nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2014. (III. 13.) BM OKF utasítás
a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról
2014-03-14
2015-06-26
1

7/2014. (III. 13.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) alapján a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozóan kiadom az alábbi utasítást.

I.

Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), valamint a területi [megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a továbbiakban: KI], területi jogállású szerveire, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. § A BM rendeletben és a BM utasításban szabályozottakhoz Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) XIV. Belügyminisztérium fejezet alá tartozó, jelen utasításban – államháztartási azonosító számmal és elnevezéssel – szereplő fejezeti kezelésű előirányzatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított előirányzatok kapcsolódnak.

II.

A BM OKF érintettsége

3. § A BM OKF szakmai tevékenysége vonatkozásában az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokból történő támogatások biztosításában érintett.

(1) (ÁHT 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása;

(2) (ÁHT 029054) Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása;

(3) (ÁHT 302980) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása, ezen belül

a) Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ),

b) Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ),

c) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: ÖTOSZ), valamint Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: LTSZ);

(4) (ÁHT 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás.

III.

(ÁHT 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

4. § Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok (a továbbiakban: ÖTP) fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének a biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

5. § Az előirányzat felhasználásáról a költségvetési törvény 35. §-ában meghatározott előírások alapján az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet rendelkezik.

6. § A normatív támogatás folyósítását a Belügyminisztérium a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan hajtja végre.

7. § A HTP parancsnoka elvégzi az ÖTP által részére felterjesztett havi elszámolások, negyedéves szakmai beszámolók ellenőrzését, szükség esetén a hiánypótlások bekérését. Az ellenőrzésekről jelentést készít, melyet a havi elszámolások, negyedéves szakmai beszámolók eredeti és elektronikus példányaival együttesen minden hónap 16. napjáig (kivéve a tárgyévet követő év január hónapját) felterjeszt az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetője részére.

8. § A KvK vezetője elemzi és értékeli a felterjesztett dokumentumokat. Amennyiben indokoltnak találja, úgy felülellenőrzést rendelhet el, további adatokat kérhet be, valamint igazgatói intézkedést kezdeményezhet. Az ÖTP havi elszámolásainak, negyedéves szakmai beszámolóinak eredeti és elektronikus dokumentumait véleményével és javaslatával minden hónap 20. napjáig (kivéve a tárgyévet követő év január hónapját) felterjeszti a területileg illetékes KI gazdasági igazgatóhelyettesének.

9. § A KI igazgatója továbbképzés keretében felkészítést tarthat a HTP parancsnokok, KvK vezetők, valamint az általa kijelölt állomány részére az ÖTP-k havi elszámolásainak, negyedéves szakmai beszámolóinak felülvizsgálatával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

10. § A KI gazdasági igazgatóhelyettese gondoskodik a felterjesztett dokumentumok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, azokról havonta elemzést készít, melynek részét képezi a területileg illetékes ÖTP-k felhasználási adatainak összehasonlítása is.

11. § A KI igazgatója a 10. § szerinti adatokat köteles hasznosítani a KI műveletirányítási tevékenysége eredményességének elemzésekor, értékelésekor.

12. § A KI gazdasági igazgatóhelyettese gondoskodik továbbá arról, hogy a 13. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumok a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig a KI rendelkezésére álljanak.

13. § A megyei ÖTP-k elszámolásairól, szakmai beszámolóiról a KI igazgatója éves összesített jelentést terjeszt fel a BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettes (a továbbiakban: Gazdasági Főigazgató-helyettes) részére a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendszeres határidős jelentései rendjének szabályozására kiadott BM OKF főigazgatói intézkedés 1. mellékletében szereplő kötelezettség alapján a tárgyévet követő év január 20. napjáig. Az összesített jelentéssel együttesen elektronikus formában az ÖTP-k éves elszámolásait tartalmazó – a BM OKF utasítás 1–3. melléklete szerinti – kimutatásokat, valamint az éves szakmai beszámolókat is szükséges felterjeszteni.

