nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kormányablakokról
2017-07-01
2017-08-31
30
Jogszabály

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

A Kormány

az 1–2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25–26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a 3–8. § szerinti eljárások során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos illetékességgel jár el.

(3)1

(4)2 Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

1/A. §3 (1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

(3) Az ügysegéd a 3–5. és 8. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.

(4)4 Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

2. § (1)5 Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3–4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.

(2)6 A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével – látja el.

(3)7 A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

(4)8

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. § A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

5. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.

(2) Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. A kormányablak – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – a benyújtott beadványt papír alapon is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak.

(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az ügyfél által benyújtott kérelem tekintetében is, amennyiben az a 3. mellékletben felsorolt ügyek valamelyikében indult hatósági eljáráshoz kapcsolódik.

(7) A kormányablak a 3. melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

6. § (1) A kormányablak az 1–3. melléklet szerinti ügyekben a 3–5. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) A kormányablak a 4. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

7. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – az 5. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

8. §9 (1) A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

(2) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

9. § (1) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3)10 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról, vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papír alapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(4) Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papír alapú iratok tárolásáról, illetve a 3. melléklet szerinti ügykörökben azon papír alapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz csak a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(4a)11 A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

(4b)12 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(5)13 A kormányablak 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

9/A. §14 (1) A telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen a kormányzati telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

(2) A kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

10. § A 3. és 4. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a kormányablak kezdeményezésére az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a kormányablakkal együttműködni, és a kormányablak részére az e rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a felvilágosítást haladéktalanul megadni a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.

11. § (1) A kormányablak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatások, valamint a Ket. 168/A–168/B. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

(2) A kormányablaknál megtehetők a Ket. 162. §-a szerinti ügyintézési rendelkezések.

11/A. §15 Az illeték eljárás megindítását megelőzően történő megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosítószám.

3. A kormányablak-tudástár

12–14. §16

3/A.17 Az eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakokra vonatkozó szabályok

14/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy mely kormányablakok tesznek eleget az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben a kormányablak a feltételeknek nem tesz eleget, eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen alcím szabályait kell alkalmazni.

14/B. § (1) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el.

(2) A kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje.

14/C. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek.

(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel összefüggő ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében.

14/D. § (1) A 7. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(6) A kormányablak a 14/C. § és 14/D. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

14/E. § (1) A kormányablak a 7. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

(2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a 7. melléklet 3. pontjában meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak.

(3) A kormányablak biztosítja a 7. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét.

14/F. § (1) A kormányablak a 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 14/C–14/E. § szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal – a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével – köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(4) Ha a kormányablak a (3) bekezdés alá nem tartozó papír alapú iratokról készít hiteles elektronikus másolatot, az eredeti papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

14/G. § A kormányablak 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver- és szoftverinfrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

4. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4)18

(5) Amennyiben jogszabály – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet kivételével – kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.

(6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.

(7) E rendelet 27. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8)19

5. Módosuló rendelkezések

16. § (1)20

(2)21

17–34. §22

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §23

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez24

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése

7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

12.25

13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

39.26 az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

40.27 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

41.28 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok

42.29 Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

43.30 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

44.31 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

45.32 A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

46.33 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása

47.34 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése

48.35 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

49.36 Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

50.37 Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

51.38 Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

52.39 Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

53.40 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

54.41 Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

4.42

5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

6.43

7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

8.44

9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

18.45

19.46

20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

26–27.47

28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

30–31.48

32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

43.49 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

44.50 Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

45.51 Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

46.52 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

47.53 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

48.54 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

6.55 Építési engedély iránti kérelem

7.56 Bontási engedély iránti kérelem

8.57 Fennmaradási engedély iránti kérelem

9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

12–13.58

14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

16. Használatbavételi engedély iránti kérelem

17.59 Engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

18.60 Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

21.61 Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem

29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

31.62 Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

36.63

37.64

38.65

39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

41.66

42.67

43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

47.68 Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme

48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

50.69

51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

53.70 Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

56.71

57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

58.72 Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem

59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

63.73 A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem

66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

71. Állampolgársági honosítási kérelem

72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem

73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem

76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

83.74 Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés

84.75 Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés

85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

96.76 Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

97.77 Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése

99.78 Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

100.79 Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése

102.80 Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

103.81 Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése

105.82 Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

106.83 Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése

108.84 Közösségi szálláshely szálláshely- üzemeltetésére irányuló bejelentés

109.85 Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

111.86 Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

112.87 Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése

114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

117.88 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

118.89 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése

121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

124.90 Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

126.91 Reklámokra vonatkozó fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

132.92

133.93

134.94

135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

136.95

137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem

138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

142.96

143.97 Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem

144.98 Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

145.99 Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

146.100 A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

147.101 Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

148.102 Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

149.103 Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

150.104 Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

151.105 Az népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

152.106 Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

153.107 Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

154.108 Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

155.109 Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

156.110 Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

157.111 Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

158.112 Gyermekgondozási díj iránti kérelem

159.113 Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

160.114 Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

161.115 Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

162.116 Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

163.117 Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

164.118 Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

165.119 Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

166.120 Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

167.121 Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

168.122 Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)

