nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2013. (XII. 21.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről
2015-07-01
2018-06-29
2
Jogszabály

36/2013. (XII. 21.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a Terrorelhárítási Központ,

c) a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

d) a büntetés-végrehajtási szervezet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

szervezeti teljesítményértékelésére terjed ki.

2. Ezen utasítás alkalmazásában

a)1 rendvédelmi feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: rendvédelmi szerv): az 1. pont a)–e) pontjában meghatározott szervek,

b)2 helyi szerv: a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 8. pontjában meghatározott szervek,

c) területi szerv: a Rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szervek.

3.3 A rendvédelmi szerv és annak területi, valamint helyi szerve szervezeti teljesítményértékelése során elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatóinak értékelésekor a Rendelet 8. mellékletében meghatározott mutatók értékelésekor az 1–7. mellékletben meghatározott szempontokat javasolt figyelembe venni, amennyiben az adott szempont az értékelt szervezeti egység vonatkozásában értelmezhető.

4. Az 1–7. mellékletben meghatározott szempontokon túl az egyes mutatók értékelésekor – figyelemmel a szervezeti egység sajátosságaira – az ezen utasításban nem szereplő, egyéb szempontok is figyelembe vehetőek.

5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A rendvédelmi szervek vezetői tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai4

1. „A vezetői munka szervezetettsége, szervezeti irányítási rendszer (törzsmunka) működésének színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet I. rész 1. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az információs rendszer keretében működtetett vezetői fórumrendszer és beszámolási rendszer hatékonysága, megbízhatósága és pontossága, a beszámolási szintek, határidők és módok világossága, meghatározottsága;

b) a feladatmeghatározó és értékelő értekezletek, koordinációk (heti koordinációs értekezletek, napi koordinációk) rendszerének hatékonysága;

c) az elöljáró döntéseinek előkészítésében történő részvétel szakmai színvonala;

d) a döntések alárendeltek részére történő eljuttatásának hatékonysága;

e) személyes felelősségvállalás a vezetett szervezeti elem tevékenységéért, jogszerű és szakszerű működéséért (munkavégzés minősége, megbízhatóság, együttműködés az elöljáróval, vezetőtársakkal, beosztottakkal, alaposság és pontosság, munkával kapcsolatos tények világos átlátása, kezdeményezőkészség, önálló feladatmegoldás);

f) a szervezet képviseletének hatékonysága;

g) tervezőkészség, szervezőkészség.

2. „A vezetői ellenőrzés szervezetettsége és színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet I. rész 2. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a kialakított ellenőrzési rendszer hatékonysága, a szervezet jellegéhez illeszkedése;

b) a vezetői ellenőrzések – normáknak megfelelő – rendszeressége;

c) a vezetői ellenőrzések tervezettsége, a tervezett ellenőrzések megvalósításának színvonala;

d) a végrehajtott ellenőrzések alapossága;

e) a vezetői ellenőrzések dokumentálásának pontossága, precízsége, előírásoknak való megfelelősége;

f) a vezetői ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések megalapozottsága, ezen intézkedések felelőseinek meghatározása, az intézkedések megvalósításának eredményessége, visszaellenőrzésének hatékonysága;

g) a határidők betartásának ellenőrzését szolgáló rendszer hatékonysága.

3. „A vezetői értékelő, elemző és feladat meghatározó munka színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet I. rész 3. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az információkezelés és feldolgozás színvonala;

b) a feladatmeghatározások egyértelműsége, pontossága;

c) a feladatok meghatározása és kiosztása során a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, technikai feltételek, szabályozási környezet figyelembevételének színvonala;

d) a követelménytámasztás módja, következetessége;

e) a több szervezeti egységet érintő, komplex feladatok végrehajtásának tervezettsége (ütemterv készítése, abban a feladatok, határidők, felelősök meghatározottsága).

4. „A fegyelmi helyzet általános értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet I. rész 4. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a jogsértések számának alakulása (a fegyelmi statisztika figyelembevételével);

b) a szolgálati rend, fegyelem megerősítésére, fenntartására irányuló parancsnoki munka színvonala;

c) a kezdeményezett fegyelmi, méltatlansági, büntetőeljárások során megállapított marasztalások számának alakulása, az esetleges jogorvoslati eljárások eredményének figyelembevételével.

5. „Az irányított szerv és a társszervek, együttműködő szervek, szervezetek, települési önkormányzatok kapcsolatának színvonala, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet I. rész 5. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az együttműködés rendjének kialakítására irányuló tevékenység színvonala, az együttműködési megállapodások naprakészsége;

b) az együttműködést akadályozó körülmények megszüntetésére és jövőbeni kiküszöbölése érdekében tett intézkedések hatékonysága;

c) az együttműködés és kapcsolattartás szakmai eredményessége;

d) kezdeményezőkészség, együttműködési készség, problémamegoldó készség;

e) az önkormányzati beszámolók eredményei alapján az önkormányzati elégedettség;

f) a rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival folytatott együttműködés eredményessége.

2. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A rendvédelmi szervek funkcionális területeit értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai5

1. Humánerőforrás-gazdálkodás

1.1. „A szervezet fluktuációs helyzetének általános értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 1. pont 1.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az állománytáblázat-fegyelem betartásának színvonala;

b) a személyi állomány adott szervnél jogviszonyban eltöltött ideje;

c) a fluktuáció mértéke az előző évhez, valamint a szervezet fluktuációjához viszonyítottan;

d) a fluktuáció csökkentése érdekében tett humán intézkedések hatékonysága, hatása a szervezetre;

e) a megüresedő vezetői és beosztotti státuszok feltöltöttségének mértéke;

f) a lemondással és közös megegyezéssel megszüntetett szolgálati jogviszonyok száma – azon szervezetek esetében, amelyek hivatásos állománya csak vezényeltekből áll, a más szervhez vezényléseknek a vezényelt kérelmére történő megszüntetésének száma – a szervezet egészének átlagát figyelembe véve.

1.2. „Az állomány képesítési követelményeknek megfelelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a képesítési követelményeknek való megfelelés helyzete állománycsoportonként;

b) a kötelező, jóváhagyott képzések megvalósulásának színvonala;

c) a parancsban vagy határozatban előírt képesítések megszerzésére tett intézkedések színvonala;

d) a rendészeti alap- és szakvizsgák, valamint a rendészeti vezetőképzés ütemezésének színvonala.

1.3. „A képzési terv végrehajtásának szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 1. pont 1.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a képzési terv elkészítésének színvonala;

b) a képzési terv végrehajtásának minősége;

c) a képzési tervben foglaltak végrehajtása érdekében tett munkáltatói intézkedések színvonala;

d) a képzési terv végrehajtásával összefüggő szakirányítási feladatok ellátásának színvonala;

e) a tanulmányi szerződések, felmondások, igényérvényesítések, új szerződések számának alakulása.

1.4. „A humán adminisztrációs feladatok teljesülésének szintje, a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 1. pont 1.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szakirányítás során végrehajtott ellenőrzések színvonala;

b) a szolgálati panaszok számának alakulása, elintézésének jogszerűsége, szakszerűsége;

c) a parancsok, határozatok, személyzeti intézkedések formai, tartalmi követelményeknek való megfelelése, minősége;

d) a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel, valamint a vagyonnyilatkozattal összefüggő szakirányítói feladatellátás színvonala;

e) a személyügyi nyilvántartás (személyi anyag és elektronikus nyilvántartás) vezetésének színvonala;

f) az állománytáblázat-fegyelem megtartása érdekében tett intézkedések színvonala;

g) a nyugállományba helyezettekkel történő kapcsolattartás minősége.

1.5. „A foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi és higiénés tevékenység színvonala, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 1. pont 1.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az egészségügyi alapellátás minősége, hatékonysága;

b) az időszakos egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatok teljesítésének minősége;

c) a munkavédelmi ellenőrzések számának alakulása, a szakirányítás színvonala;

d) a munkahelyi balesetek számának alakulása, a kivizsgálásukra tett intézkedések színvonala;

e) a szolgálati feladatok ellátásával összefüggésbe hozható öngyilkosságok számának alakulása.

2. Általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység

2.1. „Jogi és igazgatási (vezetési adminisztrációs) feladatok teljesülésének szintje, színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a belső normák szakmai és normaalkotási színvonala;

b) a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák változásainak nyomon követése és a vezetők, valamint az állomány tájékoztatásának hatékonysága;

c) a vezetői szignálásra irányadó szabályok betartásának színvonala;

d) a határidők nyomon követése és betartása;

e) a szervezet alaptevékenységének, szakmai feladatainak végrehajtása során a jogszerű működés elősegítésére tett intézkedések színvonala, hatékonysága;

f) a beszámolók, értékelő jelentések szakmai színvonala;

g) az iratok elkészítésére vonatkozó alaki-tartalmi követelmények betartása.

2.2. „Jogi képviseleti, kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a jogi képviseleti tevékenység és a kártérítési eljárások során az anyagi és eljárási jogi szabályok érvényesülése, különös tekintettel a határidők betartására;

b) az eljárások során az eljárás alá vont személyek jogainak biztosítása;

c) a jogi tevékenység tapasztalatainak visszacsatolása a szakmai szervekhez;

d) a bírói gyakorlat felhasználása a képviseleti tevékenység során;

e) a harmadik személyekkel szembeni igények érvényesítésének hatékonysága.

2.3. „Ügyviteli, ügykezelési tevékenység minősége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az iratkezelés megszervezésének, az ügyviteli feladatok megosztásának hatékonysága, a munkaköri leírások iratkezeléssel kapcsolatos részei megfogalmazásának szakmai színvonala, az iratkezelés alapokmányai és segédletei vezetésének színvonala;

b) a küldemények érkeztetés-bontásának, iktatásának, szignálásának nyomon követhetősége;

c) az ügyiratok irattárba helyezésének rendjének, az átmeneti és a központi irattár működésének megfelelősége, az irattári rend hatékonysága;

d) a selejtezési és megsemmisítési eljárás, valamint a maradandó értékű iratok levéltári őrizetbe adásának gyakorlata, dokumentáltsága;

e) a nyílt iratok kezelésére vonatkozó oktatások, valamint vizsgáztatások végrehajtásának hatékonysága.