14. § A Belügyminisztérium részére a felhasználásról történő adatszolgáltatás, beszámolás előkészítéséért a BM OKF Főigazgató-helyettese (a továbbiakban: Főigazgató-helyettes) és a Gazdasági Főigazgató-helyettese együttesen felelős.

15. § A költségvetési törvény 35. § c) pontja szerint az ÖTP-k normatív támogatásából visszatérülő összegek felhasználásával kapcsolatos miniszteri előterjesztés előkészítéséért a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes együttesen felelős.

IV.

(ÁHT 029054) Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

16. § Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál, amely az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, az önkéntes tűzoltók oktatására, valamint a technikai ellátás javításának támogatására használható fel.

17. § (1) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a BM OKF részére. Az előirányzat-átadást követően a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően történik a döntési hatáskörök gyakorlása.

(2) A Magyar Államkincstár felé jogszabályi előírásokon alapuló adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről a Gazdasági Főigazgató-helyettes gondoskodik.

18. § Az előirányzat átcsoportosítását követően a támogatás felhasználásával kapcsolatban a mindenkor hatályos, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló BM OKF belső szabályozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

V.

(ÁHT 302980) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A.) Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

19. § A támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: Főigazgató) által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

20. § Az éves munkaterv szakmai véleményezését a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azt a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a Főigazgató részére.

21. § Az éves munkaterv Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

22. § Az MPVSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készít, amelyet az előírt határidőnek megfelelően megküld a Főigazgató részére.

23. § A beszámoló szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, míg pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály a felelős.

24. § A beszámoló ellenőrzését követően a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel azt jóváhagyásra a Főigazgató részére.

25. § A beszámoló Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

B.) Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

26. § A támogatás az MTSZ és a megyei szervezetei alapító okiratában, a Főigazgató által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

27. § Az MTSZ és a megyei szervezetei éves munkaterveinek szakmai véleményezését az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azt a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a Főigazgató részére.

28. § Az éves munkatervek Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

29. § Az MTSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készít, amelyet az előírt határidőnek megfelelően megküld a Főigazgató részére.

30. § Az MTSZ által a támogatási szerződésben meghatározottak szerint benyújtott beszámoló, valamint a megyei szervezetek beszámolói szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, míg pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

31. § A beszámoló ellenőrzését követően a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel azt jóváhagyásra a Főigazgató részére.

32. § A beszámoló Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

C.) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének, valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása

33. § A támogatás célja a két szövetségnek a Főigazgató által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatoknak, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése. Az ÖTOSZ és az LTSZ támogatásának megosztásáról a Főigazgató dönt.

34. § A támogatás megosztásáról az éves munkatervek benyújtását megelőzően a Gazdasági Főigazgató-helyettese írásban tájékoztatja az ÖTOSZ és az LTSZ vezetőit.

35. § Az éves munkatervek szakmai véleményezését a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azokat a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a Főigazgató részére.

36. § Az éves munkatervek Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

37. § Az ÖTOSZ és az LTSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készítenek, amelyet az előírt határidőben megküldenek a Főigazgató részére.

38. § A beszámoló szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, míg pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

39. § A beszámoló ellenőrzését követően a Főigazgató-helyettes és a Gazdasági Főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel azokat jóváhagyásra a Főigazgató részére.

40. § A beszámoló Főigazgató általi jóváhagyásáról a Gazdasági Főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkárát.

VI.

(ÁHT 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

41. § Az előirányzat fedezetet biztosít az év közben esetlegesen felmerülő veszélyhelyzettel vagy más rendkívüli feladattal összefüggő védekezési és helyreállítási többletkiadásokra.

42. § Az előirányzat felhasználása során a BM rendelet, valamint a Belügyminisztériummal kötött támogatói szerződésben, támogatói okiratokban meghatározottak szerint kell eljárni.

VII.

Záró rendelkezések

43. § A BM rendeletben szereplő, szakmailag a BM OKF érintettségébe tartozó, eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok felhasználását és ellenőrzését a BM rendeletben, valamint BM utasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.

44. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 47/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!