nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2014. (I. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
2014-01-16
2015-03-31
2
Jogszabály

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 12–16. § és a 3. melléklet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. BM közegészségügyi főfelügyelője: a rendvédelmi szervek közegészségügyi járványügyi feladatainak ellátásáért és szakfeladatai szakirányításáért felelős belügyminisztériumi szakmai egység szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkező tagja;

2. egészségvédelmi megbízott: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § c) pontjában meghatározott személy;

3. helyettes rendvédelmi tisztifőorvos: a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott helyettes rendvédelmi tisztifőorvos;

4. hivatásos állomány: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állománya, valamint a rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a rendészeti szakközépiskolák tanulói és személyi állománya;

5. közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és közegészségügyi-járványügyi felügyelő: felsőfokú közegészségügyi-járványügyi vagy népegészségügyi szakképzettséggel rendelkező, közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott személy;

6. rendkívüli munkavégzési körülmények: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § k) pontjában meghatározott körülmények;

7. Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat: a belügyminiszter által – a rendvédelmi tisztifőorvos útján – működtetett olyan koordinált szakmai együttműködési hálózat, amely a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatának személyi és szervezeti elemei közreműködésével részt vesz a rendvédelmi szervek közegészségügyi, járványügyi felügyeletével és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában;

8. rendvédelmi szerv alapellátó orvosa: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott, egyes közegészségügyi feladatok ellátására foglalkoztatott orvos;

9. rendvédelmi tisztifőorvos: a Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi tisztifőorvos;

10. rendvédelmi tisztiorvos: a Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi tisztiorvos;

11. személyi állomány: a rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban álló tagjai.

2. A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat szervezeti elemei

2. § (1) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban a Korm. rendelet szerint hatósági jogkört gyakorló személy, a rendvédelmi tisztifőorvos, a helyettes rendvédelmi tisztifőorvos, a rendvédelmi tisztiorvos, a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és közegészségügyi-járványügyi felügyelő, az egészségügyi szakszemélyzet, valamint az egészségvédelmi megbízott működik közre.

(2) A rendvédelmi tisztifőorvos

a) működteti a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot;

b) elemzi és értékeli a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési helyzetét, tevékenységét, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

c) az országos tisztifőorvos egyetértésével meghatározza a közegészségüggyel-járványüggyel összefüggésben jelentendő tevékenységek, események körét;

d) az országos tisztifőorvos egyetértésével meghatározza a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok rendvédelmi szervek objektumaiban történő ellenőrzésének eljárási rendjét;

e) javaslatokat kér a rendvédelmi tisztiorvosoktól az éves munkaterv összeállításához;

f) az országos tisztifőorvos egyetértésével elvi szakmai állásfoglalást ad ki;

g) jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó közegészségüggyel és járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni;

h) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, valamint

i) képviseli a rendvédelmi szerveket közegészségügyi-járványügyi kérdésekben.

(3) A helyettes rendvédelmi tisztifőorvos a rendvédelmi tisztifőorvos akadályoztatása esetén jogosult a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök gyakorlására, egyebekben rendvédelmi tisztiorvosi feladatokat lát el.

(4) A rendvédelmi tisztiorvosok – az 5. és a 6. §-ban meghatározottak szerint – elsőfokú hatósági feladatokat látnak el.

(5) A rendvédelmi tisztiorvosok a közegészségügyi főfelügyelő és közegészségügyi felügyelő közreműködésével elkészítik a rendvédelmi szervek objektumainak terveihez szükséges közegészségügyi szakvéleményt.

(6) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és a teljes munkaidőben foglalkoztatott közegészségügyi-járványügyi felügyelő szervezeten belüli jogállását, hatáskörét és feladatait az érintett szerv szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkaköri leírásban kell meghatározni, önálló beosztását az állománytáblázatban kell rögzíteni.