169.123 Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

170.124 Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)

171.125 Táppénz iránti kérelem

172.126 Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

173.127 Baleseti táppénz iránti kérelem

174.128 Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

175.129 Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

176.130 Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

177.131 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

178.132 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

179.133 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

180.134 Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

181.135 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem

182.136 Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben

183.137

184.138

185.139 Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

186.140 Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

187.141

188.142 Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

189.143

190.144

191.145 Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem

192.146 Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

193.147 Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

194.148 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)

195.149 Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

196.150 Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

197.151 Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

198.152 Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

199.153 Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

200.154 Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

201.155 Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

202.156 Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

203.157 Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

204.158 Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

205.159 Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem

206.160 Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

207.161 Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

208.162 Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

209.163 Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

210.164 Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

211.165

212.166

213.167

214.168

215.169 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

216.170 Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

217.171 Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

218.172

219.173 Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

220.174 Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

221.175 Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

222.176 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

223.177 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

224.178 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

225.179 Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

226.180 Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

227.181 Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

228.182 Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

229.183 Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

230.184 Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

231.185 Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

232.186 Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem

233.187 Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

234.188 Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

235.189 Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

236.190 Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörben kezelt adatok megismerésére vonatkozó kérelme

237.191 Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében

238.192 Áldozati státusz igazolása

239.193 Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

240.194 Költségek megtérítése iránti kérelem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján

241.195 Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem

242.196 Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem

243.197 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó esetén

244.198 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén

245.199 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén

246.200 Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

247.201 Húsvizsgálat iránti kérelem

248.202 Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem

249.203 Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint nem kell csatolni

250.204 Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

251.205 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

252.206 Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme

253.207 Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

254.208 Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

255.209 Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

256.210 Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

257.211 Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

258.212 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

259.213 Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

260.214 Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

261.215 Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem

262.216 Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem

263.217 Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem

264.218 Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem

265.219 Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

266.220 Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem

267.221 Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

268.222 I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem

269.223 Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

270.224 Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem

271.225 Családi név korrekciója iránti kérelem

272.226 Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése

273.227 Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

274.228 Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

275.229 Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem

276.230 Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

277.231 Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem

278.232 Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem

279.233 Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés

280.234 Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés

281.235 Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés

282.236 Természetes fürdővíz használatának engedélyezése

283.237 Vándortábor jellegű tábor bejelentése

284.238 Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem

285.239 Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem

286.240 Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem

287.241 Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz

288.242 Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem

289.243 Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

290.244 Vezetékjog megszűnésének bejelentése

291.245 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés

292.246 Munkavállalónak a munkáltató bányászati munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására vonatkozó bejelentése

293.247 Munkavállalónak a bányászati munkabalesettel kapcsolatos bejelentése

294.248 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

295.249 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

296.250 Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról

297.251 Üzlet megszűnésének bejelentése

298.252 Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

299.253 Vásár megszűnésének bejelentése

300.254 Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

301.255 Piac megszűnésének bejelentése

302.256 Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése

303.257 Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése

304.258 Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében

304.259

305.260 Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

306.261 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz

307.262 Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

308.263 Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

309.264 Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

310.265 Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

311.266 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez

312.267 Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

313.268 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

314.269

315.270 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

316.271 Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

317.272

318.273 Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

319.274 Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására

320.275 A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása

321.276 Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

322.277 Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

323.278 A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

324.279 Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem

325.280 Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem

326.281 Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

327.282 Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem

328.283 Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

329.284 Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

330.285 Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

331.286 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

332.287 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

333.288 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

334.289

335.290 Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

336.291 Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

337.292 Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

338.293 Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

339.294 Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

340.295 Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

341.296 Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

342.297 Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem

343.298 Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem

344.299 Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

345.300 Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

346.301 Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem

347.302 Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

348.303 Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem

349.304 Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem

350.305 Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem

351.306 Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem

352.307 Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem

353.308 Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

354.309 Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem

355.310 Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem

356.311 Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

357.312 Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

358.313 Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

359.314 Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat kibocsátására vonatkozó kérelem

360.315 Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

361.316 Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

362.317 Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

363.318 Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

364.319 Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

365.320 Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

366.321 Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

367.322 Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem

368.323 Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

369.324 Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

370.325 Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

371.326 Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

372.327 Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

373.328 Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

374.329 Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

375.330 Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése

376.331 Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

377.332 Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

378.333 Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

379.334 Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése

380.335 Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

381.336 Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem

382.337 Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

383.338

384.339 Állatvédelmi bejelentés

385.340 Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem

386.341 Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

387.342 Telekalakítási engedély iránti kérelem

388.343 Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének bejelentése

389.344 Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem

390.345 Halászati őrzés módjának bejelentése

391.346 Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

392.347 Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem

393.348 Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

394.349 Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

395.350 Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

396.351 Ideiglenes menazséria úti napló leadása

397.352 Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

398.353 Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

399.354 Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

400.355 Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

401.356 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6–8. §-a megsértésének bejelentése

