nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról
2017-04-01
infinity
3

2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány

1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kormányablak-tudástár (a továbbiakban: tudástár) kialakítása érdekében.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

2. egyetért azzal, hogy a tudástár kezdő adatbázisa a mellékletben meghatározott feladat- és hatásköröket tartalmazza.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

3. felhívja a tudástárban szereplő ügykörök tekintetében felelős minisztereket, hogy gondoskodjanak az egyes ügykörök hatályosításáról.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2014. március 31.

Melléklet a 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A kormányablak-tudástárban szereplő ügykörök

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése

7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

39. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

40. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

41. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

42. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

43. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

44. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

45. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

46. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

47. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

48. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

49. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

50. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

51. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

52. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

53. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

54. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

55. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

56. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

57. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

58. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

59. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

60. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

61. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

62. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

63. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

64. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

65. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

66. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

67. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

68. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

69. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

70. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

71. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

72. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

73. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

74. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

75. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

76. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

77. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

78. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

79. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

80. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

81. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

82. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

83. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

84. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

85. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

86. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

87. Építési engedély kiadása iránti kérelem

88. Bontási engedély kiadása iránti kérelem

89. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

90. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

91. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

92. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

93. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

94. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem

95. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

96. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

97. Használatbavételi engedély iránti kérelem

98. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

99. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem

100. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

101. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

102. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

103. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

104. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

105. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

106. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

107. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

108. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

109. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem

110. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

111. Születés bejelentése és anyakönyvezése

112. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

113. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

114. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

115. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

116. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

117. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

118. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

119. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

120. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére

121. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

122. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

123. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

124. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem

125. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban

126. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

127. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

128. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

129. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

130. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme

131. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

132. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

133. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni

134. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

135. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

136. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

137. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

138. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

139. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

140. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

141. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem

142. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

143. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

144. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

145. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

146. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem

147. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

148. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem

149. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

150. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

151. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

152. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

153. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

154. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

155. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

156. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

157. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

158. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

159. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

160. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

161. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

162. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás

163. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

164. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem

165. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése

166. Mezőgazdasági őstermelő azonosító adataiban, illetve közös igazolvány esetén az érintett családtagok saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

167. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

168. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

169. Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése

170. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

171. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

172. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

173. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

174. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

175. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

176. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

177. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

178. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

179. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

180. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

181. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

182. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

183. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése

184. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

185. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

186. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése

187. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

188. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

189. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése

190. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

191. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

192. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése

193. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

194. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

195. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

196. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

197. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

198. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése

199. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

200. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

201. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

202. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

203. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

204. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

205. Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés

206. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

207. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

208. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

209. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

210. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

211. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

212. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

213. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

214. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

215. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

216. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

217. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

218. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

219. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

220. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem

221. Gyermekgondozási díj iránti kérelem

222. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

223. Baleseti táppénz iránti kérelem

224. A közlekedőképességre vonatkozó szakértői vélemény kiadása iránti kérelem

225. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem

226. Táppénz iránti kérelem

227. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

228. Közgyógyellátás (gyógyszerkeret) felülvizsgálatára irányuló kérelem

229. Adósságkezelési szolgáltatás jogszabályi feltételeiről és azon településekről szóló tájékoztatás, ahol a szolgáltatás elérhető

230. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében

231. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

232. Gyermektartásdíj elrendelése iránti kérelem

233. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem

234. Gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozása iránti kérelem

235.1 Bíróság, valamint a gyámügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelem

236. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

237. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

238. Lakhatási támogatás iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)

239. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

240. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 883/04/EK és a végrehajtására kiadott 987/09. EK rendelet alapján

241. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

242. EU Kártya kiállítása iránti kérelem

243. Külszolgálatos köztisztviselő részére kiállítható EU Kártya kiállítása iránti kérelem

244. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

245. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

246. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

247. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

248. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

249. Polgármesterek közszolgálati járadékának megállapítása iránti kérelem

250. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

251. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

252. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

253. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

254. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

255. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

256. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

257. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

258. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

259. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

260. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

261. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

262. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

263. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

264. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

265. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

266. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

267. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

268. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

269. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

270. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben megállapított baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

271. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

272. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

273. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

274. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

275. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

276. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

277. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

278. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

279. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

280. Külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

281. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem

282. Kivételes özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

283. Kivételes árvaellátás iránti kérelem

284. Kivételes árvaellátás meghosszabbítása iránti kérelem

285. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított öregségi nyugdíjban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

286. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

287. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított özvegyi nyugdíjban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

288. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított szülői nyugdíjban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás iránti kérelem

289. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított árvaellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

290. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem

291. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

292. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

293. Kérelem a tanköteles gyermek művészeti tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

294. Kérelem a tanköteles gyermek sport tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

295. Kérelem a tanköteles gyermek modell tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

296. Kérelem a tanköteles gyermek hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

297. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan átruházására irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

298. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan megterhelésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

299. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlanon az építtető részére tulajdonszerzést jelentő építési beruházás engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyásáról

300. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlanon álló felépítmény bontásának engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

301. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

302. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakáscseréjéhez történő hozzájárulás megszerzésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

303. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz

304. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz

305. Keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési járadék iránti kérelem

306. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

307. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

308. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

309. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

310. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

311. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem

312. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem

313. Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához

314. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

315. Munkavállalónak a munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése

316. Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése

317. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 22. §-a szerinti adatszolgáltatás iránti kérelem

318. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

319. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem

320. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

321. Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérelme az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmány kiadása iránt

322. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107, E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

323. Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

324. Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

325. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

326. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

327. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

328. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

329. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

330. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem

331. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében

332. Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése

333. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén

334. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés

335. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem

336. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem

337. Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban

338. Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

339. Egészségkárosodott személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

340. Harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének megtérítésére vonatkozó kérelem

341. Ha a biztosított az Európai Gazdasági Térség területén ellátást nem a rendeletek szerint vesz igénybe, a költségek megtérítése iránti kérelem

342. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

343. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)

344. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

345. Tájékoztatás iránti kérelem belföldi költségmértékről (E126)

346. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)

347. Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem

348. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem

349. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

350. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével

351. Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

352. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének csökkentése iránti kérelem

353. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem

354. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének részletekben történő megfizetése iránti kérelem

355. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

356. Keresetkiegészítés megállapítása iránti kérelem

357. Kifogás benyújtása diákhitelhez nyújtott célzott állami kamattámogatással kapcsolatban

358. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

359. Köznevelési hatósági ügy kivizsgálására irányuló kérelem, illetve közérdekű bejelentés, panasz

360. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme

361. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

362. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

363. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

364. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

365. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

366. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

367. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

368. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

369. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

370. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

371. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

372. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

373. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

374. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

375. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

376. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

377. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

378. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

379. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

380. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

381. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

382. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

383. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

384. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

385. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

386. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

387. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

388. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

389. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

390. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

391. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

392. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

393. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

394. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

395. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

396. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

397. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

398. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

399. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

400. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

401. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

402. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

403. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

404. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

405. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

406. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

407. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

408. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

409. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

410. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

411. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

412. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

413. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

414. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

415. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

416. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

417. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

418. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

419. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

420. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

421. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

422. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

423. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

424. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

425. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

426. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

427. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

428. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

429. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

430. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

431. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

432. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

433. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

434. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

435. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

436. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

437. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

438. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

439. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

440. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

441. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

442. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

443. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

444. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

445. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

446. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

447. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

448. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

449. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

450. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

451. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

452. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

453. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

454. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

455. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

456. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

457. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

458. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

459. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

460. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

461. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

462. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

463. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

464. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

465. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

466. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

467. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

468. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

469. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

470. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

471. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

472. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

473. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

474. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

475. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

476. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

477. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

478. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

479. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

480. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

481. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

482. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

483. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

484. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

485. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

486. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

487. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

488. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

489. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

490. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

491. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

492. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

493. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

494. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

495. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

496. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti

497. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

498. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

499. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

500. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

501. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

502. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

503. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

504. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

505. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

506. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

507. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

508. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem

509. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

510. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

511. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

512. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem

513. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

514. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

515. Kiskorú gyermek vagy gondokolt vonatkozásában a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasításra irányuló törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

516. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

517. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező ingó vagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

518. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

519. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni értékű jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

520. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonát képező értékpapírt, üzletrészt, részvényt érintő jogügyletre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyására

521. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy beszolgáltatott vagyonára irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

522. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

523. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy ingatlantulajdonát érintő közös tulajdon átruházással történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

524. Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

525. Családba fogadáshoz való hozzájárulás iránti kérelem

526. Gyermek végleges külföldre távozásra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására irányuló kérelem

527. Kérelem a szülői ház elhagyásának engedélyezésére

528. Kérelem a szülők által kijelölt tartózkodási hely elhagyásának engedélyezésre

529. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

530. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

531. Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére

532. Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán elhelyezett pénz felhasználása, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

533. Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

534. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

535. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

536. Utógondozás elrendelése iránti kérelem

537. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem

538. Kérelem a művi meddővé tétel elvégzéséhez történő hozzájáruláshoz

539. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés iránti kérelem az ideiglenes hatályú elhelyezés iránti kérelem kivételével

540. Teljes képzési díj és képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

541. A képzés időtartamára keresetpótló juttatás megállapítása iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

542. Hozzájárulás iránti kérelem a képzés időtartama alatt igénybevett gyermekfelügyelet, illetve hozzátartozó ápolásával, gondozásával kapcsolatos költségeihez hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

543. Aktív korúak ellátásának igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

544. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

545. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

546. Ütemterv jóváhagyására irányuló kérelem a fürdővíz-mintavételek kapcsán

547. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

548. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem

549. Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés

550. Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés

551. Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés

552. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezésére irányuló kérelem

553. Egynapos sebészeti ellátás keretében egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély kiadása iránti kérelem

554. Kúraszerű ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély kiadása iránti kérelem

555. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély kiadása iránti kérelem

556. Egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó Központi Statisztikai Hivatal törzsszámának bejelentése

557. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása iránti kérelem (helyszíni szemle nélkül)

558. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szolgáltatást érintő – módosítása iránti kérelem (helyszíni szemle lefolytatásával)

559. Egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit vagy a működési engedélyében szereplő adatokat érintő változás bejelentése

560. Egészségügyi szolgáltató új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése

561. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély kiadása iránti kérelem átmeneti működési engedély megléte esetén

562. Egészségügyi szolgáltatás szüneteltetésének bejelentése

563. Háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító praxisengedély kiadása iránti kérelem

564. Természetgyógyászati tevékenység engedélyezése iránti kérelem

565. Helyettesítésnek abban a rendelőben történő ellátására irányuló kérelem, amelyben a helyettesítő egyébként is a tevékenységét végzi

566. Gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére irányuló kérelem

567. Családvédelmi szolgálat működésének engedélyezése iránti kérelem

568. Gyógykezelés engedélyezése iránti kérelem egy másik tagállamban; egészségügyi ellátás biztosítása egy más tagállamban élő, passzív jogon pénzbeli ellátásra jogosult személy esetén (E112)

569. Tételes egészségügyi költségek elszámolása iránti kérelem (E125)

570. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó kérelme

571. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

572. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

573. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

574. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

575. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

576. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

577. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

578. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

579. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

580. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

581. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

582. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

583. A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

584. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

585. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

586. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

587. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

588. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

589. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

590. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

591. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

592. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

593. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

594. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

595. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

596. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

597. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

598. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

599. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

600. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

601. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

602. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

603. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

604. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

605. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

606. A magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

607. A magyar-kanadai szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

608. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

609. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

610. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

611. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

612. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

613. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

614. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

615. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

616. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

617. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

618. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

619. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

620. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

621. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

622. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

623. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

624. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

625. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

626. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

627. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

628. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

629. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

630. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

631. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

632. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

633. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

634. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

635. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

636. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

637. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

638. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

639. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

640. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

641. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

642. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

643. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

644. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

645. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

646. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

647. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

648. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

649. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

650. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

651. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

652. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

653. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

654. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

655. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

656. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

657. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

658. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

659. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

660. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

661. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

662. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

663. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

664. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem

665. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

666. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján árvaellátás megállapítása iránti kérelem

667. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

668. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

669. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján adategyeztetési eljárás iránti kérelem

670. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

671. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

672. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

673. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

674. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

675. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

676. A magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem, amennyiben az igénylő lakóhelye nem Magyarországon van

677. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

678. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

679. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

680. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

681. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

682. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

683. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

684. A magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

685. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

686. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

687. Hozzátartozói ellátások iránti kérelem, abban az esetben, ha az elhunyt részére a koordinációs rendeletek rendelkezései alapján nyugellátás még nem, de a nemzeti jog vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján már került megállapításra, illetve az elhunyt részére a koordinációs rendeletek rendelkezései alapján ellátás már megállapításra került, de ezt követően valamely tagállamban további, a nyugellátás kiszámításánál figyelembe vehető szolgálati időt szerzett

688. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

689. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

690. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

691. Társadalombiztosítási öregségi résznyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében

692. Társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében

693. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem saját jogon

694. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon

695. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon

696. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon

697. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon

698. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon

699. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

700. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

701. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

702. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása

703. Kérelem a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben történő eljárásra

704. Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

705. Nem az állami intézményfenntartó központ, települési önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény működési engedély, működési engedély módosítása, visszavonása iránti kérelme

706. A szakképzésekkel kapcsolatos szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély iránti kérelem

707. A szakképzésekkel kapcsolatos vizsgaszervezői nyilvántartásban szereplő adatok módosítására, illetve nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

708. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén

709. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni vállalkozó esetén

710. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó esetén

711. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén

712. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi személy esetén

713. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem mezőgazdasági őstermelő esetén

714. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, gyermekágyi segélyben gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén

715. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén

716. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozási segély esetén

717. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén

718. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak ellátásában részesülők esetén

719. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén

720. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén

721. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén

722. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén

723. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan rászorult személy esetén

724. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén

725. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan személy esetén

726. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén

727. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén

728. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nemzetközi egyezmény szerint jogosult személy esetén

729. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

730. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

731. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

732. Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben

733. A középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató külföldi személy kérelme Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

734. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

735. Igényérvényesítéshez szükséges Társadalombiztosítási Azonosító Jel igazolása iránti kérelem közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan harmadik államban foglalkoztatott személy és vele ott tartózkodó házastársa, élettársa, gyermeke esetében

736. Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem

737. Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

738. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

739. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem

740. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

741. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

742. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem öregségi nyugdíjban részesülő személy részére

743. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

744. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem özvegyi nyugdíjban, illetve özvegyi járadékban részesülő személy részére

745. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem árvaellátásban részesülő személy részére

746. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem szülői nyugdíjban részesülő személy részére

747. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részére

748. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

749. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem

750. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem

751. Vándortábor jellegű tábor bejelentése

752. Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése

753. Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem

754. Természetes gyógytényező megnevezés használatához szükséges gyógyhatást igazoló orvosi megfigyelések engedélyezésére irányuló kérelem

755. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállítása során, az előállítás közegészségügyi-járványügyi feltételei biztosítottságának igazolására irányuló kérelem

756. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

757. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által kezdeményezett, egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése

758. Rendelőintézet engedélyezésére irányuló kérelem

759. Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése iránti kérelem

760. Emberen végzett orvostudományi kutatási engedély módosítása iránti kérelem

761. Fekvőbeteg-szakellátást és a rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása iránti kérelem

762. Fekvőbeteg-szakellátást és a rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) módosított katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása iránti kérelem

763. Gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

764. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

765. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

766. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

767. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

768. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

769. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

770. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

771. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem

772. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

773. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

774. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

775. Házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

776. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

777. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

778. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

779. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

780. Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem

781. Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem

782. Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem

783. Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem

784. A szabaduló utógondozás keretében történő segítségnyújtás iránti kérelme

785. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás

786. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

787. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt

788. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt

789. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak felelős őrzésre történő birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

790. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

791. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt

792. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

793. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

794. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt

795. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

796. Magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelem

797. Honosítási kérelem

798. Visszahonosítási kérelem

799. Állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás, vagy állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor hazai anyakönyvezés iránti kérelem

800. Név megváltoztatása iránti kérelem

801. Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzés bejegyzése iránti kérelem (illetve egyéb kijavítási kérelmek)

802. Bűncselekmények áldozatainak okmánypótlásához hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

803. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem arról, hogy a kérelmező bűncselekmény áldozata

804. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás iránti kérelem

805. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott részletfizetés iránti kérelem

806. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő mérséklése iránti kérelem

807. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő elengedése iránti kérelem

808. Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem

809. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

810. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

811. A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

812. Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem

813. Pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelem

814. Pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti kérelem

815. Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem

816. Jogi segítői díj kifizetése iránti kérelem

817. Jogi segítségnyújtási támogatás visszatérítésének kötelezettsége esetén méltányosság iránti kérelem

818. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

819. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásának megállapítására irányuló szakértői vélemény kiadása iránti kérelem

