nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás
az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
2018-10-05
2018-12-31
3
Jogszabály

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. §-a alapján kiadom az alábbi utasítást.

Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, annak területi, területi jogállású és helyi szerveire (a továbbiakban: hivatásos katasztrófavédelmi szervek), valamint a szakmai irányítás, ellenőrzés és a normatív támogatás felhasználása szabályainak tekintetében az önkormányzati tűzoltó parancsnokságokra (a továbbiakban: ÖTP) terjed ki.

I.

Általános rendelkezések

1. § Az ÖTP-k szakmai tevékenységük során kötelesek betartani a tűzoltásra, a műszaki mentésre, a költségvetési gazdálkodásra, a személyi állomány képzésére, a munkavédelemre, eszközeik kezelésére és karbantartására vonatkozó jogszabályokat, valamint megismerik azok végrehajtására vonatkozó katasztrófavédelmi belső szabályozókat.

2. § A hivatásos katasztrófavédelmi szakmai irányítás és felügyeleti ellenőrzés kiterjed:

a) a tűzoltástaktikai és mentési műveleti tevékenységre;

b) az ügyeleti tevékenység ellátására;

c) a tűzoltásvezetés szabályaira;

d) a készenlétben tartandó szerek számára, málházására;

e) a legkisebb készenléti létszámra és a vonulás megkezdésének leghosszabb időtartamára;

f) a hivatásos tűzoltó parancsnokság (a továbbiakban: HTP) működési területén belül az elsődleges műveleti körzet (a továbbiakban: EMK) meghatározására;

g) az ÖTP-k által vezetendő szakmai nyilvántartások, jelentési kötelezettségek meghatározására;

h) a gazdálkodás rendjének és az elszámolás szabályainak meghatározására;

i) a személyi állomány alkalmasságának, nyilvántartásának, képzettségének szabályozására;

j) a munkavédelem szabályozására, a munkahelyi balesetek kivizsgálására;

k) az egyenruha, a rangjelzés, az igazolvány és a védőruha szabályozására;

l) a technikai eszközök rendszeresítésére, műszaki szemléjére, használati dokumentumaik vezetésének szabályozására.

3. § A hivatásos katasztrófavédelmi szakmai irányítás a vonatkozó belső szabályozók szolgálati úton való megküldésével, vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközök közzétételével és a feldolgozásuk, oktatásuk segítésével történik.

4. § A szakmai irányítás és az ellenőrzés nem terjed ki a köztestületi egyesületi működés, illetőleg a köztestület önkormányzati tevékenységére.

5. § A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést az a HTP parancsnok köteles gyakorolni, akinek működési területén belül található az ÖTP székhely szerinti települése.

Ennek érdekében:

– az ÖTP parancsnokát meghívja az általa tartott értekezletekre, részére feladatokat határoz meg, valamint az ÖTP tevékenységéről beszámoltatja;

– megküldi a vonatkozó új belső szabályozókat, saját munkatervét és ellenőrzési tervét;

– közreműködik az ÖTP által tartott kiképzési foglalkozások megtartásában;

– tanácskozási joggal részt vesz a köztestületi, illetőleg az ÖTP-t érintő önkormányzati képviselő testületi üléseken;

– iratok alapján és helyszínen ellenőrzéseket hajt végre.

Az ÖTP parancsnok az ÖTP szakmai tevékenységével kapcsolatos tervezett írásos intézkedéseit jóváhagyás előtt, előzetes egyeztetésre felterjeszti a HTP parancsnoknak.

II.

A normatív támogatás felhasználásának szabályai

6. § Az ÖTP a normatív támogatás felhasználása során maradéktalanul betartja az alábbi költségvetési-gazdálkodási alapelveket:

a) szabályszerűség: annak követelménye, hogy az adott szervezet működése, illetve tevékenysége során érvényesüljenek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;

b) szabályozottság: annak követelménye, hogy az adott szervezet működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott legyen;

c) gazdaságosság: annak követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott vagy általánosan elvárható minőség biztosítása mellett;

d) hatékonyság: annak követelménye, hogy az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat vagy ráfordításokat;

e) eredményesség: annak követelménye, hogy a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.

