kapcsolat biztosítása)

A/2. Kijelző

1. két kijelző megléte

2. vevőkijelző méretének ellenőrzése

3. vevőkijelző meghibásodásának kezelése

A/3. Nyomtató

1. a nyomtató és az AEE kapcsolatának ellenőrzése

2. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése

3. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése

4. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése

5. nyomtató hibajelzés ellenőrzése

A/4. Billentyűzet

1. minimális billentyűzet meglétének ellenőrzése

2. billentyűzetkiosztás ellenőrzése

3. magyar nyelvű feliratok

A/5. Adóügyi Ellenőrző Egység meglétének és helyes működésének vizsgálata

B) Informatikai vizsgálat

1. szabályozott sorszámozási feltételeknek való megfelelés

2. frissítések, változáskövetés biztosítása (pl. kerekítési szabályok, számlázási szabályok változása, adónem változás követés)

3. firmware frissítési lehetőség biztosítása,

4. szoftver frissítési lehetőség biztosítása,

5. idegenkezűség elkerülése érdekében frissítés speciális, szervizportokon keresztül történik-e

6. a pénztárgép szoftverelemeinek vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, áfa kulcs érték módosítások követése, kötelező elemi tranzakciók elvégezhetőségének ellenőrzése, tranzakciótípus azonosítása, az alkalmazott tranzakciótípusok szerinti bizonylat és napi szintű tranzakciógyűjtők ellenőrzése, napi szintű számlálók ellenőrzése globális számlálók ellenőrzése, sorszám folytonosság, sorszám formátum, a bizonylat kiállítás folyamata, és annak zártsága)

7. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, bizonylatnyitás, tételsor nyomtatás, részösszesen sor nyomtatás, összesen sor nyomtatás, bizonylat megszakítás, bizonylatzárás, napi zárás)

8. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés elhelyezése, idő formátum, reklámszöveg)

9. értékhatár ellenőrzés (minimális értékek forint alapú üzemmód esetén: tételsorszám: 9 999 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 99 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 999 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999 999)

10. kerekítési szabály alkalmazásnak ellenőrzése

11. „gyakorló üzemmód” létezésének ellenőrzése

12. nyomtatás megszakítás lehetőségének ellenőrzése

13. speciális pénztárgépek működésének ellenőrzése

Az informatikai vizsgálathoz valós szerver hozzáférést kell a típusvizsgálatot végző számára biztosítani.

C) Dokumentáció vizsgálata

1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata

2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata

3. e jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése

7. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A tranzakciók, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtő kapcsolatai

A

B

C

1.

TRANZAKCIÓ

2.

TÍPUS

PARAMÉTER

HATÁS

3.

ÉRTÉKESÍTÉS

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

4.

SZTORNÓ

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
SZTORNÓ tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

5.

FELÁR

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

6.

FELÁR SZTORNÓ

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

7.

ENGEDMÉNY

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

8.

ENGEDMÉNY SZTORNÓ

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

9.

VISSZÁRU

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

10.

VISSZÁRU SZTORNÓ

Megnevezés, Érték,
Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

11.

RÉSZÖSSZEG FELÁR

Megnevezés, Érték

Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek aktuális tartalma szerint
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az arányosított Értékekkel
FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel

12.

RÉSZÖSSZEG FELÁR SZTORNÓ

Megnevezés, Érték

Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése az
arányosított Értékekkel
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel

13.

RÉSZÖSSZEG ENGEDMÉNY

Megnevezés, Érték

Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek aktuális
tartalma szerint
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése az arányosított Értékekkel
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel

14.

RÉSZÖSSZEG ENGEDMÉNY SZTORNÓ

Megnevezés, Érték

Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az
arányosított Értékekkel
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel

8. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A pénztárgép napi funkcióinak leírása

 

A

B

C

1.

FUNKCIÓ

PARAMÉTER

TEVÉKENYSÉG

2.

Napi nyitás

 

Dátum, idő, fejléc, Áfa értékek ellenőrzése, szinkronizálása, Euró bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás elutasítása, vagy elvégzése és „Napi nyitás” nem adóügyi bizonylat nyomtatása

3.

Bizonylatnyitás

Bizonylattípus (NY / ESZ / NAB)

Fejléc nyomtatása, Bizonylatcím, vagy bizonylattípus nyomtatása

4.

Tételsor nyomtatás

NY tételsor / ESZ tételsor

Bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának növelése / csökkentése, tételsor nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, vevőkijelzőre írás

5.

Rész-összesen sor nyomtatás

Érték

Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, rész-összesen sor nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása

6.