820. Kisajátítási tervek záradékolása iránti kérelem

821. Örökbefogadás felbontása iránti kérelem

822. Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

823. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

824. Kisajátítási eljárás iránti kérelem

825. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésére irányuló kérelem

826. Csereingatlannal történő kártalanítás esetén fizetés elhalasztása iránti kérelem

827. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet esetén kamatfizetés alóli mentesítés iránti kérelem

828. Kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző szerv együttes kérelme előmunkálati engedély iránt

829. Útlejegyzésre vonatkozó kérelem

830. A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

831. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

832. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás

833. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás

834. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

835. Magyar állampolgár által örökbe fogadott nem magyar állampolgár külföldön történt születésének anyakönyvezése iránti kérelem

836. Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezése iránti kérelem

837. Külföldön született nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, amennyiben magyar bíróság nyilvánította holtnak

838. Magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, akinek a halála tényét a bíróság állapította meg, és a haláleset helye külföldön van

839. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

840. 96 órán túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

841. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

842. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

843. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

844. Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

845. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy oktatási-nevelési költségek, valamint a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelme

846. Menekült, oltalmazott, illetve menedékes beiskolázási támogatás iránti kérelme

847. Módosított építési engedély kiadása iránti kérelem

848. Fennmaradási és továbbépítési engedély kiadása iránti kérelem

849. Felvonók és mozgólépcsők építményekbe való állandó jellegű beépítésének engedélyezése iránti kérelem

850. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem

851. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem

852. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti kérelem

853. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

854. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem

855. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemlék-e

856. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemléki jelentőségű területen fekszik-e

857. Információ kérése arról, hogy az adott telek régészetileg érintett-e, illetve nyilvántartott régészeti lelőhely érinti-e a telket

858. Információ kérése arról, hogy a nem építési engedély köteles tevékenység végzéséhez örökségvédelmi hatósági engedély szükséges-e

859. Egyéb információ, illetve adatszolgáltatás kérése az Országos Örökségvédelmi Nyilvántartás adataiból

860. Információ, illetve adatszolgáltatás kérése arról, hogy az építményen tervezett építési tevékenységhez szükséges-e örökségvédelmi engedély

861. Építésügyi és építésfelügyeleti bírság befizetésére irányuló halasztási vagy egyéb fizetési kedvezményre vonatkozó kérelem

862. Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kialakított építési teleknek vagy építési területnek minősüléséről szóló igazolás iránti kérelem

863. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy lakhatási támogatás, redszeres létfenntartási támogatás, valamint lakáscélú támogatás iránti kérelme

864. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél iránti kérelem

865. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

866. Menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

867. Oltalmazottként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

868. Menedékesként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

869. Elismerését kérő kérelme az oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségének, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezése költségének, és a diákotthoni, kollégiumi elhelyezés díjának megtérítése iránt

870. Ország végleges elhagyása céljából menetjegy költségének, utazással összefüggő egyéb költségek biztosítása iránti kérelem

871. Korlátozott vagy megvont befogadási feltételek újból biztosítása iránti kérelem

872. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy ellátás, illetve támogatás iránti kérelme

873. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, okmányok fordítási költségeinek megtérítése, ország végleges elhagyásának támogatása iránti kérelme

874. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

875. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

876. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

877. Építésjogi korlátozások miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

878. Régészeti emlék, lelet bejelentése

879. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

880. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

881. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

882. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

883. Elhagyott robbanótest, illetve annak tűnő tárgy találásának bejelentése

884. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

885. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

886. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

887. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

888. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

889. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

890. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

891. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése

892. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

893. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem a régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, műemléket, műemléki területet vagy világörökségi területet érintő ügyben

894. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen végzett, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

895. Védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintő, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység engedélyezése iránti kérelem

896. Történeti kertben vagy műemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák (építmény, kertépítészeti alkotóelemek építése) elvégzésének engedélyezése iránti kérelem

897. Történeti kertben vagy műemlék telkén lévő parkban fás szárú növényzet telepítésének és eltávolításának engedélyezése iránti kérelem

898. További régészeti feladatellátásra irányuló kérelem nagyberuházások esetén

899. A mentési munkák alóli mentesítés iránti kérelem

900. Régészeti lelőhely ideiglenes védetté nyilvánítás iránti kérelem

901. Feltárási engedély iránti kérelem

902. Műemléki védelemre javasolt ingatlan (építmény vagy terület), illetve a listára vett műemléki érték ideiglenes védelem alá helyezése iránti kérelem

903. Térségi területfelhasználási engedélykérelem pontosításhoz, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

904. Térségi területfelhasználási engedélykérelem kivételes eltéréshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

905. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beillesztéshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

906. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

907. Térségi területfelhasználási engedélykérelem országos jelentőségű elem beillesztéséhez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

908. Térségi területfelhasználási engedélykérelem területcseréhez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

909. Térségi területfelhasználási engedélykérelem összhang igazolásához, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

910. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

911. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően–OT, SP, V , DT, CK, CD)

912. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

913. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

914. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

915. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem

916. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

917. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

918. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

919. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

920. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

921. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

922. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

923. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem

924. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

925. Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz

926. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

927. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

928. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

929. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem

930. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett

931. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

932. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett

933. Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem

934. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)

935. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

936. A Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény szerinti biztonsági bizonyítványok és okmányok kiállítása iránti kérelem

937. Nemzetközi Merülésvonal Egyezményben előírt szemle lebonyolítása és a tengeri hajókra vonatkozó merülésvonal bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

938. Üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem úszó létesítmények részére a vízi közlekedési korlátozás alá eső vízterületekre

939. Hajózási tevékenység korlátozásának engedélyezése iránti kérelem

940. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem

941. Veszélyes anyag hajóból hajóba való átrakásának engedélyezése iránti kérelem

942. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

943. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezés alóli felmentés iránti kérelem

944. Vízi repülőtér és vízi sportpályák létesítésének engedélyezése iránti kérelem

945. Vízi repülőtér és vízi sportpályák használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

946. Vízi repülőtér és vízi sportpályák fennmaradásának engedélyezése iránti kérelem

947. Vízi repülőtér és vízi sportpályák megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

948. Vízi repülőtér és vízi sportpályák üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem

949. Kabotázsengedély kiadása iránti kérelem

950. Vízi munkavégzési engedély iránti kérelem

951. Személyszállítást végző hajóval mellé vett, tolt, vontatott alakzatban történő közlekedés engedélyezése iránti kérelem

952. Hajóhíd létesítésének engedélyezése iránti kérelem

953. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem

954. Munkát végző úszólétesítmény jelzéseinek viselése alóli felmentés kiadása iránti kérelem

955. Áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő jelzéseinek engedélyezése iránti kérelem

956. Vízi úton munkát végző menetben lévő hajó részére kiegészítő jelzés viselésének engedélyezése iránti kérelem

957. Könnyűbúvár tevékenység engedélyezése iránti kérelem vízi úton

958. Hajózási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

959. Hajózási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

960. Egyedi hajózási engedély kiadása iránti kérelem

961. Hajózási engedély módosítása iránti kérelem

962. Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadása iránti kérelem

963. Hajózási kísérlet engedélyezése iránti kérelem

964. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem

965. Vízi úthasználati engedély kiadása iránti kérelem nemzeti vízi útra idegen állam lobogója alatt közlekedő úszólétesítmény részére

966. Hajózási képesítés megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyása iránti kérelem

967. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem

968. A hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyvben előírt bizonyítványok kiadása iránti kérelem tengeri hajókra

969. Tengeri nagyhajó hajóokmányainak kiadása iránti kérelem

970. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem

971. Úszólétesítmény időszakos üzemképességi vizsgálata iránti kérelem (nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró kompok, kompok a köteles komp kivételével, kereskedelmi, szolgáltató úszóművek és a veszélyes áru szállítására szolgáló hajók, kishajók a belvízi kishajók kivételével)

972. Hajólajstromba vétel iránti kérelem

973. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

974. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem

975. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem

976. Szállítótartályok típusjóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

977. Szállítótartályok üzembe helyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

978. Szállítótartályok időszakos vizsgálata iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

979. Szállítótartályok gyártó- és javítóüzemek, próbaállomások jóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

980. Szállítótartályok műszaki felügyelete (próbája, ellenőrzése, jóváhagyása) iránti kérelem

981. Belvízi hajók köbözése iránti kérelem

982. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

983. Úszólétesítmények hivatalos hajószámának kiadása iránti kérelem

984. Úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálata iránti kérelem

985. Veszélyes, vagy szennyező áru szállítására, tárolására szolgáló úszólétesítmény jóváhagyása, illetve alkalmasságát tanúsító bizonyítvány kiadása iránti kérelem (veszélyes áru szállítására szolgáló hajók és úszóművek)

986. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

987. Motor- és környezetvédelmi napló, felszerelési jegyzék kiadása és hitelesítése iránti kérelem

988. Úszólétesítmények, azok berendezéseinek, felszereléseinek típusjóváhagyása iránti kérelem

989. A hajóradar-berendezések üzembe helyezés előtti és időszakos vizsgálata iránti kérelem

990. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

991. Idegen lobogójú hajók üzembe helyezése és az üzemképességet tanúsító hajóokmány kiadása iránti kérelem

992. Nyilvántartásba vett úszólétesítmény meghatározottnál kisebb létszámú, vagy eltérő képesítésű személyzettel történő üzemeltetésének ideiglenes engedélyezése iránti kérelem

993. Hajózási létesítmények létesítésének engedélyezése iránti kérelem

994. Hajózási létesítmények használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

995. Hajózási létesítmények üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem

996. Hajózási létesítmények üzemben tartásának meghosszabbítása iránti kérelem

997. Hajózási létesítmények megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

998. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) átalakítása műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

999. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) használatba vétele műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1000. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) fennmaradása műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1001. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) megszüntetése műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1002. Vasúti járművek javítását végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1003. Vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései, vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények gyártását, javítását, vizsgálatát végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1004. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók alapképzését végző szervezetek alapképzési engedély iránti kérelme

1005. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

1006. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges engedély meghosszabbítása iránti kérelem

1007. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges engedély kiadása iránti kérelem

1008. Légi járművek típus-alkalmassági bizonyítványa iránti kérelem

1009. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának kiadása iránti kérelem

1010. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

1011. Repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem

1012. Repülőtér üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1013. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1014. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

1015. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem

1016. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

1017. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

1018. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

1019. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1020. Légiközlekedési szakszemélyzet szakképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása iránti kérelem

1021. Légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülés engedélyezése iránti kérelem

1022. Légitársaság üzletszabályzatának és üzletszabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem

1023. Repülőtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hitelesítése iránti kérelem

1024. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés üzemben tartási engedélye iránti kérelem

1025. Légi járművek zajbizonyítványának kiadása iránti kérelem

1026. Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése iránti kérelem

1027. Légi járműből történő tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése iránti kérelem

1028. Egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező légi jármű egyszeri átrepülésének engedélyezése iránti kérelem

1029. Látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése iránti kérelem

1030. Légi jármű üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem

1031. Légi jármű üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1032. Repülésbiztonság-irányítási Rendszer elfogadása iránti kérelem

1033. Földi kiszolgáláshoz szükséges engedély kiadása iránti kérelem

1034. Repülőtér üzembentartója által a különleges intézkedéseket megalapozó korlátozások felszámolása érdekében készített intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem

1035. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi programjának és azon alapuló belső minőségbiztosítási rendszerének jóváhagyása iránti kérelem

1036. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervének jóváhagyása iránti kérelem

1037. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének jóváhagyása iránti kérelem

1038. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek működtetésének jóváhagyása iránti kérelem

1039. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet légiközlekedés védelmi tisztje kijelölésének jóváhagyása iránti kérelem

1040. Légiközlekedés védelmi személyek, oktatók tanúsítása iránti kérelem a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program, valamint a 300/2008/EK rendelet alapján

1041. Repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadása iránti kérelem

1042. Légitársaság kérelme repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadásának engedélyezése iránt

1043. Légijármű típusalkalmassági vizsgálata iránti kérelem

1044. Légialkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1045. Légtér eseti és egyéb célú igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

1046. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem

1047. Közúti járművezetők képzésével kapcsolatos vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1048. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem

1049. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

1050. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1051. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1052. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1053. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1054. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1055. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1056. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1057. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1058. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1059. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1060. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1061. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1062. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1063. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1064. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

1065. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

1066. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem

1067. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

1068. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

1069. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem

1070. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

1071. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

1072. A Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

1073. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1074. Közúti járművek, járműalkatrészek, járműtulajdonságok típusbizonyítványainak, általános forgalomba helyezési engedélye iránti kérelem

1075. Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1076. Típusvizsgálati tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1077. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem

1078. Vizsga nélküli „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján történő forgalomba helyezési engedély iránti kérelem

1079.2 A Budapest Főváros Kormányhivatalával hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme

1080. Gépjárműfenntartó szervezet sorozat átalakítási engedély iránti kérelme

1081. Sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására való feljogosítása iránti kérelem

1082. Járműalkatrészekre, járműtartozékokra és járműtulajdonságokra vonatkozó ENSZ-EGB jóváhagyási jel engedélyezése iránti kérelem

1083. Jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező járműalkatrészek, tartozékok és jármű tulajdonságok alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

1084. Egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálata, illetve annak alapján vagy annak mellőzésével minősítő jel használatának engedélyezése iránti kérelem

1085. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1086. Tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezése iránti kérelem

1087. Kísérleti és egyéb járművek esetében a jogszabályi követelmények alól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

1088. Jogszabályi előírás alóli felmentés iránti kérelem rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint a csak külső erővel működő kormányberendezés esetében

1089. Jármű megváltoztatásához alkalmazási engedély kiadása iránti kérelem

1090. Jármű megváltoztatása engedély nélkül megvalósíthatónak minősítése iránti kérelem

1091. Nem közúti mozgógépekbe építendő belső égésű motorok típusjóváhagyása iránti kérelem

1092. Nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása alóli felmentésekre vonatkozó engedély iránti kérelem

1093. Tachográfgyártók hazai képviselőjének elismerése iránti kérelem

1094. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

1095. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

1096. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

1097. Gyorsforgalmi út létesítése, forgalomba helyezése iránti kérelem

1098. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei és műtárgyai, továbbá útépítési engedélyezési eljáráshoz nem köthető, önálló beruházásként megvalósuló 30 m szabadnyílást meghaladó híd építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése

1099.3 Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezési hatáskörébe tartozó utak építéséhez szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tervek jóváhagyása iránti kérelem

1100. Az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi rendjének engedélyezése iránti kérelem

1101. Közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés engedélyezése iránti kérelem

1102. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása iránti kérelem

1103. Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1104. Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1105. Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1106. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1107. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem

1108. Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontatóról, tehergépjárműről, autóbuszról hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

1109. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

1110. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

1111. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1112. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

1113. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem

1114. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

1115. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

1116. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem

1117. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem

1118. Átminősítésre irányuló kérelem (lassú járműnek minősítése olyan járműnek, amely képes önerejéből sík úton 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült)

1119. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1120. Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése

1121. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás, és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem

1122. Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem

1123. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1124. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

1125. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

1126. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem

1127. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1128. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

1129. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1130. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem

1131. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1132. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem

1133. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

1134. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem

1135. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

1136. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

1137. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem

1138. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1139. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

1140. Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem

1141. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem

1142. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

1143. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

1144. Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

1145. Bányatelek megállapítása iránti kérelem

1146. Bányatelek módosítása iránti kérelem

1147. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

1148. Építési és telekalakítási tilalom elrendelése kezdeményezhető a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint

1149. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

1150. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1151. Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem

1152. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem

1153. Védőpillér kijelölése iránti kérelem

1154. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

1155. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

1156. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem

1157. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

1158. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

1159. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1160. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

1161. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

1162. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

1163. Bányatelek megállapítása és a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1164. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1165. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

1166. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

1167. Pinceveszély-elhárítási munkát végző kivitelezőről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

1168. Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1169. Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1170. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

1171. Nukleáris létesítmények és radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez szükséges egyes kutatási fázisokat megalapozó földtani kutatási tervek és a kutatási fázisokat lezáró földtani kutatási zárójelentések jóváhagyása iránti kérelem

1172. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1173. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1174. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1175. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1176. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1177. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1178. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1179. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1180. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem

1181. Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem

1182. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján szállítási rendszerüzemeltetési, földgázelosztási és földgáztárolási működési engedéllyel rendelkező szervezet bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

1183. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem

1184. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem

1185. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem

1186. Vezetékjog megszűnésének bejelentése

1187. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

1188. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés

1189. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem

1190. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

1191. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

1192. Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése

1193. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1194. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1195. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

1196. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1197. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1198. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

1199. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem

1200. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem

1201. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1202. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

1203. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

1204. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

1205. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

1206. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

1207. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem

1208. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

1209. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

1210. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

1211. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

1212. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem

1213. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem

1214. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

1215. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem

1216. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

1217. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1218. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1219. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem

1220. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)