2.4. „Információbiztonság állapota” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a minősített adatok felhasználásához szükséges személyi biztonsági feltételek megléte (felhasználói engedélyek, személyi biztonsági tanúsítványok, nemzetbiztonsági ellenőrzések megléte, aktualizált nyilvántartása);

b) a minősített adatok nyomon követhetőségét, rendelkezésre állását biztosító iratkezelési segédletek állapota;

c) a biztonsági területek kialakításának jogszerűsége;

d) a minősített adatok minősítésére, kezelésére vonatkozó formai és alaki kellékek megtartásának színvonala és az és anyagi jogi szabályok érvényesülése, a minősített adatok biztonságának megsértése miatt indult eljárások számának alakulása, a feltárt jogsértések jellege;

e) a minősített adatvédelmi oktatások, illetve vizsgáztatások végrehajtásának hatékonysága;

f) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok elektronikus formában történő hozzáférhetővé tétele feladat ellátásának színvonala;

g) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének jogszerűsége;

h) az adatkezeléseknek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett hatósági adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségének teljesítése, a saját belső adatvédelmi nyilvántartás naprakészsége;

i) az adattárakhoz történő hozzáférésekről vezetett nyilvántartások állapota;

j) a személyes adatok védelemre vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárások számának alakulása, a feltárt jogsértések jellege.

2.5. „Kommunikációs tevékenység színvonala, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a médiatartalom-szolgáltatóktól fogadott és megválaszolt megkeresések számának alakulása, a válaszok szakmai színvonala;

b) a médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatásának színvonala (pl. sajtótájékoztatók, internetes portálok);

c) azonnali reagálások színvonala, a kommunikáció hitelessége, egységessége, következetessége, közérthetősége, proaktivitása;

d) a médiatartalom-szolgáltató adatbank naprakészsége;

e) a kommunikációs tevékenységet ellátó személyi állomány szakmai felkészültsége;

f) a szervezettel szembeni jogsértő médiatartalmakkal szembeni fellépés következetessége.

2.6. „Ügyeleti szolgálat szervezettsége, működés szakszerűsége, eredményessége” (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.6. alpont) teljesítménymutató értékelésének javasolt szempontjai:

a) a beérkező információk differenciálása, elsődleges feldolgozásának színvonala;

b) az ügyeleti szolgálat és a végrehajtó állomány reagálóképessége;

c) az ügyeleti szolgálat hatáskörébe tartozó döntések időszerűsége, megfelelősége;

d) az írásos jelentések színvonala;

e) a kapcsolattartás, együttműködés színvonala szervezeten belül és más rendvédelmi szervekkel;

f) a jelentőszolgálati rendszerben rögzítendő események felvitelének pontossága, a határidők betartása;

g) az ügyeleti nyilvántartások naprakészsége, pontossága.

2.7. „Ellenőrzési szolgálati tevékenység színvonala, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.7. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az ellenőrzési feladatok tervezettsége;

b) az ellenőrzések számának alakulása ellenőrzési típusonként (szabályszerűségi ellenőrzés, rendszerellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, teljesítmény-ellenőrzés, informatikai ellenőrzés, utóellenőrzés);

c) az ellenőrzési dokumentációk színvonala;

d) az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárások megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúját megállapító jelentések számának alakulása;

e) az ellenőrzések eredménye alapján kezdeményezett és végrehajtott oktatások számának alakulása;

f) a kérelmek, bejelentések, panaszok kivizsgálásának jogszerűsége, a határidők betartása.

3. Gazdálkodás, infrastruktúra

3.1. „Költségvetési keretek betartása, likviditási egyensúly fenntartása” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a jóváhagyott költségvetési keretek betartását biztosító gazdálkodás megvalósítása;

b) a jóváhagyott előirányzatok és a teljesítések összhangja, az összhang biztosítása érdekében tett intézkedések eredményessége;

c) a likviditási egyensúly megteremtése érdekében tett intézkedések hatékonysága;

d) a költségvetés előkészítésével, összeállításával, végrehajtásával kapcsolatos határidők, valamint az előirányzatok felhasználásának figyelemmel kísérésére vonatkozó előírások betartása;

e) a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági teendők (fedezetbiztosítás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés) ellátásának szabályszerűsége, a gazdasági események nyilvántartásának naprakészsége;

f) a beszerzések fontossági sorrendben történő végrehajtásának biztosítása.

3.2. „Jogszabályok betartásának ellenőrzése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az állománynak az egyes munkamenetekhez kapcsolódó szabályozók ismeretének szintje, azok megismerési lehetőségének biztosítottsága;

b) a szakterületre vonatkozó belső szabályozók elkészítésének, felülvizsgálatának, valamint a szakterületre vonatkozó normatervezetek véleményezésének szakmai színvonala;

c) a jogszabályváltozásokra, a szakmai igényekre és a külső környezeti tényezők változására való reagálás gyorsasága, hatékonysága;

d) a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos előzetes jogi véleményezések színvonala;

e) a közbeszerzési eljárások és egyéb beszerzések lefolytatásának, valamint a kapcsolódó szerződéstervezetek előkészítésének szabályszerűsége;

f) a sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárások arányának alakulása, a szabálytalansági eljárások száma;

g) a pályázatot kiíró szervezet támogatási döntését követően a projekt végrehajtásának szabályszerűsége;

h) az elnyert európai uniós források összegének alakulása, az uniós források felhasználásának aránya;

i) a beszerzett eszközök mennyisége, minősége.

3.3. „Kiadások csökkentésére tett intézkedések, követelések behajtásának hatékonysága” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a követelések állományának alakulása, ezen belül a határidőn túli követelések, valamint a behajthatatlannak minősülő követelések aránya;

b) a határidőn túli követelések behajtására irányuló intézkedések hatékonysága;

c) az egységes gazdálkodási keretrend kialakítására és betartására irányuló intézkedések hatékonysága;

d) a váratlan helyzetekre való felkészültség, a tartalékok képzésére tett intézkedések eredményessége;

e) a bevételekkel kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladok ellátásának jogszerűsége, a nyilvántartó programok hatékonysága.

3.4. „Infrastruktúra állagának megőrzése/fejlesztése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a beszerzési igények és lehetőségek összehangoltsága;

b) az állami vagyon állagának megőrzése, a továbbiakban nem szükséges vagyonelemek átadása, visszaadása érdekében tett intézkedések szakszerűsége;

c) a nyilvántartások naprakészsége;

d) az építési, beruházási feladatok előkészítésének és végrehajtásának szakszerűsége;

e) a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésének hatékonysága és kihasználása;

f) a tárgyi eszközökben bekövetkezett állapotromlás esetén a személyi felelősség vizsgálatára tett intézkedések szakszerűsége és hatékonysága.

3.5. „Személyi állomány foglalkoztatási feltételeinek állapota/fejlesztése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szervezeti eszközfejlesztés színvonala, humánstratégiával való összhangja;

b) az állomány elhelyezési körülményeinek, a munkavégzéshez szükséges tárgyi, technikai feltételek biztosítottsága;

c) a rendszeresítési eljárások előkészítésének, valamint az azokban való részvételnek a színvonala;

d) a foglalkoztatás feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtott fejlesztések eredményessége és hatékonysága;

e) az állomány lakhatási feltételeinek javítása érdekében tett intézkedések hatékonysága.

3.6. „Informatikai szolgáltatás biztonsága és színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet II. rész 3. pont 3.6. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a felhasználók, a megrendelők, az igénybe vevők és az alkalmazás fejlesztéséért felelős szervezeti elem között kialakult kapcsolat minősége;

b) a megrendelő által megfogalmazott igények megvalósításának színvonala;

c) az informatikai alkalmazásoknak a jogszabályok változására reagáló módosításainak, illetve új alkalmazások kidolgozásának színvonala, a reagálás gyorsasága, időszerűsége;

d) a minősített adatok és a személyes adatok védelmét szolgáló informatikai intézkedések hatékonysága;

e) az informatikai rendszerek hibaelhárításának gyorsasága.

3. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai

1. Közrendvédelmi terület

1.1. „Intézkedések eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a személyi szabadság korlátozásával járó rendőri intézkedések számának alakulása;

b) az elfogások számának alakulása;

c) az előállítások számának alakulása;

d) a biztonsági intézkedések számának alakulása;

e) az egyéb rendőri intézkedések számának alakulása;

f) a rendőri intézkedések eredményeként kezdeményezett büntetőeljárások, szabálysértési eljárások és a közúti közlekedésről szóló törvény hatálya alá tartozó jogsértések miatti közigazgatási hatósági eljárások számának és a helyszíni bírságok számának alakulása;

g) a rendőri intézkedések során alkalmazott kényszerítő eszközök alkalmazása számának alakulása;

h) a rendőri intézkedések során alkalmazott kényszerítő eszközök hatékonysága, arányossága.

1.2. „Intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a rendőri intézkedések során alkalmazott kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége, figyelemmel a megválasztott kényszerítő eszközök arányosságára, szükségességére is;

b) a rendőri intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége;

c) a rendőri intézkedések kivizsgálásának gyakorlata, hatékonysága;

d) a rendőri intézkedések ellen bejelentett panaszok számának alakulása, a panasznak helyt adó és részben helyt adó döntések aránya;

e) a rendőri intézkedések során bekövetkezett rendkívüli események kivizsgálásának tapasztalatai alapján a rendőri intézkedések megfelelősége.

1.3. „Járőr szolgálat hatékonysága, reagáló képessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elemző-értékelő munka megállapításai felhasználásának hatékonysága;

b) az eseményekre történő reagálás gyorsasága, szakszerűsége, eredményessége;

c) a rendelkezésre álló műszaki és technikai eszközök használatának hatékonysága;

d) a szakmai ellenőrzések szakszerűsége, hatékonysága;

e) a szolgálati feladatok meghatározásával kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátásának szakmai színvonala.

