nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CLXXXVIII. törvény
az egységes közszolgáltatói számlaképről
2013-11-23
2013-12-30
2
Jogszabály

2013. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről1

Az Országgyűlés – összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel – a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprő-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:

1–11. §2

12. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 1–11. §, a 13–14. §, a 15. § (1) bekezdés, a 16–17. § és a 18. § (1) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

13–14. §3

15. § (1)4

(2)–(6)5

16–17. §6

18. § (1)7

(2)8

1. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

„Szolgáltató logója:

 

 

Villamos energia x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala:                             „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla::

Teljesítés kelte

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Villamos energia egyetemes szolgáltatás

 

és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: … kWh

Árszabás:     Elosztói engedélyes:

Mérési pont azonosító:

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás (kWh)

Szorzó

Mennyiség (kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma:

Utolsó elszámolt mérőállás (kWh):

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Mennyiség

Mérték-egység

Nettó egységár és mérték-egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó érték

(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

Elosztói alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

 

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

 

 

 

 

 

AHK

 

Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása

 

 

 

 

 

AHK

 

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás

 

 

 

 

 

AHK

 

Pénzeszközök összesen

 

 

 

 

 

AHK

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ……….Ft.

Tájékoztató adatok:

*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg

Következő leolvasás várható időpontja:

AHK: adó hatályán kívüli

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés”

4. Magyarázat:

4.1. Villamos energia x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. Tétel megnevezése:

4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számlarészletező részben az „Energiaadó” tételt is fel kell feltüntetni.

4.5.2. Lakossági fogyasztó esetében a „Szénipari szerkezetátalakítási támogatás”, a „Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása”, a „Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás” és a „Pénzeszközök összesen” tételeket kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „rendszerhasználati díjak összesen” sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.6. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.9. Tájékoztató adatok:

4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás” adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.10. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati díjak alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.13. Amennyiben a 4.10-4.11. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.14. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 15. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

2. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

„Szolgáltató logója:

 

 

Villamos energia elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala:                         „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla::

Teljesítés kelte

Számla sorszáma::

Számla kelte

 

Fizetési mód:     

 

A szolgáltatás megnevezése:

 

Villamos energia egyetemes szolgáltatás

 

és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: … kWh

Árszabás:     Elosztói engedélyes:

Mérési pont azonosító:

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás (kWh)

Szorzó

Mennyiség (kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Mennyiség

Mérték-egység

Nettó egységár és mérték-egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó érték

(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

Elosztói alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

 

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

 

 

 

 

 

AHK

 

Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása

 

 

 

 

 

AHK

 

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás

 

 

 

 

 

AHK

 

Pénzeszközök összesen

 

 

 

 

 

AHK

 

Részszámlákban elszámolt pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: …Ft.

Tájékoztató adatok:

* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg

Következő leolvasás várható időpontja:

AHK: adó hatályán kívüli

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

Számla sorszáma:

Felhasználási hely:

A következő részszámla becsült mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:                        Számla végösszeg (Ft)

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Energiaadó összesen” tételt is fel kell tüntetni.

4.4.2. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Elszámolt energiaadó összesen”, „Részszámlákban elszámolt energiaadó”, Fizetendő energiaadó” tételeket is fel kell tüntetni.

4.4.3. Lakossági fogyasztó esetében a „Szénipari szerkezetátalakítási támogatás”, a „Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása”, a „Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás” és a „Pénzeszközök összesen” tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, részszámlákban elszámolt fizetendő tételekre vonatkozó sorokat kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.4.4. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „rendszerhasználati díjak összesen” sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.5. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben az 4.9.-4.10. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

3. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

„Szolgáltató logója:

 

 

Földgáz x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala:                             „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Földgáz egyetemes szolgáltatás

 

és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Elszámolt mennyiség: MJ ( m3)

Árszabás:

Mérési pont azonosító:

Földgázelosztó:

 

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

(m3)

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség (m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma

Utolsó elszámolt mérőállás (m3)

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt

időszak

Mennyiség

Mértékegység

Nettó
egységár és
mértékegysége

Nettó érték

(Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó érték

(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Alapdíj*

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg

Következő leolvasás várható időpontja:

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

4. Magyarázat

4.1. Földgáz x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5.Tétel megnevezése:

4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Energiaadó” tételt is fel kell tüntetni.

4.5.2. Ha annak értéke nem nulla, a díjtételek között a „Biztonsági készletezési díj” tételt is fel kell tüntetni.

4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.6. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.9. Tájékoztató adatok:

4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás” adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.10. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben a 4.10. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

„Szolgáltató logója:

 

 

Földgáz elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala:                         „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: …… MJ (……….m3)

Árszabás:

Mérési pont azonosító:

 

Földgázelosztó:

 

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség (m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(m3)

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt

időszak

Mennyiség

Mérték-

egység

Nettó egységár

és mérték-

egysége

Nettó érték

(Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó

érték

(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg

Következő leolvasás várható időpontja:

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

Számla sorszáma:

Felhasználási hely:

A következő részszámla becsült mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:                        Számla végösszeg (Ft)

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében az „Energiaadó összesen”, a „Részszámlákban elszámolt energiaadó” és a „Fizetendő energiaadó” tételt is fel kell feltüntetni.

4.4.2. A díjtételek között a „Biztonsági készletezési díj összesen”, a „Részszámlákban elszámolt biztonsági készletezési díj”, és a „Fizetendő biztonsági készletezési díj” tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.4.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.5. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást, és a földgáz biztonsági készletezés díját – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Amennyiben az 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.12. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 13. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

5. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó közvetített szolgáltatást nem tartalmazó számlakép részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala

„Szolgáltató logója:

 

 

Távhőszolgáltatási x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala:                             „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:    Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:    Számla kelte:

Fizetési mód:        A szolgáltatás megnevezése:

        Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: …….GJ

                                

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú költségek összesen

 

Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttódíj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú költségek összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználókat a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.”

