nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet
a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
2014-01-25
2015-12-31
1

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet

a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól1

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet IV. fejezet 1. pontja alapján e rendeletben meghatározottak szerint nem visszatérítendő formában nyújtható támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás kizárólag az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú, a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható.

(3) Az 1–4. alcím, a 6. alcím és a 7. alcím szerinti támogatást havonta egyenlő részletekben, a 11. § szerinti támogatást az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül, a 12. § szerinti támogatást 2014. április 30-áig, a 8. alcím szerinti támogatást 2014. február 1-jéig egy összegben a nettó finanszírozás keretében – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján – a kincstár folyósítja.

2. § A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben meghatározott célra kerüljön felhasználásra, valamint – ha a támogatás végső felhasználója költségvetési szervként működő könyvtár, muzeális vagy közművelődési intézmény – arról, hogy a végső felhasználó a támogatáshoz a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított 8 napon belül hozzáférjen.

3. § (1) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § (3) bekezdése és a 17. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség nem érinti az éves költségvetési beszámoló teljesítésének kötelezettségét.

(2) A támogatás szakmai felhasználását a miniszter ellenőrzi.

4. § (1) A nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény jogutódlással történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásbeli megállapodása alapján történik azzal, hogy a támogatás időarányos része a nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény megszűnéséig a jogelőd, azt követően pedig a jogutód fenntartót illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jogelőd és jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a települési önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez nyújtja be, legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül.

II. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

1. A megyei hatókörű városi múzeum feladatainak támogatása

5. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont a) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 45/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok körében a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

(3) A támogatás legalább 20%-át a megyei hatókörű városi múzeum (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: múzeum) Kultv. 45/A. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában meghatározott feladatainak ellátása körében a következő tevékenységekre kell fordítani:

a) szaktanácsadás

aa) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi,

ab) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási és

ac) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati

tevékenység körében,

b) módszertani műhelygyakorlat megszervezése legalább évente kétszer

ba) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,

bb) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység és

bc) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyeztetett tematika alapján múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében,

c) a múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer, valamint

d) a múzeum legalább két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázása legalább 30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartása az a) pontban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a múzeum fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, amely a múzeum önkormányzati feladatainak ellátását biztosítani tudja.

(5) A támogatás felhasználását folyamatosan dokumentálni kell, így különösen jelenléti ívek, feljegyzések, fényképes dokumentáció keretében.

6. § (1) A támogatás 5. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról a múzeum 2014. február 28-áig előzetes költségkalkulációt készít, és azt a múzeum fenntartója annak elkészültétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. március 31-éig a Kultv. 45. § (5) bekezdés e) pontja szerinti feladatalapú költségvetés részeként megküldi a miniszternek.

(2) A támogatás 5. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról a múzeum az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Kultv. 45. § (5) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

2. A megyei könyvtárak állami feladatainak támogatása

7. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont b) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 66. §-ában foglalt feladatok körében az R. 1. melléklete alapján a

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, valamint

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

(3) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.

(4) A támogatásból biztosítani kell legalább egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros kötelező továbbképzését.

(5) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében.

8. § A támogatás felhasználásáról a megyei könyvtár a Kultv. 68. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

3. A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

9. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont c) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetére kell fordítani.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

10. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont d) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 64. § (1) bekezdésében, 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok körében az R. 1. melléklete alapján

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások,

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység,

e) 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

f) 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

g) 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, valamint

h) 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A 17. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő önkormányzat kivételével a települési önkormányzat a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére köteles felhasználni.

(3) A támogatás felhasználásáról szóló, a 2. melléklet szerinti szakmai beszámoló adatlapot 2015. február 28-áig kell a miniszterhez benyújtani.

5. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

11. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont e) alpontja alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése szerinti muzeális intézmény fenntartásához – a 2012. évi látogatószámhoz és a 2012. évben a muzeális intézmény gondozásában lévő gyűjtemény nagyságához igazodóan – a 3. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

12. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont e) alpontja alapján a 11. § szerinti támogatáson túl további, együttesen összesen 155,3 millió forint működési célú támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, amelyek 2013. január 1-jét megelőzően is múzeumot tartottak fenn vagy támogattak és erre a feladatra 2014. évben legalább 2 millió forint támogatást biztosítanak saját költségvetésükből.

(2) A támogatás csak olyan múzeum fenntartásához igényelhető, amely 2012. évre vonatkozóan teljesítette az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási (a továbbiakban: statisztikai adatszolgáltatás) kötelezettséget.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

13. § (1) A települési önkormányzat a támogatásra vonatkozó kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2014. március 6-áig történő rögzítéssel, valamint papír alapon, az onnan kinyomtatott és cégszerűen aláírt, 4. melléklet szerinti adatlapon, két eredeti példányban, postai úton 2014. március 7-éig nyújthatja be a miniszterhez a kincstár – kérelmező székhelye szerint – illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján.

(2) A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(3) A kérelemhez csatolni kell a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát.

(4) Az Igazgatóság a kérelem hiánypótlására legfeljebb 8 napos határidőt tűzhet ki.

14. § (1) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelmeket egy eredeti példányban legkésőbb 2014. március 21-éig továbbítja a miniszternek.

(2) A támogatásról a miniszter annak figyelembevételével dönt, hogy a támogatásból 62,65 millió forint a 2012. évi statisztikai adatszolgáltatás szerinti látogatószám, 62,65 millió forint a 2012. évi statisztikai adatszolgáltatás szerint leltározott gyűjtemény nagysága alapján, arányosítva kerül szétosztásra. A fennmaradó 30 millió Ft felosztásáról a miniszter a szakmai munka egyéb, nem számszerűsíthető mutatói alapján dönt.

(3) A miniszter a támogatásban részesített települési önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 2014. március 31-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, ezzel egyidejűleg a támogatási döntést az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

6. Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

15. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások, valamint felhalmozási kiadások fedezetére kell fordítani.

(2) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani szakirányításra vonatkozó feladat ellátására kell fordítani.

(3) A támogatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vonatkozásában az R. 1. melléklete alapján a

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, valamint

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

(4) A támogatás a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozásában az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

7. A fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

16. § A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont g) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátására kell fordítani.

8. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

17. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni.

(2) Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről az (1) bekezdés szerinti támogatás keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.

(3) A támogatás az 5. mellékletben foglaltak szerinti tevékenységekre használható fel. A támogatás szakmai beszámoló adatlapját 2015. február 28-áig kell a miniszternek benyújtani.

18. § (1) A támogatás lakosságszám-kategória szerinti fajlagos összegét a Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont h) alpontja állapítja meg.

(2) A támogatásban részesített települési önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a miniszter 2014. február 1-jéig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A megyei hatókörű városi múzeum módszertani feladatellátásának szakmai beszámoló adatlapja

I. Alapadatok:

I/1. A megyei hatókörű városi múzeum neve:

I/2. Székhelye:

I/3. Megye:

I/4. Képviselő neve, elérhetősége:

I/5. Kitöltésért felelős neve, elérhetősége:

II. Az állami támogatás 20%-ának felhasználására vonatkozó információk

II/1. A megyei hatókörű városi múzeum által 2014-ben a feladat megvalósítására fordítandó forrás teljes összege: …………………………… Ft