(7) A részmunkaidőben végezhető közegészségügyi tevékenység az érintett rendvédelmi szerv személyi állományából a feladattal megbízott, közegészségügyi-járványügyi tevékenységre jogosító szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásával vagy ilyen személyt biztosító külső szolgáltató útján is ellátható.

(8) A közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenység személyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A rendvédelmi szerv vezetője évente legalább egy alkalommal értékeli a rendvédelmi szerv közegészségügyi helyzetét, a közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatait, és meghatározza az ezekkel kapcsolatos feladatokat. A közegészségügyi helyzetértékelést a tárgyévet követő év március 1-jéig a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és megküldeni a rendvédelmi tisztifőorvos részére.

4. § (1) A BM közegészségügyi főfelügyelője

a) koordinálja a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi tevékenységét, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők, valamint az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelőinek munkáját;

b) figyelemmel kíséri a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott követelmények megvalósulását, az előírások betartását;

c) figyelemmel kíséri a rendvédelmi szervek dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartatására irányuló tevékenységét, figyelemmel kíséri a rendvédelmi ágazat közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységét (a továbbiakban együtt: közegészségügyi tevékenység);

d) elemzi, értékeli a személyi állomány egészségi állapotát;

e) elemzi a biológiai, pszichoszociális és környezeti eredetű kockázati tényezőket és azok egészségi állapotra gyakorolt hatásait;

f) javaslatokat tesz a veszélyeztető tényezők megszüntetése, az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében;

g) javaslatokat tesz az egészségfejlesztési tevékenység tartalmára vonatkozóan, valamint

h) közreműködik a közegészségügyi szakterületet érintő szakmai anyagok, összefoglalók, jelentések elkészítésében.

(2) A BM közegészségügyi főfelügyelője – a személyes adatok, valamint a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok műveleti tevékenységével kapcsolatos adatok kivételével – az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett jogosult megismerni a rendvédelmi szervnél keletkezett, közegészségügyi tárgyú dokumentumokat, így különösen:

a) a járványügyi események dokumentumait,

b) a közegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és intézkedések iratait,

c) a közegészségügyi helyzet éves értékeléséről készített dokumentumot,

d) a szakterületével összefüggő rendkívüli eseményekről meghatározott egyéb jelentéseket,

e) a kockázatértékeléssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot, valamint

f) egyéb, a feladatai ellátásához szükséges iratot és dokumentumot.

(3) A BM közegészségügyi főfelügyelője az országos tisztifőorvos által meghatározott szempontok figyelembevételével a rendvédelmi szervek előző évi közegészségügyi tevékenységéről összefoglaló jelentést készít, majd a szolgálati út betartásával felterjeszti a belügyminiszter részére. A belügyminiszter az általa jóváhagyott beszámolót megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére.

(4) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők szakmai feladatuk ellátása során közvetlen kapcsolatot tartanak a BM közegészségügyi főfelügyelőjével.

(5) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

a) koordinálja a rendvédelmi szervnél feladatot ellátó közegészségügyi-járványügyi felügyelők tevékenységét;

b) segíti a rendvédelmi szerv közegészségügyi feladatot ellátó alapellátó orvosa és a közegészségügyi feladatot ellátó egészségvédelmi megbízottak közegészségügyi tevékenységét;

c) elemzi és értékeli a rendvédelmi szerv közegészségügyi helyzetét, tevékenységét, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

d) megszervezi a közegészségügyi feladatot ellátók oktatását, szakmai továbbképzését;

e) figyelemmel kíséri és véleményezi a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor, valamint átadásakor a közegészségügyi előírások megtartását;

f) részt vesz a rendvédelmi szervek objektumainak műszaki átadásán;

g) felkérés alapján részt vesz a rendészeti felsőfokú és középfokú oktatásban résztvevők, valamint a rendészeti szaktanfolyamokon résztvevők egészségvédelmi oktatásában, valamint

h) közreműködik a hatósági eljárás lefolytatásában.