1221. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

1222. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

1223. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

1224. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

1225. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

1226. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

1227. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem

1228. Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

1229. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

1230. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése

1231. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

1232. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem

1233. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

1234. Felszín alatti vasút-létesítési jog miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

1235. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

1236. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1237. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1238. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1239. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1240. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

1241. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem

1242. Sugárvédelmi szolgálat által elkészített munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem

1243. Radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjoga átruházására irányuló szerződés jóváhagyására irányuló kérelem

1244. Radioaktív anyagok egy megyén belüli közúti szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

1245. Alapfokú sugárvédelmi képzés és továbbképzés tematikájának, valamint a vizsgakövetelmények jóváhagyására irányuló kérelem

1246. Radioaktív anyagot szállító gépjármű használatának sugárvédelmi szempontból történő engedélyezésére irányuló kérelem

1247. Sugárvédelmi szempontból a radioaktív anyagot szállító gépjármű használatára vonatkozó engedély meghosszabbítására irányuló kérelem

1248. Radioaktív anyagok tárolásának, használatának, felhasználásának, átalakításának engedélyezésére irányuló kérelem

1249. Radioaktív anyagok tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény, berendezés létesítésének, előállításának, üzemeltetésének – ideértve a karbantartást is –, üzembe helyezésének, átalakításának, javításának, üzemeltetése megszüntetésének, leszerelésének engedélyezésére irányuló kérelem

1250. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, átalakításának, üzemeltetésének – ideértve a karbantartást is –, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1251. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1252. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 17. § (1) bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények sugárvédelmi és sugárbiztonsági terveinek elbírálására irányuló kérelem

1253. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 17. § (1) bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények létesítésének, valamint üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló kérelem

1254. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdésben felsorolt engedélyek visszavonására irányuló kérelem

1255. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti létesítmény, illetve területek hasznosíthatóvá (inaktívvá) nyilvánítása iránti kérelem

1256. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1257. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1258. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1259. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1260. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem

1261. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1262. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1263. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem

1264. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem

1265. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem

1266. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem

1267. Földmérési munkák bejelentése

1268. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem

1269. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

1270. Használat jogának bejegyzése iránti kérelem

1271. Használat jogának törlése iránti kérelem

1272. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem

1273. Földhasználati jog törlése iránti kérelem

1274. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem

1275. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

1276. Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem

1277. Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem

1278. Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem

1279. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog bejegyzése iránti kérelem

1280. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog törlése iránti kérelem

1281. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem

1282. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem

1283. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

1284. Jelzálogjog törlése iránti kérelem

1285. Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem

1286. Önálló zálogjog törlése iránti kérelem

1287. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem

1288. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem

1289. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének törlése iránti kérelem

1290. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének feljegyzése iránti kérelem

1291. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének törlése iránti kérelem

1292. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének feljegyzése iránti kérelem

1293. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem

1294. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem

1295. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem

1296. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem

1297. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem

1298. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem

1299. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem

1300. Ingatlan jogi jelleg tényének feljegyzése iránti kérelem

1301. Ingatlan jogi jelleg tényének törlése iránti kérelem

1302. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem

1303. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem

1304. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése

1305. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése

1306. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése

1307. Telekalakítási engedély iránti kérelem

1308. Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

1309. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

1310. Földmérési és térképészeti adatszolgáltatás iránti kérelem

1311. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

1312. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem

1313. Külföldi állampolgárok és jogi személyek magyarországi ingatlanszerzése iránti kérelem

1314. Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények építésének, fennmaradásának, átalakításának, első- és másodfokú engedélyezési eljárásában előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1315. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1316. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1317. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1318. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

1319. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

1320. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem

1321. Ingatlan-nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

1322. Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítésére vonatkozó egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem

1323. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés

1324. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

1325. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

1326. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

1327. Ideiglenes menazséria úti napló leadása

1328. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

1329. Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem

1330. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1331.4 A fővárosi és megyei kormányhivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

1332. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

1333. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

1334. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1335. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem

1336. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

1337. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

1338. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése

1339. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

1340. Húsvizsgálat iránti kérelem

1341. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1342. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1343. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

1344. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

1345. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

1346. Földhasználati bejelentés

1347. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

1348. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

1349. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

1350. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem

1351. Elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

1352. Elvi vízjogi engedély módosítása iránti kérelem

1353. Elvi vízjogi engedély visszavonása iránti kérelem

1354. Vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

1355. Vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelem

1356. Vízjogi létesítési engedély visszavonása iránti kérelem

1357. Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

1358. Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem

1359. Vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása iránti kérelem

1360. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése iránti kérelem

1361. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

1362. Fennmaradási engedély módosítása iránti kérelem

1363. Fennmaradási engedély visszavonása iránti kérelem

1364. Vízvezetési szolgalom alapítása iránti kérelem

1365. Vízhasználati szolgalmi jog engedélyezése iránti kérelem

1366. Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem

1367. Víziközművek elosztóhálózatának bővítésére irányuló bejelentés

1368. Vízbázis védőidom kijelölése iránti kérelem

1369. Vízbázis védőterület kijelölése iránti kérelem

1370. Vízbázis védősáv kijelölés iránti kérelem

1371. Partvonal megállapítása iránti kérelem

1372. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

1373. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

1374. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

1375. Parti sávok és hullámterek használatának engedélyezése iránti kérelem

1376. Természetes fürdőhelyektől ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok módosítására irányuló kérelem

1377. Bányató hasznosításának, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

1378. Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem

1379. Szennyező anyag elhelyezésének, földtani közegbe történő bevezetésének, a felszín alatti vízbe való közvetlen, illetve közvetett bevezetésének engedélyezése iránti kérelem

1380. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély módosítása iránti kérelem

1381. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély visszavonása iránti kérelem

1382. Tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1383. Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1384. Beavatkozási terv elfogadása iránti kérelem

1385. Beavatkozási tervtől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

1386. Beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1387. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1388. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1389. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

1390. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1391. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

1392. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély visszavonása iránti kérelem

1393. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti önellenőrzési terv jóváhagyása iránti kérelem

1394. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

1395. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem

1396. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

1397. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem

1398. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem

1399. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem

1400. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem

1401. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem

1402. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem

1403. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

1404. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

1405. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

1406. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

1407. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem

1408. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem

1409. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

1410. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem

1411. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

1412. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

1413. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem

1414. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

1415. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem

1416. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem

1417. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem

1418. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

1419. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

1420. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

1421. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

1422. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem

1423. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem

1424. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem

1425. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem

1426. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem

1427. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem

1428. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem

1429. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

1430. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem

1431. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

1432. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem

1433. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

1434. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

1435. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem

1436. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem

1437. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem

1438. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

1439. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem

1440. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem

1441. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

1442. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem

1443. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem

1444. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem

1445. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem

1446. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem

1447. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem

1448. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem

1449. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem

1450. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem

1451. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem

1452. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem

1453. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem

1454. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem

1455. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem

1456. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem

1457. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

1458. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem

1459. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

1460. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem

1461. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

1462. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

1463. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

1464. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem

1465. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem

1466. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

1467. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem

1468. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem

1469. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

1470. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem

1471. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

1472. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem

1473. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem

1474. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

1475. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

1476. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem

1477. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem

1478. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem

1479. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem

1480. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

1481. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem

1482. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem

1483. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

1484. Barlangi búvármerülés iránti kérelem

1485. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem

1486. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem

1487. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem

1488. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem

1489. Barlangban filmforgatás iránti kérelem

1490. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem

1491. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem

1492. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem

1493. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem

1494. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem

1495. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem

1496. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem

1497. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem

1498. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem

1499. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

1500. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1501. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

1502. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1503. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

1504. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

1505. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

1506. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1507. Gyep feltörése iránti kérelem

1508. Gyep felülvetése iránti kérelem

1509. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem

1510. Terület helyreállítására irányuló kérelem

1511. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

1512. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

1513. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

1514. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

1515. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem

1516. Felmentés engedélyezése iránti kérelem védett víziállatokkal kapcsolatban

1517. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

1518. Közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

1519. Közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

1520. Közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

1521. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének a bejelentése

1522. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

1523. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának a bejelentése

1524. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének a bejelentése

1525. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének a bejelentése

1526. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

1527. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

1528. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

1529. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

1530. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

1531. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

1532. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

1533. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

1534. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

1535. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

1536. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

1537. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem

1538. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

1539. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem

1540. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem

1541. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1542. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1543. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

1544. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem

1545. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1546. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

1547. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1548. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1549. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1550. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1551. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem

1552. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

1553. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem

1554. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

1555. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem

1556. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem

1557. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

1558. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem

1559. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

1560. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem

1561. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem

1562. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

1563. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem

1564. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem

1565. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

1566. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

1567. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem

1568. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

1569. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem

1570. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem

1571. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1572. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1573. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

1574. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem

1575. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem

1576. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre

1577. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem

1578. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

1579. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

1580. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

1581. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem

1582. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem

1583. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

1584. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem

1585. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1586. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

1587. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1588. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

1589. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

1590. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

1591. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1592. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

1593. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

1594. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1595. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

1596. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

1597. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

1598. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

1599. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

1600. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

1601. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

1602. Kibocsátás-csökkentési terv készítésének engedélyezése iránti kérelem

1603. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

1604. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

1605. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

1606. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1607. Üvegházhatású gázkibocsátási engedély iránti kérelem

1608. Együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1609. Üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomonkövetését célzó nyomonkövetési terv jóváhagyása iránti kérelem

1610. Természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervének jóváhagyása iránti kérelem

1611. NATURA 2000 gyepterületeken tervezett kaszálás tervezett időpontjának bejelentése

1612. Polgári természetőrnek jelölt vagy megbízott személy részéről az arra vonatkozó bejelentés, hogy vele szemben nem áll fenn törvényi kizáró ok

1613. Elhullott, elejtett védett állat megtalálásáról szóló bejelentés

1614. Barlang, barlangszakasz felfedezéséről szóló bejelentés

1615. Bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokról, ősmaradványokról szóló bejelentés

1616. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1617. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem

1618. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem

1619. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

1620. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

1621. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem

1622. Baromfi Információs Rendszer, Számviteli Információs Rendszer, Országos Ló Információ Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem

1623. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem

1624. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem

1625. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem

1626. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem

1627. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem

1628. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1629. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

1630. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

1631. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat) kibocsátására vonatkozó kérelem

1632. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

1633. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

1634. Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlatról szóló igazolás iránti kérelem

1635. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1636. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

1637. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

1638. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1639. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

1640. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése

1641. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

1642. Harmadik országból az Európai Unióba behozni és ökológiai jelöléssel forgalomba hozni kívánt ökológiai termékek egyedi importengedély kérelme

1643. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem

1644. Juh indítás bejelentés

1645. Juh indítás adatainak módosítása iránti kérelem

1646. Juh indítás törlése iránti kérelem

1647. Kecske indítás bejelentés

1648. Kecske indítás adatainak módosítása iránti kérelem

1649. Kecske indítás törlése iránti kérelem

1650. Juh beérkezés bejelentése

1651. Hitelkérelemhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem juh- és kecskefélék egyedeinek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban

1652. Juh beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem

1653. Juh beérkezés adatainak törlése iránti kérelem

1654. Kecske beérkezés bejelentése

1655. Kecske beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem

1656. Kecske beérkezés adatainak törlése iránti kérelem

1657. Juh eltérés bejelentése

1658. Kecske eltérés bejelentése

1659. Külföldről beérkezett juhok csoportos bejelentése

1660. Külföldről beérkezett kecskék csoportos bejelentése

1661. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentése

1662. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1663. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1664. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentése

1665. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1666. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1667. Hazai juhok jelölésének csoportos bejelentése

1668. Hazai kecskék jelölésének csoportos bejelentése

1669. Hazai juhok jelölésének egyedi bejelentése

1670. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1671. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1672. Hazai kecskék jelölésének egyedi bejelentése

1673. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1674. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1675. Juh kiesés csoportos bejelentése

1676. Kecske kiesés csoportos bejelentése

1677. Juh kiesés egyedi bejelentése

1678. Juh kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1679. Juh kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1680. Kecske kiesés egyedi bejelentése

1681. Kecske kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1682. Kecske kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1683. Juh jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése iránti kérelem

1684. Kecske jelölőeszköz és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem

1685. Juh jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem

1686. Kecske jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem

1687. Juh jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése

1688. Kecske jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése

1689. Sertés füljelző és segédeszköz megrendelése (2621)

1690. Sertés füljelző megrendelés törlése (2622)

1691. Sertés füljelző átadásának bejelentése (2624)

1692. Sertés füljelző letiltásának bejelentése (2625)

1693. Sertés füljelző feloldásának bejelentése (2625)

1694. Sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerével (Sertés ENAR) kapcsolatos nyomtatvány igénylésének bejelentése (2626)

1695. Sertés eltérés bejelentése (2634)

1696. Import sertés beérkezés bejelentése (2636)

1697. Import sertés beérkezés adatainak módosítása iráni kérelem (2636)

1698. Import sertés beérkezés adatainak törlése iráni kérelem (2636)

1699. Sertés kiszállítás bejelentése (2638)

1700. Sertés kiszállítás adatainak módosítása iránti kérelem (2638)

1701. Sertés kiszállítás adatainak törlése iránti kérelem (2638)

1702. Sertés beérkezés bejelentése (2639)

1703. Sertés beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2639)

1704. Sertés beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2639)

1705. Sertés szállítólevél gyűjtő adatainak módosítása iránti kérelem (2640)

1706. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelése (2035)

1707. Szarvasmarha füljelző pótlás megrendelése (2036)

1708. Szarvasmarha füljelző átadás, illetve átvétel bejelentése (2037)

1709. Szarvasmarha füljelző letiltásának bejelentése (2038)

1710. Szarvasmarha füljelző feloldásának bejelentése (2038)

1711. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem (2039)

1712. Szarvasmarha-egyed jelölésének bejelentése (2011)

1713. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerrel (ENAR) kapcsolatos adatváltozás bejelentése (2011)

1714. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerben (ENAR) szereplő adatok törlése iránti kérelem (2011)

1715. Szarvasmarha EU beszállítás bejelentése (2011)

1716. Szarvasmarha igazolólap kérés (bekerülés) (2014)

1717. Szarvasmarha bekerülés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)

1718. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)

1719. Szarvasmarha bekerülés módosítása iránti kérelem (2014)

1720. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés bejelentése (2014)

1721. Külföldről visszaérkezett szarvasmarha bejelentése (2014)

1722. Szarvasmarha kikerülések bejelentése (2021)

1723. Szarvasmarha kikerülések érvénytelenítése iránti kérelem (2021)

1724. Szarvasmarha kikerülések módosítása iránti kérelem (2021)

1725. Szarvasmarha útlevél igénylése (2929)

1726. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése (2930)

1727. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának módosítása iránti kérelem (2931)

1728. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának törlése iránti kérelem (2931)

1729. Külföldről beérkezett házityúk bejelentése (2741)

1730. Külföldről beérkezett házityúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1731. Külföldről beérkezett házityúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1732. Külföldről beérkezett pulyka bejelentése (2741)

1733. Külföldről beérkezett pulyka adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1734. Külföldről beérkezett pulyka adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1735. Külföldről beérkezett kacsa bejelentése (2741)

1736. Külföldről beérkezett kacsa adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1737. Külföldről beérkezett kacsa adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1738. Külföldről beérkezett lúd bejelentése (2741)

1739. Külföldről beérkezett lúd adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1740. Külföldről beérkezett lúd adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1741. Külföldről beérkezett gyöngytyúk bejelentése (2741)

1742. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1743. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1744. Külföldről beérkezett strucc bejelentése (2741)

1745. Külföldről beérkezett strucc adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1746. Külföldről beérkezett strucc adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1747. Külföldről beérkezett emu bejelentése (2741)

1748. Külföldről beérkezett emu adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1749. Külföldről beérkezett emu adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1750. Külföldről beérkezett házityúktojások bejelentése (2741)

1751. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1752. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1753. Külföldről beérkezett pulykatojások bejelentése (2741)

1754. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1755. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1756. Külföldről beérkezett kacsatojások bejelentése (2741)

1757. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1758. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1759. Külföldről beérkezett lúdtojások bejelentése (2741)

1760. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1761. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1762. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások bejelentése (2741)

1763. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1764. Külföldről beérkezett gyöngytyúk tojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1765. Külföldről beérkezett strucctojások bejelentése (2741)

1766. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1767. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1768. Külföldről beérkezett emutojások bejelentése (2741)

1769. Külföldről beérkezett emutojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1770. Külföldről beérkezett emutojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1771. Házityúk indítás bejelentése (2744)

1772. Házityúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1773. Házityúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1774. Pulyka indítás bejelentése (2744)

1775. Pulyka indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1776. Pulyka indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1777. Kacsa indítás bejelentése (2744)

1778. Kacsa indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1779. Kacsa indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1780. Lúd indítás bejelentése (2744)

1781. Lúd indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1782. Lúd indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1783. Gyöngytyúk indítás bejelentése (2744)