II/2. Állami feladatellátás

II/2/1. Szaktanácsadás

a)    Szaktanácsadás dátuma

b)    Szaktanácsadást igénybevevő intézmény(ek)

c)    Téma

d)    Szaktanácsadó neve, beosztása

e)    Általános tapasztalatok

II/2/2. Módszertani műhelygyakorlat

a)    Módszertani műhelygyakorlat időpontja

b)    Módszertani műhelygyakorlat helyszíne

c)    Téma

d)    Szervező neve, beosztása

e)    Általános tapasztalatok

II/2/3. Helyszíni bejárás

a)    Időpont

b)    Helyszín, intézmény

c)    Téma

d)    A feladatot elvégző neve, beosztása

II/2/4. Képzés

a)    Képzésen részt vett szakmai munkatárs neve

b)    Képzés címe

c)    Képzés szervezője

d)    Képzés óraszáma

III. A megyei módszertani központi tevékenység helyi megvalósulásának szöveges értékelése

2. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás szakmai beszámoló adatlapja

Települési önkormányzat neve:

 

A

B

C

1

Felhasználási cél

2014. évben lakosságszám arányában kapott központi költségvetési támogatásból felhasznált összeg, E Ft

A települési önkormányzat 2014. évi teljes kiadása
az adott kormányzati funkcióra, E Ft

2

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

A fenti összegből dokumentumvásárlás

4

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044 Könyvtári szolgáltatások

6

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

 

 

7

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

 

 

8

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 

 

9

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

 

 

10

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

 

 

…………………., 201……………………………

………………

cégszerű aláírás

3. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására igénybe vehető támogatás települési önkormányzatonkénti összege

 

 

A

B

C

 

 

Megye

Település

Támogatás
eFt

 

1.

Bács-Kiskun

Baja

22 307

 

2.

Bács-Kiskun

Dunavecse

2 138

 

3.

Bács-Kiskun

Hajós

10 700

 

4.

Bács-Kiskun

Kalocsa

15 951

 

5.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

17 767

 

6.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

14 736

 

7.

Bács-Kiskun

Szalkszentmárton

5 994

 

8.

Baranya

Mohács

11 172

 

9.

Békés

Biharugra

1 231

 

10.

Békés

Gyula

22 066

 

11.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkövesd

17 887

 

12.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pácin

7 139

 

13.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Putnok

9 261

 

14.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Rudabánya

10 171

 

15.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárospatak

6 789

 

16.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

12 125

 

17.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Telkibánya

6 073

 

18.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaj

9 482

 

19.

Csongrád

Csongrád

9 168

 

20.

Csongrád

Makó

14 113

 

21.

Csongrád

Szegvár

3 583

 

22.

Csongrád

Szentes

22 420

 

23.

Fejér

Cece

1 791

 

24.

Fejér

Dunaújváros

33 484

 

25.

Fejér

Füle

1 206

 

26.

Fejér

Kápolnásnyék

1 782

 

27.

Fejér

Sukoró

2 091

 

28.

Győr-Moson-Sopron

Csorna

5 967

 

29.

Győr-Moson-Sopron

Fertőrákos

6 034

 

30.

Győr-Moson-Sopron

Kapuvár

4 180

 

31.

Győr-Moson-Sopron

Sopron

50 662

 

32.

Hajdú-Bihar

Álmosd

4 576

 

33.

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

7 583

 

34.

Hajdú-Bihar

Berettyóújfalu

21 143

 

35.

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

19 867

 

36.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

12 089

 

37.

Hajdú-Bihar

Nagykereki

3 643

 

38.

Hajdú-Bihar

Püspökladány

9 424

 

39.

Hajdú-Bihar

Tiszacsege

3 071

 

40.

Heves

Hatvan

3 708

 

41.

Heves

Heves

3 545

 

42.

Heves

Parád

1 100

 

43.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

17 481

 

44.

Jász-Nagykun-Szolnok

Karcag

14 290

 

45.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmárton

9 969

 

46.

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőtúr

6 640

 

47.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaföldvár

10 057

 

48.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszafüred

7 870

 

49.

Jász-Nagykun-Szolnok

Túrkeve

11 813

 

50.

Komárom-Esztergom

Ászár

1 000

 

51.

Komárom-Esztergom

Komárom

15 895

 

52.