(6) Az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője ellátja a (5) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(7) Az egészségvédelmi megbízott

a) közreműködik a munkakörhöz kötött védőoltások oltóanyag igényének felmérésében, a védőoltások megszervezésében,

b) részt vesz a közegészségügyi és egészségügyi jellegű oktatások megszervezésében és lebonyolításában,

c) részt vesz az egészségfejlesztési programok szervezésében és lebonyolításában,

d) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és egészségügyi jellegű, valamint munkavédelmi oktatásokat, egészségfejlesztési programokat, a szolgálati helyét érintő közegészségügyi-járványügyi, munkavédelmi ellenőrzéseket, valamint a munkavédelmi és élelmiszerhigiéniai minimumvizsgák letételét,

e) figyelemmel kíséri az adott rendvédelmi szervet érintő közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi szabályok változását, közreműködik azoknak a személyi állomány körében történő ismertetésében,

f) segíti a szakterületet érintő tájékoztatók és ismeretterjesztő anyagok személyi állományhoz való eljuttatását,

g) figyelemmel kíséri a közegészségügyi-járványügyi szakterületet érintő hiányosságokat, az azokkal kapcsolatos változásokról tájékoztatja a rendvédelmi szerv alapellátó orvosát, és a közegészségügyi felügyelőt, valamint

h) segíti a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő munkáját.

3. Közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenység

5. § (1) A rendvédelemi szervek vonatkozásában helyszíni ellenőrzésre jogosultak a rendvédelmi tisztiorvosok, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők és a közegészségügyi-járványügyi felügyelők.

(2) A rendvédelmi tisztiorvos, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, a közegészségügyi-járványügyi felügyelő az ellenőrzési jogosultságát nyílt parancs vagy megbízólevél felmutatásával igazolja.

(3) Az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője az ellenőrzés feltételeit biztosítani köteles.

(4) A helyszíni ellenőrzés során megállapított tényeket, hiányosságokat ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött rendvédelmi szerv részéről résztvevők nevét, beosztását és szolgálati helyét. A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Az 1. számú példányt az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetőjének át kell adni, a 2. számú példányt a rendvédelmi tisztiorvos kapja, a 3. számú példányt irattárban kell elhelyezni.

(5) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, valamint a közegészségügyi-járványügyi felügyelő a helyszíni ellenőrzés során észlelt hiányosság alapján hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti – a rendvédelmi tisztiorvos útján – az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetőjénél.

(6) Ha az intézkedés kezdeményezése nem a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők hatáskörébe tartozik, akkor az ellenőrzést végző a szolgálati út betartásával – a rendvédelmi tisztorvos útján – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

(7) A rendvédelmi tisztiorvos az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

6. § (1) A rendvédelmi tisztiorvos megállapításai és javaslatai figyelembevételével a Korm. rendelet szerint az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója határozatba foglalva elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését és a szükséges intézkedések végrehajtását;

b) a hiányosságok megszüntetéséig a létesítmény működésének, az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;

c) súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas tárgyak vagy anyagok használatának megszüntetését, szükség esetén ártalmatlanítását.

(2) A határozat tartalmazza a hiányosságok megszüntetésére és a szükséges intézkedések végrehajtására, az egészségre ártalmas tárgyak vagy anyagok használatának megszüntetésére, szükség esetén ártalmatlanítására való kötelezést, határidővel és felelős személy vagy szolgálat megjelölésével.

(3) Az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője a rendvédelmi tisztiorvos által meghatározottak szerint az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére haladéktalanul intézkedik.

(4) A rendvédelmi tisztiorvos

a) kisebb súlyú mulasztás esetén felhívja az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetőjének a figyelmét a jogellenes magatartás abbahagyására;

b) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását.