402.357 Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

403.358 Méhek kiszállításának bejelentése

404.359 Méhek beszállításának bejelentése

405.360 Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

406.361 Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése

407.362 Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

408.363 Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

409.364 Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

410.365 Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

411.366 Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

412.367 Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

413.368 Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

414.369 Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem

415.370 Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

416.371 Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem

417.372 Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

418.373 Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

419.374 Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

420.375 Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

421.376 Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

422.377 Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem

423–426.378

427.379 Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

428.380 Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék bejelentése

429.381 Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

430.382 Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

431.383 Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem

432.384 Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

433.385 Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

434.386 Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

435.387 Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

436.388 táncművészeti életjáradék iránti kérelem

437.389 Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

438.390 Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

439.391 Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

440.392 Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

441.393 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

442.394 Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

443.395 Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

444.396 Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem

445.397

446.398 Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

447.399 Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem

448.400 Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

449.401 Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem

450.402 Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem

451.403 Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem

452.404 Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem

453.405 Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem

454.406 Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem

455.407 Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

456.408 Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

457.409 Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

458.410 Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

459.411 Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem

460.412 Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem

461.413 Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

462.414 Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem

463.415 Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

464.416 Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

465.417 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem

466.418 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

467.419 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem

468.420 Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem

469.421 Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem

470.422 Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

471.423 Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

472.424 Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

473.425 Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

474.426 Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem

475.427 Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem

476.428 Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem

477.429 Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem

478.430 Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem

479.431 Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem

480.432 Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem

481.433 Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

482.434 Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem

483.435 Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

484.436 Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem

485.437 Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

486.438 Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

487.439 Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem

488.440 Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem

489.441 Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem

490.442 Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

491.443 Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem

492.444 Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem

493.445 Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

494.446 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem

495.447 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem

496.448 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem

497.449 Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem

498.450 Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem

499.451 Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem

500.452 Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem

501.453 Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem

502.454 Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem

503.455 Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem

504.456 Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem

505.457 Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem

506.458 Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem

507.459 Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem

508.460 Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem

509.461 Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

510.462 Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem

511.463 Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

512.464 Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem

513.465 Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

514.466 Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

515.467 Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

516.468 Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem

517.469 Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem

518.470 Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

519.471 Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem

520.472 Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem

521.473 Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

522.474 Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem

523.475 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem

524.476 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

525.477 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem

526.478 Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

527.479 Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

528.480 Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem

529.481 Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem

530.482 Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem

531.483 Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem

532.484 Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

533.485 Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem

534.486 Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem

535.487 Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

536.488 Barlangi búvármerülés iránti kérelem

537.489 Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem

538.490 Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem

539.491 Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem

540.492 Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem

541.493 Barlangban filmforgatás iránti kérelem

542.494 Barlangi felszíni védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem

543.495 Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem

544.496 Védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem

545.497 Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem

546.498 Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem

547.499 Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem

548.500 Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem

549.501 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem

550.502 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem

551.503 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

552.504 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

553.505 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

554.506 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

555.507 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

556.508 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

557.509 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

558.510 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

559.511 Gyep feltörése iránti kérelem

560.512 Gyep felülvetése iránti kérelem

561.513 Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem

562.514 Terület helyreállítására irányuló kérelem

563.515 Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

564.516 Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

565.517 Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

566.518 Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

567.519 Éti csiga hasznosítása iránti kérelem

568.520 Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

569.521 Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

570.522 Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

571.523 Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

572.524 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

573.525 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

574.526 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

575.527 Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

576.528 Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem

577.529 Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

578.530 Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem

579.531 Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem

580.532 Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

581.533 Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

582.534 Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

583.535 Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem

584.536 Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

585.537 Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

586.538 Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

587.539 Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

588.540 Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

589.541 Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

590.542 Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem

591.543 Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

592.544 Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem

593.545 Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

594.546 Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem

595.547 Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem

596.548 Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

597.549 Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem

598.550 Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

599.551 Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem

600.552 Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem

601.553 Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

602.554 Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem

603.555 Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem

604.556 Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

605.557 Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

606.558 Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem

607.559 Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

608.560 Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem

609.561 Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem

610.562 Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

611.563 Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

612.564 Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

613.565 Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem

614.566 Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem

615.567 Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

616.568 A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

617.569 Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése

618.570 Telepengedély kiadására irányuló kérelem

619.571 Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

620.572 Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről

621.573 Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

622.574 A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

623.575 Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

624.576 Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

625.577 Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

626.578 Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem

627.579 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

628.580 Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem

629.581 Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

630.582 Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

