nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról
2013-11-16
2014-01-22
1
Jogszabály

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződés, illetve megrendelés a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. §-a alapján, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de a Rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép üzemeltetésére abban az esetben jogosít, ha az a forgalmazó által visszaigazolt, valamint érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik.

(2) Az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, de a forgalmazó által e rendelet hatálybalépéséig vissza nem igazolt megrendelés, illetve szerződés a Rendelet 70. §-a alapján a pénztárgép üzemeltetésére abban az esetben jogosít, ha

a) a pénztárgép értékesítője (a továbbiakba: eladó) által kiadott és a forgalmazó által visszaigazolt igazolás tanúsítja, hogy az eladó – legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 8. napig – a forgalmazótól történő megrendelés útján intézkedett a nála megrendelt pénztárgép leszállítása érdekében,

b) a szerződést, illetve megrendelést a forgalmazó legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 8. napig visszaigazolja, feltéve, hogy az adóalany a forgalmazóval kötött szerződést, illetve a pénztárgépet közvetlenül a forgalmazótól rendelte meg.

(3) Ha az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, úgy e rendelet hatálybalépését követően a Rendelet 70. §-a alapján, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de a Rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép üzemeltetésére abban az esetben jogosult, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes honlapján, az erre a célra kialakított felületen leadott megrendeléssel rendelkezik.

2. § (1) A Rendelet 74. § (1) bekezdésében megjelölt adóalanyt az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződés, illetve megrendelés abban az esetben jogosítja a nyugtaadási kötelezettség kézi kibocsátású nyugtával vagy a Rendelet szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel történő teljesítésére, ha az a forgalmazó által visszaigazolt, valamint érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik.

(2) Az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, de a forgalmazó által e rendelet hatálybalépéséig vissza nem igazolt megrendelés, illetve szerződés abban az esetben jogosít a Rendelet 74. § (1) bekezdése alapján a nyugtaadási kötelezettség kézi kibocsátású nyugtával vagy a Rendelet szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel történő teljesítésére, ha

a) az eladó által kiállított és a forgalmazó által visszaigazolt igazolás tanúsítja, hogy az eladó – legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 8. napig – a forgalmazótól történő megrendelés útján intézkedett a nála megrendelt pénztárgép leszállítása érdekében,

b) a szerződést, illetve megrendelést a forgalmazó legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 8. napig visszaigazolja, amennyiben az adóalany a forgalmazóval kötött szerződést, illetve a pénztárgépet közvetlenül a forgalmazótól rendelte meg.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti adóalany az (1) bekezdés szerinti szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, úgy e rendelet hatálybalépését követően nyugtaadási kötelezettségét kézi kibocsátású nyugtával vagy a Rendelet szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel abban az esetben teljesítheti, ha az 1. § (3) bekezdése szerinti megrendeléssel rendelkezik.

3. § A NAV internetes honlapján kizárólag az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépekre adható le megrendelés.

4. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgépre felvett megrendelésekről az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti forgalmazó e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti:

a) megrendelő nevét, adószámát, az eladó részére átadott üzembehelyezési kódot,

b) a megrendelt pénztárgép típusát, forgalmazóját,

d) a megrendelés időpontját,

c) a vállalt szállítási határidőt.

(2) Amennyiben a forgalmazó e rendelet hatálybalépését megelőzően az (1) bekezdés szerinti megrendelést nem vett fel, úgy erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés teljesítésére rendszeresített nyomtatványon, az (1) bekezdésben megjelölt határidőben nyilatkozik.

(3) Az adóalany a rá vonatkozóan bejelentett adatokhoz a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül hozzáférhet.

5. § A pénztárgép forgalmazását a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) – a Rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeken túl – abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az Art. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

6. § A Rendelet 24. § (4)–(6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a pénztárgép program frissítésére is abban az esetben, amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre.

7. § (1) A Rendelet 37–38. §-át az e §-ban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre, műszerész a pénztárgép programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

8. § E rendelet alkalmazásában pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az adóügyi ellenőrző egység kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban részt vesz.

9. § A Rendelet 3. mellékletének FD) 16. pontjától eltérően a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az Adóügyi Ellenőrző Egység meghibásodása esetén a NAV engedélyével, a NAV által ellenőrzött körülmények között az Adóügyi Ellenőrző Egység burkolata javítási céllal megbontható.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett engedélyezési eljárás alapján forgalmazási engedélyt kapott pénztárgépek vonatkozásában, amennyiben azok nem felelnek meg az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek, legkésőbb 2013. november 30-ig forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a feltételeknek való megfeleléshez szükséges változtatások végrehajtása érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti forgalmazási engedély módosításáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!