4. A közegészségügyi feladatok

7. § (1) A Korm. rendelet szerint az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlói

a) vizsgálják a személyi állomány egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló munkahelyi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát,

b) értékelik és elemzik az egészségkárosító hatások kockázatát,

c) az egészségkárosító hatások csökkentése, illetve megszüntetése, a károsodás megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményeznek, illetve végeznek,

d) elősegítik az egészséges munkakörnyezet és életmód kialakítását,

e) a rendvédelmi szervre vonatkozóan epidemiológiai elemzéseket végeznek,

f) ellenőrzik a személyi állomány munkakörülményeit, a létesítmények közegészségügyi megfelelőségét, valamint a rendőrségi fogdák és őrzött szállások higiénés helyzetét,

g) ellenőrzik a rendvédelmi szervek által szervezett táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek betartását,

h) vizsgálatokat végeznek a személyi állomány táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, valamint

i) a h) pont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végeznek.

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél foglalkoztatott közegészségügyi felügyelő ellátja az Országos Rendőr-főkapitányság központi, fővárosi és megyei szerveinek, kirendeltségeinek, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek közegészségügyi feladatait.

(3) A rendvédelmi tisztiorvos, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője ellenőrzi:

a) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok betartását,

b) a kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott követelmények betartását,

c) a rendvédelmi szerv által fenntartott, a személyi állomány használatára szolgáló medencés fürdőkre és ivóvízre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartását,

d) a talajjal, a szilárd és folyékony települési hulladékkal, egyéb szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények betartását,

e) a belső terekben érvényesülő zajra és rezgésre vonatkozó előírások betartását,

f) az oktatási intézményekre vonatkozó közegészségügyi követelmények, az élelmezési létesítményekre és az azokban folytatott tevékenységekre, valamint a tevékenységeket végzőkre vonatkozó higiénés követelmények betartását, valamint

g) a rendvédelmi szervek által szervezett táborok üzemeltetése közegészségügyi feltételeinek a teljesülését.

(4) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője a személyi állomány érintett tagjának szükség szerint kémiai biztonsági, elsősegély-nyújtási, egészségvédelmi, illetve élelmiszer-higiéniai ismereteket oktat.

5. A járványügyi feladatok

8. § (1) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők alkalmazzák a rendvédelmi szervek működési sajátosságainak figyelembevételével a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a jogszabályban előírt mindazon rendelkezéseket, amelyek a személyi állomány hatékony járványvédelme, valamint járvány esetében annak mielőbbi leküzdése céljából szükségesek. A járványügyi intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők szakmai konzultációt folytatnak a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetével (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével (a továbbiakban: NSZSZ).

(2) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének járványügyi feladatát képezi:

a) a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,

b) a személyi állomány fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatok kidolgozása,

c) a személyi állományba tartozó fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús állapotú személyekkel, a kórokozó hordozókkal és mindezek környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenység ellátása.

(3) A közegészségügyi-járványügyi felügyelő és a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoknak a veszélyeztetett személyi állomány célzott szűrővizsgálatára, a külföldi szolgálatra indulók és abból hazatérők járványügyi szűrővizsgálatára, szükség esetén megfigyelésére.

(4) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa bejelenti a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetnek, valamint ezzel egyidejűleg a rendvédelmi szerv közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjének és az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt szervek esetében a közegészségügyi-járványügyi felügyelőnek a személyi állomány körében járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett valamennyi fertőző megbetegedést, illetve annak gyanúját.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetet követően a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa intézkedik a betegségből gyógyult személy fertőzőképességének megállapítására irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálat elvégeztetésére.

(6) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa a járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett fertőző megbetegedés esetén a fertőzőbetegség be- és kijelentőlapot – a megjegyzés rovatban a „BM” megkülönböztető jelzést feltüntetve – megküldi a járási, illetve a fővárosi kerületi tisztifőorvosnak. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alapellátó orvosa a fertőző betegség be- és kijelentőlapon munkahelyként a Belügyminisztériumot tünteti fel.

