nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet
a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
2014-02-05
2015-12-31
2

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet

a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól1

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a muzeális intézmények
szakmai támogatásának közös szabályai

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 12. pontjában meghatározott keretösszegből a települési önkormányzat által

a) fenntartott nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatására (a továbbiakban: könyvtári támogatás) fordítható összeg 240 millió forint,

b) fenntartott közművelődési intézmények és közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatására (a továbbiakban: közművelődési támogatás) fordítható összeg 240 millió forint, valamint

c) fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására (a továbbiakban: szakmai támogatás) fordítható összeg 340 millió forint.

(2) A könyvtári támogatás, a közművelődési támogatás, valamint a szakmai támogatás (a továbbiakban együtt: támogatás) kötött felhasználású, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatás.

(3) E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.

2. § (1) A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra, valamint arról, hogy a támogatáshoz az a nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény vagy közösségi színtér, valamint muzeális intézmény, amelyre tekintettel a települési önkormányzat a támogatást kapja, a támogatásnak a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított nyolc napon belül hozzáférjen.

(2) A települési önkormányzat biztosítja a támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy azok felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

3. § A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, és vizsgálhatja a támogatás e rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott célra történő felhasználását.

2. A könyvtári támogatás különös szabályai

4. § (1) A könyvtári támogatás a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására használható fel. A könyvtári támogatás legfeljebb 30%-a a nyilvános könyvtár technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítható.

(2) A könyvtári támogatást a nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzat által 2013. évben biztosított saját költségvetési támogatásból a nyilvános könyvtár állománygyarapítására fordított összeg arányában kell megállapítani.

(3) A megyei könyvtár a fenntartó önkormányzat által 2013. évben biztosított saját költségvetési támogatásból állománygyarapításra fordított összeg arányában részesülhet könyvtári támogatásban.

(4) A saját költségvetési támogatás összegének megállapításakor nem vehető figyelembe a pályázati forrásból, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. 1. pontjának b) és h) alpontjaiban meghatározott támogatásból származó összeg.

(5) Nem részesülhet könyvtári támogatásban az a nyilvános könyvtár, amelyik esetében a könyvtári támogatás összege nem éri el a tízezer forintot. Az így képződő maradvány összege a települési önkormányzatok között szétosztható könyvtári támogatás összegét gyarapítja.

5. § (1) A fővárosi önkormányzat és a megyei könyvtárat fenntartó települési önkormányzat 2014. február 20-áig tájékoztatja a Könyvtári Intézetet (a továbbiakban: Intézet) a fővárosi és a megyei könyvtár által a 2013. évben állománygyarapításra fordított összegről, valamint a KSH azonosítójáról.

(2) A nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzat 2014. február 20-áig értesíti a nyilvános könyvtára által 2013. évben állománygyarapításra fordított összegről, valamint a KSH azonosítójáról a területileg illetékes megyei és a fővárosi könyvtárat.

(3) A megyei és a fővárosi könyvtár a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás útján rendelkezésére álló adatokat, azok ellenőrzését, számítógépes feldolgozását és összesítését követően, 2014. március 21-éig megküldi az Intézetnek.

(4) A könyvtári támogatást az Intézet az állománygyarapításra fordított összeg arányában osztja fel a települési önkormányzatok között, és a javasolt támogatási jegyzéket 2014. április 14-éig megküldi a miniszter részére.

(5) A jóváhagyott támogatási jegyzéket a miniszter 2014. május 12-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.

(6) A miniszter a kedvezményezett települési önkormányzat nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesített jegyzéket 2014. május 30-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(7) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2014. május 6-áig rendelkezik a kincstár felé a könyvtári támogatás települési önkormányzatok részére történő folyósításról.

(8) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

3. A közművelődési támogatás különös szabályai

6. § (1) A közművelődési támogatást a települési önkormányzat az általa fenntartott, vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja.

(2) A közművelődési támogatást a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján a

a) 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

b) 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

c) 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek vagy

d) 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

kormányzati funkcióban kell elszámolni.

