nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
2020-01-20
2020-07-29
15
Jogszabály

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1.1 A felügyeleti díj

1. § (1) E rendelet alkalmazásában felügyeleti díj megfizetésére kötelezettnek (a továbbiakban: kötelezett) minősül:

a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 129. § (1) bekezdésében,

b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (1) bekezdésében,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 161. § (1) bekezdésében – az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény –,

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában,

e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/D. § (1) bekezdésében

meghatározott személy.

(2)2 Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, és megküldi azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére. A kötelezett a bevallást elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.

(3) Az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti kötelezett a felügyeleti díjfizetési kötelezettségének a Ht. 49. §-ában, illetve a Vksztv.-ben és az e rendeletben meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

(4) Ha a kötelezett több, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor minden engedélyesi tevékenysége után külön-külön bevallást készít, és a felügyeleti díjat minden engedélyesi tevékenysége után megfizeti.

1/A. § (1) A VET. 161. § (2) bekezdésében meghatározott, 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatással rendelkező termelő (a továbbiakban: támogatással rendelkező kötelezett) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a VET. 161. § (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat minden év május 31-ig megfizetni, a Hivatal által kiállított számla alapján.

(2) Amennyiben a támogatással rendelkező kötelezett támogatásra jogosító határozata a tárgyév május 31-ét követően válik véglegessé, akkor a Hivatal a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül állítja ki a számlát, melyet a támogatással rendelkező kötelezett a számlában megjelölt határidőben köteles megfizetni.

(3) Ha a támogatással rendelkező kötelezett több, a Hivatal által kiadott támogatásra jogosító határozattal rendelkezik, akkor minden határozat után külön-külön kell a törvényben meghatározott felügyeleti díjat megfizetni.

(4) A támogatásra jogosító határozat visszavonása esetén a meg nem fizetett felügyeleti díjat a visszavonás véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni a törvényben meghatározott összegben.

(5) A támogatással rendelkező kötelezett a felügyeleti díjat az e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott számlaszámra teljesíti oly módon, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát és a támogatással rendelkező kötelezett adószámát kell feltüntetni.

2. § (1) A felügyeleti díj bevallását az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett a 4. §-ban előírt teljesítési határidőt megelőző harmincadik napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett, aki a tevékenységét év közben kezdi meg, az engedély véglegessé válását követő nyolc napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.

(3) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett akkor is köteles bevallást benyújtani, ha a bevallással érintett időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(4) A bevallási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett esetében a Hivatal által kiadott engedély véglegessé válásától az engedély időbeli hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan, vagy az engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, ennek hiányában a visszavonást elrendelő határozat véglegessé válásának napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesíteni.

(5)3 Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén a kötelezett az átalakulás, egyesülés vagy szétválás időpontjáig terjedő időtartamra vonatkozóan teljesíti a bevallási kötelezettséget. Az átalakulást, egyesülést vagy szétválást követően az engedélyesi tevékenységet végző köteles az e rendelet szerinti bevallást teljesíteni.

3. § (1) A bevallás, illetve az 1. § (3) bekezdése alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.

(2) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a számla sorszámát, valamint annak utolsó négy mezőjében a számlán megadott Egységes Rovat Azonosító kódot fel kell tüntetni.

4. § (1) A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév március 1. napjáig és június 30. napjáig,

b) ha az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj előleget egy összegben az engedély véglegessé válását követő harmincadik napig.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az engedélyesi tevékenységre vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és a felügyeleti díj első részletének különbözete.

(3) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat két részletben, a tárgyév május 31. napjáig és november 30. napjáig fizeti meg. Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj időarányos részét egy összegben a Vksztv. szerinti működési engedély véglegessé válását követő harmincadik napig fizeti meg.

(4) Engedély visszavonása esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét a visszavonó határozat véglegessé válását követő harmincadik napig köteles megfizetni.

(5) A kötelezett a díjfizetés esedékességétől számított 60 napon belül kérheti a tárgyévben irányadó felügyeleti díj vonatkozásában a díjtúlfizetés visszatérítését. Amennyiben túlfizetés történt, a Hivatal a kérelem beérkezését követő 60 napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti a kötelezettnek.

5. § (1) A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), adószámát, címét (székhelyét),

b) az esedékesség időpontját és a bevalláson, törvényen alapuló felügyeleti díj összegét,

c) a Hivatal által kibocsátott számla számát és keltét,

d) a követelés és a teljesítés egyenlegét, valamint

e) a díjfizetés jogcímét.

