nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2013-12-03
2013-12-04
1

458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 85/A. §-sal egészül ki:

„85/A. § (1) A háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő)

a) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése – a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában – az ellátásért felelős,

b) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató

feladata.

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

(3) A műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz korábban csatlakozott és e rendelet hatálybalépése után a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelők esetében az üzemeltetési feladat átvételekor a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítik:

a) a szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját, a jellemző méreteit és anyagát,

b) a szivattyú vagy a vákuumszelep műtárgyon belüli elhelyezését, típusát, – ha ismert – a gyártási évét, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját,

c) a szennyvíz bekötővezetékhez, esetleg a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények méretét, fajtáját,

d) az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi berendezések jellemző paramétereit,

e) a helyszínen készült vázrajzokat műszaki szükség szerinti részletességgel vagy azt a tényt, hogy a felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek megfelelőek,

f) egyéb, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek tartott megállapításokat.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladat elmulasztására visszavezethető kárért a víziközmű-szolgáltató nem felel. A mulasztás bizonyítása a víziközmű-szolgáltató feladata.

(5) Ha arra korábban nem került sor, a korábban csatlakozott és a műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz e rendelet hatálybalépése után a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelő akkor kerül az ellátásért felelős vagy rendszerfüggetlen víziközmű-elem estében a víziközmű-szolgáltató tulajdonába, amikor a fő szerkezeti egység cseréje (új szivattyú, vákuumszelep vagy műtárgy beépítése) válik szükségessé, vagy megvalósul annak felhasználási helytől független energiaellátása.

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról.”

2. § A Vhr. a következő 99/A. §-sal egészül ki:

„99/A. § (1) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szennyvízberuházások esetében a 85/A. § rendelkezéseit a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A jogerős és hatályos elvi vízjogi engedéllyel vagy jogerős és hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, folyamatban lévő szennyvízberuházás esetén a beruházó – legfeljebb a (7) bekezdésben meghatározott időpontig – mentesül a szennyvíz beemelő és a felhasználási helytől független energiaellátás kiépítésének kötelezettsége alól, ha

a) a szennyvíz beemelőnek a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése a műszaki tartalom utólagos kiegészítését, illetve a vízjogi létesítési engedély módosítását tenné szükségessé, és

b) az a) pontban foglaltak miatt a beruházás szerződéses határidőben történő megvalósítása veszélybe kerülne vagy ellehetetlenülne.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mentesítés kiterjed arra az engedélyesre is, akinek kérelmére, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás e rendelet hatálybalépésekor

a) már folyamatban van, vagy

b) a vízjogi létesítési engedélye még nem jogerős,

feltéve, hogy a vízügyi hatóság által kibocsátott engedély jogerőre emelkedik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása, továbbá a műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz újonnan csatlakozni kívánó felhasználó (új bekötés) esetében – a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában – az érintett felhasználó gondoskodik a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott alapvető műszaki követelményeket kielégítő szennyvíz beemelő kiépítéséről.

(5) A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során a vízügyi hatóság figyelembe veszi, hogy a vízjogi engedélyes a szennyvíz beemelő szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése alól a (2) és a (3) bekezdés szerint mentesítésben részesült.

(6) A műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz korábban csatlakoztatott szennyvízátemelő esetében a 85/A. § (3) bekezdésben előírt átadás-átvételi eljárást – ha arra korábban nem került sor – legkésőbb 2014. február 28-ig kell lefolytatni. A víziközmű-szolgáltató a honlapján és írásban, igazolható módon, legkésőbb 2013. december 31-ig hívja fel az érintett felhasználók figyelmét a szennyvíz beemelőkre vonatkozó átadási igény bejelentésére. Az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató az átadás-átvételi eljárás időpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti az igénybejelentő felhasználót. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy az átadás-átvételi eljárásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít –, valamint a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére.

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az ellátásért felelős.

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól.

(9) A (8) bekezdés szerinti megállapodás hatálya az abban részes felek jogutódaira is kiterjed.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!