nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
2014-12-07
2015-09-06
2
Jogszabály

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felügyeleti díj

1. § (1) A

a) földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 129. § (1a) bekezdésében,

b) távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (2) bekezdésében,

c) villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 161. § (3) bekezdésében,

d) víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5. § (1) bekezdésében, továbbá

e)1 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában

[az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény] meghatározott felügyeleti díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) – a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében – az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.

(2) Ha a kötelezett több, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor minden engedélyesi tevékenysége után külön-külön bevallást készít és a felügyeleti díjat minden engedélyesi tevékenysége után megfizeti.

2. § (1) A felügyeleti díj bevallását a kötelezett – a (2) bekezdésben és a Vksztv.-ben meghatározott kivételekkel – a 4. §-ban előírt teljesítési határidőt megelőző 30. napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.

(2) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett minden év március 31-ig a tárgyév január 1-jére vonatkozóan küldi meg a Hivatalnak a felügyeleti díj kiszámításához szükséges adatokat.

(3) Az a kötelezett, aki a tevékenységét év közben kezdi meg, az engedély jogerőre emelkedését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében a tevékenység megkezdését követő 8 napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.

(4) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett akkor is köteles bevallást benyújtani, ha a bevallással érintett időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(5) A bevallási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti kötelezett esetében a Hivatal által kiadott engedély jogerőre emelkedésétől az engedély időbeli hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan, vagy az engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, ennek hiányában a visszavonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesíteni.

(6) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettnek a bevallási kötelezettséget a tevékenysége megkezdésétől a tevékenysége befejezéséig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesítenie.

(7) A kötelezett átalakulása esetén a kötelezett az átalakulás időpontjáig terjedő időtartamra vonatkozóan teljesíti a bevallási kötelezettséget. Az átalakulást követően az engedélyesi tevékenységet végző köteles az e rendelet szerinti bevallást teljesíteni.

3. § (1)2 A bevallás alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.

(2) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a számla sorszámát, valamint annak utolsó négy mezőjében a számlán megadott Egységes Rovat Azonosító kódot fel kell tüntetni.

4. § (1) A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:

a)3 az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév március 1. napjáig és június 30. napjáig,

b) ha az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj előleget egy összegben az engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig.

(2)4 Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az engedélyesi tevékenységre vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és a felügyeleti díj első részletének különbözete.

(3) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat két részletben, a tárgyév május 31. napjáig és november 30. napjáig fizeti meg. Ha az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj időarányos részét egy összegben az engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig fizeti meg.

(4) Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a tevékenységét az adott település vonatkozásában év közben kezdte meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdését követő harmincadik munkanapig köteles az (5) bekezdés szerint számított felügyeleti díj megfizetésére.

(5) Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az adott településen nem egész évben végzi, díjfizetési kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének napján kezdődik, aminek mértéke a tárgyévi felügyeleti díj időarányos része.

(6) Engedély visszavonása, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében a tevékenység befejezése esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét a visszavonó határozat jogerőre emelkedését, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység befejezését követő harmincadik munkanapig köteles megfizetni.

(7) A kötelezett a díjfizetés esedékességétől számított 60 napon belül kérheti a tárgyévben irányadó felügyeleti díj vonatkozásában a díjtúlfizetés visszatérítését. Amennyiben túlfizetés történt, a Hivatal a kérelem beérkezését követő 60 napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti a kötelezettnek.

5. § (1) A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a)5 a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), címét (székhelyét),

b) az esedékesség időpontját és a bevalláson alapuló felügyeleti díj összegét,

c) a Hivatal által kibocsátott számla számát és keltét,

d) a követelés és a teljesítés egyenlegét, valamint

e) a díjfizetés jogcímét.

(2) A felügyeleti díj nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak

6. § (1) A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

(2)6 Az igazgatási szolgáltatási díjakat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az átutalási megbízás megjegyzés rovatában – azonosítás céljából – fel kell tüntetni az utalásra kerülő összeg 1. melléklet szerinti jogcímét a díjtételnek megfelelő táblázat betűjele és sorszáma megjelölésével.