(2) A felügyeleti díj nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak

6. § (1) A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

(2)4 Az igazgatási szolgáltatási díjakat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az átutalási megbízás megjegyzés rovatában – azonosítás céljából – fel kell tüntetni az utalásra kerülő összeg 1. melléklet szerinti jogcímét a díjtételnek megfelelő táblázat betűjele és sorszáma megjelölésével.

(4)5 A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási díjak esetében a díjfizetési kötelezettség a kérelem benyújtását követő ötödik napig – a (2) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással teljesíthető.

7. § (1) A 6. § szerinti eljárásokban

a) a díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint

c)6 a megfizetett díj visszatérítése tekintetében az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

(2) Ha a kérelem az 1. mellékletben megjelölt díjtételek közül többet is érint, akkor valamennyi díjtételt meg kell fizetni. Több díjtétel esetében a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat – azonosítás céljából – egyenként kell megfizetni.

7/A. §7 A földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló rendelet szerinti nem téli időszakra vonatkozó kapacitáslekötés igazolása iránti kérelem elbírálása díjmentes.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. § (1) E rendeletnek a felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését8 követően esedékes felügyeleti díjra, az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)9

10. §10 (1) E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (1) bekezdésével módosított 6. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésével módosított 6. § (4) bekezdésében és a 6. §-ával, valamint 1. mellékletével módosított 1. melléklet A) pont 66. sorában, A) pont 86–89. sorában, B) pont 58. sorában, B) pont 58/A. sorában, B) pont 142. sorában, E) pontjában, valamint F) pont 2. sorában foglaltakat a Mód. rendelet hatálybalépését11 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 2. §-ával módosított 3. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésével módosított 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésével módosított 4. § (2) bekezdésében, valamint 4. §-ával módosított 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2015. évben és azt követően esedékes felügyeleti díjakra kell alkalmazni.

11. §12 (1)13 E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2016. (VI. 22.) MEKH rendelettel megállapított 7/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)14 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Módosító R.) 1–6. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés d) pontjának, 1. § (3) bekezdésének, 2. § (1) és (3) bekezdésének, 3. § (1) bekezdésének, valamint 4. § (6) bekezdésének, továbbá a Módosító R. 1. mellékletével megállapított 1. mellékletének rendelkezéseit a Módosító R. hatálybalépését15 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelethez1617

Igazgatási szolgáltatási díjak

A) Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2.

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3.

a) szállítási rendszerüzemeltetésre

6 000

4.

b) földgázelosztásra

5.

ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

6.

bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

7.

c) földgáztárolásra

6 000

8.

d) földgáz-kereskedelemre

4 000

9.

e) korlátozott földgáz-kereskedelemre

2 000

10.

f) egyetemes szolgáltatásra

11.

fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

12.

fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

13.

g) szervezett földgázpiac működtetésére

15 000

14.

h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra

1 000

15.

i) egyablakos kapacitásértékesítésre

6 000

16.

j) telephelyi szolgáltatásra

1 000

17.

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

18.

a) ha a módosítás tárgya település kijelölése

100

19.

b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése

10

20.

c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy
bekapcsolási időpontjának módosítása

10

21.

d) ha a módosítás tárgya kézbesítési megbízott személyében beállt változás, illetve
ebből következő adatváltozás

10

22.

e) ha a módosítás tárgya korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély módosítása
földgáz-kereskedelmi engedéllyé

2 000

23.

f) ha a módosítás tárgya földgáz-kereskedelmi engedély módosítása korlátozott
földgáz-kereskedelmi engedéllyé

100

24.

g) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 10%-a

25.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

26.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

27.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

5 000

28.

Üzletszabályzat

29.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

30.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

31.

Kereskedési Platform Szabályzat

32.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

33.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

34.

Kapacitás Lekötési Platform Szabályzat

35.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

36.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

37.

Szervezett földgázpiaci szabályzat

38.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

39.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

40.

Belső kiválasztási szabályzat

41.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

42.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

200

43.

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez;
alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása;
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

44.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében

5 000

45.

b) földgáztároló esetében

5 000

46.

c) földgázelosztó esetében

47.

ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

48.

cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

49.

d) földgázkereskedő esetében

1 000

50.

e) egyetemes szolgáltató esetében

51.

ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

52.

eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

53.

f) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében

1 000

54.

g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében

100

55.

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti
kérelem elbírálása

10

55/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

56.

Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást
biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

57.

Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez
(kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás
esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

58.

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok
más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához,
egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való
lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti
kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

59.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál
több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében

5 000

60.

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

61.

Fogyasztói korlátozási sorrend

62.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

63.

b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása

100

64.

A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

65.

Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására
irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához
szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

66.

Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás
iránti kérelem elbírálása

1 000

67.

Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására
szolgáló létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan az együttműködő
földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, a hozzáférési
kötelezettségek vagy a szétválasztási követelmények

68.

a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása

5 000

69.

b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása

2 000

70.

Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása

6 000

71.

A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha
nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

200

72.

A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás, amennyiben nem más igazgatási
szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

73.

a) a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

200

74.

b) a módosítása iránti kérelem elbírálása

100

75.

A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása
feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének
jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

200

76.

Megfelelési program

77.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

78.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

79.

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

80.

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés
megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja alapján

50

81.

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség
alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek
és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

100

82.

Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz
elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok

83.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

84.

b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

85.

Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása

100

86.

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás
biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

87.

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

88.

a) földgáz-kereskedelmi engedély esetén

50

89.

b) korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély esetén

50

90.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség iránti kérelem
benyújtása

50

B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3

a) kiserőművi összevont engedély

4

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

5

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

6

ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 500

7

b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése

8

ba) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

9

bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

10

bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

11

c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére

12

ca) 50–200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

13

cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

14

d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke

15

da) 50 MW-ot nem éri el

1 000

16

db) 50–200 MW

2 000

17

dc) 200 MW-nál nagyobb

5 000

18

e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására

19

ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

20

eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

21

f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre

12 000

22

g) villamosenergia-elosztásra

6 000

23

h) villamosenergia-kereskedelemre

6 000

24

i) egyetemes szolgáltatásra

6 000

25

j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére

12 000

26

k) magánvezeték

27

ka) létesítésére vagy bővítésére

1 000

28

kb) megszüntetésére

100

29

l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére

1 000

30

m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma

31

ma) 1000 db-ot meg nem haladó

100

32

mb) 1000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó

300

33

mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó

600

34

md) 50 000 db feletti

1 000

35

n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély

4 000

36

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

37

a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében

38

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

39

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

200

40

ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

300

41

b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében

42

ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

400

43

bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

800

44

c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

45

ca) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

46

cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

47

cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 500

48

cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

49

ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

50

d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

51

da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

52

db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

53

e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

1 000

54

f) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása

200

55

g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás együttes díja

10

56

h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása

1 000

57

i) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében

50

59

Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat

60

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

61

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

62

Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]

63

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

64

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

65

Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít

200

66

Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat

67

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

4 000

68

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

400

69

Belső kiválasztási szabályzat

70

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

71

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

72

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

73

a) termelő esetében

74

aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében

1 000

75

ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében

3 000

76

b) átviteli rendszerirányító esetében

5 000

77

c) elosztó esetében

5 000

78

d) villamosenergia-kereskedő esetében

1 000

79

e) egyetemes szolgáltató esetében

5 000

80

f) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében

1 000

81

g) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

82

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

82/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

83

Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása

1 000

84

Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

85

Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

86

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

87

a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében

5 000

88

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

89

Villamosenergia-ellátási krízisterv

90

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

91

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

92

Rotációs kikapcsolási rend

93

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

94

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

95

Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

10 000

96

Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10

97

Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása

1 000

98

Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása

5 000

99

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

100

a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása

2 000

101

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

102

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

103

Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása

12 000

104

Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

105

Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

106

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

2 000

107

b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

108

A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

50

109

Megfelelési program

110

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

111

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

112

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

113

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

50

114

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

100

115

A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultságot megállapító határozat módosítása

116

a) egyéb állami támogatás változása vagy a helyrajzi szám telephely fizikai változatlansága melletti módosulása miatt

10

117

b) egyéb okból

55

118

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti új kötelező átvételi jogosultság mértékének megállapítása

49

119

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása

99

120

Kötelező átvételi vagy Prémium típusú támogatási jogosultság visszavonása

5

121

Barna prémiumra jogosultság megállapítása

 

122

a) 5 MW alatt

90

123

b) 5 MW-tól

500

124

Demonstrációs projektté minősítés

200

125

A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása

50

126

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

127

a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

128

b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

129

c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

130

d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

131

e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

132

f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

133

Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

134

a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5

135

b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

136

c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

137

d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

138

e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

139

f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

140

g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

141

Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem) elbírálása

10 forint/MWh

142

Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem elbírálása

10 forint/MWh

143

Származási garancia törlési kérelem elbírálása

5 forint/MWh

144

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

145

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem elbírálása

50

146

A VET. 145. § (4) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása

100

147

Elektromos gépjármű töltésével kapcsolatos eljárások

 