1.4. „Szolgálatszervezés színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elemző-értékelő munka megállapításai felhasználásának hatékonysága;

b) az erők, eszközök elosztásának hatékonysága;

c) tervszerűség, rugalmasság, reagálóképesség;

d) a szolgálat szervezésére irányuló koordinációs tevékenység ellátásának szakmai színvonala;

e) a közterületi jelenlét mértéke a közterületi szolgálati órák aránya, valamint a gyalogos szolgálat aránya alapján.

1.5. „Őrzés-védelem színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a házi őrizetben lévő személyekkel kapcsolatos rendőri feladatok ellátásának szakmai színvonala (a feladatok ellátásában részt vevők létszámának megfelelősége, a felhasznált technikai eszközök hatékonysága, a házi őrizet szabályainak megszegése esetén a szabályok megszegését megelőző rendőri intézkedések szakszerűsége);

b) a személyi védelem alatt álló személyekkel kapcsolatos rendőri feladatok ellátásának szakmai színvonala (a feladatok ellátásában részt vevők létszámának megfelelősége, a felhasznált technikai eszközök hatékonysága);

c) kísérőőri és átkísérési feladatok végrehajtásának szakszerűsége;

d) a fogva tartás során a fogvatartotti jogok megvalósulásának biztosítottsága;

e) az őrzésbiztonság megvalósulásának foka;

f) a fogdai, illetve az előállító helyiségben bekövetkező rendkívüli események megelőzésére irányuló, valamint a bekövetkezésével összefüggő intézkedések hatékonysága, eredményessége;

g) a fogdaszolgálathoz kapcsolódó adminisztratív tevékenység színvonala;

h) a tiltott tárgyak, eszközök előtalálása érdekében tett intézkedések hatékonysága;

i) a fogvatartotti letétek kezelésének színvonala.

1.6. „Csapaterős alkalmazás hatékonysága, reagáló képessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.6. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a csapaterő alkalmazása során az erők, eszközök alkalmazásának hatékonysága és eredményessége;

b) a csapaterő alkalmazásának tervszerűsége, rugalmassága, reagálóképessége;

c) a csapaterő alkalmazásával a katasztrófák megelőzésével és következményeinek elhárításával összefüggő feladatok ellátásának színvonala;

d) a rendezvény rendjének biztosítása érdekében csapaterő alkalmazását igénylő, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények számának és a biztosítások óraszámának alakulása, az alkalmazott csapaterő hatékonysága;

e) a rendezvény rendjének biztosítása érdekében csapaterő alkalmazását igénylő sportrendezvények számának és a biztosítások óraszámának alakulása, az alkalmazott csapaterő hatékonysága;

f) a rendezvény rendjének biztosítása érdekében csapaterő alkalmazását igénylő egyéb rendezvénybiztosítások számának és a biztosítások óraszámának alakulása.

1.7. „Csapaterős alkalmazás jogszerűsége és szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.7. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a csapaterő alkalmazása kényszerítő eszköz elrendelési gyakorlatának jogszerűsége, szakszerűsége;

b) a csapaterő alkalmazásának, illetve a csapaterő alkalmazása során tett rendőri intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége;

c) a tömeg szétoszlatására irányuló csapaterő alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége, a kivizsgálás gyakorlata alapján.

1.8. „Légi/vízi rendészeti tevékenység hatékonysága, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.8. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a légiközlekedés-rendészeti ellenőrzések tervezettsége;

b) a légiközlekedés-rendészeti ellenőrzések és az ahhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtásának szakszerűsége;

c) a vízi rendészeti ellenőrzések tervezettsége, végrehajtásának szakszerűsége;

d) a közrendvédelmi területet érintő egyéb vízi rendészeti feladatok végrehajtásának szakszerűsége, hatékonysága.

1.9. „Tűzszerészeti terület tevékenységének szakszerűsége, biztonsági színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.9. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a tűzszerész szolgálat rendkívüli esetekre történő rendelkezése állásának mértéke, reagálóképessége, a technikai eszközök rendelkezésre állásának, folyamatos működtetésének biztosítottsága;

b) a tűzszerész feladatoknak megfelelő képzés rendszeressége, hatékonysága, a számonkérés színvonala;

c) a tűzszerész feladatok végrehajtására irányuló ismeretek színvonala, a rendszeresített biztonságtechnikai eszközök ismeretének szintje, alkalmazásának szakszerűsége;

d) a tűzszerész feladatok ellátásának szakszerűsége a feladatellátásban részt vevő valamennyi szereplő vonatkozásában (helyszínelő, kiképző, búvár stb.);

e) a tűzszerész feladatok végrehajtásának biztonsági színvonala;

f) a védett személyek és a kijelölt létesítményekkel kapcsolatos tűzszerészbiztosítás során végrehajtott tevékenység jogszerűsége, szakszerűsége;

g) a társszervek által kért operatív feladatok eredményessége;

h) a szolgálati állatok ellátásának, ápolásának, képzésének szakszerűsége.

2. Közlekedésrendészeti terület

2.1. „Közlekedési járőr szolgálat intenzitása és hatékonysága” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont 2.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a közterületi szolgálati órák számának alakulása;

b) egy közterületi szolgálati órára jutó intézkedések száma;

c) a közlekedésrendészeti ellenőrzések gyakorisága és a közlekedésbiztonságra gyakorolt hatása.

2.2. „Közlekedésrendészeti járőr-intézkedések eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont 2.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a közúti közlekedési balesetek adatainak alakulása;

b) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével kapcsolatos statisztikai adatok alakulása, az alkalmazott közlekedésrendészeti intézkedések hatékonysága;

c) a közlekedésrendészeti intézkedések hatékonysága a szakmai ellenőrzések eredményeire tekintettel.

2.3. „Baleseti helyszínelési és vizsgálati tevékenység színvonala és eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont első 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a baleseti helyszínelések számának statisztikai adatai;

b) a baleseti helyszínelések végrehajtásának szakszerűsége;

c) a befejezett nyomozások számának alakulása, a nyomozások időtartamának alakulása;

d) a további nyomozási cselekmény elvégzését elrendelő ügyészi döntések [a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 216. § (1) bekezdés a) pont] számának alakulása;

e) a büntetőeljárás során tett panaszoknak helyt adó ügyészi döntések aránya;

f) a szakértő kirendelés gyakorlatának szakmai színvonala;

g) a határidők betartása.

2.4. „Balesetmegelőzési-közlekedésbiztonsági szervező tevékenység színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont második 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a baleset-megelőzési célkitűzések megvalósításának helyzete;

b) a baleset-megelőzési propaganda tevékenység gyakorlata, hatékonysága;

c) a baleset-megelőzés résztvevőivel kialakított együttműködések állapota, intenzitása, hatékonysága;

d) a közlekedésbiztonsági oktatási és nevelési tevékenység színvonala.

3. Bűnügyi terület

3.1. „Nyomozás-eredményesség összességében” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) nyomozás-eredményességi mutató.

3.2. „Kiemelt bűncselekmények (közterületi kiemelt, élet- és testi épség elleni, gazdasági és vagyon elleni) nyomozásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 160. és 161. §] bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

b) a súlyos testi sértés [Btk. 164. § (3) és (6)–(9) bekezdés] bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

c) a kábítószer-kereskedelem (Btk. 176. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

d) a szexuális erőszak (Btk. 197. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményességet;

e) a kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

f) a garázdaság minősített esete [Btk. 339. § (2) bekezdés] miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

g) az embercsempészés (Btk. 353. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

h) a rablás (Btk. 365. §), kifosztás (Btk. 366. §) bűncselekmények miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

i) a zsarolás (Btk. 367. §), önbíráskodás (Btk. 368. §) bűncselekmények miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

j) a nagyobb vagy azt meghaladó értékre elkövetett lopás bűntette [370. § (3) bekezdés a) pont és (4)–(6) bekezdés] miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

k) a rongálás bűntette [371. § (3)–(6) bekezdés] miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

l) az orgazdaság (Btk. 379. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

m) a jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §) bűncselekménye miatt lefolytatott nyomozások eredményessége;

n) az a)–m) alpontokban meghatározott szempontoknál értelemszerűen a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény megfelelő tényállásait is figyelembe kell venni az értékeléskor.

3.3. „Nyomozás szakszerűség és hatékonyság színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a kármegtérülés mértéke;

b) a további nyomozási cselekmény elvégzését elrendelő ügyészi döntések [Be. 216. § (1) bekezdés a) pont] számának alakulása;

c) a büntetőeljárás során tett panaszoknak helyt adó ügyészi döntések aránya;

d) a szakértő kirendelés gyakorlatának szakmai színvonala;

e) a nyomozó hatóság által elrendelt vagy végrehajtott kényszerintézkedések szakszerűsége.

3.4. „Nyomozás szervezés és vezetés színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a nyomozások tervezésének gyakorlata, szakszerűsége;

b) a nyomozások átlagos időtartamának alakulása;

c) a határidők betartása;

d) a vezetői ellenőrzések gyakorlatának szakszerűsége, hatékonysága.

3.5. „Helyszíni szemle tevékenység színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a helyszíni szemlék lefolytatásának és a szemléről készült jegyzőkönyvek elkészítésének szakszerűsége;

b) a helyszíni szemle során végzett nyomrögzítő tevékenység szakszerűsége;

c) a helyszíni szemle során rögzített nyomok bizonyítás során történő felhasználhatósága.

3.6. „Bűnügyi-technikai tevékenység színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.6. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a bűnügyi technikai tevékenység statisztikai adatai;

b) azonosításra alkalmas nyomok rögzítésének szakszerűsége.

3.7. „Bűnmegelőzési tevékenység színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.7. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásának szakmai színvonala;

b) a bűnmegelőzésben érintett, nemzetközi, állami és társadalmi-gazdasági szervezetekkel való kapcsolattartás hatékonysága;

c) a felvilágosító tevékenység hatékonysága, szakszerűsége;

d) a bűnmegelőzéssel kapcsolatos, a sajtót érintő tájékoztatók, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadványok szakmai színvonala.