(4)7 A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási díjak esetében a díjfizetési kötelezettség teljesíthető az eljárás során a Hivatal pénztárában való személyes befizetéssel, vagy a kérelem benyújtását követő ötödik napig – a (2) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással is.

7. § (1) A 6. § szerinti eljárásokban

a) a díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint

c) a megfizetett díj visszatérítése tekintetében az Itv. 80. § (1) bekezdés f) pontjában

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

(2) Ha a kérelem az 1. mellékletben megjelölt díjtételek közül többet is érint, akkor valamennyi díjtételt meg kell fizetni. Több díjtétel esetében a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat – azonosítás céljából – egyenként kell megfizetni.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. § (1) E rendeletnek a felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését8 követően esedékes felügyeleti díjra, az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a kötelezett első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 15. napig teljesíti.

10. §9 (1) E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (1) bekezdésével módosított 6. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésével módosított 6. § (4) bekezdésében és a 6. §-ával, valamint 1. mellékletével módosított 1. melléklet A) pont 66. sorában, A) pont 86–89. sorában, B) pont 58. sorában, B) pont 58/A. sorában, B) pont 142. sorában, E) pontjában, valamint F) pont 2. sorában foglaltakat a Mód. rendelet hatálybalépését10 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 2. §-ával módosított 3. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésével módosított 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésével módosított 4. § (2) bekezdésében, valamint 4. §-ával módosított 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2015. évben és azt követően esedékes felügyeleti díjakra kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelethez11

Igazgatási szolgáltatási díjak

A)    Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

 

3

a)    szállítási rendszerüzemeltetésre

6 000

4

b)    földgázelosztásra

 

5

ba)    100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

6

bb)    100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

7

c)    földgáztárolásra

6 000

8

d)    földgáz-kereskedelemre

4 000

9

e)    korlátozott földgáz-kereskedelemre

2 000

10

f)    egyetemes szolgáltatásra

 

11

fa)    100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

12

fb)    100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

13

g)    szervezett földgázpiac működtetésére

15 000

14

h)    vezetékes PB-gáz szolgáltatásra

1 000

15

i)    egyablakos kapacitásértékesítésre

6 000

16

j)    telephelyi szolgáltatásra

1 000

17

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

 

18

a)    ha a módosítás tárgya település kijelölése

100

19

b)    ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése

10

20

c)    ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy bekapcsolási időpontjának módosítása

10

21

d)    ha módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve ezekből következő adatváltozás

10

22

e)    egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 10%-a

23

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

 

24

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

25

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

5 000

26

Üzletszabályzat

 

27

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

28

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

300

29

Egyensúlyozó Platform Szabályzat

30

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

31

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

32

Szervezett földgázpiaci szabályzat

 

33

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

34

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

500

35

Belső kiválasztási szabályzat

 

36

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

37

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

200

38

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

39

a)    földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében

5 000

40

b)    földgáztároló esetében

5 000

41

c)    földgázelosztó esetében

 

42

ca)    100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

43

cb)    100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

44

d)    földgázkereskedő esetében

1 000

45

e)    egyetemes szolgáltató esetében

 

46

ea)    100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

47

eb)    100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

48

f)    szervezett földgázpiaci engedélyes esetében

1 000

49

g)    vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében

100

50

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

51

Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

52

Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

53

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

 

54

a)    földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében

5 000

55

b)    egyéb engedélyes esetében

1 000

56

Fogyasztói korlátozási sorrend

 

57

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

58

b)    besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása

100

59

A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat (10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

60

Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

61

Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

62

Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan

a) az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok,

b) a hozzáférési kötelezettségek vagy

c) a szétválasztási követelmények

 

63

a)    teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása

5 000

64

b)    teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása

2 000

65

Pénzügyi biztosíték módosítása iránti kérelem elbírálása

 

