nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CXCII. törvény
egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
2015-06-02
2016-10-01
8

2013. évi CXCII. törvény

egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról1

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

1–15. §2

2. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

16. § (1)3

(2)–(6)4

17. §5

18. §6

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

19–31. §7

32. §8

33–35. §9

4.10

36–41. §

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

42. §11

6. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

43. §12

7. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

44. §13

8. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 16. § (2)–(6) bekezdése és a 17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § az e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(4) A 4. alcím 2015. június 1-jén lép hatályba.

46. § (1) E törvény 27–28. §-a az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 29. §-a, 30. §-a, 34. § (12) bekezdése és 35. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 31. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) E törvény 43. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

47. § E törvény 4. alcíme a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!