nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet
a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról
2013-11-30
2014-11-30
1

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 64/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a fogyasztóra, aki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatot tesz (a továbbiakban: nyilatkozat),

b) a fogyasztó képviseletében eseti meghatalmazás alapján a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében nyilatkozatot tevő személyre,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóra, amelynél a fogyasztó nyilatkozatot tesz.

2. § (1) A nyilatkozatot az 1. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül a nyilatkozatot – a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – az 1. melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelő adattartalmú nyilatkozattal lehet megtenni.

3. § (1) A nyilatkozatban a fogyasztó

a) kijelenti, hogy más fizetési számla tekintetében nyilatkozatot nem tett, vagy a korábban tett nyilatkozat visszavonásáról rendelkezett,

b) tudomásul veszi, hogy amennyiben jogosulatlanul él az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével vagy a nyilatkozatban valótlan tartalmat közöl, a pénzforgalmi szolgáltató jogosult az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni,

c) kijelenti, hogy a nyilatkozatban közölt adatai a valóságnak megfelelnek.

(2) Az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlát egyértelműen azonosítható módon a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével vagy az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlához kapcsolódó bankkártya számának feltüntetésével kell megjelölni.

4. § (1) A nyilatkozat – a pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tett nyilatkozat kivételével – tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltató ügyintézőjének átvételt tanúsító aláírását és a fogyasztó vagy az általa az 1. § b) pontja szerint meghatalmazott személy aláírását.

(2) A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozat megtételének dátumát.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelethez

Formanyomtatvány minta

NYILATKOZAT

az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Alulírott1 ..……........................................................………………………….....................................(születési név: ……………………………..……...................................................…………………….; anyja születési családi és utóneve: ……..………………………............................................................; születés helye és ideje:……………………………………………………) számlatulajdonos nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget a ……………………………………………….. (pénzforgalmi szolgáltató neve) által vezetett,

a.) oooooooo-oooooooo- oooooooo számú2

b.) oooo-oooo- oooo-oooo számú bankkártyához kapcsolódó2

fizetési számlához kívánom igénybe venni.

Kijelentem, hogy más fizetési számla tekintetében nyilatkozatot nem tettem, vagy a korábban tett nyilatkozat visszavonásáról rendelkeztem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jogosulatlanul élek az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével vagy e nyilatkozatban valótlan tartalmat közöltem, a ……………………………………….. (pénzforgalmi szolgáltató neve) jogosult az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

…………………………………..

Számlatulajdonos3

Átvettem:

……………………………

Pénzforgalmi szolgáltató ügyintézője

1A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott természetes személyazonosító adatok megadása szükséges.

2A kettő közül az egyik kitöltése kötelező.

3 Több számlatulajdonos esetén is elegendő egyetlen számlatulajdonos nyilatkozata.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!