ÖSSZESEN sor nyomtatás

Érték

Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, ÖSSZESEN sor nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása

7.

Megjegyzés sor nyomtatás

Megjegyzés sor

Megjegyzés sor nyomtatása, [vevőkijelzőre írás]

8.

Bizonylat- megszakítás

 

NY és ESZ esetén: megszakítás szöveg, „ÖSSZESEN: 0 Ft” sor, bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, bizonylat szintű forgalmi- és tranzakciógyűjtők tartalmának ürítése, a megszakítás számláló és az érintett bizonylat-számláló növelése, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás] NAB esetén: megszakítás szöveg, dátum, idő, záró sor nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás]

9.

Bizonylatzárás

NY / ESZ / NAB

NY és ESZ esetén: bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, érintett napi szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának növelése a bizonylat szintű gyűjtők tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, érintett bizonylat számláló növelése, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás] NAB esetén: dátum, idő, záró sor nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylatvágás]

10.

Napi zárás

 

Fejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű forgalmi gyűjtők összegével, „Napi forgalmi jelentés” nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, Napi forgalom rekord Adóügyi Ellenőrző Egységbe írása, az írás ellenőrzése, napi szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, napi számlálók nullázása, zárásszámláló növelése.

 

NY: Nyugta

ESZ: Egyszerűsített számla

NAB: Nem adóügyi bizonylat

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek:

1. a paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése,

2. a perifériák (Adóügyi Ellenőrző Egység, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése.

9. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a bizonylatok mintája

A) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható nyugta bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek (Áfa tv. 173. §) és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Nyugta kerekítéssel (fizetés forinttal)

Nyugta kerekítéssel (fizetés külföldi fizetőeszközzel)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

B) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható egyszerűsített számla bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek [Áfa tv. 176. § (2) bekezdése] és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén a számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345

C) Napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:

1. Bizonylat fejléc adatok az A.) pontban meghatározottak szerint,

2. „NAPI FORGALMI JELENTÉS”,

3. A napi zárás sorszáma,

4. „A - 05%:” forgalom,

5. „B - 18%:” forgalom,

6. „C - 27%:” forgalom,

7. „D - AJT:” forgalom,

8. „E - TAM:” forgalom,

9. Napi forgalom összesen,

10. Felár összesen,

11. Sztornó összesen,

12. Engedmény összesen,

13. Visszáru összesen,

14. Nyugták száma,

15. Egyszerűsített számlák száma,

16. Nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen,

17. Megszakítások száma,

18. Sztornó bizonylatok száma (F) pontban meghatározottak szerint),

19. Sztornó bizonylatok összesen,

20. Visszáru bizonylatok száma (G) pontban meghatározottak szerint)

21. Visszáru bizonylatok összesen,

22. Göngyölített forgalom (GT),

23. A RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 3. melléklet D) pontja szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a napi gyűjtők törlése megtörtént,

24. A RAM törlések száma,

25. „AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK” (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 120, vagy annál kevesebb),

26. „AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT” (abban az esetben, ha az adómemória megtelt),

27. A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

28. „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód,

29. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

A napi forgalmi jelentés bizonylat mintája a következő:

Napi forgalmi jelentés

D) A 3. melléklet I. rész GE pontjában meghatározott Menetjegy storno bizonylat mintája a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására a következő:

Sztornó bizonylat

E) „Nem adóügyi bizonylat”

1. bizonylat fejléc adatok [A) pontban meghatározottak szerint],

2. „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”,

3. a bizonylat megnevezése,

4. szabad szöveg, amely nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet, az adóügyi bizonylatok megnevezését és az „ÖSSZESEN” szót,

5. a bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

6. „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód,

7. „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”.

„Nem adóügyi bizonylat” készítésekor a forgalmi, tranzakció-gyűjtők és a 3. melléklet C) pont 10., 11., és 13. alpontjai szerinti számlálók értéke nem változhat.

A nem adóügyi bizonylat mintái a következők:

Pénztárjelentés

Megjegyzés: Éttermi rendszer esetén a felszolgálói díj, Üzemanyagkút rendszer esetén az üzemanyagkártyás értékesítés, Gyógyszertári rendszer esetén az egészségkártyás értékesítés összegét a fizetőeszközök összesítése után kell megjeleníteni. Az üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylatok sztornó összegét külön sorban kell kinyomtatni.