148

a) üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó kérelem elbírálása

500

 

b) módosítása az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén

100

149

a) elektromobilitás szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

100

 

b) elektromobilitás szolgáltató nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentése

20

 

c) nyilvántartás módosítása névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás esetén

10

 

d) nyilvántartásból való törlés a tevékenységgel való felhagyás esetén

50

150

Villamosenergia-tároló

 

151

a) összevont (létesítési és működési) engedély kiadására, a működés megszüntetésére, a működés szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása, és az engedély időbeli hatályának módosítása

152

aa) 0,05–0,499 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

250

153

ab) 0,5–4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

500

154

ac) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

1 000

155

ad) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 000

156

b) létesítésére és a működés megszüntetésre irányuló kérelem elbírálása 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

157

c) működésére vagy időbeli hatályának módosítására irányuló kérelem elbírálása 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

158

d) tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély

500

159

e) engedély módosítása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-tároló összevont engedély, villamosenergia-tároló működésére és villamosenergia-tároló létesítésére vonatkozó engedély esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

160

f) engedély visszavonása, abban az esetben, ha a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

161

Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele

250

162

Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása

500

163

Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

164

Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat

165

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

5 000

166

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

167

2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem elbírálása

168

a) „A” kategória

250

169

b) „B” kategória

500

170

c) „C” kategória

1 000

171

d) „D” kategória

2 000

172

2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem elbírálása

1 000

C)    Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2

Távhőtermelő létesítményhez létesítési engedély kiadása, visszavonása és meghosszabbítása, vagy távhőtermelő létesítmény megszüntetése iránti kérelem elbírálása

 

3

a)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében (csak megszüntetés iránti kérelem esetében)

200

4

b)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

5

c)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

2 000

6

d)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

5 000

7

Távhőtermelői működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása

 

8

a)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében

200

9

b)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

10

c)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

2 000

11

d)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

5 000

12

Távhőszolgáltatásra vonatkozó működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása

 

13

a)    1 000 lakásszámig

200

14

b)    1 001-2000 lakásszám esetében

500

15

c)    2 001-10 000 lakásszám esetében

900

16

d)    10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

17

e)    50 000 lakásszám felett

2 500

18

Engedélymódosítás iránti kérelem elbírálása

 

19

a)    ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószám-változás együttes díja

10

20

b)    egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a, de legalább 100

21

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

22

a)    távhőtermelő esetében

 

23

aa)    5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében

200

24

ab)    5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

500

25

ac)    50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény esetében

1 000

26

ad)    200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

3 000

27

b)    távhőszolgáltató esetében

 

28

ba)    1 000 lakásszámig

100

29

bb)    1 001-2 000 lakásszám esetében

200

30

bc)    2 001-10 000 lakásszám esetében

300

31

bd)    10 001-50 000 lakásszám esetében

500

32

be)    50 000 lakásszám felett

1 500

32/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

33

Távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatása iránti kérelem elbírálása

 

34

a)    1 000 lakásszámig

200

35

b)    1 001-2 000 lakásszám esetében

500

36

c)    2 001-10 000 lakásszám esetében

900

37

d)    10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

38

e)    50 000 lakásszám felett

2 500

39

Nyereségkorlát feletti eredmény visszafizetése alóli mentesítés iránti kérelem elbírálása

200

40

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség

50

D)    Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: kijelölési rendelet) 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

100

3

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

4

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

5

Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

200

6

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

7

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

8

Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

50

9

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

10

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

11

Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá

60

12

a)    megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj

15

13

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj

10

E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából

a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján

50

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján

25

3

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

4

Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása

1200

5

Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

150

6

Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

50

7

Működési engedély iránti kérelem elbírálása

150

8

Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

120

9

Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

10

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

11

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

12

Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás

50

13

Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

200

14

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

100

15

Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

100

16

Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

50

17

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása

150

18

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június
1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-
rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 15

b) beruházási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén, hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-
rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 15

 

c) a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész

a b) pont alapján meghatározott díj 50%-a

19

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása

a 18. pont alapján meghatározott díj 50%-a

20

Víziközművé minősítés iránti kérelem

200

21

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

a) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként papír alapon

6

b) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként elektronikus formában

3

F)    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2

A Ht. 47/B. §-a szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása

150

G.)    Energiahatékonysággal kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

közreműködő szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása

10 000

3

közreműködő szervezetek engedély módosítás iránti kérelmének elbírálása

2 000

4

nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése

1000

5

nagyvállalatok által elvégeztetett kötelező energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése

1500

6

költséghaszon-elemzés elbírálása

200

7

pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén kiadott kötelező határozat végrehajtása alóli felmentési kérelem elbírálása

200

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!