(7) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező szerveknél a közegészségügyi-járványügyi felügyelő a csoportos és tömeges fertőző megbetegedéseket szóban azonnal és írásban 24 órán belül jelenti – a rendvédelmi tisztiorvos egyidejű tájékoztatása mellett – a BM közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjének. A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelői – a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa által megküldött fertőző beteg bejelentőlap másolata alapján – a C3337022 számú Fertőzőbeteg nyilvántartás című fertőzőbeteg-nyilvántartó könyvben lajstromos nyilvántartást vezetnek. A belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nyilvántartás nem tartalmazza a szolgálati beosztást.

(8) A nyilvántartás tartalmazza a megbetegedés helyét, a betegség nevét, a beteg nevét, azonosítási számát, foglalkozását, munkahelyét, születési idejét, a megbetegedés kezdetének és bejelentésének idejét, az esetleges kórházi ápolás esetén a kórházba szállítás napját, a kórház nevét, címét, a beteg környezetéhez tartozók közül a munkahelyről kitiltandók számát, a diagnosztikai és felszabadítandó mintavételek napját és eredményeit, azt, hogy a beteg az adott betegség ellen kapott-e védőoltást, hogy a beteg környezetében az adott betegség előfordulása miatt hányan és milyen védőoltást kaptak, a beteg gyógyulásának, halálozásának napját, kijelentésének napját, a zárófertőtlenítés napját és az ehhez használt szer megnevezését.

(9) A rendvédelmi szerveknél fellépő járványok, valamint a különösen veszélyes járványos megbetegedések leküzdésével és más közegészségügyi események okainak megszüntetésével kapcsolatban felmerülő pénzügyi-anyagi szükségletek biztosítása érdekében a rendvédelmi tisztifőorvos javaslatot tesz a belügyminiszternek.

6. Az egészségfejlesztési feladatok

9. § (1) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő egészségfejlesztési tevékenysége keretében szervezi és összehangolja, segíti a személyi állomány körében az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését szolgáló programok és az egészségnevelési tevékenység végrehajtását, a korszerű egészségkultúra elterjesztését.

(2) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők együttműködnek az (1) bekezdés szerinti programok kialakításában és végrehajtásában az NSZSZ egészségfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egységeivel.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők kezdeményezik az egészséges életmódot segítő környezet kialakítását, a személyi állomány részére biztosított egészségfejlesztési szolgáltatások igénybevételét.

(4) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők együttműködnek a személyi állományon belüli szenvedélybetegségek leküzdését célzó tevékenységben, illetve részt vesznek egyes speciális szakfeladatok végrehajtásában.

7. A szakmai együttműködésekre irányadó szabályok

10. § (1) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők feladataik ellátásában az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, valamint az NSZSZ-szel szakmailag együttműködnek.

(2) Az országos tisztifőorvos és a rendvédelmi tisztifőorvos, illetve a kormánymegbízott az e rendeletben nem szabályozott szakmai kérdésekről együttműködési megállapodást köt.

(3) Az együttműködési megállapodás minimális tartalmát képezik:

a) az együttműködés területei,

b) a közös feladatok ellátásának rendje,

c) a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről nyújtandó tájékoztatás módja és tartalma,

d) a kapcsolattartás módja, valamint

e) az együttműködést segítő további rendelkezések.

(4) Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha

a) azt határozott időre kötötték és az időtartam letelt, valamint az együttműködést nem hosszabbították meg,

b) abban a felek közösen megállapodtak,

c) azt az együttműködő fél felmondja, vagy

d) az együttműködők valamelyike jogutód nélkül megszűnik.

11. § A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők szakmailag együttműködnek

a) a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálataival,

b) egyéb – a feladatok ellátásában esetileg közreműködő – egészségügyi intézményekkel,

c) az érintett rendvédelmi szerv irányító és végrehajtó szerveivel, intézményeivel, valamint

d) a hatósági és egyéb népegészségüggyel összefüggő feladatokat ellátó szervekkel.

8. Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások

12. § (1) A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokat a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az országos tisztifőorvos, illetve az NSZSZ rendeli el és biztosítja.

