nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CCXLV. törvény
egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
2014-01-03
2014-06-30
4

2013. évi CCXLV. törvény

egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról1

1. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §4

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3–8. §5

4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

9–19. §6

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

20. §7

6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

21. §8

7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

22. § (1)–(2)9

(3)10

23–25. §11

26. §12

27. §13

8. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

28–30. §14

9. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

31. §15

32–33. §16

34. §17 Az Eht. a 149. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„149/A. § (1)

(2)–(11)”

35–36. §18

10. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

37–38. §19

39. §20

11. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

40. §21

41–43. §22

44. §23

45–58. §24

59. § (1)25

(2)26

60. §27

12. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

61–69. §28

13. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

70. §29

14. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

71. §30

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

72. § (1)–(3)31

(4)32

(5)–(6)33

16. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

73. §34

17. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

74. §35

18. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

75. § (1)36

(2)–(3)37

76. §38

19. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

77. §39

20. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. §, a 21. §, a 22. § (1)–(2) bekezdése, a 27–31. §, a 34. §-sal megállapított Eht. 149/A. § (2)–(11) bekezdése, a 35–38. §, a 41–43. §, a 45–58. §, az 59. § (2) bekezdése, a 60. §, a 70. §, a 72. § (5)–(6) bekezdése, a 75. § (2)–(3) bekezdése, a 77. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(4) A 3–8. §, a 32–33. §, a 34. §-sal megállapított Eht. 149/A. §-át megelőző alcíme és 149/A. § (1) bekezdése, a 39. §, a 61–69. §, a 71. §, a 72. § (1)–(3) bekezdése, a 73–74. §, a 75. § (1) bekezdése, valamint a 76. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 20. §, a 40. § és a 44. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) Az 1. § (1) bekezdése, a 9–19. §, a 22. § (3) bekezdése, a 23–25. §, valamint a 72. § (4) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(7) Az 59. § (1) bekezdése 2015. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CCXLV. törvényhez40

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!