66

a)    a pénzügyi biztosíték időbeli hatálya vagy összege esetében

100

67

b)    egyéb esetben

500

68

Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása

6 000

69

A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

200

70

A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

 

71

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

200

72

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

100

73

ha a 71. és 72. sor szerinti kérelem nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

 

74

A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

200

75

Megfelelési program

 

76

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

77

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

78

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

79

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja alapján

50

80

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

100

81

Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok

 

82

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

83

b)    módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

84

Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása

100

85

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

86

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

 

87

a)    földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

88

b)    korlátozott földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

89

Elvi engedély kiadása iránti kérelem korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyezési eljárásban

2000

B)    Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

 

3

a)    kiserőművi összevont engedély

 

4

aa)    0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

5

ab)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

6

ac)    20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 500

7

b)    kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése

 

8

ba)    0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

9

bb)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

10

bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

11

c)    erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére

 

12

ca)    50-200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

13

cb)    200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

14

d)    erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke

 

15

da)    50 MW-ot nem éri el

1 000

16

db)    50-200 MW

2 000

17

dc)    200 MW-nál nagyobb

5 000

18

e)    termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására

 

19

ea)    50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

20

eb)    200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

21

f)    átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre

12 000

22

g)    villamosenergia-elosztásra

6 000

23

h)    villamosenergia-kereskedelemre

6 000

24

i)    egyetemes szolgáltatásra

6 000

25

j)    szervezett villamosenergia-piac működtetésére

12 000

26

k)    magánvezeték

 

27

ka)    létesítésére vagy bővítésére

1 000

28

kb)    megszüntetésére

100

29

l)    közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére

1 000

30

m)    közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma

 

31

ma) 1 000 db-ot meg nem haladó

100

32

mb) 1 000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó

300

33

mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó

600

34

md) 50 000 db feletti

1 000

35

n)    a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély

4 000

36

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

 

37

a)    erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében

 

38

aa)    0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

39

ab)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

200

40

ac)    20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

300

41

b)    erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében

 

42

ba)    50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

400

43

bb)    200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

800

44

c)    erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

 

45

ca) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

46

cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

47

cc)    20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 500

48

cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

49

ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

50

d)    termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

 

51

da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

52

db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

53

e)    erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

1 000

54

f)    erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása

200

55

g)    ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószám-változás együttes díja

10

56

h)    a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása

1 000

57

i)    egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében

50

59

Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat

 

60

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

61

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

62

Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]

 

63

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

64

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

300

65

Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít

200

66

Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat

 

67

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

4 000

68

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

400

69

Belső kiválasztási szabályzat

 

70

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

71

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

72

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

73

a)    termelő esetében

 

74

aa)    50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében

1 000

75

ab)    200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében

3 000

76

b)    átviteli rendszerirányító esetében

5 000

77

c)    elosztó esetében

5 000

78

d)    villamosenergia-kereskedő esetében

1 000

79

e)    egyetemes szolgáltató esetében

5 000

80

f)    szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében

1 000

81

g)    közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

82

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

83

Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása

1 000

84

Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

85

Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben

meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

86

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

87

a)    átviteli rendszerirányító és elosztó esetében

5 000

88

b)    egyéb engedélyes esetében

1 000

89

Villamosenergia-ellátási krízisterv

 

90

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

91

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

500

92

Rotációs kikapcsolási rend

 

93

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

94

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

500

95

Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

10 000

96

Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10

97

Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása

1 000

98

Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása

5 000

99

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

 

100

a)    jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása

2 000

101

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

102

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

103

Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása

12 000

104

Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

105

Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

 

106

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

2 000

107

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

108

A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

50

109

Megfelelési program

 

110

a)    jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

111

b)    módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

112

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

113

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem

50

114

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

100

115

Átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének és a kötelező átvétel időtartamának megállapítása

 

116

a)    0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

117

b)    0,5 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

118

c)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

200

119

d)    20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

400

120

e)    50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

650

121

A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása

50

122

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

 