(2) Védőoltásban kell részesíteni a hivatásos állomány azon tagját, aki

a) hastífuszos, diftériás, kanyarós, rubeolás, mumpszos, hepatitis-A beteg környezetében fertőzés veszélyének van kitéve,

b) tetanusz fertőzés veszélyének, veszettség expozíciójának van kitéve,

c) a szolgálatteljesítés helyére figyelemmel olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegség veszélyének van kitéve, amely betegség halmozott előfordulását az országos tisztifőorvos, illetve az NSZSZ vezető főorvosa járványveszélyes helyzetnek vagy járványnak minősítette.

9. Munkaköri, illetve szolgálati feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások

13. § (1) Ha a munkakörhöz vagy szolgálati feladathoz kapcsolódóan a hivatásos állomány tagjának vagy csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, illetve szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén a veszélyeztetett munkakörben dolgozót, illetve a veszélyeztetett szolgálati feladatot ellátó hivatásos állománytagot a kockázat csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A 3. melléklet tartalmazza azokat a rendvédelmi szerveknél rendszeresített szolgálati beosztásokat, ahol a védőoltás biztosítása kötelező, valamint speciális védelmi intézkedések szükségesek.

(2) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos javaslatára a rendvédelmi szerv vezetője a kötelező védőoltást elrendeli

a) hastífusz,

b) hepatitis A,

c) hepatitis B,

d) kullancs-encephalitis

megbetegedések megelőzése érdekében.

(3) A rendészeti szakközépiskolába vagy rendvédelmi szervhez történő jelentkezés esetén oltási könyv bemutatása szükséges.

10. Szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén fennálló védőoltási kötelezettség

14. § (1) Szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén a hivatásos állomány tagja köteles a fogadó vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai által az át- és a beutazóktól megkövetelt fertőző betegségek elleni védőoltásnak magát alávetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőoltás hiányában a hivatásos állomány tagja nem láthat el külszolgálatot.

11. Védőoltásokkal történő ellátás rendje

15. § (1) A rendvédelmi szerv vezetője a 12–14. §-ban foglaltak szerinti oltóanyagok beszerzésének rendjét, az egészségügyi szolgálatok védőoltással kapcsolatos feladatait, az annak ellenőrzésére feljogosított személyeket, valamint az oltással kapcsolatos nem kívánatos események eljárási rendjét védőoltási szabályzatban határozza meg.

(2) A 13. és a 14. §-ban meghatározott védőoltások költségvetési fedezetét a rendvédelmi szerv biztosítja.

12. A védőoltás igénybevétele, elhalasztása és a védőoltás alóli mentesítés rendje

16. § (1) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa a kötelező védőoltás elhalasztásáról dönt, ha

a) a védőoltásban részesítés a személy egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a személy egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná és

b) a védőoltás beadásához fűződő közegészségügyi érdeket nem veszélyeztető időn belül az a) pont szerinti körülmény olyan változása várható, amely a személy védőoltásban részesítését lehetővé teheti.

(2) Az elhalasztott kötelező védőoltást a halasztásra okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul pótolni kell.

(3) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, valamint a hivatásos állomány tagja kérelmezheti a védőoltás alóli mentesítést, ha

a) a védőoltásban részesítés a személy egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a személy egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná és

b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható időn belül nem várható.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó orvosi szakvéleményt.

(5) A hivatásos állomány tagja a 13. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján elrendelt védőoltás beadásáig a biológiai kóroki tényező kockázatának kitett munkakörben ideiglenesen sem foglalkoztatható, valamint ilyen tevékenységet nem végezhet. Az érintett személy szolgálati elöljárója intézkedik a veszély megszüntetéséről vagy az érintett más munkakörbe való áthelyezéséről.

(6) Ha a rendvédelmi szerv vezetője a védőoltásra kötelezett hivatásos állományú tag által benyújtott szolgálati panasznak helyt ad, az érintett személyt egészségügyi ok miatt határozatban mentesíti a védőoltás alól.

13. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

18. §1

1. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

A közegészségügyi szakképesítésű személyek és a közegészségügyi felügyeletet ellátó személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és a munkavégzés napi időtartama a rendvédelmi szerveknél

1.    A közegészségügyi felügyelet személyi feltételei

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

Szerv

Megnevezés

Szakképesítés

Munkaidő

 

2.

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelője

szakirányú felsőfokú

1

teljes

2.    A közegészségügyi-járványügyi tevékenység személyi feltételei

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

Szerv

Megnevezés

Szakképesítés

Munkaidő

 

2.

Országos Rendőr-
főkapitányság

rendőrség közegészségügyi főfelügyelője

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

2

teljes

 

3.

Budapesti Rendőr-
főkapitányság

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

4.

Készenléti Rendőrség

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

5.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

büntetés-végrehajtás közegészségügyi főfelügyelője

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

6.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közegészségügyi főfelügyelője

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes

 

7.

Terrorelhárítási Központ

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes vagy rész

 

8.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes vagy rész

 

9.

Nemzeti Védelmi Szolgálat

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes vagy rész

 

10.

Alkotmányvédelmi Hivatal

közegészségügyi felügyelő

szakirányú felsőfokú

1

teljes vagy rész

2. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

Szempontrendszer
az éves közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési tevékenység helyzetértékeléséhez

1.    A rendvédelmi tisztifőorvossal és a BM közegészségügyi-járványügyi főfelügyelővel való együttműködés értékelése.

2.    A közegészségügyi hatósági tevékenység részletes ismertetése.

A közegészségügy-járványügyi hatóság által
lefolytatott ellenőrzések száma és megoszlása

3. Száma összesen:

4. Intézkedések megoszlása:

5. Kötelezés hiányosságok megszüntetésére:

6. Üzem (üzemrész) működésének felfüggesztése:

7. Tevékenység felfüggesztése:

8. Munkaeszköz(ök)/veszélyes anyag(ok)/készítmény(ek) használatának felfüggesztése:

9. Bírságolás:    eset

    összeg (összesen):

10. Munkavállaló munkakörben történő további munkavégzésének megtiltása:

    eset

    fő (összesen):

11. Érdemi intézkedés nélkül lezárult:

12.    A közegészségügyi szakképesítésű szakemberek foglalkoztatásának helyzete.

13.    A közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatai:

a)    ellenőrzések száma;

b)    főbb hiányosságok;

c)    a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések;

d)    eredmények.

A szerv BELSŐ
közegészségügy-járványügyi
szakembere által lefolytatott, illetve részvételével történt ellenőrzések, szemlék száma, megoszlása:

14. száma összesen:

15. ebből

16.    közegészségügyi-
járványügyi szemle:

17.    célellenőrzés:

18.    ismételt (utó-) ellenőrzés:

19.    soron kívüli:

ebből

20. hiányosság nem volt megállapítható:

21. hiányosság volt megállapítható:

22. hiányosság miatt hatósági eljárás
indult:

23.    A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve).

24.    Munkakörnyezeti helyzetértékelés:

a)    a munkahelyek higiénés helyzetének értékelése:

    (takarításra, munkakörnyezeti rendre, tisztasági festésre vonatkozó megállapítások; intézkedések, eredmények);

b)    a közegészségügyi-járványügyi szempontból minősített épületek, objektumok száma és azok állapota.

25.    Járványügyi helyzetértékelés:

a)    a bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedések számának alakulása és a megtett járványügyi intézkedések;

b)    a munkakörhöz kötött kötelező védőoltások számának alakulása;

c)    ételfertőzések-ételmérgezések előfordulása.