1784. Gyöngytyúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1785. Gyöngytyúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1786. Strucc indítás bejelentése (2744)

1787. Strucc indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1788. Strucc indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1789. Emu indítás bejelentése (2744)

1790. Emu indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1791. Emu indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1792. Házityúktojás indítás bejelentése (2744)

1793. Házityúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1794. Házityúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1795. Pulykatojás indítás bejelentése (2744)

1796. Pulykatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1797. Pulykatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1798. Kacsatojás indítás bejelentése (2744)

1799. Kacsatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1800. Kacsatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1801. Lúdtojás indítás bejelentése (2744)

1802. Lúdtojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1803. Lúdtojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1804. Gyöngytyúktojás indítás bejelentése (2744)

1805. Gyöngytyúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1806. Gyöngytyúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1807. Strucctojás indítás bejelentése (2744)

1808. Strucctojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1809. Strucctojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1810. Emutojás indítás bejelentése (2744)

1811. Emutojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1812. Emutojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1813. Házityúk beérkezés bejelentése (2745)

1814. Házityúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1815. Házityúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1816. Pulyka beérkezés bejelentése (2745)

1817. Pulyka beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1818. Pulyka beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1819. Kacsa beérkezés bejelentése (2745)

1820. Kacsa beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1821. Kacsa beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1822. Lúd beérkezés bejelentése (2745)

1823. Lúd beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1824. Lúd beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1825. Gyöngytyúk beérkezés bejelentése (2745)

1826. Gyöngytyúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1827. Gyöngytyúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1828. Strucc beérkezés bejelentése (2745)

1829. Strucc beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1830. Strucc beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1831. Emu beérkezés bejelentése (2745)

1832. Emu beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1833. Emu beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1834. Házityúktojás beérkezés bejelentése (2745)

1835. Házityúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1836. Házityúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1837. Pulykatojás beérkezés bejelentése (2745)

1838. Pulykatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1839. Pulykatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1840. Kacsatojás beérkezés bejelentése (2745)

1841. Kacsatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1842. Kacsatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1843. Lúdtojás beérkezés bejelentése (2745)

1844. Lúdtojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1845. Lúdtojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1846. Gyöngytyúktojás beérkezés bejelentése (2745)

1847. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1848. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1849. Strucctojás beérkezés bejelentése (2745)

1850. Strucctojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1851. Strucctojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1852. Emutojás beérkezés bejelentése (2745)

1853. Emutojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1854. Emutojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1855. Baromfikeltetés bejelentése (2746)

1856. Baromfikeltetés adatainak módosítása iránti kérelem (2747)

1857. Baromfikeltetés adatainak törlése iránti kérelem (2747)

1858. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása (2962)

1859. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés visszavonásának benyújtása (2962)

1860. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés

1861. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem

1862. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem

1863. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

1864. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem

1865. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

1866. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem

1867. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem

1868. Marhalevél megsemmisítésre, illetőleg nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása

1869. Marhalevél pótlása iránti kérelem

1870. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem

1871. Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése

1872. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

1873. Méhek kiszállításának bejelentése

1874. Méhek beszállításának bejelentése

1875. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

1876. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése

1877. Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

1878. Fásszárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágásának bejelentése

1879. Bejelentés állat veszélyessé nyilvánítása érdekében

1880. Veszélyes állat tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

1881. Veszélyes állat szaporításának engedélyezése iránti kérelem

1882. Veszélyes állat országba való behozatalához szükséges tartási engedély kiadása iránti kérelem

1883. Veszélyes állat elidegenítésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

1884. Veszélyes állat felügyeletének átengedésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

1885. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat eltűnésére vonatkozó bejelentése

1886. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat elhullására vonatkozó bejelentése

1887. Október 31. és április 23. között történő legeltetés engedélyezése iránti kérelem

1888. Védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszak alatti fakitermelés engedélyezése iránti kérelem

1889. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapota megváltoztatásának, kivágásának engedélyezése iránti kérelem

1890. Földre vonatkozó adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelem megküldése a Polgári Törvénykönyv, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján fennálló elővásárlási (előhaszonbérleti) jog esetén

1891. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése iránti kérelem

1892. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1893. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1894. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

1895. Kút létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1896. Kút használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1897. Kút megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

1898. Szomszédos ingatlanok tulajdonosai között a települések belterületén a vizek természetes áramlása, lefolyása önkényes megváltoztatása folytán felmerült vita eldöntése iránti kérelem

1899. Igazolás kiadása iránti kérelem magánszemélyek közműfejlesztése során a jogosult részére, ha a közműfejlesztés helye és a lakóhely nem azonos

1900. Közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára történő rendszeres igénybevételéhez való hozzájárulás iránti kérelem

1901. A víziközmű-szolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához a közterületen lévő tűzcsapról vízvételezés igénybevételéhez való hozzájárulás iránti kérelem

1902. Víziközmű-szolgáltatónak a tűzcsap, illetve a közkifolyó áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez történő előzetes hozzájárulás iránti kérelme

1903. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

1904. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

1905. Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem

1906. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

1907. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

1908. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

1909. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

1910. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem

1911. A lejárt felhasználhatósági idejű, forgalmazásra vagy felhasználásra szánt engedélyköteles termékek minőségének bevizsgálására irányuló kérelem

1912. Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem

1913. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem

1914. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

1915. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

1916. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem

1917. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

1918. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem

1919. Talajjavítási engedély iránti kérelem

1920. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

1921. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem

1922. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1923. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1924. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1925. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1926. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1927. Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem

1928. Villamosenergia-ipari építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem (vezetékjog); (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése is)

1929. Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1930. Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1931. Települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1932. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

1933. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

1934. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem

1935. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

1936. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

1937. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem

1938. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem

1939. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem

1940. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem

1941. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem

1942. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése

1943. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem

1944. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

1945. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem

1946. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

1947. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

1948. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

1949. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

1950. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

1951. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem

1952. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

1953. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

1954. Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem

1955. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

1956. Birtok-összevonási célú termőföld-vásárlási támogatás iránti kérelem

1957. Maradványtermőföld igénylése, illetve kártalanítás iránti kérelem

1958. Maradványföldek tulajdonba adása iránti kérelem

1959. Zöldség, gyümölcs szerkezet-átalakítási programmal kapcsolatos igazolás iránti kérelem

1960. Kárbejelentés alapján hatósági igazolás kiadása iránti kérelem mezőgazdasági káresemény kapcsán

1961. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmekhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

1962. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmek záradékolása iránti kérelem

1963. Mezőgazdasági vonatkozású vis maior igazolás kiállítása iránti kérelem

1964. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem

1965. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

1966. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem

1967. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem

1968. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

1969. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

1970. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének bejelentése

1971. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem

1972. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem

1973. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

1974. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

1975. Vagyonkezelési, illetve haszonbérleti szerződés benyújtása

1976. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem

1977. Halászati őrzés módjának bejelentése

1978. Éves jelentés a halfogásokról

1979. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

1980. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem

1981. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem

1982. Halászati engedély kiadása iránti kérelem

1983. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem

1984. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem

1985. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

1986. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

1987. Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

1988. Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem

1989. Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

1990. Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem

1991. Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

1992. Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem

1993. Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1994. Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem

1995. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

1996. Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem

1997. Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem

1998. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem

1999. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem

2000. Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem

2001. Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem

2002. Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem

2003. Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem

2004. Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

2005. Magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy részére vadászati engedély kiadása iránti kérelem

2006. Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

2007. Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

2008. Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

2009. Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

2010. Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem

2011. Mezei őrszolgálat működési, fenntartási és megalakítási költségeire igényelt hozzájárulás iránti kérelem

2012. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2013. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2014. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2015. Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2016. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

2017. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

2018. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

2019. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

2020. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

2021. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

2022. Élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

2023. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)–e) pontjai szerinti kérelem

2024. Állatvédelmi bejelentés

2025. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2026. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2027. Fürdőhelyek felosztására, összevonására irányuló kérelem

2028. Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

2029. Vízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem

2030. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

2031. Ivóvízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati terv jóváhagyására irányuló kérelem

2032. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

2033. Képzési költségek megtérítése és/vagy keresetpótló támogatás iránti kérelem

2034. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy (kereset-kiegészítés) megállapítása iránti kérelem

2035. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

2036. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)

2037. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (3 M Ft-ig tőkejuttatás)

2038. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat

2039. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

2040. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

2041. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem

2042. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

2043. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2044. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából

2045. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

2046. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

2047. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem

2048. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

2049. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

2050. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

2051. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

2052. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

2053. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

2054. Költségek megtérítése iránti kérelem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján

2055. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén

2056. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy vállalkozóvá válás támogatás megállapítása iránti kérelme (TÁMOP 1.1.2.)