7. § (1) A közművelődési támogatás mértékét a települési önkormányzatnak a 6. § (1) bekezdésben meghatározott célra rendelkezésére álló saját forrása arányában kell megállapítani.

(2) Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatáshoz rendelt önrészt csökkenti, az önrész csökkentett mértékének tényleges pénzügyi teljesítése után számított érdekeltségnövelő támogatásra jogosult, a különbözetet köteles a központi költségvetés részére visszafizetni.

(3) A közművelődési támogatás keretösszegének

a) 90%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) pont hatálya alá nem tartozó,

b) 10%-át a települési önkormányzat által 2013. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után a települési önkormányzat által felajánlott önrész arányában kell felosztani. Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

(4) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében

a) az arányossági számítás alapját a települési önkormányzat által vállalt önrész háromszorosa képezi és

b) az arányossági számításnál nem vehető figyelembe a 2014-ben a települési önkormányzatok által vállalt önrész összegének 1,5%-át meghaladó saját forrás.

(5) Nem részesülhet közművelődési támogatásban az a települési önkormányzat, amelynek az általa felajánlott önrésze arányában megállapítható közművelődési támogatás összege nem éri el az ötvenezer forintot. Az így képződő maradvány összege a települési önkormányzatok között szétosztható közművelődési támogatás összegét gyarapítja.

(6) Nem nyújtható be támogatási igény olyan integrált közösségi és szolgáltató tér, Agóra Pólus, Agóra – multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, amely infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, kialakítására 5 éven belül támogatásban részesült.

8. § (1) A közművelődési támogatás iránti kérelmet a települési önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben az 1. melléklet szerinti adatlap 2014. március 25-éig történő rögzítésével és onnan kinyomtatva, papír alapon, postai úton 2014. március 26-áig a (2) bekezdés szerinti mellékletekkel együttesen egy eredeti és egy hiteles másolati példányban nyújtja be a miniszterhez a kincstár – települési önkormányzat székhelye szerint – illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a közművelődési támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló költségvetési rendelet érintett fejezetének hiteles másolatát,

b) a települési önkormányzatnak a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti rendeletét,

c) a közművelődési intézmény, közösségi színtér fenntartását, működtetését igazoló dokumentum – ideértve az alapító okiratot, a közművelődési megállapodást, a közösségi színtért kijelölő önkormányzati határozatot, a közművelődési intézmény, közösségi színtér működésének támogatásáról szóló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetét – hitelesített másolatát, valamint

d) – a 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a közművelődési intézmény alapítása vagy a közösségi színtér kijelölése idejének hiteles, igazoló dokumentumát.

(3) Az Igazgatóság a hiányos kérelem hiánypótlására 8 napos határidőt tűz ki. Az Igazgatóság a formailag megfelelő támogatási kérelmet egy eredeti példányban legkésőbb 2014. április 20-áig megküldi a Nemzeti Művelődési Intézet (a továbbiakban: NMI) részére.

(4) A 7. §-ban meghatározott arányosítási számításokat tartalmazó közművelődési támogatások jegyzékét az NMI 2014. május 10-éig küldi meg a miniszternek.

(5) A támogatási jegyzéket a miniszter legkésőbb 2014. május 30-áig a minisztérium honlapján közzéteszi.

(6) A miniszter a kedvezményezett települési önkormányzat nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesített jegyzéket 2014. május 20-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(7) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2014. május 23-áig rendelkezik a kincstár felé a közművelődési támogatás települési önkormányzatok részére történő folyósításról.

(8) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

4. A szakmai támogatás különös szabályai

9. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összegből

a) 275 millió forint múzeum,

b) 65 millió forint közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely

támogatására fordítható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény, valamint a megítélt támogatás muzeális intézményenként nem haladhatja meg a 3 millió forintot.

10. § (1) Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy

b) a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 2 millió forinttal támogatja.

