nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás
az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2014. évi felkészítésének rendjéről
2014-02-28
2014-12-31
1

4/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás

az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek
2014. évi felkészítésének rendjéről1

Az emberi életet, a testi épséget és egészséget, az anyagi javakat veszélyeztető hatások, különös tekintettel a rendkívüli időjárás hatása elleni, valamint a vizek kártétele elleni védekezés magas szintű végrehajtása, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 23. § (4) bekezdés g) pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 76–77. §-ában, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 46–55. §-ában foglaltak egységes végrehajtása érdekében az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2014. évi felkészítési rendjéről és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva kiadom az alábbi utasítást.

1. Az utasítás hatálya kiterjed a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), annak területi és helyi szerveire, az önkéntes mentőszervezetekre, a köteles polgári védelmi szervezetekre, valamint a szakirányítás tekintetében kijelölt közbiztonsági referensekre.

Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési rendje

2. Az önkéntes mentőszervezetek tagjait elméleti és gyakorlati felkészítésben kell részesíteni.

3. Az újonnan alakult önkéntes mentőszervezetek részére rendszerbeállító gyakorlatot kell tartani.

4. A rendszerbeállító gyakorlatot követően a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről szóló 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás alapján minősítő gyakorlatot kell tartani.

5. A minősítő gyakorlatot követően évente az önkéntes mentőszervezet részére gyakorlatot kell tartani, és gondoskodni kell az állomány elméleti felkészültségének szinten tartásáról, továbbképzéséről.

6. A köteles munkahelyi, települési, területi és központi polgári védelmi szervezetek alapképzéssel nem rendelkező állományát alapképzésben kell részesíteni.

7. A köteles települési, területi és központi polgári védelmi szervezetek egészségügyi, lakosságvédelmi, logisztikai, műszaki és infokommunikációs egységeinek alapképzéssel rendelkező állományát szakkiképzésben kell részesíteni.

8. Az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében a 2011-ben szakkiképzésben részesült polgári védelmi szervezetek állományát, valamint a III. osztályba sorolt települések esetében a 2009-ben szakkiképzésben részesült polgári védelmi szervezetek állományát továbbképzésben kell részesíteni.

9. Vezetői képzésben kell részesíteni azon köteles területi és települési polgári védelmi szervezetek vezető beosztású tagjait, akik korábban abban nem részesültek.

10. Az elméleti és gyakorlati felkészítéseket az utasítás hatálybalépésétől 2014. december 15-ig kell megszervezni és végrehajtani.

11. A felkészítések során oktatni kell az azonnali beavatkozást igénylő mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtását, és biztosítani kell a gyakorlati megvalósítás készségszintű elsajátítását.

12. Az állományt fel kell készíteni a normaidőn belüli megalakítási helyen történő megjelenésre, a feladat megkezdésére, és a beosztásnak megfelelő szakszerű végrehajtásra, amely tartalmazza az egészségügyi, logisztikai, lakosságvédelmi, műszaki és infokommunikációs, kiemelten a veszélyhelyzeti kommunikációs szakfeladatok végrehajtását.

13. Valamennyi elméleti és gyakorlati felkészítést úgy kell megszervezni, hogy a tagok és a beosztott személyek alkalmazhatók legyenek a rendkívüli időjárás hatása, valamint a vizek kártétele elleni lakosságvédelmi feladatokra.

14. A területi és helyi önkéntes, illetve köteles szervezetek felkészítéseit – a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével – a katasztrófavédelmi igazgatóságok a katasztrófavédelmi kirendeltségek bevonásával szervezik és hajtják végre az elrendelővel közösen.

15. A központi polgári védelmi szervezet egységeinek felkészítését a BM OKF végzi.

16. A katasztrófavédelmi igazgatóságok a polgári védelmi szervezetek felkészítését a Kat. tv. 59. § (2)–(4) bekezdése szerint tervezik, melynek során igénybe veszik a rendelkezésre álló pályázati forrásokat, a területi szinten biztosított költségvetési forrásokat, továbbá – annak rendelkezésre állása esetén – a BM OKF által biztosított célzott forrásokat.