3.8. „Titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.8. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az együttműködő személyek számának, kategóriák szerinti megoszlásának alakulása;

b) az együttműködők tevékenységének irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenység szakszerűsége, a beérkező adatok kezelésének jogszerűsége, hatékonysága;

c) a beszerzett információk értékelésének és felhasználásának szakszerűsége;

d) a dokumentációra vonatkozó tartalmi és formai előírásainak való megfelelés;

e) a minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásának színvonala;

f) a bevont erők (informátorok, bizalmi személyek, titkosan együttműködő más személyek) által szolgáltatott információk mennyisége, minősége;

g) az együttműködők alkalmazásának költséghatékonysága.

3.9. „Műveleti feldolgozások eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.9. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a titkos információgyűjtés érdekében alkalmazott erők, eszközök és módszerek felhasználásával beszerzett információk, adatok értékeléséből származó műveleti tevékenység lehetősége meghatározásának szakszerűsége;

b) a műveleti tevékenység előkészítésére vonatkozó anyagok tartalmi és formai követelményeinek való megfelelősége, pontossága;

c) a titkos információgyűjtés előkészítésének, valamint a ráfordítható idő és költségek meghatározásának szakszerűsége;

d) a titkos információgyűjtés végrehajtásának szakszerűsége, eredményessége (büntetőeljárás elrendelésére való alkalmasság), eredménytelenség esetén az okok vizsgálata alapján a végrehajtás szakszerűsége (a felderítő szerv pontatlan előkészítő tevékenységére vagy rajta kívülálló objektív akadályokra vezethető-e vissza az eredménytelenség);

e) az értékelést követő újabb feladatmeghatározás és a végrehajtásra vonatkozó utasítások dokumentáltsága;

f) a fedett nyomozók és a titkosan együttműködő személyek által szolgáltatott releváns információk feldolgozásának minősége, azok titkos és nyílt eljárásokban történő felhasználásának színvonala.

3.10. „A keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, hasznosulása” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.10. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok és információk értékelésének hatékonysága, az értékelést követő hasznosíthatósága (műveleti információként tovább hasznosítható-e, büntetőeljárásban bizonyítási eszközként felhasználható-e);

b) a hatáskör és illetékesség hiánya miatt továbbított adatok minősége;

c) az alapüggyel össze nem függő információk kiaknázásának és továbbhasznosításának felmérésére és az erre vonatkozó intézkedés megtételére (újabb titkos információgyűjtés elrendelése) tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége;

d) a titkos információgyűjtés erői, eszközei, módszerei alkalmazása során a hatóság tudomására jutott releváns információk értékelésének színvonala, az adatok felhasználásának vagy a hatáskörrel rendelkező szervek részére továbbításának szakszerűsége, jogszerűsége.

4. Igazgatásrendészeti terület

4.1. „Szabálysértési eljárások eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 4. pont 4.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szabálysértési eljárás lefolytatására irányuló kezdeményezések számának alakulása (feljelentések és az arra jogosultak hivatali hatáskörében szerzett tudomása, észlelése), az eljárás alá vont személyek számának alakulása, a feljelentés elutasításának aránya és azok okai, a szabálysértési eljárások megszüntetésének aránya és azok okai;

b) a szabálysértési eljárásban meghozott döntések megoszlásának alakulása, ezen belül a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatok aránya;

c) a végrehajtási eljárások hatékonysága.

4.2. „Szabálysértési eljárások jogszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 4. pont 4.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a felettes szervek ellenőrzése során felfedett hibák, hiányosságok mértéke, aránya;

b) az ügyészi intézkedések eredménye, az azok során feltárt jogsértések jellege, aránya;

c) a benyújtott kifogások alapján a bíróságok szabálysértési hatóságokétól eltérő döntéseinek aránya és a jogsértések súlyossága.

4.3. „Egyéb rendészeti, igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 4. pont 4.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az első fokú közigazgatási hatóságként végzett tevékenység minősége, szakszerűsége, jogszerűsége;

b) a másodfokú közigazgatási hatóságként végzett tevékenység minősége, szakszerűsége, jogszerűsége;

c) a szakhatóságként végzett tevékenység minősége, szakszerűsége, jogszerűsége.

4.4. „Hatósági ellenőrzési tevékenység intenzitása, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 4. pont 4.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a hatósági ellenőrzések számának alakulása (az illetékességi terület sajátosságaira figyelemmel);

b) a feltárt szabálytalanságok, jogsértések számának alakulása.

4.5. „Határidők betartása” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 4. pont 4.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a határidő túllépések számának alakulása;

b) a határidők betartása érdekében tett parancsnoki intézkedések minősége, hatékonysága, a határidő túllépése esetén a felelősség vizsgálata érdekében tett intézkedések szakszerűsége;

c) a határidők betartása ellenőrzésének gyakorlata, szakmai színvonala.

5. Határrendészeti terület

5.1. „Járőrszolgálat intenzitása, reagáló képessége, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 5. pont 5.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elemző-értékelő munka megállapításai felhasználásának hatékonysága;

b) a terepismeret színvonala;

c) a határrendészeti eseményekre történő reagálás gyorsasága, szakszerűsége;

d) a rendelkezésre álló műszaki és technikai eszközök használatának hatékonysága;

e) a szakmai ellenőrzések szakszerűsége, hatékonysága;

f) a szolgálati feladatok meghatározásával kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátásának szakmai színvonala.

5.2. „Járőrszolgálat során tett intézkedések eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 5. pont 5.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a statisztikai adatok alapján a járőrszolgálat során tett, a határrend megsértésével összefüggő elfogások, előállítások számának alakulása;

b) a rendőri intézkedések során kezdeményezett, a határrend megsértésével összefüggésben kezdeményezett büntetőeljárások, szabálysértések számának alakulása;

c) a rendőri intézkedések szakmai ellenőrzésének hatékonysága.

5.3. „Határellenőrzési tevékenység jogszerűsége és szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 5. pont 5.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a határátlépések ellenőrzése során tett intézkedések szakszerűsége, a határátlépés engedélyezése vagy megtagadása kérdésében hozott döntések jogszerűsége;

b) a határátkelőhelyek rendjének fenntartása érdekében tett intézkedések szakszerűsége;

c) a szakmai ellenőrzések hatékonysága;

d) az utaspanaszok elbírálása során megállapított jogsértések számának alakulása.

5.4. „Határforgalom ellenőrzés schengeni megfelelősége, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 5. pont 5.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szakmai ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, mulasztások, jogsértések jellege, száma;

b) az utaspanaszok elbírálása során a schengeni megfelelőséggel kapcsolatosan megállapított hiányosságok jellege, a hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések hatékonysága;

c) a mulasztások száma.

5.5. „Szolgálatszervezés színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 5. pont 5.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elemző értékelő munka megállapításai felhasználásának hatékonysága;

b) a rendelkezésre álló műszaki és technikai eszközök tervezése, elosztásának hatékonysága;

c) tervszerűség, rugalmasság, reagálóképesség.

6. Személyvédelmi és objektumvédelmi terület

6.1. „Személybiztosítás, lakásbiztosítás és helyszínbiztosítás színvonala és eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 6. pont 6.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a védett személy életének, testi épségének biztonsága érdekében tett intézkedések tervezettsége, az intézkedések végrehajtásának rugalmassága;

b) a személybiztosítás, lakásbiztosítás, helyszínbiztosítás feladatok végrehajtásának szakszerűsége;

c) a végrehajtás során elkövetett esetleges jogsértések jellege, gyakorisága;

d) a személyvédelmet ellátó szerv és a rendőri szervek közötti együttműködés hatékonysága;

e) a rendkívüli eseményekre történő reagálóképesség.

6.2. „A kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 6. pont 6.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az őrzött objektumban a személy- és a vagyonbiztonság fenntartása érdekében tett intézkedések hatékonysága, jogszerűsége, az objektumban kialakított körletek berendezéseinek, technikai ellátottságának színvonala, a szolgálat ellátásához szükséges eszközök megléte;

b) a kijelölt létesemények őrzése során a saját hibára visszavezethető rendkívüli események számának alakulása;

c) az objektumot ért támadásra, behatolási kísérletre való reagálóképesség és a tett intézkedések, illetve az objektum környezetében foganatosított rendőri intézkedések szakszerűsége, jogszerűsége és szükségessége;

d) az őrzési feladatok teljesítésére tekintettel érkező panaszok, feljelentések száma, azok kivizsgálása során megállapított jogsértések jellege;

e) a személyvédelem feladat ellátása során bekövetkezett, saját hibára visszavezethető rendkívüli események számának alakulása, a rendkívüli események bekövetkezését követően tett intézkedések hatékonysága, jogszerűsége, szükségessége és arányossága;

f) a szolgálati feladatok elvégzése során keletkezett adatok kezelésének, nyilvántartásának jogszerűsége;

g) az objektumot őriztető szervvel, állami és nem állami szervekkel, magánszemélyekkel történő együttműködés hatékonysága.

6.3. „A riasztás során tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet III. rész 6. pont 6.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a riasztás pontos értelmezésének, regisztrálásának képessége;

b) a riasztásra történő reagálóképesség, a szükséges intézkedések megtételének gyorsasága, a megfelelő és hatékony intézkedés kiválasztásának képessége;

c) a riasztást követően alkalmazott intézkedések végrehajtásának szakszerűsége.

4. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A Terrorelhárítási Központ szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai

1. Felderítési terület

1.1. „Titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 1. pont 1.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a keletkező információk mennyiségi mutatói, hasznosíthatósága;

b) a titkos együttműködőkkel megtartott találkozók számának alakulása, az újonnan bevont együttműködők létszáma.

1.2. „Titkos információgyűjtő tevékenység eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 1. pont 1.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok minősége, felhasználhatósága;

b) a titkos információgyűjtés eredményeként saját forrásokból beszerzett információ alapján elrendelt további titkos információgyűjtések aránya.

1.3. „Külső engedélyhez kötött eszközök alkalmazásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 1. pont 1.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a bírói, illetve az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtés végrehajtása során beszerzett információk minősége, hasznosíthatósága;

b) a különleges eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelése, valamint a titkos információgyűjtés folytatásának kivételes engedélyezése esetében azon döntések aránya, amikor a bíró vagy az engedélyező utóbb nem engedélyezte a különleges eszköz alkalmazását vagy a titkos információgyűjtés folytatását;

c) a sürgősségi elrendelés vagy a kivételes engedélyezés következtében beszerzett információk felhasználhatósága.