631.583 Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

632.584 Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

633.585 Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

634.586 Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

635.587 Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

636.588 Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

637.589 Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

638.590 Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

639.591 Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem

640.592 E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem

641.593 Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem

642.594 Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem

643.595 Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem

644.596 Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem

645.597 Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem

646.598 Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem

647.599 Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem

648.600 Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem

649.601 Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem

650.602 Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem

651.603 Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése

652.604 Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

653.605 Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

654.606 Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

655.607 Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

656.608 Súlyok hitelesítése iránti kérelem

657.609 Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

658.610 Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

659.611 Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

660.612 Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

661.613 Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

662.614 Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

663.615 Tartály hitelesítése iránti kérelem

664.616 Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

665.617 Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

666.618 Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

667.619 Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem

668.620 Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

669.621 Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

670.622 Áramváltó hitelesítése iránti kérelem

671.623 Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

672.624 Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem

673.625 Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem

674.626 Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

675.627 Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

676.628 Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

677.629 Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

678.630 Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

679.631 Gázpalack átalakítás iránti kérelem

680.632 Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem

681.633 Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem

682.634 Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

683.635 Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

684.636 Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

685.637 Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

686.638 Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem

687.639 Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem

688.640 Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem

689.641 Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

690.642 Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

691.643 Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem

692.644 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem

693.645 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem

694.646 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem

695.647 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem

696.648 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem

697.649 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem

698.650 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem

699.651 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem

700.652 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem

701.653 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése

702.654 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése

703.655 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése

704.656 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése

705.657 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése

706.658 Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése

707.659 Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

708.660 Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem

709.661 Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem

710.662 Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem

711.663 Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem

712.664 Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem

713.665 Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

714.666 Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem

715.667 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem

716.668 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem

717.669 Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

718.670 Építési engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

719.671 Használatbavételi engedély iránti kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

720.672 Bontási engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

721.673 Fennmaradási engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

722.674 Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

723.675 Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

724.676 Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

725.677 Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

726.678 Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére

727.679 Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem

728.680 Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

729.681 Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

730.682 Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

731.683 Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

732.684 Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

733.685 Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

734.686 Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

735.687 Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

736.688 Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem

737.689 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló-berendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti kérelem

738.690 Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelmek

739.691 Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén

740.692 Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén

741.693 A nagycsaládos és a mozgásában korlátozott személyek úthasználati jogosultságához (e-matrica) kapcsolódó részleges díjmentességi nyilvántartásba vétel iránti kérelme

742.694 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

743.695 Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

744.696 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

745.697 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

746.698 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

747.699 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

748.700 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

749.701 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

750.702 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

751.703 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

752.704 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

753.705 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

754.706 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

755.707 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

756.708 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

757.709 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

758.710 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

759.711 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

760.712 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

761.713 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

762.714 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

763.715 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

764.716 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

765.717 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

766.718 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

767.719 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

768.720 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

769.721 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

770.722 A magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

771.723 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján

772.724 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

773.725 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

774.726 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

775.727 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

776.728 Helyi közút céljára történő lejegyzésre vonatkozó kérelem

777.729 A munkavállalónak a munkáltató munkabaleset – ide nem értve a bányászati munkabalesetet – bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására vonatkozó bejelentése

778.730 A munkavállalónak a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése

779.731 Munkavállalónak a munkabalesettel – ide nem értve a bányászati munkabalesetet – kapcsolatos bejelentése

780.732 Gázszerelési tevékenység bejelentése, gázszerelői igazolvány kiállítása iránti eljárás

781.733 Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

4. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

1–2.734

3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

5.735

6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás

8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás

9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

11.736 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű rendszámtáblák)

12.737

13.738

14. Születés bejelentése és anyakönyvezése

15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem

18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

22.739 Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

23.740 A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

24.741 Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

25.742 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt

26.743 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt

27.744 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

28.745 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

29.746 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt

30.747 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

31.748 Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

32.749 Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt

33.750 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

34.751 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

35.752 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

36.753 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

37.754 Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

38.755 Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

39.756 Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

40.757 Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

41.758 Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

42.759 Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

43.760 Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

44.761 Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

45.762 Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

46.763 Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése

47.764 Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

48.765 Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

49.766 Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

50.767 Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

51.768 Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából

52.769 Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

53.770 Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

54.771 Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

55.772 Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

56.773 Vállalkozóvá válási támogatás iránti kérelem (6 havi minimálbérre)

57.774 Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

58.775 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén

59.776 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni vállalkozó esetén

60.777 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi személy esetén

61.778 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem mezőgazdasági őstermelő esetén

62.779 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén

63.780 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén

64.781 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozást segítő ellátás esetén

65.782 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén

66.783 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak ellátásában részesülők esetén

67.784 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén

68.785 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén

69.786 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén

70.787 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén

71.788 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan rászorult személy esetén

72.789 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén

73.790 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan személy esetén

74.791 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén

75.792 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a táncművészeti életjáradékban részesülő személy esetén