(2) A szakmai támogatás feltétele, hogy a muzeális intézmény fenntartója

a) a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő legalább 5 évig fenntartsa, és

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat a muzeális intézmény fenntartását – együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint – további 5 éven keresztül évente legalább 1 millió forinttal támogassa.

(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzat saját forrásként biztosítja.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl nem nyújtható támogatás olyan települési önkormányzat részére,

a) amely adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások kivételével; vagy

c) amely a 11. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra költségvetési támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.

11. § (1) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására vagy korszerűsítésére – különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására – használható fel.

(2) A 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás

a) a muzeális intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatására, így különösen állandó kiállítások megvalósítására és felújítására,

b) a muzeális intézmény helyi identitást, közösséget erősítő szerepének növelésére, nemzetiségi feladatok ellátása esetén ideértve a nemzetiségi identitást és nemzetiségi közösséget is, vagy

c) infrastrukturális fejlesztésekre

használható fel.

12. § (1) A szakmai támogatás iránti igényt a települési önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben a 2. melléklet szerinti adatlap 2014. február 6-áig történő rögzítésével, valamint onnan kinyomtatva, papír alapon, postai úton 2014. február 7-éig a (3)–(5) bekezdésekben előírt mellékletekkel együttesen egy eredeti és egy hiteles másolati példányban nyújtja be a miniszterhez az Igazgatóság útján. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A papír alapon küldött igényléshez – az adatlap, valamint az (5) és (6) bekezdésben előírt nyilatkozatok mellett – csatolni kell a (3) és (4) bekezdés szerinti mellékleteket két példányban CD vagy DVD lemezen.

(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést;

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét;

d) a kiállítás látványtervét;

e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kéziratát; valamint

f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább három oldal terjedelemben.

(4) A 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell

a) a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a közösségi, közművelődési céljait bemutató tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervét, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést;

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;

d) a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;

e) a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a tervezett fejlesztésre vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének; valamint

f) nemzetiségi feladatok ellátása esetén az érintett települési, ennek hiányában területi, ennek hiányában országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.

(5) A támogatási igényhez az Ávr. 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell továbbá a települési önkormányzat írásbeli nyilatkozatát arról, hogy

a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással és

b) a 11. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem részesült költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.

(6) A 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolására csatolni kell az együttműködési megállapodást és az azt jóváhagyó képviselő-testületi határozatot.

(7) A (4) bekezdésben szereplő nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a támogatási igényhez csatolni.

(8) Az Igazgatóság a hiányos kérelem hiánypótlására 8 napos határidőt tűz ki.

(9) Az Igazgatóság a formailag megfelelő támogatási kérelmet a mellékletekkel együtt legkésőbb 2014. február 25-éig megküldi a miniszternek.

13. § (1) A támogatási igény értékelését a miniszter által felkért bizottság végzi el.

(2) A bizottság az értékelés kialakítása során a 12. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakmai mellékleteket, így különösen a forgatókönyvet, a látványtervet és a költségvetést mérlegeli, és észrevételeiről a 3. mellékletben meghatározott tartalommal értékelőlapot készít.

(3) Az értékelés kialakítása során elsőbbséget élvez a 2013. évben előkészítésre vagy kiállítás megvalósításának első vagy második ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat kérelme, valamint a Magyarországi Tájházak Szövetsége, továbbá nemzetiségi feladat ellátása esetén a bizottság országos nemzetiségi önkormányzatot képviselő tagjának ajánlásával rendelkező muzeális intézmény támogatása.

(4) A szakmai támogatásról a miniszter az értékelőlap alapján 2014. március 23-áig dönt, és döntését öt napon belül a minisztérium honlapján közzéteszi.

14. § (1) A miniszter a támogatási szerződést a kedvezményezettel legkésőbb 2014. április 30-áig köti meg.

(2) A miniszter a támogatási szerződés egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezett nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesítő jegyzéket legkésőbb 2014. május 15-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(3) A kincstár a szakmai támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján legkésőbb 2014. május 31-éig folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.

