nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2014-01-01
2014-01-01
0
Jogszabály

529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 12. § (1) és (2) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás következtében a termék 1. melléklet A) cím I. pontjában foglalt táblázatban meghatározott vámtarifaszáma, vagy csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik.”

2. § A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (5) bekezdés b) pontja szerint elszámolható tényleges hiány mértéke – évente – a termékdíjköteles termék tömegében kifejezett mennyiségének legfeljebb 0,5%-a lehet.

(2) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Ktdt. 3. § (6) bekezdés szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

(4) Termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a kötelezett nyilvántartást vezet az alapanyagkénti felhasználás időpontjáról, és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(5) A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználásának minősül az a felhasználás, amely során a termékdíjköteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékbe.

(6) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék:

a) megnevezését és vámtarifaszámát,

b) CsK vagy KT kódját,

c) saját azonosítószámát, vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát (a továbbiakban: GTIN) számát, és

d) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását (anyagnormáját).

(7) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés mellett a Ktdt. 3. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárás nem alkalmazható.

(8) Hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék forgalomba hozatala esetén a kötelezett – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl – a forgalomba hozott termékdíjköteles termék vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a vevő nevét, címét, adószámát, továbbá a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát.”

3. § A Vhr. 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A csomagolószer újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó kérelem adattartalmát a 8. melléklet tartalmazza. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételéről szóló döntését, és az annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az állami adó- és vámhatóság részére megküldi.

(2) A Ktdt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre történő visszaszállításának igazolására a csomagolószer CsK kódja, GTIN száma, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatok szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A külföldre történő visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN számát, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, a kiszállításának dátumát és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.”

4. § A Vhr. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. Termékdíj raktár

2/B. § (1) A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az állami adó- és vámhatóság előzetesen a helyszínen is megvizsgálja.

(2) Az ipari termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,

b) a tevékenység megnevezését (feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés) és a feldolgozni, előállítani, újbóli felhasználásra előkészíteni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,

c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,

d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,

eb) vállalja az engedély kiadását követő évtől a Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és

f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, bizonyítványának számát.

(3) A kereskedelmi termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,

b) a tárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,

c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,

d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója, továbbá

f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, bizonyítványának számát.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A termékdíj raktár engedély a kérelmező nevére szól, amely át nem ruházható.

(5) Ha a termékdíj raktár engedélyese a tevékenység, a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését kéri, az engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania, amelyet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül bírál el. Az engedély módosítására irányuló kérelem elbírálása során az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatot akkor végez az állami adó- és vámhatóság, ha a kérelem elbírálásához az indokolt.

(6) A termékdíj raktár engedélyesére a Ktdt.-ben és az e rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével a kötelezettre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2/C. § (1) Az ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

(2) Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha

a) az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség vagy

b) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet szerint engedélyezett bérletes csomagolószert a bérlő részére rendelkezésre bocsátják.

(3) A (2) bekezdés szerinti ideiglenes kiadás lehetőségét és az e címen végezhető tevékenység megnevezését az engedélyezés során kérelmezni kell.

(4) Az ideiglenes kiadás időszaka alatt a raktárengedélyes felelős a termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.

2/D. § A kereskedelmi termékdíj raktárban a termékdíj raktár engedélyesének saját tulajdonú termékdíjköteles terméke tárolása mellett más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi tárolása is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

2/E. § (1) A termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, készletezett termékdíjköteles termékek naprakész, eseményszerű számítógépes nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a 7. melléklet tartalmazza. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

(2) A termékdíj raktárba a tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal adatot kell szolgáltatni elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság részére a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

2/F. § (1) A termékdíj raktár engedélyese köteles tételes leltárral alátámasztani

a) a nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára,

b) a záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára,

c) egyéb esetekben pedig a nyitó és záró termékdíj raktári készletet naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel.

