nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kormányablakokról
2014-02-16
2014-02-28
4
Jogszabály

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

A Kormány

az 1–2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25–26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a 3–8. § szerinti eljárások során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos illetékességgel jár el.

(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4., 5 és 12. pontjában meghatározott, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.

(4) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3–4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.

(2) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter – az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter, az informatikai infrastruktúra vonatkozásában a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével – látja el.

(3) A közigazgatás szervezéséért felelős miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

(4) A miniszter (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásában a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) közreműködik.

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. § A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

5. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.

(2) Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. A kormányablak – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – a benyújtott beadványt papír alapon is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak.

(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az ügyfél által benyújtott kérelem tekintetében is, amennyiben az a 3. mellékletben felsorolt ügyek valamelyikében indult hatósági eljáráshoz kapcsolódik.

(7) A kormányablak a 3. melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

6. § (1) A kormányablak az 1–3. melléklet szerinti ügyekben a 3–5. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) A kormányablak a 4. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

7. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – az 5. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

8. § A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

9. § (1) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal – a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével – köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(4) Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papír alapú iratok tárolásáról, illetve a 3. melléklet szerinti ügykörökben azon papír alapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz csak a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(5) A kormányablak 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását a KEK KH biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

10. § A 3. és 4. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a kormányablak kezdeményezésére az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a kormányablakkal együttműködni, és a kormányablak részére az e rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a felvilágosítást haladéktalanul megadni a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.

11. § (1) A kormányablak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatások, valamint a Ket. 168/A–168/B. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

(2) A kormányablaknál megtehetők a Ket. 162. §-a szerinti ügyintézési rendelkezések.

3. A kormányablak-tudástár

12. § (1) A KIH a kormányablakban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázist (a továbbiakban: tudástár) működtet.

(2) A tudástár tekintetében:

a) formai hiba: a tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság;

b) tartalmi hiba: a tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló probléma.

13. § (1) A tudástár tartalmának jogszabály-változáson alapuló módosításáért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) a felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) az új ügykörök esetében a kormányablakban való intézhetőség vizsgálatáról,

b) az új ügyköröknek a kormányablakban való intézhetősége esetében a 3–8. § szerinti ügykörszint megállapításáról,

c) az új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

d) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről, valamint

e) az a)–d) ponthoz kapcsolódóan a jelen rendelet 1–6. mellékletében foglalt ügykörlista módosításáról.

(2) Amennyiben egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

14. § (1) A tudástárba új ügykör bejegyzésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának módosítására, illetve törlésére a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(2) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a minisztérium a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja.

(3) Tartalmi hiba észlelése esetén a minisztérium a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.

(4) Amennyiben tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a minisztérium és a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.

(5) Az 1–6. mellékletben foglalt ügykörlista azon ügykörei esetében, amelyekre nézve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontban tájékoztatási kötelezettség áll fenn, a KIH a tudástáron keresztül az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont külön jogszabály szerint kijelölt működtetője számára mindazon információkat biztosítja, amelyek közzétételét külön jogszabály előírja.

4. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal által a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 21–23. § alapján működtetett kormányablak tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy a kormányablak eleget tesz-e az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben igen, a kormányablak eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(5) Amennyiben jogszabály – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet kivételével – kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.

(6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.

(7) E rendelet 27. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8)1

5. Módosuló rendelkezések

16. § (1)2

(2)3

17–34. §4

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §5

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez6

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése

7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

43. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

6. Építési engedély kiadása iránti kérelem

7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem

8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem

13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

16. Használatbavételi engedély iránti kérelem

17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem

19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

21. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem

29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére

38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

41. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem

42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban

43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme

48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni

51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem

59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

63. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem

64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem

66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

71. Állampolgársági honosítási kérelem

72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem

73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem

76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése

99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése

102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése

105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése

108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése

114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése

121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme

125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem

138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

4. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

1. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem

2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem

3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem

6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás

8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás

9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, SP, V , DT, CK, CD)

12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás

13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás

14. Születés bejelentése és anyakönyvezése

15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem

18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

5. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása

3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez

4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése

7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása

10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

6. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése

3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén

9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása

12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!