7. §1 Az ÖTP az 1–6. melléklet szerinti kimutatásoknak megfelelően – a 7. mellékletben előírtak alapján – elektronikusan nyilvántartja a normatív támogatás és az egyéb forrásból származó pénzeszközei felhasználásának adatait. Az elektronikus nyilvántartás feltételeinek megteremtéséről az ÖTP parancsnoka gondoskodik, amelyhez a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól (a továbbiakban: KI) szükség esetén segítséget kérhet.

8. §2 (1) Az ÖTP a normatív támogatás és az egyéb bevételeinek felhasználásáról szóló 1–6. melléklet szerinti kimutatásokat a 7. mellékletben leírtaknak megfelelően kitölti, és minden hónap 12. napjáig elektronikus formátumban és papíralapon – a 2. mellékletet alátámasztó záradékolt alapbizonylatok (számla, számviteli bizonylat, átutalást és készpénzes kifizetést igazoló bizonylatok) hitelesített másolataival együttesen – felterjeszti a KI részére.

(2) Az ÖTP köteles a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás 7. § (2) bekezdésének megfelelően, a 2. mellékletben feltüntetett felhasználások eredeti alapbizonylatait ellenőrzés céljából bemutatni a KI ellenőrzésre kijelölt személye részére.

(3) Az esetlegesen felmerülő hiánypótlásokról az ÖTP parancsnoka soron kívül intézkedik.

9. §3 (1) A negyedéves adatokat tartalmazó – április 12-i, július 12-i, október 12-i, január 12-i – elszámolási kötelezettségekhez az ÖTP szöveges pénzügyi és szakmai beszámolót készít, amelynek tartalmaznia kell a biztosított normatív támogatás felhasználásának bemutatását (különös tekintettel a megvalósított feladat helyére, időpontjára, az elért eredményekre), valamint nyilatkozatot a normatív támogatás alapbizonylatokon alapuló, szabályszerű felhasználásra vonatkozóan.

(2) A tárgyévet követő év január 12-i elszámolási kötelezettsége során az ÖTP – a negyedik negyedéves beszámolók mellett – éves szöveges pénzügyi és szakmai beszámolót is köteles készíteni.

(3) Az ÖTP a negyedéves/éves szöveges pénzügyi beszámolót közvetlenül a KI részére, míg a negyedéves/éves szöveges szakmai beszámolót az együttműködési megállapodás szerinti HTP részére terjeszti fel.

10. §4 A normatív támogatás felhasználási feltételeinek részleteit – a mindenkor hatályos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendeletben meghatározottak figyelembevételével – a 7. melléklet határozza meg. A normatív támogatás – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. és 8. pontja szerinti – beruházási, felújítási célokra, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egységárat elérő vagy meghaladó összeg fölött kizárólag a területileg illetékes KI igazgatójának írásos hozzájárulását követően használható fel. Az ÖTP a hozzájárulás írásos kezdeményezése során nyilatkozik a tervezett kifizetés jogszabályi feltételeinek fennállásáról, a tervezett termék beszerzés/szolgáltatás igénybevétel indokoltságáról, valamint a költségvetési-gazdálkodási alapelvek érvényesüléséről.

11. § Az ÖTP a részére biztosított normatív támogatást ellenérték, ellenszolgáltatás nélkül – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival – nem adhatja tovább más szervezet, illetve magánszemély részére.

III.

Szakmai ellenőrzés szabályai

12. § Az ÖTP parancsnok kinevezésére vonatkozó önkormányzati kezdeményezésre az egyetértési jog gyakorlására – figyelemmel a HTP parancsnok és a katasztrófavédelmi kirendeltség vezető (a továbbiakban: KvK vezető) álláspontjára – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója (a továbbiakban: igazgató) jogosult. Ugyancsak az igazgató kezdeményezhet kormányhivatali vagy ügyészi vizsgálatot, büntetőeljárást.

13. §5 A HTP parancsnok a felügyeleti ellenőrzéseket úgy tervezi, hogy:

a) a műveleti alkalmazások tapasztalatai naponta elemzésre kerüljenek;

b) negyedévente vegyen részt az ÖTP parancsnok a vezetői koordinációkon;

c) negyedévente beszámoltatja az ÖTP parancsnokot;

d) legalább félévente helyszíni ellenőrzést tart;

e) évente írásban minősíti az ÖTP szakmai tevékenységét.