(2) A leltározásra a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Abban az esetben, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a mennyiségi eltérés körébe tartozó többletet a tulajdonjog figyelembevételével – amennyiben a tulajdonjog nem állapítható meg, a termékdíj raktár engedélyese részére – be kell tárolni, hiány esetén pedig saját célú felhasználásként kell elszámolni az engedélyes részére.”

5. § A Vhr. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.”

6. § (1) A Vhr. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szerződés alapján – a Ktdt. 14. § (5) bekezdésében meghatározott gazdasági tevékenység végzésének céljából – legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át a kötelezettség.

(2) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés

a) a szerződő felek nevét, címét adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,

c) az átvállalás időszakának a meghatározását,

d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét

tartalmazza.”

(2) A Vhr. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a szerződésnek az állami adó- és vámhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vételre, módosításra vagy a nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelmet a szerződés vagy a szerződésmódosítás, továbbá a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül kell elektronikus úton megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak. A szerződés nyilvántartásba vételéről szóló kérelemhez a szerződést nem kell csatolni. A szerződés az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti.

(4) A termékdíj-kötelezettség a szerződés hatályosságának időszaka alatt, a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán feltüntetett teljesítés napján száll át az átvállalóra, ha a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel megtörtént, és a (7) bekezdés szerinti záradékszöveg a számlán feltüntetésre került.”

(3) A Vhr. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (7) bekezdés szerinti követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, vagy a záradékszöveg nem került a számlán feltüntetésre. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba, ide nem értve a záradékszövegben történő jogszabályi helyre való hivatkozást.”

7. § A Vhr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az OHÜ ellenőre a környezet védelmével kapcsolatos jogszabályok megszegését észleli, értesíti a környezetvédelmi hatóságot.”

8. § A Vhr. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami adó- és vámhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az állami adó- és vámhatóság megkeresi a Főfelügyelőséget. A Főfelügyelőség az állami adó- és vámhatóság részére a felkérés keretében a szakkérdésre vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.”

9. § A Vhr. 23. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ktdt. 25. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell]

f) a külföldre kiszállított vagy ipari termékdíj raktárba beszállított termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés esetén az ellenértékről szóló számlát, ha a kiszállításhoz szükséges a vámokmányt, az áruk külföldre szállítását igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a külföldi vevő átvételre vonatkozó igazolását, ipari termékdíj raktárba történő beszállítás esetén a raktárengedélyes által a beszállítás tényéről kiállított igazolását.”

10. § A Vhr. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Ktdt. 25. § (2a) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj megfizetésének adatait,

b) a hulladékkezelésre átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolást alkotó csomagolószerek HKT kódját, tömegét,

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát,

d) a kezelésre átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát,

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza az átadó nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben az átadótól átvett növényvédőszerrel szennyezett csomagolásból képződött hulladék HKT kódját, mennyiségét, és

f) a hasznosítási díj megfizetésével kapcsolatban a megfizetés napját és a számla számát.”

11. § A Vhr. a következő 34/B. §-sal egészül ki:

„34/B. § (1) A 2/B. § (2) bekezdés f) pontjában és (3) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokat legkésőbb 2015. július 1-jéig kell a 2015. július 1-jét megelőzően engedélyezett termékdíj raktár engedélyesének bejelentenie az állami adó- és vámhatóság részére.

(2) A 2014. július 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóságnak jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett átvállalási időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem következik be.

(3) A 2013. december 31-ig az állami adó- és vámhatóságnak a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti jogcím alapján.”

12. § (1) A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vhr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vhr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vhr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vhr. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Vhr. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Vhr. 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vhr. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § A Vhr.

1. 2/A. § (2) bekezdésében a „külföldre történő” szövegrészek helyébe a „külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő”,

2. 7. § (1) bekezdésében az „a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza” szövegrész helyébe az „a számlán fel kell tüntetni”,

3. 9. § (7) bekezdésében a „számlán a következő” szövegrész helyébe a „számlán – a számla tételeire hivatkozva – a következő”,

4. 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (4) bekezdésében a „20. § (1) bekezdés f) pontja” szövegrész helyébe a „20. § (1) bekezdés d) pontja”,

5. 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, a) és c) pontjában, (3) bekezdés a) és b) pontjában, (4) bekezdésében a „teljesítési igazolás” szövegrész helyébe a „kifizetés iránti kérelem”,

6. 24. § (3) bekezdésében az „A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „A Ktdt. 25. § (2) és (2a) bekezdésében”,

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a Vhr.