1.4. „A szervezeten belüli, társszolgálati, közigazgatási, partnerszolgálati koordináció és együttműködés szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 1. pont 1.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a Magyarországon külképviselettel rendelkező országok nagykövetségeinek, rezidenciáinak biztonsága érdekében folytatott tevékenység szakmai színvonala;

b) a külföldi társszervekkel, a rendvédelmi és közigazgatási szervekkel, partnerszolgálatokkal történő kapcsolattartás számának alakulása, minősége, figyelemmel a partnerek általi visszajelzésekre, a koordináció szakszerűségére, időszerűségére, az együttműködésben érintett szervezetek tevékenysége támogatásának hatékonyságára.

2. Műveleti terület

2.1. „Túsztárgyalók bevonását igénylő feladatok eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 2. pont 2.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az arra vonatkozó eredményességi mutató, hogy mennyiben segítette a túsztárgyaló bevonása a válsághelyzet kezelését;

b) a túsztárgyaló (csoport) együttműködésének színvonala a megyei főkapitányságok túsztárgyalóival;

c) a túsztárgyaló (csoport) és a helyszínen jelenlévő más szolgálati csoportok közötti információáramlás színvonala;

d) a túsztárgyaló (csoport) együttműködésének színvonala a válsághelyzet kezelésében a helyszínen műveleti feladatot végrehajtó és egyéb állománnyal (közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat), valamint a feladat végrehajtásába bevont civilekkel (hozzátartozó, pszichológus, orvos stb.);

e) a túszejtővel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás eredményessége a műveleti feladat végrehajtásának sikeressége érdekében;

f) a túsztárgyaló megjelenése, önállósága, fellépése, határozottsága, rugalmassága, a problémák kreatív megoldására irányuló kezdeményezések sikeressége.

2.2. „Társszervektől érkező felkérések végrehajtásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 2. pont 2.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a beérkezett felkérésekre való reagálás ideje, különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylő feladatokra, a hely-, személy- és ügyismeret minőségére (nem azonnali végrehajtást igénylő, előkészített feladatok esetén);

b) a jogszerűség, szakszerűség és arányosság érvényesülése a feladatok végrehajtása során;

c) a taktikai elvek, eljárások, valamint a bevetési rendben megfogalmazott előírások érvényesülése és a külső kommunikáció színvonala (a művelettel érintett, intézkedés alá vont személyek irányába);

d) a helyszínen meglévő munkakörülményekhez való alkalmazkodás gyorsasága, rugalmassága, a feladatok végrehajtása során fellépő problémákra való nyitottság;

e) a rendelkezésre álló információk értékelésének minősége (az értékelés objektivitása, a kapott információk felhasználásának mértéke);

f) a műveleti végrehajtási helyszínek biztosításának sikeressége (a műveleti munka és a műveleti területről kifelé és befelé irányuló biztosítási feladat összhangja, a szolgálati csoportok együttműködésének eredményessége, valamint parancsnoki és szolgálati csoportok közötti együttműködés);

g) az erő- és eszközgazdálkodás eredményessége, a rendelkezésre álló kapacitások kihasználásának szintje, a műszaki eszközök alkalmazásának szakszerűsége;

h) a műveleti csoporton belüli (különösen a parancsnoki szintek és a műveleti csoportok közötti) kommunikáció minősége;

i) a műveleti támogató tevékenység, a logisztikai háttértámogatás és a műveleti operatív törzs munkájának eredményessége;

j) amennyiben a komplex műveleti feladat végrehajtásához speciális műveleti alkalmazás is tartozik, ezen alkalmazások sikerességének külön értékelése (pl. kutyavezetői, mesterlövész, tűzszerész, műszaki, speciális gépjármű alkalmazás stb.);

k) a speciális műveleti feladatok esetén a végrehajtott járőrtevékenység értékelése és a speciális biztosítási feladatok végrehajtásának eredményessége;

l) a felkérő szervekkel történő együttműködés és az információáramlás minősége a feladatok előkészítése és végrehajtása során és a feladatok befejezését követően;

m) a végrehajtott feladatok dokumentálásának minősége (különös tekintettel a kényszerítő eszközök alkalmazásáról és a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről szóló jelentések minőségére), a műveleti feladat kiértékelésének eredményessége (a műveleti munka összegzése, a tapasztalatok adaptálása).

2.3. „A Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságtól érkező felkérések végrehajtásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 2. pont 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az operatív tényezők érvényesülésének sikeressége;

b) a felkérésekre való reagálás ideje, különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylő feladatokra, a hely-, személy- és ügyismeret minőségére (nem azonnali végrehajtást igénylő, előkészített feladatok esetén);

c) a jogszerűség, szakszerűség és arányosság érvényesülése a feladatok végrehajtása során;

d) a taktikai elvek, eljárások, valamint a bevetési rendben megfogalmazott előírások érvényesülése és a külső kommunikáció színvonala (a művelettel érintett, intézkedés alá vont személyek irányába);

e) a helyszínen meglévő munkakörülményekhez való alkalmazkodás gyorsasága, rugalmassága, a feladat végrehajtás során fellépő problémákra való nyitottság;

f) a rendelkezésre álló információk értékelésének minősége (az értékelés objektivitása, a kapott információk felhasználásának mértéke);

g) a műveleti végrehajtási helyszínek biztosításának sikeressége (a műveleti munka és a műveleti területről kifelé és befelé irányuló biztosítási feladat összhangja, a szolgálati csoportok együttműködésének eredményessége, valamint parancsnoki és szolgálati csoportok közötti együttműködés);

h) az erő- és eszközgazdálkodás eredményessége, a rendelkezésre álló kapacitások kihasználásának szintje, a műszaki eszközök alkalmazásának szakszerűsége;

i) a műveleti csoporton belüli (különösen a parancsnoki szintek és a műveleti csoportok közötti) kommunikáció minősége;

j) a műveleti támogató tevékenység, a logisztikai háttértámogatás és a műveleti operatív törzs munkájának eredményessége;

k) amennyiben a komplex műveleti feladat végrehajtásához speciális műveleti alkalmazás is tartozik, ezen alkalmazás sikerességének külön értékelése (pl. kutyavezetői, mesterlövész, tűzszerész, műszaki, speciális gépjármű alkalmazás stb.);

l) a végrehajtott feladatok dokumentálásának minősége (különös tekintettel a kényszerítő eszközök alkalmazásáról és a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről szóló jelentések minőségére), a műveleti feladat kiértékelésének eredményessége (a műveleti munka összegzése, a tapasztalatok adaptálása).

2.4. „A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságtól érkező felkérések végrehajtásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 2. pont 2.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a feladatok jellegéből fakadó speciális személyvédelmi tényezők érvényesítésének sikeressége;

b) a feladatok jellegéhez alkalmazkodó megjelenés színvonala (kulturáltsága, igényessége, szükség esetén fedés), a hely- és személyismeret mértéke;

c) a műveleti feladatok előkészítésének eredményessége.

3. Személyvédelmi terület

3.1. „Személybiztosítások színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 3. pont 3.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a személybiztosításban részt vevők szakmai képzettsége (különös tekintettel a személybiztosítást ellátók beosztásához meghatározott képzések során elsajátított ismeretek szintjére);

b) a személybiztosítások során a védett személyek veszélyeztetettségének mértéke (a biztosítások során került-e a védett személy élete, testi épsége közvetlen veszélybe, történt-e más rendkívüli esemény, a nem közvetlen veszélyhelyzetek esetén az intézkedés végrehajtását a védett személy és környezete észlelte-e);

c) a személybiztosítások során a személyvédelem szakmai, taktikai fogásai alkalmazásának szakszerűsége;

d) a védett személyek közlekedése megszervezésének szakszerűsége, végrehajtásának biztonságossága;

e) a védett személyek veszélyeztetettségére vonatkozó információk gyűjtése során felmerült személyek, csoportok törekvéseinek felderítésére irányuló tevékenység szakszerűsége, a beszerzett, feldolgozott információk hasznosításának mértéke;

f) a védett személyek részvételével megtartott programokon végrehajtott élelmiszerbiztonsági, vegyi-, biológiai, sugárzó anyag ellenőrzések szakszerűsége;

g) a személybiztosítást ellátók alaki, öltözködési, kommunikációs, viselkedési kultúrájának megfelelősége, a védett személlyel kapcsolatos kommunikáció és diszkréció színvonala;

h) a személybiztosítások anyagi, technikai támogatásának, koordinálásának, a szervezési feladatok ellátásának színvonala.

3.2. „Lakásbiztosítások színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 3. pont 3.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a lakásbiztosításban részt vevők szakmai képzettsége (különös tekintettel a lakásbiztosítást ellátók beosztásához meghatározott képzések során elsajátított ismeretek szintjére);

b) a védett területre történő – a lakásbiztosítók által nem ellenőrzött – belépések, behatolások megakadályozására, valamint a védett területre bekerült – a lakásbiztosítók által ellenőrzött – vegyi-, biológiai és sugárzó anyagot tartalmazó küldemények ellenőrzésére tett intézkedések eredményessége, szakszerűsége;

c) a védett személyek lakókörnyezetének veszélyeztetettségére vonatkozó információgyűjtés szakszerűsége, a felmerült személyek, csoportok figyelemmel kísérésének eredményessége;

d) a lakásbiztosítást ellátók alaki, öltözködési, viselkedési kultúrájának megfelelősége, a védett személlyel és környezetével kapcsolatos diszkréció és kommunikáció minősége;

e) a lakásbiztosítói szolgálat anyagi, technikai ellátásának színvonala.