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Hődíj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.12. Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hődíj elszámolt időszaka értendő.

6. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala        

„Szolgáltató logója:

 

 

Távhőszolgáltatási x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala:                             „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Távhőszolgáltatás és víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: …….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú költségek összesen

 

Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú költségek összesen

 

Víziközmű-szolgáltatási díjak

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Ivóvíz-szolgáltatás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen (Ft)*

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználókat a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

4.5.1 Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.5.2 Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.6.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

7. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást nem tartalmazó elszámoló számla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala    

„Szolgáltató logója:

 

 

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala:                         „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma::

Számla kelte

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: …….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen

 

Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználókat a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével

4. 11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.12. Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hődíj elszámolt időszaka értendő.

8. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. „Az elszámoló számla első oldala

Szolgáltató logója:

 

 

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala:                         „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:    Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:    Számla kelte:

Fizetési mód:    A szolgáltatás megnevezése:

    Távhőszolgáltatás és víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: …….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen

 

Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen

 

Víziközmű-szolgáltatási díjak

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Ivóvíz-szolgáltatás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználókat a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

4.5.1 Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.5.2 Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.6.2.. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

9. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1.    A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók részére, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználásról kiállított részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala

„Szolgáltató logója:

 

 

Víziközmű-szolgáltatás x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

 

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala                             „oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:

 

Vevő (fizető) neve

 

Vevő (fizető) címe:

 

Vevő (fizető) adószáma:

 

 

 

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség:

Árszabás:

Tétel megnevezése

Mérőállás (induló, záró)

Elszámolt mennyiség és mértékegység

Nettó egységár és mértékegység

Nettó díj

(Ft)

ÁFA (%)

Bruttó díj

(Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen*:

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg:

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználót a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:

4. Magyarázat:

4.1. x. havi részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve az alapdíjat – és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.8. Ivóvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Szennyvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.11. Amennyiben a 4.8-4.9. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.12. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével

4.13. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.14. Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntetése szükséges, pl.: „társasházi mellékvízmérők levonása”.

10. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók részére, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználásról kiállított elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

„Szolgáltató logója:

Víziközmű- szolgáltatás elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

 

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala:     „oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:

 

Vevő (fizető) neve:

 

Vevő (fizető) címe:

 

Vevő (fizető) adószáma:

 

 

 

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség:

Árszabás:

Tétel megnevezése

Mérőállás
(induló, záró)

Elszámolt
mennyiség és
mértékegység

Nettó
egységár és
mértékegység

Nettó díj

(Ft)

ÁFA (%)

Bruttó díj

(Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás

alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen*:

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg:

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A lakossági felhasználót a rezsicsökkentés a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:

 

4. Magyarázat:

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve az alapdíjat – és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.4. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.6. Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.7. Ivóvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Szennyvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.10. Amennyiben a 4.7-4.8. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.11. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 12. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.13. Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntetése szükséges, pl.: „társasházi mellékvízmérők levonása”.

11. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által alkalmazandó számlakép

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A számla első oldala:

„Szolgáltató logója:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

3. A számla harmadik oldala:     „oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:

 

Vevő (fizető) neve:

 

Vevő (fizető) címe:

 

Vevő (fizető) adószáma:

 

 

 

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése

Mennyiség és mértékegysége

Nettó
egységár és
mértékegysége

Nettó díj (Ft)

ÁFA

(%)

ÁFA érték (Ft)

Bruttó díj

(Ft)

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

Ürítési díj

 

 

 

 

 

 

Közszolgáltatásra épülő többletszolgáltatás

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

Bruttó számlaérték összesen*

 

 

Rezsicsökkentéssel nem érintett alapdíj

 

 

 

 

 

 

Rezsicsökkentéssel nem érintett ürítési díj

 

 

 

 

 

 

Edénybérleti díj

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:……………Ft.

Tájékoztató adatok:

*A rezsicsökkentés az arra jogosultakat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.5 Edénybérleti díj: amennyiben a kiállított számla vonatkozásában értelmezhető.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. június 30-án hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes díj a 2013. június 30-án hatályos árképzése alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve). Társasház vagy lakásszövetkezet esetében a megtakarítás összegét a hulladékról szóló törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére figyelemmel kell meghatározni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható.

4.9. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.10. Alapdíj, ürítési díj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak, vagy ürítési díjak (ide értve például a zsákos elszállítást, stb. is) alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat és ürítési díjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Rezsicsökkentéssel nem érintett alapdíj, ürítési díj: kizárólag társasház vagy lakásszövetkezet részére kiállított számlán kell feltüntetni ezeket a sorokat, ha a hulladékról szóló törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatás alapján, ilyen tétel felmerül a nem természetes személy ingatlanhasználókra tekintettel.

4. 12. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

12. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A kéményseprő-ipari közszolgáltató által alkalmazandó számlakép

1. A kéményseprő-ipari közszolgáltató a természetes személy részére – lakhatás célját szolgáló és időlegesen használt ingatlanokat érintő – kiállított számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A számla:

„Szolgáltató logója

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Számlaszám:

Számla kelte:

Teljesítés dátuma:

Fizetés módja:

3. Magyarázat

3.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

3.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

3.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

3.4. Fizetési határidő: csak akkor szükséges kitölteni, ha a fizetés átutalással történik

3.5 A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. június 30-án hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes díj a 2013. június 30-án hatályos árképzése alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

3.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 3.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

3.7. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!