76.793 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz

77.794 Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem

78.795 Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

79.796

80.797 Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

81.798 Családba fogadáshoz való hozzájárulásra, családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

82.799 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

83.800 Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

84.801 Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére

85.802 Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem

86.803 Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem

87.804 Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem

88.805 Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem

89.806 Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

90.807 Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

91.808 Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

92.809 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett

93.810 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

94.811 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett

95.812 Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem

96.813 Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem

97.814 Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése

98.815 Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

99.816 Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékának bejelentése

100.817 Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésének bejelentése

101.818 A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése

102.819 A tervezett csoportos létszámcsökkentés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

103.820 Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

104.821 Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése

105.822 Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

106.823 Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

107.824 Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

108.825 Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

109.826 Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

110.827 Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

111.828 Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység

112.829 Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

113.830 Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

114.831 Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

115.832 Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

116.833 Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

117.834 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

118.835 Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

119.836 Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

120.837 Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem

121.838

122.839 Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására

123.840 Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem

124.841 Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

125.842 Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem

126.843 Hajólajstromba vétel iránti kérelem

127.844 Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

128.845 Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem

129.846 Hajólajstromból való törlés iránti kérelem

130.847 Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

131.848 Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem

132.849 Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem

133.850 Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

134.851 Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

135.852 Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

136.853 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

137.854 Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem

138.855 Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

139.856 Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

140.857 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

141.858 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

142.859 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

143.860 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

144.861 Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

145.862 Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem

146.863 Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

147.864

148.865

149.866 Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

150.867 Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

151.868 Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

152.869 Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem

153.870 Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem

154.871 Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

155.872 A közlekedésért felelős miniszterrel hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme

156.873 Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

157.874 Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

158.875

159.876 Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

160.877 A közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

161.878 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

162.879 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

163.880 Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

164.881 Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

165.882 Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

166.883

167.884 A gépjárművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

168.885 A gépjárművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

169.886 A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

170.887 Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

171.888

172.889

173.890

174.891

175.892 A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem

176.893 Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

177.894 Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

178.895 Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

179.896 Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

180.897 Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

181.898 Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

182.899 Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

183.900 Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat

184.901 Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat

185.902 Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

186.903 Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

187.904 Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem

188.905 Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

189.906 Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem

190.907 Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14/ VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra

191.908 Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra

192.909 Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

193.910 Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

194.911 Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem

195.912 Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

196.913 Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

197.914 Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem

198.915 Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem

199.916 Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem

200.917 Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem

201.918 Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem

202.919 Erdőtelepítés befejezésének bejelentése

203.920 Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem

204.921 Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

205.922 Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem

206.923 Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

207.924 Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

208.925 Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

209.926 Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

210.927 Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

211.928 Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem

212.929 Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

213.930 Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

214.931 Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

215.932 Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

216.933 Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

217.934 Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

218.935 Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem

219.936 Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

220.937 Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

221.938 Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem

222.939 Földmérési munkák bejelentése

223.940 Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

224.941 Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

225.942 Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

226.943 Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem

227.944 Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem

228.945 Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem

229.946 Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

230.947 Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem

231.948 Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

232.949 Az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedésére vonatkozó szerződés benyújtása a halgazdálkodási hatóság részére

233.950 Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem

234.951

235.952 Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem

236.953 Halászati engedély kiadása iránti kérelem

237.954 Állami halászjegy kiadása iránti kérelem

238.955 Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem

239.956 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

240.957 Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

241.958 Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

242.959 Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem

243.960

244.961

245.962 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

246.963 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése

247.964 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme

248.965 Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése

249.966 Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem

250.967 Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem

251.968 Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

252.969 Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

253.970 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

254.971 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem

255.972 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

256.973 Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

257.974 Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

258.975 Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem

259.976 Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

260.977 Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem

261.978 Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

262.979 Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem

263.980 Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

264.981 Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

265.982 Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem

266.983 Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

267.984 Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

268.985 Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem

269.986 Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

270.987 Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

271.988 Bányatelek megállapítása iránti kérelem

272.989 Bányatelek módosítása iránti kérelem

273.990 Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

274.991 Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)

275.992 Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

276.993 Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

277.994 Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem

278.995 Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem

279.996 Védőpillér kijelölése iránti kérelem

280.997 Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

281.998 Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

282.999 Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

283.1000 A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem

284.1001 Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

285.1002 Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

286.1003 Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

287.1004 Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

288.1005 Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

289.1006 Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

290.1007 Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

291.1008 A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

292.1009 Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

293.1010 Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

294.1011 Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

295.1012 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

296.1013 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

297.1014 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

298.1015 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

299.1016 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

300.1017 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

301.1018 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

302.1019 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

303.1020 Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem

304.1021 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem

305.1022 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem

306.1023 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem

307.1024 Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

308.1025 Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem

309.1026 Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

310.1027 Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

311.1028 Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése

312.1029 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

313.1030 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

314.1031 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

315.1032 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

316.1033 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

317.1034 A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

318.1035 Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem

319.1036 Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem

320.1037 Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

321.1038 Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

322.1039 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

323.1040 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

324.1041 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

325.1042 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

326.1043 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem

327.1044 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

328.1045 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

329.1046 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

330.1047 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

331.1048 Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem

332.1049 Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem

333.1050 Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

334.1051 Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem

335.1052 Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

336.1053 Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

337.1054 Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem

338.1055 Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem

339.1056 Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)