123

a)    0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

124

b)    0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

125

c)    1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

126

d)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

127

e)    20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

128

f)    50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

129

Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem

 

130

a)    50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5

131

b)    50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

132

c)    0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

133

d)    1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

134

e)    5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

135

f)    20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

136

g)    50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

137

Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem)

10 forint/MWh

138

Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem

10 forint/MWh

139

Származási garancia törlési kérelem

5 forint/MWh

140

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia- ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági közreműködés erőmű tartós termeléscsökkenésének megállapítására irányuló eljárásában (a villamosenergia-ellátás biztosíthatóságának szakkérdésében)

400

141

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

142

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

10

C)    Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Távhőtermelő létesítményhez létesítési engedély kiadása, visszavonása és meghosszabbítása, vagy távhőtermelő létesítmény megszüntetése iránti kérelem elbírálása

 

3

a)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében (csak megszüntetés iránti kérelem esetében)

200

4

b)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

5

c)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

2 000

6

d)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

5 000

7

Távhőtermelői működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása

 

8

a)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében

200

9

b)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

10

c)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

2 000

11

d)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

5 000

12

Távhőszolgáltatásra vonatkozó működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása

 

13

a)    1 000 lakásszámig

200

14

b)    1 001-2000 lakásszám esetében

500

15

c)    2 001-10 000 lakásszám esetében

900

16

d)    10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

17

e)    50 000 lakásszám felett

2 500

18

Engedélymódosítás iránti kérelem elbírálása

 

19

a)    ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószám-változás együttes díja

10

20

b)    egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a, de legalább 100

21

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

22

a)    távhőtermelő esetében

 

23

aa)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében

200

24

ab)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

25

ac)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

1 000

26

ad)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

3 000

27

b)    távhőszolgáltató esetében

 

28

ba)    1 000 lakásszámig

100

29

bb)    1 001-2 000 lakásszám esetében

200

30

bc)    2 001-10 000 lakásszám esetében

300

31

bd)    10 001-50 000 lakásszám esetében

500

32

be)    50 000 lakásszám felett

1 500

33

Távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatása iránti kérelem elbírálása

 

34

a)    1 000 lakásszámig

200

35

b)    1 001-2 000 lakásszám esetében

500

36

c)    2 001-10 000 lakásszám esetében

900

37

d)    10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

38

e)    50 000 lakásszám felett

2 500

39

Nyereségkorlát feletti eredmény visszafizetése alóli mentesítés iránti kérelem elbírálása

200

D)    Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: kijelölési rendelet) 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

100

3

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

4

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

5

Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

200

6

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

7

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

8

Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

50

9

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

10

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

11

Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

60

12

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

13

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

E)    Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából

 

3

a)    a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (2) bekezdés a)–b) pontja]

150

4

b)    a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján [Ket. 83. § (2) bekezdés c) pontja]

25

5

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

6

Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (szerződésenként)

 

7

a)    jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat esetén

50

8

b)    jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat hiányában

150

9

c)    módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

90

10

Működési engedélyezési eljárás

 

11

a)    működési engedély iránti kérelem elbírálása

1500

12

b)    működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

325

13

c)    működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

14

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

15

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezése

 

16

a)    engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

17

b)    kiszervezési engedély módosítására irányuló kérelem

50

18

Üzletszabályzat

 

19

a)    jóváhagyására irányuló eljárás

200

20

b)    módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

50

21

Beszerzési szabályzat

 

22

a)    jóváhagyására irányuló eljárás

75

23

b)    módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

24

Hatósági díjtól eltérő díj alkalmazásának előzetes jóváhagyása

150

25

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

 

26

a)    felújítási és pótlási terv jóváhagyása

325

27

b)    beruházási terv jóváhagyása

175

28

Víziközművé minősítés

50

29

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

 

 

a)    másolat kiadása

5

 

b)    másolat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

 

c)    kivonat kiadása

3

 

d)    kivonat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

F)    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

A Ht. 47/B. §-a szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása

150

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!