Pénztári befizetési és kifizetési bizonylat

Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat

Egészségkártyás értékesítési bizonylat

F) Nyugta és egyszerűsített számla sztornó bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Sztornó bizonylat

Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a sztornó bizonylat száma: S/A/123456789/1234/12345, vagy S/B/123456789/1234/12345

G) Nyugta és egyszerűsített számla visszáru bizonylata mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Visszáru bizonylat

Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a visszáru bizonylat száma: V/A/123456789/1234/12345, vagy V/B/123456789/1234/12345

H) Göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat):

A göngyölegjegy mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Göngyölegjegy – speciális visszáru bizonylat

10. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az euró üzemmód bizonylatai

Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés forinttal, visszajáró forint)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés euróval, visszajáró forint)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

Az euró üzemmód beállításakor kinyomtatandó bizonylat mintája:

Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és adattartalommal kell kinyomtatni.

Nyugta az átmeneti időszakban (fizetés forinttal)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

Nyugta az átmeneti időszakban és azt követően (fizetés euróval)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

Napi forgalmi jelentés az euró üzemmód beállítása után

Adóügyi ellenőrző egység adatai lista az euró üzemmód beállítása előtti és azt követő időszakról

11. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek

Az AEE rögzítő/naplózó és kommunikációs egysége fizikailag elkülönülten is kiépíthető több rögzítő/naplózó egység egy központi kommunikációs egységgel történő kiszolgálásával (a továbbiakban: központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek).

I. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek engedélyezési eljárásának egyes szabályai

1. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek forgalmazásának engedélyezésére irányuló kérelemhez a 8. §-ban foglaltakon túl mellékelni kell

a) A tervezett rendszer kész állapotának műszaki leírását, amelynek tartalmaznia kell a 3. melléklet FD) alcímében foglaltaktól való eltérések jegyzékét, illetve az eltérésekből következő biztonsági kockázatok kezelésére használt megoldások leírását.

b) A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer üzembe helyezésének tervezett dátumát.

2. Az engedélyezési eljárás két szakaszból áll.

a) Az engedélyezési eljárás első szakaszában az engedélyező hatóság – az e rendelet III. fejezete megfelelő alkalmazásával – elvi forgalmazási engedélyt ad ki, amennyiben a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer tervezett működése a benyújtott eszközök és dokumentációk alapján megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

b) Az engedélyezi eljárás második szakaszában az engedélyező hatóság a típusvizsgálat keretében az üzembe helyezést megelőzően – értékesítési helyenként (üzletenként) -– a helyszínen ellenőrzi a központi kommunikációs egységet és az alkalmazott hálózati eszközt (switch). A helyszíni típusvizsgálatra a 3. alcímben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Az engedélyező hatóság értékesítési helyenként (üzletenként) üzembe helyezési engedélyt ad ki, amennyiben a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer működése a helyszíni típusvizsgálat alapján megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

3. Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni azt az adóalanyt, akinek (amelynek) részére az üzembe helyezés történik, valamint az üzembe helyezés helyszínét, illetve helyszíneit (település, közterület, helyrajzi szám vagy házszám, emelet, ajtó megjelölésével). Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénz átutalás megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

4. Az engedélyező hatóság a helyszíni típusvizsgálat időpontját az üzembe helyezési engedély iránti kérelem engedélyező hatóság részére történő beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra tűzi ki. Az üzembe helyezési engedély kiadásáról az engedélyező hatóság a típusvizsgálat lefolytatásától számított 8 napon belül dönt. Az üzembe helyezési engedélyre a 19. § (2) bekezdést megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy az üzembe helyezési engedély tartalmazza az engedélyezett értékesítési hely megnevezését (üzlet) adatait (település, közterület, helyrajzi szám vagy házszám, emelet, ajtó megjelölésével).

5. Az elvi forgalmazási engedély, valamint az üzembe helyezési engedély tekintetében a 23. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

II. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerekre vonatkozó műszaki követelmények

A 3. mellékletben foglaltaktól eltérően a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek tekintetében:

1. Az AEE központi kommunikációs egysége a pénztárgép burkolatán kívül is elhelyezhető. A központi kommunikációs egységet a pénztárgép üzemeltetési helyének épületében vagy épületén kell elhelyezni. Egy központi kommunikációs egység csak egy üzemeltető által üzemeltetett pénztárgépeken működő AEE rögzítő/naplózó egységet szolgálhat ki.

2. az AEE rögzítő/naplózó részegységének meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. Az AEE UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE rögzítő/naplózó egységének a környezetállóság vonatkozásában teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet.

3. Az AEE rögzítő/naplózó egységét kell logikailag úgy elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői adatbevitel és minden készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie.