14. § A HTP parancsnok a szakmai ellenőrzésről készített feljegyzését megküldi az ÖTP parancsnokának és szolgálat úton felterjeszti az ÖTP székhelye szerint illetékes KvK vezetőnek is.

15. § Az ÖTP székhelye szerint illetékes KvK vezető elemzi és értékeli a HTP parancsnok felterjesztéseit. Jogosult felülellenőrzés elrendelésére, további adatok bekérésére, valamint igazgatói intézkedés kezdeményezésére.

16. § Az ÖTP székhelye szerint illetékes KvK vezető, a szakmai irányítást gyakorló HTP parancsnok bevonásával 3 évente átfogó ellenőrzést hajt végre az illetékességi területén működő ÖTP-n.

17. § Az ÖTP-k műveleti tevékenységének szakmai irányítási és felügyeleti szabályainak keretében:

a) az ÖTP parancsnokát be kell vonni a megelőzési és művelet-előkészítő bejárásokba és begyakorlásokba;

b) az ÖTP parancsnoknak meg kell küldeni a tűzvizsgálati és beavatkozás-elemzési anyagokat feldolgozás és oktatás céljából;

c) a 105 és 112 telefonszámokra érkező információk alapján a megyei műveletirányító ügyelet (a továbbiakban: ügyelet) riasztja az ÖTP-t. Az ÖTP – az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló BM rendeletben meghatározott – normaidőn belül köteles a vonulást megkezdeni és annak végrehajtását jelenti az ügyeletnek;

d) amennyiben az ÖTP más forrásból értesül vonulást igénylő káreseményről, azt haladéktalanul jelenti az ügyeletnek, és az onnan kapott utasítás szerint jár el;

e) ha a kárhelyszínen a HTP egysége már műveleteket folytat az ÖTP vonuló egységének kiérkezésekor, úgy a HTP kárhelyparancsnok alárendeltségébe kerül és az általa meghatározott feladatot köteles ellátni;

f) ha a kárhelyszínre az ÖTP egysége érkezik elsőként, úgy a saját tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező vezetője utasítása szerint kezdi meg a műveletet. A helyzetről a kárhelyparancsnok jelentést tesz az ügyeletnek, szükség szerint kezdeményezi további erők helyszínre rendelését. Amennyiben a helyszínre HTP egység érkezik, úgy vezetője haladéktalanul köteles a tűzoltásvezetői feladatok átvételére, és a továbbiakban az ÖTP egysége az általa meghatározott feladatokat köteles ellátni;

g) ha nincs szükség további erők helyszínre vezénylésére, úgy az ÖTP egysége önállóan fejezi be a kárelhárítást. A befejezést jelenti az ügyeletnek, kezdeményezheti a tűzvizsgálat elrendelését. A kárhelyszínt az ügyelet engedélyével hagyhatja el.

18. § Jelen utasítás végrehajtása érdekében, annak hatálybalépését követő 30 napon belül az igazgatók – figyelemmel a helyi sajátosságokra – intézkedést adnak ki. Az intézkedésben gondoskodnak a HTP–ÖTP közös feladatellátásának megfelelő gyakoroltatásáról.

19. §6 Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba,

1. melléklet a 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasításhoz

ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS

az ÖTP………. évi normatív támogatása felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése:

 

 

 

 

 

 

Időszak

Normatív támogatás bruttó összege

(levont köztartozással együtt)

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

Egyéb

beruházási, felújítási célú

kifizetés összege*

Egyéb

(a 2, 3, 4 kategóriákba nem tartozó)

működési célú kifizetés összege

Kifizetés összesen összege

Halmozott egyenleg összege

1

2

3

4

5

6 = 2 + 3 + 4 + 5

7

Előző évi maradvány

-

0 Ft

201... január

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201... február

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201... március

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… április

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… május

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… június

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… július

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… augusztus

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… szeptember

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… október

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… november

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

201… december

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

 

 

Telefonszám (körzetszámmal):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ában meghatározottak alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. melléklet összegző módon tartalmazza a 2. melléklet adott időszakának részletes adatait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság alulírott, felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, az azokat alátámasztó dokumentumok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén megtalálhatók, illetve ellenőrízhetők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

2. melléklet a 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasításhoz

RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS

az ÖTP ......... évi normatív támogatása felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Alapbizonylat száma