17. A polgári védelmi szervezetek felkészítéséről a BM OKF Kommunikációs Szolgálata, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok és kirendeltségek útján a közvélemény rendszeres tájékoztatást kap.

A katasztrófavédelmi igazgatóságok feladatai az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek vonatkozásában

18. A polgári védelmi szervezetek felkészítésére a katasztrófavédelmi igazgatóságok – a katasztrófavédelmi kirendeltségek bevonásával – az érintett település polgármesterével a 25. pontban felsorolt szervezetekkel egyeztetett ütemtervet készít és terjeszt fel a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő útján a BM OKF főigazgatója részére 2014. február 28-ig.

19. A 18. pontban előírt ütemterv részét képezi a logisztikai támogatási terv, amelyet a katasztrófavédelmi igazgatóságok műszaki osztálya tervez, és a katasztrófavédelmi igazgatóságok gazdasági igazgatóhelyettese hagy jóvá. A terv tartalmazza a felkészítés anyag- és eszközigényét, valamint a szükséges szállítási és anyagmozgatási igények biztosítását, forrás megjelölésével.

20. A 18. pontban előírt ütemtervet a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő a BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettes hozzájárulását követően terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatójának.

21. A felkészítések során a katasztrófavédelmi igazgatóságok együttműködnek a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és a Magyar Tűzoltó Szövetséggel.

22. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek a gyakorlatokat regionális, összevont gyakorlatok formájában is végrehajthatják.

23. Az elméleti felkészítés a rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlatok részét képezi.

24. A polgári védelmi szervezetek felkészítésében a katasztrófavédelem szerveinél közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vehetnek.

25. A felkészítésekbe a katasztrófavédelmi igazgatóságok bevonják a katasztrófák elhárításában közreműködő szerveket és civil szervezeteket, különösen:

a) önkéntes mentőszervezetek,

b) karitatív szervezetek,

c) vízügyi igazgatóságok,

d) polgárőr szövetség,

e) polgári védelmi szövetség,

f) tűzoltó szövetség.

26. A végrehajtott felkészítések adatainak a Kap Online rendszerbe történő 3 munkanapon belüli feltöltésére, majd ezt követően az ellenőrzésére a katasztrófavédelmi igazgató intézkedik.

A közbiztonsági referensek felkészítési rendje

27. A közbiztonsági referenseket a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról szóló 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításnak megfelelően alapképzésben, továbbá évente legalább egy alkalommal továbbképzésben kell részesíteni.

28. A továbbképzés során ki kell térni különösen:

a) a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változások ismertetésére,

b) a rendkívüli időjárás hatása elleni védekezési feladatokra,

c) a rendkívüli időjárás következtében benyújtható vis maior pályázatokra, a támogatás benyújtásának menetére,

d) a vizek kártétele elleni védekezési feladatokra,

e) a fővárosban és az érintett megyékben a 2013. évi rendkívüli dunai árvíz helyi szintű tapasztalatainak feldolgozására,

f) az illetékességi területen a közelmúltban bekövetkezett káresemény típusok kezelésére, önkormányzati feladataira.

29. A közbiztonsági referensek továbbképzését – a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével – a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik és hajtják végre.

30. A továbbképzéseket az utasítás hatálybalépésétől 2014. december 15-ig kell megszervezni és végrehajtani.

A katasztrófavédelmi igazgatóság feladatai a közbiztonsági referensek vonatkozásában

31. Kidolgozza a továbbképzés tematikáját, gondoskodik a továbbképzést követő 10 napon belüli számonkérés megszervezéséről, valamint a logisztikai feladatok ellátásáról.

32. A polgármester útján értesíti a közbiztonsági referenseket a továbbképzés időpontjáról, helyszínéről és programjáról.

33. A továbbképzést követő 15 napon belül értékelést készít, amelyet jelentés formájában megküld a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő részére. A jelentés mellékleteként csatolni kell a továbbképzés jelenléti ívének másolatát.

Záró rendelkezések

34. Jelen utasítás rendelkezéseit az érintett állománnyal ismertetni kell.

35. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!