Nógrád

Bánk

1 287

 

53.

Nógrád

Csesztve

6 145

 

54.

Nógrád

Hollókő

6 391

 

55.

Nógrád

Horpács

4 088

 

56.

Nógrád

Pásztó

18 070

 

57.

Nógrád

Szécsény

24 986

 

58.

Pest

Aszód

17 859

 

59.

Pest

Cegléd

30 715

 

60.

Pest

Nagykőrös

15 581

 

61.

Pest

Ráckeve

7 978

 

62.

Pest

Szob

4 727

 

63.

Pest

Vác

27 215

 

64.

Somogy

Balatonszárszó

4 476

 

65.

Somogy

Lakócsa

1 189

 

66.

Somogy

Nikla

3 583

 

67.

Somogy

Somogytúr

2 775

 

68.

Somogy

Újvárfalva

1 166

 

69.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisvárda

10 067

 

70.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalka

15 934

 

71.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs

3 095

 

72.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszabercel

1 224

 

73.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszacsécse

2 258

 

74.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

8 629

 

75.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vásárosnamény

16 031

 

76.

Tolna

Simontornya

7 966

 

77.

Vas

Cák

1 916

 

78.

Vas

Körmend

6 205

 

79.

Vas

Kőszeg

25 612

 

80.

Vas

Sárvár

23 503

 

81.

Vas

Szentgotthárd

4 253

 

82.

Vas

Vasvár

7 647

 

83.

Veszprém

Kővágóörs

1 500

 

84.

Veszprém

Pápa

17 330

 

85.

Zala

Keszthely

33 115

 

86.

Zala

Nagykanizsa

26 950


4. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény fenntartásának támogatása iránt

A kérelmező megnevezése, címe:

A kérelmező pénzforgalmi jelzőszáma:

A kérelmező KSH kódja vagy törzsszáma:

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

A muzeális intézmény megnevezése, címe, működési engedélyének száma:

A [muzeális intézmény megnevezése] fenntartására 2014-ben az Önkormányzat saját forrásból az alábbi összeg ráfordítását tervezi:

Saját forrás mértéke (E Ft-ban):

…………………., 201……………………………

………………

cégszerű aláírás

5. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A megyei könyvtár kistelepülési célú kiegészítő támogatásának szakmai beszámoló adatlapja

Elszámolható tevékenységek

Összesen

1.    Személyi jellegű kiadások összesen

 

2.    Személyi juttatások járulékai

 

3.    Dologi kiadások összesen:

 

a)    Dokumentumszolgáltatás

 

·    Dokumentumbeszerzés összesen

 

§    Könyv

 

§    Folyóirat, napilap

 

§    Nem hagyományos dokumentumok

 

·    Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése

 

b)    Információszolgáltatás

 

·    Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja

 

·    Honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió,

 

·    Oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése

 

·    Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás

 

c)    Könyvtári fejlesztő szolgáltatás, program

 

·    Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás

 

·    Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése

 

d)    Könyvtárosképzés, továbbképzés

 

·    Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés)

 

e)    Szolgáltatások szakmai anyagköltsége

 

·    Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb.

 

·    Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb.

 

·    Szolgáltatások infokommunikációs költsége

 

·    Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

·    Adatátviteli célú távközlési díjak

 

·    Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja

 

f)    Szolgáltatások szállítási költsége

 

·    Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz)

 

·    Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

 

·    Postaköltség

 

g)    Szolgáltatások egyéb kiadásai

 

·    Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége

 

·    Egyéb általános költségek

 

·    Irodaszerek, egyéb nyomtatvány

 

·    Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól

 

h)    Szolgáltatások marketing eszközei

 

·    Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek

 

·    Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei

 

·    Fejlesztő játékok, eszközök

 

·    Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak

 

·    Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök

 

i)    Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

 

·    Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek

 

·    Szállító jármű vásárlása

 

·    Szoftver- és adatbázisfejlesztés

 

j)    Egyéb költségek

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!