Alapbizonylat kelte

Bevétel biztosítójának megnevezése /

Kifizetés címzettjének megnevezése

Bevétel /

Kifizetés jogcíme

Pénzügyi teljesítés

(bevétel beérkezésének / kifizetés teljesítésének)

ideje

Bevétel /

Kifizetés teljesülését igazoló bizonylat száma

Bevétel pénzügyi teljesítésének teljes

(bruttó) összege

Kifizetés pénzügyi teljesítésének

teljes

(bruttó)

összege

Normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt összeg

Tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt összeg

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege

Egyéb

(a 9-11. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege

Egyéb

(a 13-15. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201… január összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201… február összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmozott összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt bizonylatok száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszám (körzetszámmal):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Amennyiben az ÖTP-nél a tárgyévet megelőző év normatív támogatásából maradvány keletkezett, abban az esetben a kimutatás 1. sorában az előző évi maradvány összegét, mint bevételt kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott igazolom, hogy a Részletes Elszámolásban feltüntetett kiadások pénzügyi elszámolása előtt, az ellenszolgáltatás jogosságáról, teljesítéséről, a fizetési kötelezettség összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem. Azok - a Ttv. 34. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel - a hivatásos tűzoltósággal kötött megállapodásban foglalt feladatok teljesítése érdekében, összhangban a költségvetési források felhasználása során követendő gazdálkodási alapelvekkel merültek fel. Az elszámolt, indokolt kiadásokat alátámasztó eredeti bizonylatok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén fellelhetőek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A normatív támogatás felhasználását alátámasztó bizonylat száma, mely a bizonylatot egyértelműen, kétséget kizáróan azonosítja (pl. számla száma, bérfizetési jegyzék száma, stb.)

2

Az 1. oszlop szerinti alapbizonylaton szereplő kiállítási dátum

3

A bevétel biztosítója (Belügyminisztérium), valamint a kifizetés alapbizonylaton megjelölt címzettje (pl. munkavállaló beosztása létszámmal - beosztott tűzoltó (5 fő), gépjárművezető (2 fő), parancsnok (1 fő), stb., vagy termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója)

4

A bevétel, valamint kifizetés alapbizonylaton megjelölt jogcíme (pl. 2014. február havi normatív támogatás, 2014. május havi bérköltség, 2014. augusztus havi munkába járás, üzemanyag beszerzés, áramdíj, eszközvásárlás, stb.)

5

A bevétel beérkezésének, valamint a kifizetés pénzügyi teljesítésének dátuma (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat szerinti dátum, készpénzben történő teljesítés esetén a pénztárból történő kifizetés dátuma)

6

A bevétel beérkezéséhez, valamint a kifizetés alapbizonylatának pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó dokumentum (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat, készpénzben történő teljesítés esetén kiadási pénztárbizonylat, pénztárjelentés, nalófőkönyv, stb.) száma

7

A bevétel teljes bruttó (levont köztartozásokkal együttes) összege

8

Az alapbizonylat szerinti kifizetés teljes összege (beleértve a személyi juttatások járulékait, és az Áfá-t is)

9

A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege

10

A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

11

A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege

12

A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt, a 9-11. oszlop kategóriáiba nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés

13

A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege

14

A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

15

A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege

16

A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt, a 13-15. oszlop kategóriáiba nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés

3. melléklet a 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasításhoz

RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS

az ÖTP………. évi egyéb bevételeinek felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Egyéb bevételek

 

Felhasználás

 

 

 

Bevételek forrása, felhasználási célja

Összege

(Ft)

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

Egyéb

beruházási, felújítási célú

kifizetés összege*

Egyéb

(az 1, 2, 3 kategóriákba nem tartozó)

működési célú kifizetés összege

Összesen

1

2

3

4

5=1+2+3+4

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

 

 

Telefonszám (körzetszámmal):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ában meghatározottak alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban azokat a bevételi forrásokat, és azok terhére teljesített kiadásokat kell összegző módon szerepeltetni, amelyeket nem foglal a magában az 1-2. melléklet.

A bevételeket forrás típusonként, jogcímenként kell megjeleníteni (önkormányzati támogatás, hozzájárulás; egyéb, nem önkormányzatoktól származó támogatás, adomány; saját bevétel; 1 %-os felajánlás, stb.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

4. melléklet a 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasításhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok normatív támogatásának felhasználásához

Az 1–2. melléklet szerinti kimutatásokban kizárólag a normatív állami támogatásból, és annak előző évi maradványából származó bevételeket, valamint az azok terhére teljesített kifizetéseket szükséges szerepeltetni.

