nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat
a Piacfelügyeleti Munkacsoportról
2017-01-01
infinity
3

1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat

a Piacfelügyeleti Munkacsoportról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként Piacfelügyeleti Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre és működtet.

2. A Munkacsoport a Kormány piacfelügyelettel kapcsolatos döntéseit előkészítő, konzultatív, érdekegyeztető, a piacfelügyeleti hatóságok koordinatív fóruma.

3. A Munkacsoport feladatkörében:

a) javaslatot tesz a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának piacfelügyeletet érintő tartalmára,

b) közreműködik az országos ellenőrzési és vizsgálati programok összehangolásában,

c) véleményt nyilvánít a Kormány fogyasztóvédelmi politikája tervezetének piacfelügyeletet érintő részeiről,

d) évente megvitatja, véleményezi a piacfelügyeleti hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzési és egyéb piacfelügyeleti tevékenységét,

e) jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat kezdeményez a Kormány feladat- és hatáskörrel rendelkező tagjánál a piacfelügyeleti feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében,

f) figyelemmel kíséri, véleményezi a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának piacfelügyeletet érintő részeinek végrehajtását,

g) javaslatot tesz a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti piacfelügyeleti hatóságok, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve között a jobb együttműködésre,

h) javaslataival elősegíti a Központi Piacfelügyeleti és Információs Rendszer és az Európai Bizottság általános elektronikus archiválási és információcsere-rendszerének (ICSMS) kölcsönös és informatív alapon történő működtetését, a piacfelügyeleti hatóságok rendszerhez történő kapcsolódásának biztosítását, illetve a kölcsönös tájékoztatás alapelveinek megvalósítását,

i) figyelemmel kíséri a harmadik országból származó importált termékek első piacfelügyeleti szűrésével kapcsolatos információ-cserét,

j) javaslataival segíti az általa szakmailag támogatott programok szabályszerű, célszerű és hatékony teljesítését, valamint figyelemmel kíséri az elvégzett tevékenység értékelését, elemzését.

4. A Munkacsoport elnöke a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a fogyasztóvédelemi és piacfelügyeleti feladatokat ellátó helyettes államtitkára. A Munkacsoport titkára az elnök által kijelölt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő.

5. A Munkacsoport tagjai:

a) a Kormány

aa) fogyasztóvédelemért,

ab)1 európai uniós ügyek koordinációjáért,

ac) egészségügyért,

ad) elektronikus hírközlésért,

ae) építésgazdaságért,

af) közlekedésért,

ag) bányászati ügyekért,

ah) foglalkoztatáspolitikáért,

ai) katasztrófák elleni védekezésért, valamint

aj) rendészetért

felelős tagja által az adott feladatkörért való felelősségére tekintettel kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő, továbbá

b)2 a piacfelügyeleti hatóságok közül

ba) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bb) a Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet,

bc) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

bd) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

be) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

bf) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

bg) a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,

bh) a közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

bi) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

bj) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

bk) az Országos Rendőr-főkapitányság és

bl) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

vezetője.

6. A Munkacsoport 5. pont b) alpont szerinti tagjait az általuk kijelölt, az irányításuk alá tartozó vezetői munkakört betöltő személy helyettesítheti.

7. A Munkacsoport ülésére – eseti jelleggel – tanácskozási joggal az elnök meghívja azon államigazgatási szerv, civil, szakmai szervezet képviselőjét, amelynek feladat- és hatáskörét vagy tevékenységét a Munkacsoport által tárgyalt kérdés érinti.

8. A Munkacsoport üléseit az elnök vezeti, ezt a jogkörét átruházhatja a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti terület szakmai munkáját irányító vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőre.

9. A tag tagsága megszűnik

a) az 5. pont a) alpontja esetében a kijelölés visszavonásával,

b) közszolgálati jogviszonyának vagy vezetői kinevezésének megszűnésével,

c) lemondással.

10. A Munkacsoport tagjait és az ülésen részt vevőket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.

11.3 A Munkacsoport szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

12. A Munkacsoport működésének részletes szabályait a Munkacsoport ügyrendje állapítja meg.

13. A Munkacsoport ügyrendjét, a tagok névsorát, a delegáló szervezeteket, valamint az ülésekről készült emlékeztetőt a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

14. A Munkacsoport működtetési feltételeinek biztosításáról a fogyasztóvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

15. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

16. A Munkacsoport tagjainak felkéréséről az elnök a határozat hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!