1. 3. § (4) bekezdése,

2. 5. §-a,

3. 24. § (1) bekezdése,

4. 13. alcíme,

5. 34. § (8) bekezdése és

6. 34/B. § (1) bekezdése.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(3) A 4. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2), (3), (6) és (7) bekezdése, a 13. § 1. pontja, valamint a 2., 3., 6. és 7. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § 6. pontja 2015. július 2-án lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének

a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke és

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1.     A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok

Kód (1.)

Megnevezés

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

K

Kereskedelmi csomagolóeszköz – a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

M

Kereskedelmi csomagolóeszköz – műanyag bevásárló reklámtáska

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

2.     A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

Kód (4-5.)

Megnevezés

Belföldi előállítású csomagolószer

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolószer

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

32

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

61

a termékdíj a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

3.     A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt CsK kód 6-7. karaktere:a termék újrahasználhatóságát jelölő kód című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„CsK kód 6-7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

Kód (6-7.)

Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklám táska kivételével

01

egyszer használható

02

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

03

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett nem vett csomagolószer

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklám táska esetén

50

50 mikronnál (0,05 milliméter) kisebb falvastagságú

51

50 mikron (0,05 milliméter) vagy azt meghaladó falvastagságú

4.     Hatályát veszti a Vhr. 1. melléklet B) cím 3. pontjában foglalt „KT kód 6-7. kiegészítő jegye:” című táblázat V9 kódja és a hozzá tartozó megnevezése.

5.     A Vhr. 1. melléklet B) cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A KT kód 4-5. jegye:

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalásra került

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

81

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

82

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

83

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

84

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

85

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

86

ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül

89

ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

6.     A Vhr. 1. melléklet B) cím 4. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„4. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi termékdíj kódjai (HKT kódok)

A 7 számjegyű HKT kód felépítése:

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

2-4. pozíció:

900

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

010

– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

100

– begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

422

– energia visszanyerés esetén

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

5-7. pozíció:

101-109

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka a KT kód első három karaktere szerint

200

– gumiabroncs hulladéka

4**

** a csomagolószer katalógus CsK kódjának 2-3. karakterei szerint

501, 502

– akkumulátor hulladéka a KT kód első három karaktere szerint

600

– kenőolaj hulladéka

2. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1.     A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt alcíme (Csomagolószer Katalógus kódjai) CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

Kód (4-5.)

Megnevezés

Belföldi előállítású csomagolószer

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

1B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

1C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

2V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolószer

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

3B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

3C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

4V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

5C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

61

a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

6V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

2.     A Vhr. 1. melléklet B) cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A KT kód 4-5. jegye:

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

04

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

05

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

7R

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

81

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

82

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

83

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

84

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

85

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

86

ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

89

ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

8V

ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján

3. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vhr. 2. melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódjának első három jegye

3. Az átvállalási szerződés száma

4. Az átvállalási szerződés kelte

5. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása, ha a nyilvántartásba vétel napjától későbbi időpontban állapodtak meg a felek

6. Az átvállalási szerződés hatályosságának utolsó napja

7. Az átvállalás jogcíme és pontos jogszabályi helye”

4. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

    1.     Eseti nyilatkozat esetén:

A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

.................................
aláírás

    2.     Időszaki nyilatkozat esetén:

A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ... napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket

...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés

a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

...................................................
cégszerű aláírás

5. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 4. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása:

a) termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése:

a) átadott mennyiség,

b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

3. Növényvédőszerrel szennyezetett csomagolási hulladék esetén:

a) átadott mennyiség,

b) visszaigényelhető összeg soronként és összesen.”

