nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2014. (I. 31.) BM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
2014-02-02
2018-07-12
2
Jogszabály

5/2014. (I. 31.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajzer Károly r. ezredest, a BM Informatikai Főosztály vezetői munkakörének ellátása mellett miniszteri biztosnak kinevezem.

2. A miniszteri biztos kinevezése az utasítás hatálybalépésétől legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos e megbízatása megszűnik az őt kinevező miniszter megbízatása megszűnésével.

3. A miniszteri biztos feladata az Egységes Segélyhívó Rendszer (a továbbiakban: ESR) tervezésének és megvalósítása előkészítésének az irányítása, az ezzel összefüggő döntések koordinálása, továbbá a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru) fejlesztésével és egyes kormányzati szerveknél, valamint az ügyészségeken és a bíróságokon történő alkalmazása bevezetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos teendők szervezése és végrehajtásuk felügyelete.

4. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerint díjazás és juttatások illetik meg.

5. A miniszteri biztos tevékenységét a Ksztv. 38. § (4) bekezdésére figyelemmel a belügyminiszter irányítja.

6. A miniszteri biztos feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így különösen a titkársági teendőket a Belügyminisztérium Informatikai Főosztálya biztosítja.

7. A miniszteri biztos a feladatát a Belügyminisztérium kabinetfőnökével, valamint az ESR létrehozásával összefüggő feladatai tekintetében az országos rendőrfőkapitánnyal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjével és az Országos Mentőszolgálat vezetőjével, a Robotzsaru fejlesztésével összefüggő feladatai tekintetében a fejlesztésbe bevont kormányzati szerv vezetőjével, továbbá az Országos Bírósági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség illetékes vezetőivel együttműködve látja el.

8. A miniszteri biztos feladatainak ellátásáról havonta jelentést tesz a belügyminiszternek.

9. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10.2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!