nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról
2015-01-01
2017-12-31
5
Jogszabály

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. §2 A pénztárgép forgalmazását a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) – a Rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeken túl – abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

6. § A Rendelet 24. § (4)–(6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a pénztárgép program frissítésére is abban az esetben, amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre.

7. § (1) A Rendelet 37–38. §-át az e §-ban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre, műszerész a pénztárgép programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

(4)3 A (3) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 3. §-a szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

8. § E rendelet alkalmazásában pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az adóügyi ellenőrző egység kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban részt vesz.

9. § A Rendelet 3. mellékletének FD) 16. pontjától eltérően a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az Adóügyi Ellenőrző Egység meghibásodása esetén a NAV engedélyével, a NAV által ellenőrzött körülmények között az Adóügyi Ellenőrző Egység burkolata javítási céllal megbontható.

9/A. §4

9/B. §5

9/C. §6 A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett engedélyezési eljárás alapján forgalmazási engedélyt kapott pénztárgépek vonatkozásában, amennyiben azok nem felelnek meg az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek, legkésőbb 2013. november 30-ig forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a feltételeknek való megfeleléshez szükséges változtatások végrehajtása érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti forgalmazási engedély módosításáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja.

11. §7

12. §8

13. §9 A 9/C. §-t a 2014. december 31-ét követően kibocsátott számlák vonatkozásában kell először alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!