340.1057 Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

341.1058 Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

342.1059 Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

343.1060 Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

344.1061 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

345.1062 Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

346.1063 Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem

347.1064 Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

348.1065 A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

349.1066 Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése

350.1067 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

351.1068 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem

352.1069 Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

353.1070 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

354.1071 Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

355.1072 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

356.1073 Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

357.1074 Szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

358.1075 Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

359.1076 Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

360.1077 Szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

361.1078 15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

362.1079 Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem

363.1080 Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

364.1081 Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

365.1082 A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem

366.1083 Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

367.1084 Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

368.1085 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem

369.1086 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

370.1087 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

371.1088 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

372.1089 Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

373.1090 Adategyeztetési eljárás iránti kérelem indítása

374.1091 Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

375.1092 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

376.1093 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

377.1094 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

378.1095 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének bejelentése

379.1096 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

380.1097 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának bejelentése

381.1098 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének bejelentése

382.1099 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének bejelentése

383.1100 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

384.1101 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

385.1102 A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

386.1103 Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre

387.1104 Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem

388.1105 Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

389.1106 Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

390.1107 Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

391.1108 Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem

392.1109 Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem

393.1110 Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

394.1111 Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem

395.1112 Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

396.1113 Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

397.1114 Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

398.1115 Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

399.1116 Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

400.1117 Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

401.1118 Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

402.1119 Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

403.1120 Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

404.1121 Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

405.1122 Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

406.1123 Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

407.1124 Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

408.1125 Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

409.1126 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

410.1127 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

411.1128 Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

412.1129 Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

413.1130 Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

414.1131 Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

415.1132 A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

416.1133 Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

417.1134 Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

418.1135 Tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

419.1136 Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

420.1137 Külföldinek minősülő – a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező – biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

421.1138 Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

422.1139 Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

423.1140 Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

424.1141 Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem

425.1142 Földhasználati jog törlése iránti kérelem

426.1143 Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem

427.1144 Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem

428.1145 Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése

429.1146 Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése

430.1147 Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése

431.1148 Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

432.1149 Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem

433.1150 Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem

434.1151 Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog valamint eladási jog törlése iránti kérelem

435.1152 Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem

436.1153 Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem

437.1154 Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

438.1155 Jelzálogjog törlése iránti kérelem

439.1156 Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem

440.1157 Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem

441.1158 Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének törlése iránti kérelem

442.1159 Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem

443.1160 Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem

444.1161 Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

445.1162 Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

446.1163 Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell

447.1164 Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

448.1165 Földhasználat adataiban történt változás bejelentése

449.1166 Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

450.1167 Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés

451.1168 Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

452.1169 Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem

453.1170 Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem

454.1171 Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

455.1172 Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem

456.1173 Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

457.1174 Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem

458.1175 Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem

459.1176 Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása

460.1177 Marhalevél pótlása iránti kérelem

461.1178 Marhalevél kiigazítása iránti kérelem

462.1179 Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem

463.1180 Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

464.1181 Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem

465.1182 Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

466.1183 Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem

467.1184 Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

468.1185 Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem

469.1186 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem

470.1187 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem

471.1188 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem

472.1189 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem

473.1190 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem

474.1191 Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

475.1192 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

476.1193 Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán

477.1194 A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem

478.1195 Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása

479.1196 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán

480.1197 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan

481.1198 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan

482.1199 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan

483.1200 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan

484.1201 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán

485.1202 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

486.1203 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

487.1204 Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán

488.1205 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán

489.1206 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán

490.1207 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán

491.1208 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

492.1209 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán

493.1210 Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem

494.1211 Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

495.1212 Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

496.1213 Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem

497.1214 Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem

498.1215 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan

499.1216 Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

500.1217 Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

501.1218 Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

502.1219 Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

503.1220 Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

504.1221 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán

505.1222 Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

506.1223 Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

507.1224 „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

508.1225 Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

509.1226 Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

510.1227 Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

511.1228 Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

512.1229 Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

513.1230 Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem

514.1231 Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

515.1232 Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem

516.1233 Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem

517.1234 Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

518.1235 Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

519.1236 Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

520.1237 Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem

521.1238 Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

522.1239 Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

523.1240 Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

524.1241 Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

525.1242 Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

526.1243 Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

527.1244 Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

528.1245 A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

529.1246 Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

530.1247 Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

531.1248 Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

532.1249 Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

533.1250 Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése

534.1251 Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése

535.1252 Juh- és kecske kiesés bejelentése

536.1253 Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

537.1254 Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

538.1255 Sertés nyomtatvány igénylés

539.1256 Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

540.1257 Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása

541.1258 Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

542.1259 Tenyészsertés egyed bejelentése

543.1260 Tenyészsertés fialás bejelentése

544.1261 Tenyészsertés kiesés bejelentése

545.1262 Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása

546.1263 Szarvarsmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása

547.1264 Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása

548.1265 Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása

549.1266 Szarvasmarha útlevél igénylése

550.1267 Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése

551.1268 Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása

552.1269 Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

553.1270 Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása

554.1271 A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása, rendelkezés törlése

555.1272 Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés

556.1273 Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

557.1274 Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem

558.1275 Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

559.1276 Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

560.1277 Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem

561–562.1278

563.1279 Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem

564.1280 Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

565.1281 Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem

566.1282 Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

567.1283 Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére

568.1284 Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére

569.1285 Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

570.1286 Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

571.1287 Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében

572.1288 Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem

573.1289 Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem

574.1290 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

575.1291 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

576.1292 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

577.1293 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

578.1294 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

579.1295 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

580.1296 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

581.1297 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

582.1298 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

583.1299 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

584.1300 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

585.1301 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

586.1302 Bölcsődei ellátás keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde, önálló családi bölcsőde és hálózatban működtetett családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