3.3. „Helyszínbiztosítások színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 3. pont 3.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a helyszínbiztosításban részt vevők szakmai képzettsége (különös tekintettel a helyszínbiztosítást ellátók beosztásához meghatározott képzések során elsajátított ismeretek szintjére);

b) a helyszínbiztosítók által védett területre történő nem ellenőrzött belépések, behatolások megakadályozására tett intézkedések eredményessége, szakszerűsége, a védett területre történő beléptetés végrehajtásának színvonala, az alkalmazott kommunikáció minősége;

c) a védett személyek veszélyeztetettségére vonatkozó információgyűjtés során felmerült, várhatóan a rendezvényt megzavarni akaró személyek, csoportok törekvéseinek felderítésére irányuló tevékenység szakszerűsége, a rendszeresen látogatott programhelyek vezetőivel, biztonsági személyzetével történő kapcsolattartás során beszerzett információk elemzésének eredményessége;

d) a helyszínbiztosítást ellátók alaki, öltözködési, viselkedési kultúrájának megfelelősége, a rendezvény látogatóival történő kommunikáció minősége;

e) a helyszínbiztosítások anyagi, technikai támogatásának, koordinálásának, a szervezési feladatok ellátásának színvonala.

3.4. „Kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott igazoltatások, intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 3. pont 3.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a védett személyek közvetlen személybiztosításakor bekövetkező rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége, arányossága;

b) a védett lakások és helyszínek biztosításakor bekövetkező rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége, arányossága.

4. Operatív-technikai terület

4.1. „A társszolgálatok által megrendelt és elvégzett operatív munka eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 4. pont 4.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az operatív végrehajtásra irányuló papír vagy elektronikus szolgálati jegy alapú megkeresések elvégzésére vonatkozó határidők betartása;

b) az operatív technikai végrehajtások, eszköztelepítések, eszközkivonások, technikai vizsgálatok, elektronikai ellenőrzések, mechanikai műveleti beavatkozások száma, az eszközszükséglet teljesítésének minősége, a határidők betartása;

c) a feladatvégrehajtást megelőző előkészületi munkálatok, valamint a feladat befejezését követő munkálatokhoz kapcsolódó beüzemelési, szerelési, javítási feladatok pontossága;

d) a műveleti egységhez kapcsolódó ügyeleti riasztási feladatok száma, a végrehajtás minősége, a határidős jelenlét kimutatása.

4.2. „Technikai eszközök karbantartása, biztonságos működtetésének színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 4. pont 4.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az informatikai hálózatüzemeltetéshez kapcsolódó – helpdeskre beérkező – megkeresések száma, a határidők betartása, a teljesítések hatékonysága, minősége;

b)6 a rendvédelmi szerv informatikai hálózatát érintő hálózatüzemeltetési, karbantartási feladatok végrehajtásának szakszerűsége (figyelemmel a helpdeskre beérkező elektronikus hibajegyek számára, azok alapján elvégzett munkák minőségére és a határidők betartására);

c) a rádiótelefonok, az EDR hálózaton használt mobileszközök kiadásának, az alkalmazott beállítások, szoftverfrissítések, szervizelések száma, szakszerűsége, a határidők betartása.

4.3. „Informatikai szolgáltatás biztonságának színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 4. pont 4.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a)7 rendvédelmi szerv egészét érintő informatikai eszközök szerverekhez kapcsolódó szerelési, üzemeltetési, karbantartási feladatai elvégzésének minősége, működőképessége;

b) az informatikai eszközökön végrehajtott szoftverfrissítések száma, telepítésének minősége, a határidők betartása;

c) a Robotzsaru rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartások, szoftverfrissítések száma, teljesítésének minősége.

5. Ügyeleti és objektumvédelmi terület

5.1. „A szolgálati helyen végrehajtott személy és gépjármű beléptetések szakszerűsége, biztonsági szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 5. pont 5.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a be- és kiléptetési szabályok meghatározásának színvonala (a szervezet rendelkezik-e normatív szabályozással, az átfogóan szabályozza-e a beléptetéshez kapcsolódó tevékenységeket, a belépési jogosultságokat, a beléptetést végrehajtó állomány feladatait);

b) a belépésre jelentkező személyek, gépjárművek belépési jogosultsága vizsgálatának és a beléptetések végrehajtásának szakszerűsége;

c) az objektumba belépő személyek és gépjárművek, beszállított anyagok, csomagok átvizsgálásának hatékonysága és szakszerűsége;

d) a biztonsági ellenőrzések hatékonysága, a végrehajtása szakszerűsége, kulturáltsága.

5.2. „A Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek az ügyelet által történő riasztása hatékonysága, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet IV. rész 5. pont 5.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a bejelentések kezelésére, riasztási feladatok végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásának színvonala (a szervezet rendelkezik-e normatív szabályozással, az megfelelő mélységben szabályozza-e az állomány feladatait a riasztási protokoll végrehajtása során);

b) a riasztások és tájékoztatások hatékonysága, szakszerűsége (valamennyi érintett riasztására, tájékoztatására sor kerül-e, azok gyorsasága);

c) a végrehajtó állomány részfeladatai elosztásának szakszerűsége;

d) a szükséges információk beszerzésének, az információk továbbításának, a kapcsolat felvételének és fenntartásának képessége.

5. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A Nemzeti Védelmi Szolgálat szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai

1. „A végrehajtott kifogástalan életvitel ellenőrzések szakszerűsége és színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 1. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a kifogástalan életvitel ellenőrzések számának alakulása;

b) a határidők betartása;

c) az adatgyűjtések szakszerűsége, jogszerűsége, széleskörűsége;

d) a környezettanulmányok minősége (hány személyt hallgattak meg, a meghallgatottak kiválasztásakor figyelembe vették-e az ellenőrzés alá vont személy egyedi sajátosságait, pl. hobbijait, korábbi munkahelyeit, iskoláit);

e) a lakókörnyezet, életkörülmények feltérképezésének minősége (előre meghatározott szempontrendszer alapján történt-e, a meghatározott szempontrendszer alkalmas volt-e a szolgálat befolyásmentes ellátását veszélyeztető körülmények kiszűrésére);

f) a kifogásolható életvitelt megállapító döntésen alapuló munkáltatói intézkedés bírósági megtámadása esetén a kifogástalan életvitel-ellenőrzés során megállapított tényállás megalapozatlanságára visszavezethető marasztaló döntések száma, aránya.

2. „A végrehajtott megbízhatósági vizsgálatok szakszerűsége és színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 2. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a megbízhatósági vizsgálatok elrendelései számának alakulása;

b) a megbízhatósági vizsgálatok tervezésének, előkészítésének szakmai színvonala;

c) a végrehajtásról szóló részletes tervek ügyészi megtagadásainak száma, aránya;

d) a vizsgálatok során kialakított élethelyzetek kialakításának szakszerűsége (a tervezés során a már kipróbált és az új élethelyzetek modellezésének aránya, a végrehajtás során a kialakított élethelyzeteknek a vizsgálat alá vont egyén sajátosságaihoz történő igazodása);

e) a megbízhatósági vizsgálatok során a védelmi tisztek és a vizsgálat alá vont személyek között létrejött kontaktusok számának aránya;

f) a végrehajtásban részt vevők száma (egyéni munka vagy több védelmi tiszt koordinált tevékenységének eredménye);

g) a vizsgálatok során történt dekonspirációk aránya, az engedélyezett tervtől történő eltérések aránya;

h) a vizsgálatok során alkalmazott a titkos információgyűjtés eszközei, módszerei alkalmazásának gyakorisága, hatékonysága, szakszerűsége, a technikai eszközökkel történő rögzítések minősége, felhasználhatósága, a szolgálaton belüli vagy kívüli együttműködések aránya;

i) a megbízhatósági vizsgálatokat követő ügyészi vizsgálatok során a felelősségre vonás kezdeményezésének aránya;

j) az ügyészi törvényességi ellenőrzések következtében az ügyészi fellépések száma, aránya;

k) a jogszabályokban, belső rendelkezésekben előírt tartalmi és alaki követelményeknek való megfelelés, a megbízhatósági vizsgálatok dokumentáltságának színvonala.

3. „A társszervekkel és partnerszolgálatokkal történő együttműködés eredményessége, hasznosulása” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 3. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a partnerszolgálatok szolgáltatásai igénybevételének eredményessége, a megrendelések számának alakulása;

b) az együttműködési megállapodások eredményessége, érvényesülése;

c) az ügyészséggel történő kapcsolattartás rendszeressége, gyakorlati hasznosulása;

d) az egyedi ügyekben történt egyeztetések eredményessége;

e) a védett szervtől kapott információk hasznosulása;

f) a védett szerveknek adott információk hasznosulása (mind a személyügyi döntést igénylő információk, mind a védett szerv hatáskörébe tartozó büntetőeljárásokat érintő információk vonatkozásában).

4. „A keletkezett információk operatív értéke, hasznosulása” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 4. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a keletkezett információknak a folyamatban lévő titkos információgyűjtésre gyakorolt hatása (segítette-e a titkos információgyűjtést);

b) a keletkezett információt követő titkos információgyűjtések nyílt eljárások megindítására való alkalmassága;

c) az információk hasznosulási módja (azonnalos, nyílt intézkedésre való alkalmasság, titkos információgyűjtés elrendelésének megalapozására alkalmasság);

d) az alapinformációk megbízhatósága (a titkos információgyűjtések az alapinformációk kizárásával vagy megalapozottságának megállapításával fejeződnek-e be), a büntető feljelentések, valamint a védett szerv vezetőjének szóló – a személyügyi döntés meghozatalára irányuló javaslattal történő – tájékoztatások aránya.

5. „A külső engedélyköteles eszköz-alkalmazás szakmai eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 5. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az alkalmazott külső engedélyköteles eszközöknek a titkos információgyűjtés eredményes befejezéséhez történő hozzájárulásának mértéke, aránya;

b) az alkalmazott külső engedélyköteles eszközöknek a nyílt büntetőeljárásban felhasználható bizonyíték feltárásához való hozzájárulásának mértéke, aránya.

6. „A külső engedélyhez nem kötött eszköz-alkalmazás szakmai eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 6. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az külső engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásának a külső engedélyhez kötött eszközök alkalmazásának megalapozására való alkalmassága, ennek gyakorisága;

b) a külső engedélyhez nem kötött eszközökkel beszerzett adatok megbízhatósága (az így beszerzett adatok milyen mértékben felelnek meg a későbbi, külső engedélyhez kötött eszközzel vagy a későbbi nyílt büntetőeljárásban beszerzett információnak).