2057. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

2058. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

2059. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély iránti kérelme harmadik országbeli állampolgárok esetében

2060. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2061. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelme harmadik országbeli állampolgárok esetében

2062. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2063. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2064. Családegyesítő személy családtagja munkavállalási engedélyének visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2065. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2066. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2067. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2068. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

2069. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem

2070. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

2071. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

2072. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

2073. Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról

2074. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

2075. Üzlet megszűnésének bejelentése

2076. Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2077. Vásár megszűnésének bejelentése

2078. Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2079. Piac megszűnésének bejelentése

2080. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése

2081. Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése

2082. Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2083. Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése

2084. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

2085. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése

2086. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme

2087. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatásának bejelentése

2088. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

2089. Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

2090. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése

2091. Idegenvezetői tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

2092. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

2093. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

2094. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

2095. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

2096. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése

2097. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

2098. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

2099. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről

2100. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

2101. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

2102. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem

2103. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem

2104. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében a rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló bejelentés

2105. Szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére vonatkozó bejelentése

2106. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás iránti kérelem

2107. Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

2108. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

2109. Igazolás kiadása iránti kérelem a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a Polgári Perrendtartás szerinti költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményekről

2110. Az Európai Unió tagállamába irányuló, határon átnyúló polgári vagy kereskedelmi jogvitával kapcsolatos jogi segítségnyújtás iránti kérelem

2111. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe megszüntetése esetén elidegenítési kötelezettség alól való felmentés iránti kérelem

2112. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

2113. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

2114. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása iránti kérelem

2115. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

2116. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

2117. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

2118. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

2119. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

2120. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)

2121. Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása iránti kérelem munkaadó, illetve munkavállaló) hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

2122. A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése

2123. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2124. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2125. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2126. Széchenyi Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése

2127. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

2128. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

2129. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2130. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

2131. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2132. A Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem

2133. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

2134. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újra behozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem

2135. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

2136. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

2137. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

2138. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

2139. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

2140. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

2141. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

2142. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

2143. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

2144. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

2145. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

2146. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2147. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2148. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2149. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2150. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2151. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2152. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2153. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2154. Keringető szivattyúk energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2155. Elektromos motorok ellenőrzésére irányuló kérelem

2156. Beépített előtét nélküli fénycsövek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2157. Egyszerű set-top boxok energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2158. Elektromos és elektronikus irodai berendezések készenléti állapotban és kikapcsolt helyzetben történő energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2159. Külső tápegységek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2160. Televíziókészülékek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2161. Melegvízkazánok hatásfokának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2162. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelésének, megbontásával járó javításának, karbantartásának engedélyezése iránti kérelem

2163. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzése iránti kérelem

2164. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

2165. Költségvetési szerv és jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2166. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2167. A társulás törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2168. A térségi fejlesztési tanács törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2169. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

2170. Törzskönyvi kivonat kiadása iránti kérelem

2171. Csoportos törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

2172. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem

2173. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem

2174. Dózismérők és szennyezettség mérők hitelesítése iránti kérelem

2175. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem

2176. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem

2177. Sorsoló programok és eszközök, rulett kerekek hitelesítése iránti kérelem

2178. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem

2179. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem

2180. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem

2181. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem

2182. Mérőeszköz minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem

2183. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem

2184. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása

2185. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán

2186. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan

2187. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, a 1003 00 KN árpára vonatkozóan

2188. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan

2189. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan

2190. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán

2191. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

2192. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

2193. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán

2194. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán

2195. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán

2196. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán

2197. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

2198. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán

2199. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem

2200. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

2201. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

2202. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem

2203. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem

2204. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan

2205. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

2206. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2207. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán

2208. Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2209. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2210. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2211. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2212. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2213. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2214. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2215. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

2216. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv és izlandi megállapodások és egyezmények) kiadására irányuló kérelem

2217. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2218. Inward Monitoring Arrangement (IMA-1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem

2219. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem

2220. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

2221. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

2222. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

2223. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem

2224. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

2225. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem

2226. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

2227. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem

2228. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

2229. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem

2230. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

2231. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem

2232. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem

2233. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem

2234. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem

2235. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem

2236. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem

2237. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

2238. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

2239. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán

2240. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem

2241. Nemesfém tárgyak és -termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

2242. Nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének engedélyezésére, az adatváltozás bejelentésére, valamint az engedély visszavonására irányuló kérelem

2243. Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

2244. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

2245. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem

2246. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

2247. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

2248. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

2249. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

2250. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

2251. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

2252. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

2253. Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése

2254. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

2255. Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

2256. Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

2257. Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

2258. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához csoportos keretengedély iránti kérelem

2259. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély meghosszabbítása iránti kérelem

2260. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély visszavonása iránti kérelem

2261. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

2262. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

2263. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

2264. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

2265. Munkáltató csoportos létszám-leépítési szándékának bejelentése

2266. Munkáltató létszám-leépítési döntésének bejelentése

2267. A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

2268. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2269. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2270. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2271. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2272. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2273. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2274. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2275. Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2276. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

2277. Nyomástartó és töltőlétesítmény áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem

2278. Nyomástartó és töltőlétesítmény használatbavételének, üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

2279. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítési feltételeinek megváltoztatása iránti kérelem

2280. Nyomástartó és töltőlétesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

2281. Nyomástartó és töltőlétesítmény biztonsági szelepének hitelesítése iránti kérelem

2282. Nyomástartó és töltőlétesítmény javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése

2283. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos külső ellenőrzése iránti kérelem

2284. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos belső ellenőrzése iránti kérelem

2285. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos szilárdsági ellenőrzése iránti kérelem

2286. Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

2287. Gázpalack átalakítás iránti kérelem

2288. Gázpalacktöltési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

2289. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem

2290. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem

2291. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

2292. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

2293. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

2294. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

2295. Tárolótartály veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására való alkalmasságának megállapítására vonatkozó kérelem

2296. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

2297. Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingáz visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

2298. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem

2299. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem

2300. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem

2301. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

2302. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

2303. Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

2304. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló tanúsítvány kiállítása iránti kérelem

2305. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló elveszett tanúsítvány pótlása iránti kérelem

2306. Gázszerelői engedély iránti kérelem

2307. Gázszerelői engedély meghosszabbítása iránti kérelem

2308. Villamos hálózat létesítésével kapcsolatban előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

2309. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem

2310. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem

2311. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem

2312. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó elvi építési keretengedély iránti kérelem

2313. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem

2314. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

2315. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem

2316. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem

2317. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem

2318. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

2319. Vezetékjog fennállását megállapító, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas határozat kiadása iránti kérelem

2320. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban

2321. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem

2322. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem

2323. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem

2324. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem

2325. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem

2326. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem

2327. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem

2328. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem

2329.5 Elvi építési keretengedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2330.6 Építési engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2331.7 Használatbavételi engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2332.8 Rendeltetés megváltoztatása iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2333.9 Megszüntetési engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2334.10 Fennmaradási engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2335. Autógáz töltőállomás elvi építési engedélye iránti kérelem

2336. Autógáz töltőállomás építési engedélye iránti kérelem

2337. Autógáz töltőállomás használatbavételi engedélye iránti kérelem

2338. Autógáz töltőállomás megszüntetési engedélye iránti kérelem

2339. Autógáz töltőállomás fennmaradási engedélye iránti kérelem

2340. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

2341. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

2342. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

2343. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

2344. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

2345. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

2346. Súlyok hitelesítése iránti kérelem

2347. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

2348. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

2349. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

2350. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

2351. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

2352. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

2353. Tartály hitelesítése iránti kérelem

2354. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

2355. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

2356. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

2357. Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

2358. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

2359. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

2360. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem

2361. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

2362. Gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítése iránti kérelem

2363. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem

2364. Mérőperemes földgázmérő rendszer hitelesítése iránti kérelem

2365. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

2366. Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti kérelem

2367. Hadigondozással kapcsolatos ügyekben pénzellátás iránti kérelem

2368. Hadigondozotti igazolvány kiadása iránti kérelem

2369. Kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben keletkezett kár tekintetében)

2370. Kártalanítás összegének megállapítására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben keletkezett kár tekintetében)

2371. Hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosának kijelölése iránti kérelem

2372. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2373. Vezetési jogosultság szüneteltetése

2374. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

2375. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

2376. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

2377. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

2378. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

2379. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén

2380. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

2381. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

2382. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása

2383. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

2384. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!