587.1303 Bölcsődei ellátás keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde, önálló családi bölcsőde és hálózatban működtetett családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

588.1304 Bölcsődei ellátás keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde, önálló családi bölcsőde és hálózatban működtetett családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

589.1305 Önálló napközbeni gyermekfelügyelet és hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

590.1306 Önálló napközbeni gyermekfelügyelet és hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

591.1307 Önálló napközbeni gyermekfelügyelet és hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

592.1308

593.1309

594.1310

595.1311

596.1312

597.1313

598.1314 Alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

599.1315 Alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

600.1316 Alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

601.1317 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

602.1318 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

603.1319 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

604.1320 Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

605.1321 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

606.1322 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

607.1323 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

608.1324 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

609.1325 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

610.1326 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

611.1327 Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem

612.1328 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

613.1329 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

614.1330 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

615.1331 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

616.1332 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

617.1333 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

618.1334 Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

619.1335 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

620.1336 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

621.1337 Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

622.1338 Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem

623.1339 Használat jogának bejegyzése iránti kérelem

624.1340 Használat jogának törlése iránti kérelem

625.1341 Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem

626.1342 Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem

627.1343 Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem

628.1344 Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem

629.1345 Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

630.1346 Ingatlan jogi jellege tényének feljegyzése iránti kérelem

631.1347 Ingatlan jogi jellege tényének törlése iránti kérelem

632.1348 Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem

633.1349 Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem

634.1350 Önálló zálogjog törlése iránti kérelem

635.1351 Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem

636.1352 Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem

637.1353 Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem

638.1354 Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem

639.1355 Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem

640.1356 Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem

641.1357 Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem

642.1358 Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem

643.1359 Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

644.1360

645.1361 Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

646.1362 Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem

647.1363

648.1364 Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem

649.1365 Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

650.1366 Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem

651.1367 Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem

652.1368 A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem

653.1369 Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem

654.1370 Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem

655.1371 Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem

656.1372 Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem

657.1373 Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem

658.1374 Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

659.1375 Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

660.1376 Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

661.1377 Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

662.1378 Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

663.1379 Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem

664.1380 Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához

665.1381 Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem

666.1382 Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban

667.1383 Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem

668.1384 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén

669.1385 Hatályos őstermelői és közös őstermelői igazolványhoz új értékesítési betétlap kiállítása iránti kérelem (őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány érvényesítése, illetve betelt, megrongálódott, elveszett, megsemmisült betétlap pótlásának igénylése)

670.1386 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány esetén az érintett családtagok azonosító adataiban vagy a saját gazdaságra és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

671.1387 Mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésének bejelentése (őstermelői és közös őstermelői igazolvány leadásával egyidejűleg)

672.1388 Megrongálódott őstermelői és közös őstermelői igazolvány pótlása iránti kérelem

673.1389 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány kiadása iránti kérelem

674.1390 Földműves nyilvántartásba vétel iránti kérelem

675.1391 Földműves nyilvántartásból való törlés

676.1392 Földműves nyilvántartásban szereplő adatok módosítása

677.1393 Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem

678.1394 A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

679.1395 A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

680.1396 Árverésen való részvételhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

681.1397 Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján tulajdonjog bejegyzéshez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

682.1398 A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzéséhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

683.1399 Tulajdonjog átruházásáról szóló egyezséghez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

684.1400 Elbirtoklás megállapítása iránti perhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

685.1401 Kényszerhasznosítóként történő kijelölés iránti kérelem

686.1402 Kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

687.1403 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartásának hatósági ellenőrzése

688.1404 Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása

689.1405 A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés hatósági jóváhagyása

690.1406 Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének feljegyzése

691.1407 Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének törlése

692.1408 A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése

693.1409 A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének törlése

694.1410 Adategyeztetési eljárás iránti kérelem nemzetközi érintettségű ügyben

695.1411 Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése iránti kérelem

696.1412 Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

697.1413 Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

698.1414 Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

699.1415 Kút létesítésének engedélyezése iránti kérelem

700.1416 Kút használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

701.1417 Kút megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

702.1418 Szomszédos ingatlanok tulajdonosai között a települések belterületén a vizek természetes áramlása, lefolyása önkényes megváltoztatása folytán felmerült vita eldöntése iránti kérelem