(4) A szakmai támogatás felhasználásának végső határideje 2015. június 30. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

15. § A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül benyújtja a miniszterhez

a) a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét;

b) a muzeális intézmény biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan;

c) építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén a jogerős építési engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt; valamint

d) műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélyét, ha a munkálatok jellege alapján jogszabály ezt előírja, és ahhoz nem kell az építésügyi hatóság vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott – engedélye.

16. § (1) A települési önkormányzat, ha a támogatási szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására okot adó bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a muzeális intézmény adólevonási jogosultságában, a saját vagy a muzeális intézmény adataiban, vagy a szakmai támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározott – feltételeinek teljesítésére vonatkozó változás következik be, a tudomására jutástól számított 8 napon belül azt írásban a miniszternek bejelenti.

(2) A szerződéstől való elállás esetén a miniszter 20 napon belül a támogatási igényt benyújtott önkormányzatok között dönt a támogatás összegének felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

18. §2

1. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez

Kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására

...............................................................

a települési önkormányzat neve

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

1. A közművelődési feladatellátásomban közreműködő alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek) technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására idén, az Önkormányzat saját forrásból az alábbi összegek ráfordítását tervezi:

Az intézmény, színtér megnevezése

 

Saját forrás mértéke

 

 

(ezer forintban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A 10%-os keretből igénylem a támogatást az alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek) tekintetében:

Az intézmény, színtér megnevezése

 

Alapítás, kijelölés éve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .....................................................................

P. H.

    ...........................................    ...........................................
    jegyző    polgármester

2. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt

A települési önkormányzat megnevezése, címe:

    

A települési önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:

    

A települési önkormányzat fizetési számlaszáma:

    

A települési önkormányzat KSH kódja vagy törzsszáma:

    

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

    

A támogatás jogcíme (kiválasztandó):

     12. § (1) bekezdés a) pontja             12. § (1) bekezdés b) pontja

A muzeális intézmény megnevezése            A fejlesztés teljes költsége (ezer forintban)

…………………………………………………….        …………………………………………………….

A muzeális intézmény székhelye                A fejlesztési költség 10%-át kitevő saját forrás

                            mértéke (ezer forintban) [csak a 12. § (1) bekezdés

                        a) pontja szerinti támogatási igény esetén]

…………………………………………………….        …………………………………………………….

A fejlesztés helyszíne                    Egyéb külső forrás (ezer forintban)

…………………………………………………….        …………………………………………………….

A célfeladat megnevezése                    Kérelmezett támogatás (ezer forintban)

…………………………………………………….        …………………………………………………….

2016. december 31-éig elérni kívánt látogatószám        A honlap tervezett látogatottsága 2016. december

                            31-éig [csak a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti

                            támogatási igény esetén]

…………………………………………………….        …………………………………………………….

Dátum: .....................................................................

P. H.

    ...........................................    ...........................................
    jegyző    polgármester

3. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez

Az értékelőlap tartalmi elemei

A) A 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igény esetén

1. A támogatási kérelem alapadatai:

1.1. Települési önkormányzat megnevezése

1.2. A fejlesztés megvalósításának helye

1.3. A fejlesztés célja

1.4. Teljes költség

1.5. Saját forrás

1.6. Igényelt támogatás

1.7. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja

2. A támogatási kérelem értékelése:

2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)

2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenntarthatóságára)

2.3. A költségvetés megalapozottsága

2.4. A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése

2.5. A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése

2.6. A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése

2.7. A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése (különös tekintettel a látogatottsági mutatók emelésére)

2.8. A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése

2.9. A kiállításvezető és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

B) A 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény esetén

1. A támogatási kérelem alapadatai:

1.1. Települési önkormányzat megnevezése

1.2. A fejlesztés megvalósításának helye

1.3. A fejlesztés célja

1.4. Igényelt támogatás

1.5. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja

2. A támogatási kérelem értékelése:

2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)

2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenntarthatóságára)

2.3. A költségvetés megalapozottsága

2.4. A szakmai mellékletek értékelése

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!