2. A Vhr. 4. melléklet VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII. A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK vagy KT kódja,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ba) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés bb) pontja alapján átadott mennyiség,

d) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ca) pontja alapján átadott mennyiség,

e) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés cb) pontja alapján átadott mennyiség.”

6. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vhr. 4. melléklet VIII. pont 3. alpontja a következő f) ponttal egészül ki:

(Az átadott mennyiség jogcímek szerint:)

f) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján átadott mennyiség.”

7. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,

2. CsK vagy KT kódja,

3. vámtarifaszáma,

4. egységnyi mennyisége (kg/db),

5. termékdíj-tétele,

6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),

7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,

8. a termékdíj megfizetésének napja.”

8. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma

A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:

1.1.1. a fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;

1.1.2. az eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);

1.1.3. a számla vagy okirat száma;

1.1.4. a termék

1.1.4.1. megnevezése,

1.1.4.2. mennyisége (db),

1.1.4.3. egységnyi tömege (kg/db),

1.1.4.4. vámtarifaszáma,

1.1.4.5. CsK vagy KT kódja,

1.1.4.6. tömege (kg),

1.1.4.7. a termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó részére);

1.1.5. a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, gyártás, újbóli felhasználásra előkészítés);

1.1.6. a tulajdonos adatai (név, cím, adószám);

1.2. kezelés, feldolgozás adatai:

1.2.1. a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

1.2.1.1. megnevezése,

1.2.1.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.1.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.2. az előállított termékdíjköteles termék

1.2.2.1. megnevezése,

1.2.2.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.2.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.3. a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;

1.2.4. anyagmérleg, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);

1.3. kiszállításának, ideiglenes kiadásának adatai:

1.3.1. a kiszállítás napja vagy az ideiglenes kiadás napja;

1.3.2. a kiszállítás, ideiglenes kiadás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;

1.3.3. értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a vevő adószámmal rendelkezik);

1.3.4. a számla vagy annak hiányában az okirat száma;

1.3.5. a termék

1.3.5.1. megnevezése,

1.3.5.2. vámtarifaszáma,

1.3.5.3. CsK vagy KT kódja,

1.3.5.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.3.6. a termék termékdíjfizetési státusza (a kiszállításkor keletkező kötelezettség, nem kell megfizetni, nem keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére);

1.3.7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

2. A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje

2.1. A termékdíj raktározási eljárás a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő beszállítását, az ott történő tárolását, feldolgozását, előállítását, készletezését, továbbá az újbóli felhasználásra történő előkészítését, ideiglenes kiadását és az abból történő visszavételét, valamint az onnan történő kiszállítását foglalja magában.

2.2. Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették, az engedélyes köteles az értékesítés tényét a termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni és a továbbiakban a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

3. A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája

Az alább felsorolt szokásos kezelési módok az engedélybe foglalás nélkül végezhetők:

3.1. szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az csak egyszerű műveletekre, illetve a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik;

3.2. leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése;

3.3. károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása;

3.4. paraziták elleni kezelés;

3.5. rozsda elleni kezelés;

3.6. elektrosztatikus kezelés;

3.7. a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó;

3.8. csomagolás, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és megváltoztatása;

3.9. gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó.

4. A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma

4.1. Alapadatok

4.1.1. a termékdíj raktár engedélyes adatai,

4.1.2. adatszolgáltatás időszaka,

4.1.3. a termékdíj raktár engedély száma,

4.1.4. a termékdíj raktár adatai (cím, típus).

4.2. A betárolt termékdíjköteles termék

4.2.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.2.2. KT, CSK kódja,

4.2.3. megnevezése,

4.2.4. összesített mennyisége.

4.3. A kitárolt termékdíjköteles termék

4.3.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.3.2. KT, CSK kódja,

4.3.3. megnevezése,

4.3.4. összesített mennyisége,

4.3.5. kiszállítás oka (jogcíme).

4.4. A készleten lévő termékdíjköteles termék

4.4.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.4.2. KT, CSK kódja,

4.4.3. megnevezése,

4.4.4. mennyisége.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!