A normatív állami támogatás előző évi maradványának felhasználási határideje tárgyév június 30. napja.

A 2. melléklet szerinti kimutatásban a személyi jellegű kifizetéseket jogcím szerint összevonva (pl. munkabér, megbízási díj, jutalom stb.), a kifizetéssel érintett létszámot is feltüntetve kell szerepeltetni.

A kiadások vonatkozásában minden tételt külön soron kell bemutatni. Az ÖTP – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – különösen az alábbi kiadásokra használhatja fel a normatív támogatást.

– Alapközmű szolgáltatások (fűtés, víz, csatorna, villamos energia, szemétszállítás, telefon és internet használat stb.),

– Tűzoltó gépjárművek vásárlása, bérlése, felújítása, vizsgáztatása, hajtó- és kenőanyagok, javítások, biztosítások, felülvizsgálatok,

– Tűzoltó laktanya építése, bérlése, bővítése, felújítása és karbantartása,

– Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. mellékletében meghatározott anyagok, felszerelések, egyéni védőfelszerelések beszerzése, javítása, karbantartása, felülvizsgálata,

– A BM rendelet 2. mellékletében meghatározott egyenruházati termékek beszerzése, cseréje,

– Egyéb speciális tűzoltó technikai eszközök beszerzése, javítása, karbantartása, felülvizsgálata,

– Informatikai és távközlési eszközök beszerzése, javítása, karbantartása,

– Irodaszerek, tisztítószerek,

– Oktatások, szakmai továbbképzések,

– Munkabiztonsági kiadások (pl. orvosi vizsgálat stb.),

– Könyvvezetési kötelezettséghez kapcsolódó kiadások, normatív támogatás felhasználásához kapcsolódó pénzügyi- és bankköltségek,

– Megemlékezésekhez kapcsolódó, valamint kegyeleti jellegű kiadások,

– Utánpótlás nevelés (közösségi programok, táborok, utazások költségei; egyen öltözet beszerzése; versenyrendezések költségei stb).

Utánpótlás nevelésre kizárólag abban az esetben fordítható az állami támogatás, amennyiben az ÖTP-n a vonatkozó jogszabályokban és BM OKF belső szabályozóiban meghatározott alapfeladatok ellátása biztosított.

A fentiektől eltérő felhasználást – kivéve az utasítás 10. §-a szerinti értékhatárt meghaladó beruházási, felújítási célú felhasználásokat – egyedi döntés alapján a HTP parancsnoka írásban hagyja jóvá.

Az ÖTP a normatív támogatás terhére elszámolt eredeti számlákra „a BM által biztosított ...... évi normatív támogatás terhére ...... Ft elszámolva” záradékot vezeti fel.

Az ÖTP a normatív támogatás felhasználását alátámasztó alapbizonylatok hitelesített másolatait a 2. melléklet szerinti „Részletes Elszámolás”-ban történő rögzítés sorrendjében lefűzve továbbítja a HTP részére. A papír alapon benyújtott, aláírt „Részletes Elszámolás”-on az ÖTP feltünteti a csatolt bizonylatok számát is.

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 43. §-ában az ÖTP-re vonatkozóan meghatározott előírások betartására a támogatás felhasználása, valamint a kimutatások kitöltése és felülvizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani.

6. melléklet a 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasításhoz7

Összesítő
az illetékes megyei igazgatóság alá tartozó önkormányzati tűzoltó parancsnokság(ok) köztartozásáról

Illetékes KI:

ÖTP neve

Január havi köztartozás összege

Február havi köztartozás összege

Március havi köztartozás összege

Április havi köztartozás összege

Május havi köztartozás összege

Június havi köztartozás összege

Július havi köztartozás összege

Augusztus havi köztartozás összege

Szeptember havi köztartozás összege

Október havi köztartozás összege

November havi köztartozás összege

December havi köztartozás összege

Köztartozás indoklása*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dátum:

0

Készítette:

0

Telefonszám (körzetszámmal):

0

………………………………………………………………………
aláírás

P. H.

* Egyértelmű indoklás, amely alapján beazonosítható, hogy melyik hónap összege kerül indoklásra.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!