703.1419 Elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

704.1420 Elvi vízjogi engedély módosítása iránti kérelem

705.1421 Elvi vízjogi engedély visszavonása iránti kérelem

706.1422 Vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

707.1423 Vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelem

708.1424 Vízjogi létesítési engedély visszavonása iránti kérelem

709.1425 Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

710.1426 Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem

711.1427 Vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása iránti kérelem

712.1428 Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése iránti kérelem

713.1429 Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

714.1430 Fennmaradási engedély módosítása iránti kérelem

715.1431 Fennmaradási engedély visszavonása iránti kérelem

716.1432 Vízvezetési szolgalom alapítása iránti kérelem

717.1433 Vízhasználati szolgalmi jog engedélyezése iránti kérelem

718.1434 Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem

719.1435 Víziközművek elosztóhálózatának bővítésére irányuló bejelentés

720.1436 Vízbázis védőidom kijelölése iránti kérelem

721.1437 Vízbázis védőterület kijelölése iránti kérelem

722.1438 Vízbázis védősáv kijelölés iránti kérelem

723.1439 Partvonal megállapítása iránti kérelem

724.1440 Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

725.1441 Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

726.1442 Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

727.1443 Parti sávok és hullámterek használatának engedélyezése iránti kérelem

728.1444 Természetes fürdőhelyektől ajánlott tisztítottszennyvíz-bevezetési távolságok módosítására irányuló kérelem

729.1445 Bányató hasznosításának, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

730.1446 Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem

731.1447 Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

732.1448 Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

733.1449 Veszélyes hulladék szállításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem (egyszerűsített bejelentés)

734.1450 Nem veszélyes hulladék szállításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem (egyszerűsített bejelentés)

5. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása

3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez

4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése

7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása

10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

11.1451 Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció

12.1452 Ügyintézési rendelkezés tétele

13.1453 Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése

14.1454 Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

15.1455 Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához

16.1456 Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

6. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése

3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

8.1457 Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása

12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez1458

Az eltérő eljárásrendben működő kormányablakokra meghatározott ügykörök

1. A kormányablakban is előterjeszthetők a következő kérelmek, és megtehetők a következő bejelentések:

1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,

1.2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,

1.3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,

1.4. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,

1.5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,

1.6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,

1.7. TAJ kártya igénylés befogadása,

1.8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,

1.9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,

1.10. a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,

1.11. méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,

1.12. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,

1.13. családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,

1.14. családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,

1.15. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,

1.16. fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,

1.17. természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,

1.18. természetes fürdőhely kijelölési eljárás,

1.19. gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,

1.20. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,

1.21. veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,

1.22. bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,

1.23. műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,

1.24. polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,

1.25. biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,

1.26. utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,

1.27. egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,

1.28. illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,

1.29. gyermekgondozást segítő ellátás igénylése,

1.30. anyasági támogatás igénylése,

1.31. családi pótlék igénylése,

1.32. gyermeknevelési támogatás igénylése,

1.33. fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,

1.34. építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának (névjegyzéki) bejelentése, és az adatok változásának bejelentése, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,

1.35. otthonteremtési támogatás iránti kérelem,

1.36. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem,

1.37. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem,

1.38. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem,

1.39. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem,

1.40. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem,

1.41. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.42. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem,

1.43. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem,

1.44. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek,

1.45. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme,

1.46. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.47. aktív korúak ellátása iránti kérelem,

1.48. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem,

1.49. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése,

1.50. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről,

1.51. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.52. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,

1.53. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,

1.54. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.55. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.56. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása,

1.57. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,

1.58. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni,

1.59. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,

1.60. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem,

1.61. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.62. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.63. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.64. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem,

1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,

1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,

1.67. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem,

1.68. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.69. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.70. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.71. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.72. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.73. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése,

1.74. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.87. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.88. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.89. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.90. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.91. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.92. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentése,

1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,

1.95. építésügyi hatósági engedély iránti kérelem:

1.95.1. építési engedély iránti kérelem,

1.95.2. összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,

1.95.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,

1.95.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,

1.95.5. bontási engedély iránti kérelem,

1.95.6. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,

1.95.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,

1.95.8. összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,

1.96. építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:

1.96.1. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem,

1.96.2. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem,

1.96.3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem,

1.97. építésügyi hatósághoz benyújtható egyéb kérelem:

1.97.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.97.2. előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem,

1.97.3. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,

1.98. építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.99.

1.100. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR),

1.101. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból.

2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:

2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,

2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,

2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,

2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,

2.5. csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,

2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,

2.7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,

2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,

2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2.10. a házassági névviselési forma módosítása,

2.11. születés anyakönyvezése,

2.12. haláleset anyakönyvezése,

2.13. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,

2.14. tájékoztatás arról, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,

2.15. tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,

2.16. tájékoztatás az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,

2.17. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.

3.

3.1. A kormányablak a Ket. 169. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt

a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez,

b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez,

c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez,

d) egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez.

3.2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről.

3.3. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába.

3.4. A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához.

4.

4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik, és amely iratra iratbetekintési joga van.

8. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez1459

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!