4. A 3. melléklet FD) alcím 4)-26). pontjában foglaltak értelemszerűen az AEE rögzítő/naplózó egységére, a központosított kommunikációs egységre vagy a naplózó/rögzítő egységből, a kommunikációs egységből és a kettő közötti kapcsolatot megteremtő infrastruktúrából álló AEE egészére értendők.

5. Az AEE rögzítő/naplózó egységét olyan adatkapuval is fel kell szerelni, ami a központi kommunikációs egységgel való kapcsolatot lehetővé teszi, UTP kábel és Ethernet hálózat útján. Az AEE rögzítő/naplózó egységében gyárilag meglévő GSM modulnak ilyenkor nem kell képesnek lennie a mobilszolgáltatók hálózatán kommunikációt folytatni.

6. Az AEE rögzítő/naplózó egysége és a központi kommunikációs egység közé az UTP kábelen kívül kizárólag egy darab hálózati eszköz (switch) építhető be, ami a pénztárgépeken működő AEE rögzítő/naplózó egységek adatkapui és a központi kommunikációs egység adatkapuja közötti kommunikációt biztosítja. Az így kialakított helyi hálózat nem csatlakozhat semmilyen más számítógépes hálózathoz, kizárólag a központi kommunikációs egység és az AEE rögzítő/naplózó egységek közötti adatforgalom megvalósítására szolgálhat. A hálózati eszközt – amennyiben ilyen beépítésre kerül – szintén saját áramforrással kell ellátni, aminek a külső áramellátás megszűnése esetén 48 órán keresztül biztosítania kell az eszköz működését.

7. A rendszer központi kommunikációs egységén keresztül a NAV informatikai rendszerei közvetlenül kommunikálnak az egyes pénztárgépeken elhelyezett AEE rögzítő/naplózó egységekkel. A központi kommunikációs egység saját üzeneteit (azaz nem az AEE rögzítő/naplózó egységektől indított vagy oda érkező üzeneteket) saját azonosítójával ellátva küldi el. Az erre vonatkozó szabályok megegyeznek az AEE-re vonatkozó szabályokkal. A központi kommunikációs egység saját azonosítója 9 jegyű, az üzembe helyezési engedélyben meghatározott azonosító.

8. A rendszernek a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerként engedélyezett módon történő működésének átállíthatónak kell lennie úgy, hogy az adatszolgáltatást az egyes pénztárgépeken elhelyezett AEE-k végezzék a beépített GSM modul útján. Az átállításra az üzemeltető saját döntése alapján bármikor sor kerülhet, illetve a Hatóság a 62. § (4) bekezdés szerinti esetben kötelezheti az üzemeltetőt az átállításra. A NAV továbbra is az AEE változatlan azonosítóit használja kommunikációra.

9. Ha egy pénztárgép vonatkozásában az AEE rögzítő/naplózó egysége és a kommunikációs egység közötti kapcsolat hibás, az adott pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie.

III. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek adatszolgáltatására vonatkozó különös rendelkezések

1. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer tekintetében a 4. mellékletben foglalt adatokon kívül adatot kell szolgáltatnia a NAV felé az egyes pénztárgépeken működő rögzítő/naplózó egység és a központosított kommunikációs egység közötti kapcsolat megszűnéséről és újraépüléséről.

A központi kommunikációs egységgel kiszolgált pénztárgépben bekövetkezett események naplózásának kiegészítő eseményei

Bejegyzés azonosító: EVK

Bejegyzés mezői

A

B

C

1.

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: EVK

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

EVC

Esemény kódja

3 karakteres szöveg

5.

d

EVD

Esemény leíró adata

üres / 200 karakteres szöveg

6.

e

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:

13. CNF: A pénztárgépben működő rögzítő/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti kapcsolat megszűnése esetén

14. CNR: A pénztárgépben működő rögzítő/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti kapcsolat helyreállása esetén

EVD lehetséges értékei:

nem töltendő

2. A központi kommunikációs egységnek a következő üzenettel kell a NAV szerver felé jeleznie, ha megváltozott a központi kommunikációs egység felé aktuálisan élő kapcsolattal rendelkező pénztárgépek köre:

a) az üzenet első eleme a „PTGSET~CCCCCCCCC” karaktersorozat, ahol CCCCCCCCC a központi kommunikációs egység egyedi azonosítója,

b) az üzenet további elemei minden, éppen csatlakozó pénztárgépre vonatkozóan a „~XXXXXXXXX” karaktersorozat, ahol „XXXXXXXXX” a pénztárgép AP számát jelöli.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!