7. „A titkos információgyűjtések szakszerűsége és színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet V. rész 7. pont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elrendelések időszerűsége, dokumentáltsága, a határidők betartása;

b) az iratkezelésre vonatkozó előírások betartásának színvonala;

c) az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szakszerűsége;

d) az esetleges dekonspirációk száma, aránya;

e) az alapinformáció alapján a titkos információgyűjtés során felhasznált erők, eszközök, módszerek meghatározásának szakszerűsége, felhasználásának szakszerűsége, hatékonysága;

f) az alkalmazott erők, eszközök, módszereknek a nyílt büntetőeljárásban történő felhasználhatóságának mértéke a bizonyítékként való felhasználhatóságuk megalapozása szempontjából.

6. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai

1. Biztonság, fogva tartás

1.1. „A fogvatartottakkal kapcsolatos adminisztratív fegyelem színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szervezet mulasztása okán megvalósult jogellenes fogva tartások, téves szabadítások, illetve előállítás-elmaradások száma;

b) a fogvatartottakat ért joghátrányok alakulása (mértéke, száma) kérelem, panasz, fegyelmi ügy szakszerűtlen előkészítése, ügyintézése miatt;

c) a digitális nyilvántartás ellenőrzése alapján a téves, hibás adatok számaránya.

1.2. „A büntetés-végrehajtás külső kontrolljával összefüggő megállapítások eredménye” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az utólagos vezetői intézkedést igénylő elmarasztaló vizsgálatok számaránya;

b) az elmarasztaló vizsgálatok feldolgozásának szakmai színvonala, a kapcsolódó jogszabályváltozások követésének folyamatossága;

c) az ügyész, az alapvető jogok biztosa, a CPT, az ENSZ vizsgálati megállapításainak értékelése.

1.3. „A kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az alkalmazott kényszerítő eszközök jogszerűsége és szakszerűsége (figyelemmel azokra az esetekre is, amikor a kényszerítő eszköz alkalmazása indokolt volt, ennek ellenére az állomány annak alkalmazását elmulasztotta), a kényszerítő eszköz alkalmazásával okozott hátrány arányossága;

b) az intézkedések során a kínzás, kényszervallatás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmára vonatkozó előírások betartásának mértéke;

c) az intézkedés során a megsérült személy orvosi ellátása érdekében tett intézkedések hatékonysága (a segítségnyújtás megtörtént-e, amint az lehetséges volt, megfelelően gondoskodtak-e az orvosi ellátásról);

d) a kényszerítő eszközök alkalmazása számának tendenciája, a kényszerítő eszközök típus szerinti alkalmazásának aránya;

e) a kényszerítő eszközök alkalmazása kivizsgálásának szakszerűsége (a jogszerűség kivizsgálására minden esetben sor került-e, az alkalmazással összefüggő, törvényben meghatározott értesítési és kivizsgálási határidőket betartották-e);

f) az intézkedéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek biztosítottsága (az intézkedéssel érintett személyeknek, egyéb jogosultaknak biztosították-e a lehetőséget, hogy az intézkedésekkel kapcsolatban feljelentést, keresetet, bejelentést vagy panaszt tegyen az illetékes hatóságnál vagy szervnél).

1.4. „A rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a rendkívüli események megelőzésére, megszakítására és felszámolására irányuló feladatok végrehajtásának szakszerűsége, a tett, elsősorban a megelőzést szolgáló intézkedések hatékonysága;

b) az intézkedésre jogosult vezetői állománya válságkezelésre való felkészültsége, az egyes szakterületek tevékenységének összehangolt, a kidolgozott tervek szerinti begyakorlásának (törzsfoglalkozások) hatékonysága;

c) a riadó- és felszámolási tervek minősége (a szerv rendelkezik-e a feladatokat konkrétan tartalmazó, kellően részletes riadó- és felszámolási tervekkel, a személyi állomány tervekkel kapcsolatos ismereti szintje, a gyakorlati alkalmazás a terveknek megfelelően történik-e);

d) a rendvédelmi szervekkel való együttműködés hatékonysága, a közösen végrehajtott gyakorlatok száma, eredményessége;

e) a megelőzés érdekében tett intézkedések célszerűsége, a vezetői ellenőrzések hatékonysága;

f) a személyi állomány felelősségének mértéke a rendkívüli események bekövetkezéséért.

1.5. „A tiltott tárgyak előtalálása érdekében tett intézkedések eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.5. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a)8 a tiltott tárgyaknak a rendvédelmi szerv területére történő bejuttatásának megakadályozására tett intézkedések eredményessége;

b) a fogvatartottak tiltott tárgy-, eszközhasználata megelőzésének mértéke;

c) a megelőzés érdekében tett intézkedések célszerűsége, hatékonysága;

d) a tiltott tárgyak előtalálás helye szerinti megoszlása (a fogvatartotthoz el nem jutott vagy a fogvatartotthoz eljutott).

1.6. „A fogvatartottak fegyelmi helyzetének általános értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 1. pont 1.6. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett cselekmények száma, tényállása, súlyossága;

b) a tiltott tárgyakkal kapcsolatos fegyelmi ügyek alakulása;

c) a büntetőfeljelentéssel záruló fegyelmi ügyek alakulása;

d) az összes fegyelmi cselekmény számának alakulása [figyelemmel a fogvatartottak végrehajtási fokozatára (előzetes vagy jogerős), elhelyezésére (kis vagy nagy létszámú zárka), az érintett fogvatartott előéletére, a konkrét, elhelyezésre szolgáló közösség (körlet) általános viselkedési mutatójára, a fogvatartottak életkori megoszlására];

e) a nevelők csoportkialakításának értékelése (megfelelő-e, a fogvatartottak megismerésén alapszik-e), a nevelő aktív, a fogvatartottak között, esetlegesen az ők bevonásával végzett egyéni vagy csoportos formában végzett munkájának értékelése;

f) a programok kiválasztásának szakmai színvonala, a csoportösszetételnek való megfelelősége;

g) a súlyosabb fegyelmi ügyek kapcsán tartott értékelések és a pszichológusi foglalkozások hatékonysága.

2. Reintegrációs tevékenység, komplex fogvatartotti foglalkoztatás, fejlesztés

2.1. „Munkáltatás hatékonysága, eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 2. pont 2.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szabad kapacitás terhére történő vállalkozások bevonásának (a fogvatartottak munkavégzés céljából vállalkozók felé történő kiajánlásának) száma, eredményessége, az intézetnél folyó költségvetési munkáltatás viszonyában;

b) a díjazás nélküli munkavégzés igénybevételi aránya az összmunkáltatáshoz képest, annak az intézet belső tisztaságához, rendezettségéhez való hozzájárulásának mértéke;

c) a munkáltatásba, foglalkoztatásba bevonható fogvatartotti létszám alakulása (befogadott állományi létszámhoz viszonyítva az intézetnél foglalkoztatottak, a büntetés-végrehajtási okból nem foglalkoztathatóak, az egészségügyi okból nem foglalkoztathatóak aránya);

d) a foglalkoztatás növelése érdekében tett intézkedések hatékonysága;

e) a minőségi munkára ösztönző motivációs rendszer működtetésének hatékonysága, a vevőreklamációk és a selejtek száma alakulásának függvényében.

2.2. „Fogvatartottak oktatásának, képzésének színvonala, hatékonysága” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 2. pont 2.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az alap-, közép-, szaktanfolyami és felsőfokú oktatás lehetőségének biztosítottsága, a beiskolázási arány alakulása, a piacképes szakmát adó képzések megszervezésének hatékonysága, eredményessége;

b) a szakmával nem rendelkező és bevonható fogvatartottak szakmaképzésbe történő beintegrálásának aránya;

c) a környező, oktatást végző intézményekkel fennálló kapcsolat működőképessége, eredményessége;

d) intézeti lehetőségek fennállása esetén az általános iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak középiskolai továbbtanulásának aránya;

e) a tanfolyamon, szakképzésen részt vett fogvatartottak intézeten belüli munkáltatási helyzetének alakulása;

f) a tankötelezett fogvatartottak oktatásba történő integrálásának eredményessége;

g) az oktatást, képzést végző civil szervezetekkel kialakított partnerkapcsolatok fenntartására tett intézkedések hatékonysága.

2.3. „Fogvatartotti programok színvonalának értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 2. pont 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az egészségmegőrző és sportprogramok, a preventív célú előadások, foglalkozások, a magyar (kisebb körben a büntetés-végrehajtási intézetben jelen lévő külföldi) kultúra hagyományait ápoló, csoporthoz tartozást erősítő programok alakulása;

b) a kulturális programok elérhetőségének biztosítottsága valamennyi fogvatartott részére, illetve azok gyakorisága;

c) a pályázati tevékenység növelése érdekében tett intézkedések hatékonysága a programszervezés elősegítése érdekében;

d) a civil szervezetekkel történő együttműködés mértéke;

e) az érdeklődő fogvatartott részére, a rendszeres könyvtárlátogatás, a könyvkölcsönzés lehetőségének biztosítottsága.

2.4. „Társadalmi szerepvállalás értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 2. pont 2.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a jóvátételi programok száma;

b) az állami intézményekkel, egyházi jogi személyekkel és vallási közösségekkel, civil és karitatív szervezetekkel megkötött együttműködési megállapodásokban foglalt – a fogvatartottak reintegrációjának elősegítése érdekében végzett – feladatok érvényesülése, megvalósulásának mértéke, számonkérhetősége;

c) az együttműködési megállapodások valódisága, érdemisége, a formális, inaktív munkakapcsolatok kiszűrésének hatékonysága.

3. Gazdasági társaságok

3.1. „A fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának érdekében tett intézkedések megvalósulásának szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 3. pont 3.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) új üzemi területek, beruházások kialakítására tett intézkedések hatékonysága;

b) új partnerek felkutatására, együttműködések kialakítására tett intézkedések eredményessége;

c) a kapacitásbővítésre, új termék fejlesztésére, a képességek folyamatos bővítésére, a meglévő technológia fejlesztésére tett intézkedések hatékonysága.