26.    Élelmezés-egészségügyi helyzetértékelés:

a)    az élelmezési egységek HACCP minőségbiztosítási rendszerrel való rendelkezése, valamint a szerv területén üzemelő hideg-, melegital-, szendvics automaták száma;

b)    külső cég által történő ételszállítás, az ételszállításra vonatkozó közegészségügyi szabályok teljesülése;

c)    az otthonról hozott ételek hűtésére, melegítésére, mosogatására vonatkozó közegészségügyi feltételek teljesülése;

d)    a tárgyévben végzett rovar-rágcsálóirtások száma;

e)    intézkedések, eredmények.

27.    Kémiai biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés

A veszélyes anyag, készítmény bejelentésére, felhasználására, tárolására, kockázat-elemzésére vonatkozó előírások teljesülése.

28.    A veszélyes hulladék tárolására, kezelésére, szállítására, nyilvántartására vonatkozó előírások teljesülése.

29.    Egészségfejlesztési tevékenység értékelése.

30.    Végrehajtott közegészségügyi tárgyú oktatások száma, tapasztalatai.

31.    Hazai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés során végzett feladatok.

32.    Egyéb.

3. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

A rendvédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások, ahol védőoltás elrendelésének van helye

 

A

B

1.

Rendvédelmi szerv megnevezése

Szolgálati beosztás

2.

Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

lőtérvezető

3.

bűnügyi technikus és szakértő

4.

bűnügyi nyomozó

5.

bűnjel kezelő

6.

járőr (közrendvédelmi)

7.

járőr (vízirendészeti)

8.

járőr (kutyás)

9.

járőr (lovas)

10.

járőr (határrendészeti)

11.

baleseti helyszínelő

12.

fogda, kísérőőr

13.

tűzszerész

14.

búvár

15.

állatgondozó

16.

lövészeti kiképző, lőtérmester

17.

különleges szolgálatok (terrorelhárító, felszámoló, akciós, beavatkozó)

18.

műszaki karbantartók

19.

kertész

20.

bűnügyi orvos

21.

gyógyító orvos

22.

felcser

23.

boncmester

24.

fogorvos

25.

egészségügyi asszisztens

26.

laboráns

27.

mentő gépkocsi vezető

28.

mentőtiszt vagy mentőápoló

29.

munkavédelmi szakemberek

30.

közegészségügyi szakemberek

31.

híradástechnikai szolgálat (felügyeletes külterületi URH objektumok)

32.

műhelyvezető

33.

szakoktató (bű. technikai)

34.

garázsmester

35.

hajóvezető, helikoptervezető

36.

Nemzeti Védelmi Szolgálat és Alkotmányvédelmi Hivatal

gyógyító orvos

37.

egészségügyi asszisztens

38.

munkavédelmi felügyelő

39.

Terrorelhárítási Központ

felderítési szakterületen:

igazgató

főosztályvezető

osztályvezető

irodavezető

kiemelt főreferens

kiemelt főelőadó

főelőadó

előadó

40.

 

műveleti szakterületen:

igazgató

főosztályvezető

főosztályvezető-helyettes

osztályvezető

osztályvezető-helyettes

kiemelt főelőadó

műveleti kiemelt főelőadó

műveleti referens

főelőadó

referens

gépjárművezető

biztonsági gépjárművezető

mentőorvos

mentőtiszt

gondnok

41.

 

személyvédelmi szakterületen:

igazgató

főosztályvezető

osztályvezető

osztályvezető-helyettes

szolgálatparancsnok

kiemelt biztonsági főtiszt

biztonsági főtiszt

lakásbiztosító

gépjárművezető

személybiztosító

kiemelt főreferens

helyszínbiztosító

42.

 

egészségügyi szakterületen:

főosztályvezető

orvos (alapellátó)

asszisztens

43.

 

ügyeleti és objektumvédelmi szakterületen:

igazgató

főosztályvezető

osztályvezető

szolgálatparancsnok

objektumőr

44.

Hivatásos katasztrófavédelmi szervezet

az állomány állandó vagy fokozott kockázatnak kitett tagja

45.

Büntetés-végrehajtási szervezetek

aktuális feladattól függően

46.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

az állomány állandó vagy fokozott kockázatnak kitett tagja

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!