3.2. „A gazdasági társaság biztonsági rendszere működtetésének hatékonysága” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 3. pont 3.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a fogvatartottak által, a munkáltatás során okozott rendkívüli események megelőzésének hatékonysága (különös tekintettel a zárt munkahelyről, nyílt terepviszonyok mellett végrehajtott befejezett szökések számára, valamint az állomány által észlelt és feltárt, még kísérleti vagy előkészületi stádiumban lévő megelőzött szökések számára);

b) a tiltott tárgyak előtalálására tett intézkedések hatékonysága (különös tekintettel a munkaterületen kívül vagy munkaterületen előtalált tiltott tárgyak, valamint a felvonulást megelőző motozás során előtalált tiltott tárgyak számára);

c) a biztonsággal összefüggő fegyelmi eljárások aránya a munkáltatáshoz meghatározott normák megsértése relációjában;

d) a munkáltatásban részt vevő állomány biztonsági felkészültsége, jogszabályismeretének szintje, készségszintű feladatellátásának szintje az ellenőrzési tapasztalatok tükrében.

3.3. „Az értékesítés jövedelmezősége fokozásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 3. pont 3.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az árbevétel és bruttó értékesítés eredményének alakulása;

b) a saját tőkearányos eredmény alakulása;

c) a késztermék értékesítése során megszerezhető haszon mértéke;

d) az árbevétel-arányos üzemi eredmény alakulása;

e) az eszközarányos és bérarányos jövedelmezőség alakulása;

f) a nettó árbevétel alakulása;

g) a pénzügyi gazdálkodás kiegyensúlyozottsága;

h) a kötelezettségek és követelések mértékének alakulása;

i) a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján kötött szerződések és az azokból származó árbevétel alakulása.

3.4. „Az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználásának eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VI. rész 3. pont 3.4. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a pályázati források kihasználásának számszerű értékelése;

b) a ténylegesen elnyert támogatások (számuktól és a források értékétől független) felhasználási szabályossága;

c) a források kezelésének pénzügyi és jogszabályi előírásoknak való megfelelősége;

d) az országos parancsnokság szakfőosztályainak vonatkozó ellenőrzései, illetve a pályázati közreműködő szervek monitoring tevékenységének tapasztalatai alapján a pályázatok jogszerűsége, szakszerűsége, különösen a szabálytalansági eljárások és a sikertelen projektek értékelésével;

e) pályázati aktivitás az érintett gazdasági társaság lehetőségeire figyelemmel;

f) a beadott európai uniós pályázatok értékének alakulása, tendenciái (figyelemmel a gazdasági társaság működésére, céljára, tevékenységi körére, az energia racionalizálására tekintettel benyújtott pályázatok arányára);

g) az elnyert pályázatok értékének alakulása (figyelemmel a ténylegesen elnyert pályázati összeg megoszlására és annak kihasználási arányára is).

7. melléklet a 36/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók értékelésének javasolt szempontjai

1. Tűzoltási és mentési terület

1.1. „A tűzoltás, műszaki mentés elméleti felkészültségének szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 1. pont 1.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) az elméleti számonkérés megléte, rendszeressége;

b) az elméleti számonkérés dokumentáltsága;

c) a számonkérés módszere, szakszerűsége;

d) a számonkérés tervezettségének szintje.

1.2. „A szerelési készség, tűzoltó technika kezelői tevékenység gyakorlati végrehajtásának szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 1. pont 1.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) rendszeresített, minősített, felülvizsgált szakfelszerelések, tűzoltó technikai eszközök rendelkezésre állásának biztosítottsága;

b) a szükséges képesítésekkel rendelkezés színvonala;

c) a belső szabályozókban meghatározott szerelési és technika kezelői gyakorlatok előkészítésének, végrehajtásának színvonala, eredményessége.

1.3. „Ellenőrző gyakorlatok értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 1. pont 1.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a gyakorlatok helyszín megválasztásának helyessége, szakszerűsége;

b) a riasztási fokozatok megválasztásának megfelelősége;

c) a feltételezések alkalmassága a gyakorlaton részt vevő állomány elméleti és gyakorlati tudásszintjének felmérésére;

d) a gyakorlattervek elkészítésének színvonala;

e) a gyakorlatok helyszínének feltételezés szerinti berendezésének (szemléltető eszközök) színvonala;

f) a gyakorlatok végrehajtásának szakszerűsége, hatékonysága.

2. Polgári védelmi terület

2.1. „A természeti és civilizációs veszélyforrást jelentő kockázati helyszínek azonosításának szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 2. pont 2.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a veszélyforrások számának alakulása;

b) a veszélyforrások által jelentett kockázat mértékének alakulása;

c) a kockázatnak kitett lakosság lélekszámának alakulása;

d) a lefolytatott eljárások, ellenőrzések, vizsgálatok számának alakulása, szakszerűsége;

e) a kidolgozott tervek számának alakulása, dokumentáltsága.

2.2. „A veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetekben is beavatkozásra képes önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozásának, felkészítésének eredményessége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 2. pont 2.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a szervezetek számának és létszámának alakulása;

b) a szervezetek eszközzel ellátottsága;

c) a felkészítések számának alakulása és minősége;

d) a szervezetekkel kapcsolatos dokumentumok megléte;

e) a szervezetek bevethetősége.

2.3. „A polgári védelmi gyakorlatok értékelése” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 2. pont 2.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a gyakorlatok számának alakulása;

b) a gyakorlatokhoz kapcsolódó dokumentumok megléte;

c) a határidők betartása;

d) a gyakorlat hasznossága a részt vevő állomány számára;

e) a biztonsági és munkavédelmi előírások betartásának színvonala;

f) a gyakorlat eredményessége.

3. Iparbiztonsági terület

3.1. „A létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos felkészültség elméleti szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 3. pont 3.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos nemzeti szabályozás ismeretének szintje;

b) a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos belső szabályozók ismeretének szintje;

c) a létfontosságú rendszerek és létesítmények szakhatósági tevékenységéhez, valamint a rotációs kikapcsolási rend alkalmazásához kapcsolódó szabályozási ismeretek szintje.

3.2. „A veszélyes üzemekkel kapcsolatos felkészültség elméleti szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 3. pont 3.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó hazai szabályozás ismeretének szintje;

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó belső szabályozók ismeretének szintje;

c) a veszélyes üzemek engedélyezési eljárása során alkalmazandó nemzetközi veszélyelemzési módszerek ismeretének szintje;

d) a radiológiai szakterülettel, illetve az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerrel kapcsolatos szabályozók ismeretének szintje.

3.3. „A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos elméleti felkészültség szintje” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 3. pont 3.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével kapcsolatos hazai szabályozás ismeretének szintje;

b) a veszélyes áru szállításával kapcsolatos szankcionálási rendszer hazai szabályozása ismeretének szintje;

c) a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, szankcionálásával kapcsolatos belső szabályozók ismeretének szintje.

4. Főügyeleti terület

4.1. „A segélyhívószámokon fogadott és lekezelt (telefon felvételétől a riasztás kiadásáig) hívások hatékonysága, gyorsasága” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 4. pont 4.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a jelzések kezelésének szakszerűsége, az adatok rögzítésének gyorsasága;

b) az intézkedések megtételének színvonala;

c) a beavatkozást igénylő események során a tevékenység koordinálásának hatékonysága;

d) a visszajelzések rögzítésének színvonala;

e) a jelentési kötelezettség teljesítésének szakszerűsége.

5. Hatósági terület

5.1. „Hatósági engedélyezési eljárások, szakhatósági állásfoglalások jogszerűsége, szakszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 5. pont 5.1. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a közigazgatási hatósági eljárási alapelvek és szabályok betartásának és betartatásának színvonala (pl. a joghatóságra, hatáskörre, illetékességre, az illetékekre, igazgatási szolgáltatási díjakra, az ügyintézési határidőre, a jogerőre emelkedésre, a végrehajtásra vonatkozó szabályok és az iratkezelés szabályainak érvényesülése);

b) az elektronikus adatszolgáltatás végrehajtásának színvonala;

c) a lefolytatott eljárások során az ügyfelekkel és a társhatóságokkal való kapcsolattartás hatékonysága, színvonala;

d) a szakmai szabályok követelményeinek érvényesítésének szintje az eljárásokban.

5.2. „Tervezett és végrehajtott ellenőrzések szervezettsége, színvonala” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 5. pont 5.2. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a közigazgatási hatósági eljárási szabályok betartásának és betartatásának színvonala a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok során;

b) a hatósági ellenőrzési tervek elkészítésének szakszerűsége, a jogszabályoknak és belső szabályozóknak való megfelelősége;

c) az ellenőrzési tervek végrehajtása előkészítésének és végrehajtásának színvonala;

d) a hatósági ellenőrzések során bevont állomány felkészítésének és számonkérésének hatékonysága;

e) a hatósági ellenőrzéseken készített iratok alaki és tartalmi megfelelősége;

f) a lefolytatott eljárások során az ügyfelekkel és a társhatóságokkal való kapcsolattartás hatékonysága, színvonala;

g) a szakmai szabályok követelményeinek érvényesítésének szintje az eljárásokban.

5.3. „Ideiglenes intézkedések, felhívások, kötelezések, bírságok szakszerűsége, jogszerűsége” teljesítménymutató (Rendelet 8. melléklet VII. rész 5. pont 5.3. alpont) értékelésének javasolt szempontjai:

a) a közigazgatási hatósági eljárási szabályok, valamint a szakmai szabályok betartásának és betartatásának színvonala a hatósági ügyek során;

b) a hatósági döntések előkészítésének és kiadmányozásának jogszerűsége, belső szabályozóknak való megfelelősége;

c) a szakmai szabályok követelményeinek érvényesítésének szintje az eljárásokban;

d) a katasztrófák elleni védekezés megelőzési feladatainak biztosítása érdekében tett eljárási cselekmények színvonala: a hatósági eljárások szakszerűsége és azoknak a megelőzés hatékonyságára gyakorolt hatása;

e) a hatósági eljárások eredményeként kibocsátott döntések alaki és tartalmi megfelelősége;

f) a lefolytatott eljárások eredményessége: a végrehajtás, a másodfokú és a bírósági eljárások eredményessége.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!